SİRKÜLER (2016/59)

1. Zimbabve İş yapma Ortamı Hakkında Bilgi;

2. ACT-TAİK 35. Ortak Yıllık Konferansı Hakkında Bilgi;

3. Satsuma Çeşidi Mandarin Hasat ve İhraç İzni Hakkında Bilgi;

4. Turunçgil Kesim Heyeti Hakkında Bilgi;

5. Tebliğ Taslağı Hakkında Bilgi;

6. Sektör Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Türkiye Rusya İş Konseyi Hakkında Bilgi;

8. Hanjin Shipping Co Firmasının İflası Hakkında Bilgi;

9. Ambalaj Tasarım Yarışması Ödül Töreni Hakkında Bilgi;

10. Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

11. Norveç'e Kuru Meyve İhracatı Hakkında Bilgi;

12. Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ZİMBABVE İŞ YAPMA ORTAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/10/2016 tarih 2831 sayılı yazıda; Zimbabve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve anılan ülkedeki iş yapma ortamına ilişkin bilgileri içeren belgeye aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Adres: http://www.zimtrade.co.zw/IMG/pdf/trade_directory_of_zimbabwe_2016.pdf

2

ACT-TAİK 35. ORTAK YILLIK KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

30 Ekim - 1 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council 8ATC) 35. Ortak Yıllık Konferansına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/10/2016 tarih 12344 sayılı yazı ve duyuru ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (5 sayfa)

3

SATSUMA ÇEŞİDİ MANDARİN HASAT VE İHRAÇ İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 05/10/2016 tarih 678 sayılı yazıda; "Turunçgil Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından Satsuma (Mandarin) çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiğinin tespit edilmesi nedeniyle, 10/10/2016 tarihinde kesimine, 14/10/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

4

TURUNÇGİL KESİM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nden alınan 05/10/2016 tarih 677 sayılı yazıda; "Turunçgil Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından Satsuma (Mandarin) çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiğinin tespit edilmesi nedeniyle, 08/10/2016 tarihinde kesimine, 14/10/2016 tarihinden itibaren ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

5

TEBLİĞ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/10/2016 tarih 2820 sayılı yazıda; İhracatçıları da ilgilendiren düzenlemeleri içeren 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasını düzenleyen Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve bu çerçevede anılan Kanun ve Yönetmelik gereğince hazırlanan "Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliği” taslak metnin görüşe açıldığı belirtilmekte olup, ilişik bulunan sözkonusu taslak metne ilişkin eklenmesi, değişiklik yapılmasını veya çıkarılması öngörülen hususlarda görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede sözkonusu Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” taslak metne ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan görüş formunda belirtilerek en geç 12 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ekler

Ek1: Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı (4 sayfa)

Ek2: Görüş Bildirim Formu(1 sayfa)

6

SEKTÖR TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 04/10/2016 tarih 2800 sayılı yazıda; 07 Eylül 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve İhracatçı Birlikleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Sektör Değerlendirme Toplantısında Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü ile ilgili olarak;

- Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) analiz ücretlerinin yüksekliğine ilişkin olarak gündeme getirilen sorun hakkında analiz ücretlerinin dünya örnekleri çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından araştırılması, Serbest bölgelerde üretim sonrası oluşan yem yan ürünlerinin ülkeye girişinde gerçekleştirilen analiz maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin hususun TİM tarafından GTHB'ye yazılı olarak intikal ettirilmesini müteakip gerekli araştırmanın yapılması,

- İthalat analizleri sonucunda tespit edilen bulguların insan, hayvan ve bitki sağlığı açısından bir risk unsuru oluşturması durumunda, ülkeye girişine izin verilmeyen ithal ürünlerin, alıcı ülke makamlarından alınacak uygunluk yazısını müteakip üçüncü bir ülkeye ithalatına izin verilmesinin gündeme alınabileceği, bu yönde bir değişiklik halinde, analiz tespitlerinin belli kategoriler altında (sağlık açısından riskli, GDO, pestisit vb.) düzenlenebileceği hususlarında görüş birliğine varıldığı,

Yönünde kararlar alındığı belirilmektedir.

7

TÜRKİYE RUSYA İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

12 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Rusya İş Konseyi XVIII. Ortak Toplantısına ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/10/2016 tarih 2801 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program (2 sayfa)

8

HANJİN SHİPPİNG CO FİRMASININ İFLASI HAKKINDA BİLGİ;

Lojistik alanında faaliyet gösteren Güney Koreli Hanjin Shipping Co. firmasının iflasını açıklamasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/10/2016 tarih 2804 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

9

AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03/10/2016 tarih 7132 sayılı yazıda; Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenecek olan "Gaziantep Tatlıları Ambalaj Tasarım Yarışması” ödül töreninin 11 Ekim 2016 Salı günü saat 17:00'de (GAİB) Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu törene katılmak isteyen üyelerimiz için Ambalaj Tasarım Yarışması Ödül Töreni davetiyesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Davetiye (1 sayfa)

10

TÜRKİYE-KOSOVA İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA)'nın işbirliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)'nın destekleriyle, 18 Ekim 2016 tarihinde, Intercontinental İstanbul Hotel'de Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Hykmete Bajrami ve Ekonomi Bakanı Sn.Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımlarının düzenlenecek olan Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu'na ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/10/2016 tarih 2796 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

11

NORVEÇ'E KURU MEYVE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/09/2016 tarih 106992 sayılı yazıda, Norveç'e kuru meyve ve mamulleri ihracatında Avrupa Birliği ülkelerince istenilen ve birer örneği ilişik bulunan belgelerin de talep edildiği belirtilmektedir.

Ek: Sağlı Sertifikası ve Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu Örneği (2 sayfa)

14

YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.