2019/02 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2019/02)

 

1. 2008-2 Sayılı Tebliğe İlişkin Uygulama Usul Esasları-UUE Genelgesi Değişikliği Hakkında Bilgi;

2. Azerbaycan Gümrüklerinde Fiyat Kontrollerinin Sıkıştırılması Hakkında Bilgi;

3. 2019 Yılı İçin Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Bilgi;

4. Karayoluyla AB'ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatları Hakkında Bilgi;

5. Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Hakkında Bilgi;

6. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Hakkında Bilgi;

7. Borsa İstanbul BISTEP Programı Hakkında Bilgi;

8. Kenya, Nairobi Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

9. Meksika Ticaret Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

10. Gürcistan İnşaat Malzemeleri Mevzuatı Hakkında Bilgi;

11. 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgeleri Desteği Hakkında Bilgi;

12. Gürcistan İnşaat Malzemeleri Mevzuatı Hakkında Bilgi;

13. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

14. İran'ın Güncellenmiş İthalat Yasak Listesi Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

2008-2 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN UUE GENELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 08.01.2019 tarihli yazıda; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 02.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Söz konusu Genelgede bahsi geçen önemli üç değişiklik aşağıdaki gibidir:

1) 7. maddenin birinci fıkrası gereğince; şirketler, Tebliğ'in 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere, proje başvuru formu ve eki belgelerle, Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuru yapacaklardır.

2) 14. maddenin beşinci fıkrası gereğince; Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi İzleme ve Değerlendirme Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ileteceklerdir.

3) Mezkur Tebliğ'in 10. maddesi uyarınca destek süresinin uzatılması talebi bulunan şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Başvuru Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ileteceklerdir. Bakanlıkça yapılacak yerinde inceleme ve değerlendirme neticesinde destek süresi 2 (iki) yıl uzatılan şirketler, ilgili Formda belirtilen bütçe limitleri ve projeye ilişkin diğer hususlara yönelik ilave 1 (bir) revizyon başvurusunda bulunabileceklerdir.

Söz konusu Uygulama Usul Esaslarına, Değişiklik Tablosuna ve Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Formuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilirsiniz.

EKLER:

1) Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelge

2) Karşılaştırma Tablosu

3) Süre Uzatımı Formu

2

AZERBAYCAN GÜMRÜKLERİNDE FİYAT KONTROLLERİNİN SIKIŞTIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen; Azerbaycan tarafı ile farklı vesilelerle gerçekleştirilen görüşmelerde, 2019 yılından itibaren gümrüklerde devlet gelirlerinin kaybının önüne geçilmesini teminen fatura beyanlarındaki fiyat kontrollerinin sıkılaştırılacağı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunulan durumlarda gerekli cezai müeyyidelerin eksiksiz şekilde uygulanacağının vurgulandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracatçılarımızın Azerbaycan tarafından sıkılaştırılacak bahse konu kontrollere karşı hazırlıklı ve duyarlı olmalarının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

3

2019 YILI İÇİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; 08/01/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ” ile 2019 yılı için Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin belirlendiği belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca belirlenen asgari ücret tarifesi ekte yer almakta olup, ayrıca firmalar tarafından bir önceki takvim yılında tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000'i aşmış olması halinde, asgari ücret tarifesinde %25 oranında; 2500'ü aşmış olması halinde ise %35 oranında indirim, müteakip takvim yılının başından itibaren uygulanabileceği ifade edilmektedir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması durumunda da, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranlarının uygulanmaya başlanabileceği bildirilmektedir.

Ekler:

1. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

2. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Karşılaştırmalı Tablo

4

KARAYOLUYLA AB'YE YAPILACAK YAŞ SEBZE MEYVE İHRACATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Bulgaristan'a giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com mail adresine gönderilerek yazılı ön bildirim yapılması gerektiği ve bu kapsamda;

- 2019 yılı Haziran ayına kadar bir veri tabanı oluşturulacağı ve anılan veri tabanı sayesinde sınırdaki işlemlerin hızlandırılacağı,

- 2019 yılının ikinci yarısından sonra ise TRACES'de bitki ve bitkisel ürünler için kullanılan "Common Health Entry Document” olarak adlandırılan belgenin kullanılmasına başlanacağı,

- 1 Ocak 2019 itibariyle mail ile ön bildirimde bulunmayan firmalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı ve bu firmaların işlemlerinin ön bildirimde bulunan firmaların işlemlerinin tamamlanmasına kadar bekletileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Bulgar makamlarınca ön bildirim uygulaması kapsamında talep edilen belgelerin araçların hudut kapısına ulaştığında kontrol edilen belgeler ile aynı olduğu, ilave bir bilgi ya da belge talep edilmeyeceğinin anlaşıldığı, ihracatçılarımıza herhangi bir yük getirmeyeceği, aksine hudut kapısında beklemeleri azaltılabilecek bir uygulama olduğunun değerIendirildiği de ayrıca belirtilmektedir.

