2016/75 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/75)

1. YYS Soru Formu Hazırlama Rehberi Hakkında Bilgi;

2. Arjantin'in Misiones Bölgesi'nin Liman İşletmeleri ve İhaleleri Hakkında Bilgi;

3. Fildişi Sahili Süt ve Süt Ürünleri İthalatçıları Listesi Hakkında Bilgi;

4. Mısır KDV Oranlar Hakkında Bilgi;

5. Bazı Vergi, Harç, İdari Para Cezası İle Bazı Asgari Ücret Tarifelerinin Yeniden Düzenlenmesi İle İlgili Çeşitli Tebliğler Hakkında Bilgi;

6. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;

7. 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Hakkında Bilgi;

8. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

 

1

YYS SORU FORMU HAZIRLAMA REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/12/2016 tarih 3737 sayılı yazıda; 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca tanınan yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda ibrazı gereken soru formunun doldurulmasında kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan "Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi”ne aşağıdaki linkten erişilebildiği ifade edilmektedir.

 

http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi

2

ARJANTİN'İN MİSİONES BÖLGESİ'NİN LİMAN İŞLETMELERİ VE İHALELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Arjantin'in Misiones Bölgesi'nin Liman İşletmeleri ve İhaleleri ilişkin olarak Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/12/2016 tarih 3711 sayılı yazı ve ihale bilgisi ilişik bulunmaktadır;

 

Ek: Yazı ve İhale Bilgilendirme ( 18 sayfa)

 

3

FİLDİŞİ SAHİLİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALATÇILARI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/12/2016 tarih 3710 sayılı yazıda; Fildişi Sahili'ne süt ve süt ürünleri ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahısların belirlendiği belirtilmekte olup, ilgili firmaların listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Fildişi Sahili'ne süt ve süt ürünleri ithalatçıları Listesi (5 sayfa)

 

4

MISIR KDV ORANLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.12.2016 tarihli yazısında; Mısır'da şimdiye kadar uygulanmakta olan %10 oranındaki Satış Vergisi yerine 07.09.2016'da Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2016/67 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının yürürlüğe girdiği ve bu kapsamda 2016-2017 mali yılı süresince (30.06.2017'ye kadar) % 13; 2017-2018 mali yılından itibaren ise % 14 seviyesinde genel KDV uygulanacağı; ayrıca, mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine ve ekipman için (otobüs ve otomobiller hariç) KDV oranının % 5 olarak belirlendiğinden bahisle, Genel KDV oranından farklı oranlara tabi ürünler ile KDV'den muaf tutulan ürünlerin listesinin EK'te iletildiği bildirilmektedir.

 

EK: Farklı KDV Oranını Tabi Ürünler Listesi ve KDV'den Muaf Ürünler Listesi (12 sayfa)

5

BAZI VERGİ, HARÇ, İDARİ PARA CEZASI İLE BAZI ASGARİ ÜCRET TARİFELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ TEBLİĞLER HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.12.2016 tarihli e-postada; 27.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de; Adalet, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları tarafından; bazı vergi, harçlar, idari para cezaları ile bazı asgari ücret tarifelerinin 01.01.2017 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmesini tespit ve ilan eden çeşitli tebliğlerin aşağıdaki gibi yayınlandığı ifade edilmektedir.

-2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-4.htm

- 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezaları tekrar düzenlendi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-5.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-17.htm

- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklik ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması yeniden düzenlendi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-6.htm

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile birlikte mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 1/1/2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanacaktır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-7.htm

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile birlikte motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri yeniden düzenlenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-8.htm

-Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden tespit edildi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-9.htm

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları yeniden tespit edildi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-10.htm

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarı yeniden belirlendi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-11.htm

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2017 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri yeniden tespit edildi.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-12.htm

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yeniden belirlendi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-13.htm

- Yine Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan bir başka değişiklik ile Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsalleri tespit edildi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-14.htm

-Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar belirlendi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-15.htm

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik ile bazı had ve tutarlar tekrar belirlendi.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161227-16.htm

6

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

30/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen Nis Sınıflandırmasına uygun olarak, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı (Enstitü)'na yapılan marka tescil başvurularında esas alınacak Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi belirlendi.

 

Söz konusu tebliğe ve eklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-24.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

7

2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ;

30/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı.

 

Söz konusu tebliğe ve eklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-23.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

8

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNUN 7. MADDESİNDE YER ALAN SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR;

Bu karar göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etmesine imkan sağlayan ve kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen düzenlemede başvuru süresi 31 Aralık 2016'dan 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

 

Söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230-2.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

 

İlgili Dosyalar

Misir_KDV.pdf2,90 MB