2019/05 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2019/04)

1. Tunusun Tüketim Malı İthalatı Hakkında Bilgi;

2. İhracata İlişkin Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;

3. 2014/1 Sayılı İhracat Tebliği Hakkında Bilgi;

4. Venezuela'nın Görsel Sanat Malzemeleri Talebine Hakkında Bilgi;

5. Brexit Gelişme Hakkında Bilgi;

6. Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Hakkında Bilgi;

7. Malezya İtfaiye Üniforması İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

8. Estonya İşbirliği Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Rusya Federasyonu'na İhracat Uygulamaları Hakkında Bilgi;

10. Çad'da Yatırım İmkanları Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.


İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TUNUSUN TÜKETİM MALI İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

Tunus'un Tüketim Malı İthalatına karşı aldığı önlemlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2019 tarih 84-397 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Tunus Ticaret Bakanlığı açıklaması için link:

http://www.commerce.gov.tn/Fr/static/ar/image/controle_technique_cahier_des_charges_note

_explicative_finale.pdf

Ek: Yazı (1 sayfa)

2

İHRACATA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Türk Standardları Enstitüsü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/02/2019 tarih 398 sayılı yazıda, TSE'nin; Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerde aranan Uygunluk Belgesini (Certificate of Conformity - CoC) 2012 yılından bu yana ihracatçılarımıza sağlamakta olduğu ve 2016 yılı Ağustos ayında 30 ürün grubunda "2016/41 Onaylanmış Kuruluş” numarası ile Türkiye'de Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) yeni regülasyonları kapsamında gözetim yetkisi alan tek kuruluş olarak atandığı vurgulanmış, bunun yanında SASO Uygunluk Belgesi (CoC) kapsamında yer alan bir kısım ürünlerle ilgili olarak SASO tarafından yeni bir düzenlemeye gidilerek bir takım regülasyonlar çerçevesinde ürün sağlayıcıları için SASO Kalite Markası zorunluluğunun getirildiği, bunun üzerine TSE'nin, firmalarımızın söz konusu uygulama nedeniyle Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri ihracatta teknik engeller ile karşılaşmaması için SASO Kalite Markası Belgelendirmesinde başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 7 Haziran 2017 tarihinde SASO tarafından yetkilendirildiği, TSE'nin söz konusu yetkilendirilmeler doğrultusunda, İstanbul, Konya, İzmir illerinde üreticilerimiz ve SASO yetkililerini çeşitli zamanlarda bir araya getirerek yeni mevzuatlara göre SASO Regülasyonları ve SASO Kalite İşareti Belgelendirme Sistemi başvuru süreçlerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlediği, ve benzer şekilde, SASO'nun uygunluk değerlendirme kontrol sistemi olan SALEEM ve SASO tarafından 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya konulan SABER veri tabanına ürünlerin kaydının yapılması ve ihraç edilecek ürünlere ilişkin teknik regülasyonlarda yer alan test ve belgelendirme süreçleri hakkında firmalardan gelen soru ve talepleri yanıtlamak üzere, yeni bir bilgilendirme toplantısının yapılması ihtiyacının doğduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, 20 Şubat 2019 tarihinde TSE Gebze Kampüsü toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirileceği, Suudi Arabistan ithalat kontrol rejimi değişen regülasyonlar (Tekstil Regülasyonu ve Çözünebilir Plastik Ürünler Regülasyonu) konusunda TSE, SASO yetkilileri ve ihracatçı firma temsilcileri arasında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtilmekte olup, ilgili sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın katılımında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

EK: SASO Bilgilendirme Toplantısı Duyuru Metni & Program (2 Sayfa)

3

2014/1 SAYILI İHRACAT TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/02/2019 tarih 392 sayılı yazıda, Ozon tabakasını incelten madde ve bu maddeleri içeren ürünlerin ihracatına ilişkin usul ve esasların, ülkemizin de taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişikleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan ve 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)” ile düzenlendiği belirtilerek, Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan ve 07/04/2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik” ile belirlendiği ifade edilmektedir.