5

KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEKNİK DESTEK PROJESİ DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi” kapsamında, dış paydaşların gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken yaşadığı sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya konabilmesi amacı ile bir anket yürütüldüğü ifade edilmektedir. Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli hizmet seviyesine ulaşmasında yol gösterici olacak bahse konu ankete 14.01.2019 tarihine kadar katılım sağlanmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Anket : https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi

6

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31.12.2018 tarih 40309796 sayılı yazıda; Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararı'nın 4'üncü maddesinde yer alan tablonun 3 ve 9'uncu sıra numaralarında bulunan 0409 GTP' li bal ve 1601.00.99; 1602.31, 32 GTP' li kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünlerin 1 Ocak 2019 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilecek ihracatına ilişkin sağlanacak ihracat iadesi yardımları ödemelerinin durdurulduğu ve bu ürünlerin ihracatına ilişkin hakediş düzenlenmemesinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

7

BORSA İSTANBUL BISTEP PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Borsa İstanbul'dan alınan 02/01/2019 tarihli e-posta mesajında; Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile "Şirketler İçin Kurumsal Dönüşüm Programı”nın 2.sinin başlatılacağı, Programın, büyüme potansiyeline sahip şirketlere kurumsallaşma ve strateji geliştirme yolunda destek vereceği ve sektördeki en iyi uygulamalardan gelen bilgi ve tecrübeyi network imkânıyla birleştirecek olan program kapsamında, katılımcı şirketlerin gelişim alanlarına yönelik uzmanlardan rehberlik hizmeti alma ve sermaye piyasalarındaki ana aktörlere doğrudan erişebilme imkânının sağlandığı belirtilmekte olup, son başvuru tarihi 16 Ocak 2019 olan programa, katılımcı her şirketten 3 üst düzey yöneticinin katılabileceği ve ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Detaylı bilgi: https://www.borsaistanbul.com/bistep

8

KENYA, NAİROBİ TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; TİM organizasyonu ile 19-22 Mart 2019 tarihleri arasında Kenya'ya yönelik bir ticaret heyeti programı düzenleneceğinden bahisle, Nairobi şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri, tarım ve gıda sektöründe kullanılan makinalar, diğer makina ve aksamları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, elektrik ve elektronik aletler, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu cihazlar, beyaz eşya, gıda (hububat, makarnalar, şeker ve şeker mamulleri, yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular), demir ve çelik, alüminyum ve alüminyumdan eşya, plastikler ve mamulleri, sıhhi tesisatta kullanılan plastik ürünler, kauçuk ve kauçuktan eşya, hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar, eczacılık ürünleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri, muhtelif kimyasal ürünler (haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici ürünler), hayvansal veya bitkisel gübreler, optik alet ve cihazlar, tekstil ve hazır giyim ürünleri, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya, ağaç ve orman ürünleri (kâğıttan veya kartondan eşya, mobilyalar), tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri, prefabrik yapılar, sentetik ve suni devamsız lifler sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, azami 20 kişilik kontenjan kapsamında gerçekleştirilecek bahse konu heyete son başvuru ve ödeme tarihinin 22 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğu; bu tarihe kadar https://bit.ly/2TrnPRE internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunun doldurulmuş ve ilgili katılım ücretinin yatırılmış olması gerektiği belirtilmektedir.

Organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücretinin 7.000-TL olduğu; bu tutarın TİM'in aşağıda belirtilen TL hesabına yatırılması ve ödeme dekontunun yigiteser@tim.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Yapılan başvuruların, ödeme dekontları TİM'e ulaştıktan sonra kesinleştiği; heyet ön hazırlıkları kapsamında, uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı belirtilmektedir.

EK : Katılım Şartları ve Heyet Taslak Programı (2 sayfa)

9

MEKSİKA TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 13-17 Mart 2019 tarihleri arasında Birleşik Meksika Devletleri'ne yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceğinden bahisle, Meksiko şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize otomotiv, inşaat, inşaat çeliği, tekstil ve hammaddeleri, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, zeytinyağı, fındık ve mamulleri, halı ve mobilya, enerji, medikal cihazlar, ev tekstili, mutfak eşyaları ve ambalaj malzemeleri sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak bahse konu heyete son başvuru tarihinin 4 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimi olduğu; bu tarihe kadar https://bit.ly/2H1MHhl internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunun doldurulmuş ve ilgili katılım ücretinin yatırılmış olması gerektiği belirtilmektedir. Organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücretinin en kısa sürede paylaşılacağı ifade edilmektedir.

Yapılan başvuruların, ödeme dekontları TİM'e ulaştıktan sonra kesinleştiği; heyet ön hazırlıkları kapsamında, uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı belirtilmektedir.

