2019/3 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2019/03)

1. Imob 2019 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Madagaskar Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

3. Ülke Masaları Bülteni Hakkında Bilgi;

4. Kazak İşadamlarının Konya ve Ankara Ziyareti Hakkında Bilgi;

5. Dolandırıcılık Hakkında Bilgi;

6. Afganistan Kamu İhaleleri Hakkında Bilgi;

7. Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP) Hakkında Bilgi;

8. İtalya İSALONİ Mobilya Fuarı Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Avustralya/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması Hakkında Bilgi;

10. Türkiye - Macaristan II. Afrika İş Forumu Hakkında Bilgi;

11. Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Temasları Hakkında Bilgi;

12. Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgi;

13. Tunus Demiryolu Materyali Alımı Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

IMOB 2019 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İİB) organizasyonunda 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan, "IMOB 2019 Mobilya Fuarı” ile eş zamanlı olarak, 21-24 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan alım heyeti programına ilişkin İİB'den alınan 17/01/2019 tarih 39-399 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (17 sayfa)

2

MADAGASKAR KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

9 Ekim 2018 tarihinde Madagaskar Ticaret Önlemleri Ulusal Otoritesi tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne yapılan bildirime göre "Makarna” (190219.90 ve 190230.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 20 Eylül 2018 tarihindebir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile belirtilmişti. Bu defa, Madagaskar Korunma Önlemi Soruşturması'na ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/01/2019 tarih 40823246 sayılı yazıda, Mezkur soruşturma kapsamında 9 Ocak 2019 tarihli bildirim ile % 30 oranında geçici önleme hükmedildiği ve ülkemizin Madagaskar'ın ithalatındaki payının % 4 olarak hesaplanması nedeniyle önleme tabi tutulduğu, ayrıca, anılan soruşturma kapsamında 5 Şubat 2019 tarihinde bir kamu dinleme toplantısının (public hearing) gerçekleştirileceği ve katılmak isteyen tarafların katılım taleplerini Madagaskar Ticaret Önlemleri Ulusal Otoritesi (ANMCC) tarafına iletmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Mezkur yazıda ayrıca, söz konusu toplantı kapsamında yazılı görüş vermek isteyen tarafların görüşlerini toplantı tarihinden en az on gün önce ANMCC'ye ulaştırmasının beklendiği ifade edilmektedir.

3

ÜLKE MASALARI BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 15/01/2019 tarih 40759497 sayılı yazıda, İhracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerinin artırılması, ihraç pazarlarındaki fırsatları değerlendirmeleri ve karşılaşabilecekleri engellere hazırlıklı olmalarını sağlamak doğrultusunda başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili en güncel ve doğru bilginin sağlanması ve çeşitli ülkelerde resmi kurumlar tarafından alınan ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek kararlar hakkında güvenilir bilginin temininin, ihracatımızın gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtilmekte olup, bu amaçla Bakanlıklarınca aylık periyotta "Ülke Masaları Bülteni” yayınlandığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda, dış pazarlarda ticaretimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberlerin yer aldığı söz konusu "Ülke Masaları Bülteni”nin ikinci sayısı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Ülke Masaları Bülteni Ocak 2019 (17 sayfa)

4

KAZAK İŞADAMLARININ KONYA VE ANKARA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

20-23 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara ve Konya şehirlerine yönelik düzenlenecek olan heyet ziyaretine ilişkin olarak Astana Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/01/2019 tarih 40-00147 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (8 sayfa)

5

DOLANDIRICILIK HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 17/01/2019 tarih 37-00144 sayılı yazı ekinde alınan, Uganda merkezli çalışan dolandırıcıların Güney Afrikalı ve Kenyalı firmaların adını kullanarak giriştiği dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

6

Afganistan Kamu İhaleleri Hakkında Bilgi;

Afganistan Kamu İhalelerine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/01/2019 tarih 38-00145 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (43 sayfa)