Ozon tabakasını incelten maddelerden biri olması nedeniyle ihracatı yasak olan ve sivil havacılıkta özellikle yangın söndürme amaçlı kullanılması zorunlu olan halon gazının ülke içindeki stoklarının azalması nedeniyle, halonun kritik kullanım alanları doğrultusunda ithalatının Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik'in "Halonun Kritik Kullanım Alanları” başlıklı Ek-6'sı dikkate alınarak Bakanlıkları izni ile yapıldığı, ithal edilen halon gazı içeren komponentlerin tamir amaçlı yurtdışına gönderilmesinin gerektiği bu sebeple söz konusu komponentlerin ihracatına izin verilmesi yönündeki sektör talebinin Bakanlık tarafından değerlendirildiği, bu kapsamda, "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (İhracat: 2019/2)” 07/02/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve sivil havacılıkta kullanılan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP'li maddeleri içeren söz konusu Tebliğ'in Ek-3/A sayılı listesinde yer alan 8424.10 GTİP'li yangın söndürücü cihazların ihracatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği ifade edilmektedir.

4

VENEZUELA'NIN GÖRSEL SANAT MALZEMELERİ TALEBİNE HAKKINDA BİLGİ;

Venezuela'nın görsel sanat malzemeleri talebine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2019 tarihli yazı ve talep listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Talep Listesi (2 sayfa)

5

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2019 tarih 380 sayılı yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda, kurumlar tarafından Ulaştırma,Lojistik ve Haberleşme sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde 14 adet Ulusal Meslek Standardı ve bu standartları kaynak alarak 13 adet Ulusal Yeterlilik hazırlandığı, 15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmünün yer aldığı, ayrıca, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "İlgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır” hükmü amirdir.Bu kapsamda, Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe hazırlanan ve aşağıdaki linkte yer alan ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerin güncellenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere görüş ve değerlendirmelerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektörüne ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 08 Mart 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Not: http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ilgili formlara ulaşılabilmektedir.

6

BREXİT GELİŞME HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2019 tarih 384 sayılı yazıda, Birleşik Krallık'ın (BK) Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılış şartlarını düzenleyen ve Brexit sonrasında daha yumuşak bir geçiş yapılmasını garanti altına alan Geri Çekilme Anlaşması (Withdrawal Agreement) ile gelecekteki ekonomik, güvenlik ve kurumsal ilişkilerin amaç ve kapsamını düzenleyen Siyasi Beyan'ın (Political Declaration) genel çerçevesi üzerinde 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenen AB ve BK arasındaki müzakereler ertesinde, BK Parlamentosu'nda 15 Ocak 2019 tarihinde yapılan oylama sonucunda söz konusu anlaşmanın reddedildiği, BK Parlamentosu'nun söz konusu kararı reddetmesinin en önemli nedeni olarak Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasının önlenmesi için düzenlenen "İhtiyat” (Backstop) seçeneğinin gösterildiği, mevcut durumda Brexit tarihi olan 29 Mart 2019 sonrası için var olan belirsizliğin daha da arttığı ve AB ile BK'nın anlaşmasız ayrılması ihtimalinin yükseldiği değerlendirilerek, ülkemiz ile BK arasında önümüzdeki dönemde tesis edilmesi planlanan tercihli rejimin kurgulanması amacıyla kurulan Ticaret Çalışma Grubu'nun (TÇG) faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünlerine ilişkin mevcut ticaretin devamına yönelik görüşmeler yapılabildiği, BK tarafının AB ile aralarındaki belirsizliklerden kaynaklı çekinceleri sebebiyle AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği ürünlerinin ele alınamadığı belirtilmektedir.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı ile temas eden bazı firmalardan İngiliz ithalatçıların anlaşmasız ayrılık durumunda ortaya çıkabilecek gümrük vergilerinin ihracatçılar tarafından üstlenilmesi hususunu da sorguladıklarının öğrenildiği, bu bağlamda Brexit sürecinde artarak devam eden belirsizlik dikkate alındığında gerek mevcut Gümrük Birliği ilişkimiz, gerekse TÇG çalışmalarının BK tarafındaki kaynak yetersizliğinden dolayı arzu edilen hızda ilerlememesi nedeniyle AB ile BK arasında anlaşmasız ayrılık ihtimalinin gerçekleşmesi ve Türkiye ile BK arasında bir tercihli düzenlemenin hayata geçirilememesi ihtimaline binaen, olası durumun ikili ticarete etkisinin asgari düzeyde tutulabilmesi için firmalarımızın hazırlıklı olmasında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