EK: Heyet Taslak Programı (2 Sayfa)

10

VENEZUELA HÜKÜMETİNİN DOLAR KARARI VE HİPER ENFLASYON KOŞULLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Karakas Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Venezuela bankacılık ve döviz işlemlerinde ABD Dolarının devre dışı bırakılacağı ve bunun yerine Euro ve Yuan başta olmak üzere diğer konvertible paraların tercih edileceği ifade edilmektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazı ile; Karakas Ticaret Müşavirliğimizin 10.10.2018 tarihli aşağıda yer alan bilgilendirmesi iletilmektedir:

"Venezuela Ulusal Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılı Eylül ayı enflasyonu aylık %233,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde gıda enflasyonunun ise %372,1 olduğu açıklanmıştır. Günlük fiyat artışının %4 olarak hesaplandığı ülkede, enflasyon oranı yılın ilk 9 ayında %115.824,2 ve son 12 aylık dönemde de %488.865,0 olarak gerçekleşmiştir. Mevcut artış hızı devam ederse, yılsonunda yıllık enflasyonun %4.000.000,0'u geçeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılı Ağustos ayında 5 sıfır atılmak suretiyle piyasaya sürülen yeni para birimi de bu hiper enflasyon ortamında hızla değer kaybetmektedir.

Diğer taraftan, Uluslararası Para Fonu (IMF) da Venezuela ekonomisine ilişkin tahminlerinde güncelleme yapmıştır. 2018 Yılı sonunda enflasyonun %1.370.000,0 oranında gerçekleşeceğini öngören IMF, 2019 yılı enflasyon oranını ise %10.000.000,0 olarak tahmin etmiştir. IMF'ye göre Venezuela ekonomisi 2018 yılında %18,0 ve 2019 yılında %5 daralacak; ülkedeki işsizlik oranı ise 2018 yılında %34,3 ve 2019 yılında %39,0 olarak gerçekleşecektir.”

11

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda özetle; 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” ile şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemlerine yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün desteklendiği hususu hatırlatılarak, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin görüşleri ve Bakanlıklarının değerlendirmeleri sonucunda, 18 Ekim 2018 tarihli Bakanlık Makamı Onayı çerçevesinde, 2014/8 sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin, yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, yeniden düzenlenen Genelge kapsamında uyumlaştırılmış olan EK-1 ve EK-4'ün, 14 Kasım 2018 tarihli ve 38866559 sayılı Genel Müdürlük Onayı ile yürürlüğe girdiği belirtilerek; bahse konu eklerin güncellenmiş versiyonları ile değişiklikleri gösteren ekli versiyonları iletilmektedir.

EKLER:
1-
EK-1 Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar
2-EK-1 Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar-Değişiklikler
3-EK-4 Başvuru Formu (Test Raporları/Tarım Analiz Raporları İçin)
4-Ek-4 Değişiklik

12

GÜRCİSTAN İNŞAAT MALZEMELERİ MEVZUATI HAKKINDA BİLGİ;

Gürcistan'da inşaat malzemeleri (çimento /GTİP: 2523, inşaat demiri /GTİP: 7214, plastik boru-hortum / GTİP: 3917, izole edilmiş teller-kablolar / GTİP: 8544) için 15 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen teknik ve prosedürel sürece ilişkin olarak çıkan mevzuatın Türkçe 'ye çevirisi ekli dosyalarda yer almaktadır.

EK:1 - Gürcistan- Teknik Düzeyde İstenen Standartlar

EK:2 - Gürcistan 2019 İnşaat Malzemeleri Mevzuatı

13

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5 Ocak 2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) aşağıdaki link vasıtasıyla erişilebilmektedir.

Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190105-3.htm

 

13

İRAN'IN YASAKLI MALLAR LİSTESİ- GÜNCELLENME SONRASI HAKKINDA BİLGİ;

İran İthalat Rejiminde ithalat yapılacak ürünler 4 gruba ayrılmış olup, 4. Grupta İran'ın toplam ithalatının %8'ine denk gelen ve ithalatı yasaklanmış olan 1.339 ürün bulunmaktadır. 6 Ocak 2019 tarihinde yapılan değişiklikle 42 ürün listeden çıkarılmış olup, adı geçen listedeki ürün sayısı 1.292'ye düşürülmüştür. Güncellenen yasaklı ürünler listesi Ticaret Bakanlığı internet sitesine yüklenmiştir. İran Gümrük İdaresi'nin yeni kararına göre, 4. Grup'taki ürünlere uygulanan yasak, ülkenin serbest ve özel ekonomik bölgelerine koşullu olarak kaldırılmıştır. Yeni yönetmeliğe göre, 1.339 maddelik Yasak Ürünler Listesi ilan edilmeden önce sipariş kaydı yapılıp tescil edilmiş olan 4. gruba ait malların serbest ve özel ekonomik bölgelere ithalatına izin verilmiştir.

EK: İTHALATI YASAKLANAN VE LİSTEDEN ÇIKAN KALEMLER LİSTESİ

14

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.