7

Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (CPTPP) Hakkında Bilgi;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/01/2019 tarih 120 sayılı yazıda; "Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması”nın (CPTPP) Singapur'un da içinde bulunduğu yedi ülkenin (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) onay süreçlerini tamamlamaları ile birlikte 30 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edilmekte olup, Singapur Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması Yazısı ve Trans Pasifik Ortaklık anlaşması Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı - CPTPP Basın Bildirisi (7 sayfa)

8

İTALYA İSALONİ MOBİLYA FUARI TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından; Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınması durumunda, 8 - 11 Nisan 2019 tarihleri arasında Milano / İtalya'ya yönelik, dünya mobilya pazarının önde gelen fuarı olan Salone Internazionale del Mobile İSALONİ 2019 fuarı ile eş zamanlı düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti programına ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 16/01/2019 tarih 345 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (6 sayfa)

9

AVUSTRALYA/ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/01/2019 tarih 69000267 sayılı yazıda;

Avustralya Anti-Damping Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90, 7228.60.10 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 16 Kasım 2018 tarihinde antidamping ve telafi edici vergi soruşturmalarının başlatıldığı belirtilerek, mezkur soruşturma kapsamında Avustralya Anti-Damping Komisyonunun ön kararının 15 Ocak 2019 tarihinde anılan kurumun internet sayfasında yayınlandığı ve ekte yer alan söz konusu ön kararda tüm ihracatçılarımızın tabi olacağı damping marjı ve geçici vergi oranının %4 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Ek: Ön Karar (27 sayfa)

10

TÜRKİYE - MACARİSTAN II. AFRİKA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Afrika kıtası ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseylerinin, Türk özel sektörünün Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının artırılması ve ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla üçüncü ülkelerle işbirliklerinin oluşturulduğu faaliyetler düzenlendiği belirtilerek, bu bağlamda, Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sn. Peter SZİJJARTO'nın iştirakleri ile 13 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da Türkiye - Macaristan II. Afrika İş Forumu'nun gerçekleştirileceğine ilişkin olarak DEİK'ten alınan 16/01/2019 tarih 2019-0056 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (13 sayfa)

11

RUSYA FEDERASYONU BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ TEMASLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/01/2019 tarih 29-00118 sayılı yazıda; Kazan Başkonsolosluğu yetkililerinin Rusya Federasyonu (RF) Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bulunduğu temaslarda, Başkurdistan Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri tarafından;

- Başkurdistan pazarında ince inşaat işlerinde kullanılan malzemelere ihtiyaç duyulduğu,

- Deri işlemeciliğine ilgi duyabilecek Türk firmalarıyla çalışılabileceği,

- Reanimasyon ekipmanı, röntgen malzemeleri, cerrahi malzemeler gibi ürünlerin ithal edilebileceği, uygunluk belgesinin temin edilmesine ilişkin çalışmalarda Türkiye'deki kurumların desteğiyle mesafe kaydedilebileceği, RF'nin tıbbi cihaz ve ürünleri için büyük ve uygun bir pazar olduğunu düşündükleri ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Başkurdistan'a ince inşaat işleri malzemeleri, yaş meyve ve sebze ihracatı amacıyla İhracatçı Birliklerince ziyaretler gerçekleştirilmesinin, deri ve deri ürünleri imalatında işbirliği kurulmasının, Türkiye'de üretilen tıbbi cihaz, araç-gereç ve ürünlerin RF'ye ihracatı ve sertifika işlemleri konusunda pazar araştırması yapılmasının yararlı olabileceği de belirtilmektedir.

12

TÜRKİYE-MALTA İŞ KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Malta Cumhurbaşkanı Sn. Marie Louise Coleiro Preca'nın ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyareti vesilesiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi tarafından, Malta Ticaret Odası'nın iş birliği ile 23 Ocak 2019 Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı”na ilişkin olarak DEİK'ten alınan 14/01/2019 tarih 2019-0058 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (2 sayfa)

13

TUNUS DEMİRYOLU MATERYALİ ALIMI HAKKINDA BİLGİ;

Tunus Demiryolu Materyali Alımı ihalesine ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/01/2019 tarih 28-00117 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

14

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.