7

MALEZYA İTFAİYE ÜNİFORMASI İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/02/2019 tarih 370 sayılı yazıda, Malezya İtfaiye Teşkilatı tarafından 9.000 adet itfaiye üniforması teminine ilişkin ihale gerçekleştirileceği, ihaleye ilişkin detaylı bilgi içeren İngilizce broşürün bir örneğinin ilişik bulunduğu ve söz konusu ihaleye dair 12 Şubat 2019 tarihinde Bomba Putrajaya'da yapılacak bilgilendirme toplantısına ait bilgilere http://myprocurement.treasury.gov.my/? page_id=801 adlı web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK: İhale Detayları Broşürü (8 sayfa)

8

ESTONYA İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Estonya İş Konseyi, Estonya Ankara Büyükelçiliği ve Enterprise Estonia iş birliğiyle, 26 Şubat 2019 tarihinde DEİK-River Plaza İstanbul'da "Estonya Otomotiv Tedarik Sanayi, Yazılım ve İnovasyonları Alanında İşbirliği Toplantısı” düzenlenmesine ilişkin olarak DEİK'ten alınan 11/02/2019 tarihli yazı ve ekleri listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (31 sayfa)

9

RUSYA FEDERASYONU'NA İHRACAT UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek fumigasyon ve etiket sisteminin lazer/soğuk damga vb. baskılı olması uygulamalarının ihracatçı firmaların alt yapılarının henüz tamamlanmamış olması nedeni ile 1 Temmuz 2019 tarihine kadar ertelendiği belirtilmiş olup, işletmelerin kapasite raporuna uygun miktarda ürün ihraç etmesinin sağlanması için, ihracat başvurusu yapan bütün ihracatçı firmalardan kapasite raporlarının 15.02.2019 tarihine kadar Müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde ihracatçı firmaların kapasite raporlarını Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'ne teslim etmeleri için son tarihin 28 Şubat 2019'a kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

10

Çad'da Yatırım İmkânları Hakkında Bilgi;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Encemine Büyükelçimizce Çad Ekonomi ve Planlama Bakanı Issa Doubragne ile bir görüşme gerçekleştirildiği, söz konusu görüşmede adı geçen Bakanın ülkemizin ciddi miktarlarda susam ithal ettiğini belirttiği, benzer bir şekilde Çinlilerin kendilerine başvurarak toplu olarak 1 milyon ton susam satın almak istediklerini, bu susamın hemen hemen hiç işlenmeden ihraç edileceğini, ancak KOBİ'ler aracılığıyla susam, Arap zamkı ve yer fıstığı gibi tarım ürünlerini işleyerek ihraç etmeyi tercih ettiklerini belirttiği bildirilmektedir.

Çadlı Bakanın, Türkiye'den yatırımcılarla çalışmak üzere susam ve Arap zamkının en azından birinci safha işlenmesine yönelik olarak Çad'da örnek tesisler kuracak yatırımcı Türk firmalar ile işbirliği yapmak istedikleri yönünde görüş bildirdiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, susam, Arap zamkı ve yer fıstığı işlenmesine ilişkin Çad'da yatırım yapmayı değerlendirebilecek firmalarımızın ambassade.ndjamena@mfa.gov.tr elektronik posta adresinden iletişime geçebileceği bildirilmektedir.