2017/79 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2016/79)

 

1. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında Bilgi;

2. SAO Paulo Yatırım Fırsatları Hakkında Bilgi;

3. UTİB 8.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

4. Romanya İhale İlan İşleri Hakkında Bilgi;

5. HACCP Hakkında Bilgi;

6. Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması Hakkında Bilgi;

7. Özbekistan/ Sulama Isınma ve Kömürle Çalışan Kazanların Üretimi Alanlarında Yatırım İmkanı Hakkında Bilgi;

8. Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve TİM Organizasyonunda Brezilya & Şili Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

9. ÇHC Tüketim Arttırma Hedefi Kapsamında Vergi İndirimi Hakkında Bilgi;

10. Yunanistan Firmaları Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Bilgi;

11. İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği Hakkında Bilgi;

12. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

13. Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar;

14. Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no:301) Hakkında Bilgi;

15. Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Kanununu Hakkında Bilgi;

16. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 21/12/2017 tarih 139014 sayılı yazıda; 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, mezkur Kararın "Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, diğer hususlar meyanında, son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama anılan Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hüküm altına alındığı, bu çerçevede, mezkur Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat rakamları esas alınarak 2017 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısı, bahse konu Kararın "Firmaların belirlenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Bakanlıklarınca belirlenerek halihazırda hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmekte olduğu, konuya ilişkin Bakanlıklarına vaki muhtelif müracaatlarda, 2017 yılında Bakanlıklarınca belirlenen mal ihracatçısı hususi damgalı pasaport hakkı sahibi firmaların bu haklarının 2018 yılında devam edip etmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğunun ifade edildiği, 2017 yılında hususi damgalı pasaport almaya hak kazanan mal ihracatçısı firmaların söz konusu haklarının 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat rakamları esas alınarak belirlendiğinden, bu haklarını 2017 yılı içerisinde kullanmaları Bakanlıklarınca uygun görülmüş olup,

Firmaların söz konusu haklarını kullanabilmelerini teminen en geç anılan yılın son iş günü olan 29/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmekte olup, talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerince tekemmül ettirilecek diğer işlemlerin ise bu tarih sonrasında da gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, mezkur yılda hak kazanılan ancak cari yıl içerisinde kullanılmayan pasaport haklarının bir sonraki yıla devredilmesi mümkün bulunmamakta olup, 2018 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısı bahse konu Kararın "Firmaların belirlenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2015, 2016 ve 2017 yılları resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak, Bakanlıklarınca 2018 yılı içerisinde belirleneceği ifade edilmektedir.

2

SAO PAULO YATIRIM FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Sao Paulo Yatırım Fırsatlarına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/12/2017 tarih 4265 sayılı yazı ve broşür ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Broşür (3 sayfa)

3

UTİB 8.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

UTİB tarafından, Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile düzenlenecek olan "8. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”na ilişkin olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20/12/2017 tarih 40042 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı

 

4

ROMANYA İHALE İLAN İŞLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 21/12/2017 tarih 4266 sayılı yazısı ekinde alınan Romanya'da açılan ve http://www.e-licitatie.ro/ adlı Romanya ulusal elektronik web sitesinde yer alan 1 Milyon Avro'nun üzerindeki ihaleler listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: İhale Listesi

5

HACCP HAKKINDA BİLGİ;

Kodeks Alimentarius tarafından 1993 yılında yayımlanan tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) ilkelerinin Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından uluslararası ticarette zorunlu hale getirilmesine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın 19/12/2017 tarih 138131 sayılı yazısı ekinde alınan, Tarım Bakanlığı yazısı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

6

TUNUS'UN ÜLKEMİZE KARŞI GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

"2018 yılı Bütçe Kanunu” çerçevesinde Tunus'un 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulayacağı gümrük vergilerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/12/2017 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ekler

 

7

ÖZBEKİSTAN/ SULAMA ISINMA VE KÖMÜRLE ÇALIŞAN KAZANLARIN ÜRETİMİ ALANLARINDA YATIRIM İMKANI HAKKINDA BİLGİ;

Özbekistan/ Sulama Isınma ve Kömürle Çalışan Kazanların Üretimi Alanlarında Yatırım İmkanlarına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/12/2017 tarih 4180 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ( 1 sayfa)

8

EKONOMİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONU VE TİM ORGANİZASYONUNDA BREZİLYA & ŞİLİ TİCARE HEYETLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda, 11-16 Mart 2018 tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo şehri ile Şili'nin başkenti Santiago'ya düzenlenecek olan Ticaret Heyetine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/12/2017 tarih 4156 sayılı yazı ve taslak program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program (3 sayfa)

9

ÇHC TÜKETİM ARTTIRMA HEDEFİ KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/12/2017 tarih 4103 sayılı yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti tarafından iç tüketimin canlandırılması ve kalkınmanın sağlanması amacıyla, 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren ekli listede yer alan 8 haneli GTİP bazında muhtelif gıda ürünleri, giyim, ayakkabı, v.b. ürünler dahil 187 kalem ürün için MFN bazındaki gümrük vergilerinde indirime gidildiği, bahsekonu GTİP'lerin Pekin Ticaret Müşavirliği'nce Çin gümrüklerinde kullanılan isimler kullanılarak çevrildiği belirtilmekte olup, ayrıca Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bahse konu indirim ile mezkur ürünlerde gümrük vergisi yükünün ortalama olarak % 17.3'den % 7.7'ye gerilediğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Ek: Gümrük Vergisi İndirim Tablosu ( 8 sayfa)

10

YUNANİSTAN FİRMALARI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/12/2017 tarih 4096 sayılı yazıda; Çeşitli tarihlerde KAVİ GROUP, GAIA PELLAS, FARM HOUSE adlı Yunanistan firmalarının, ülkemizden mal ithal ettiği halde ihracatçı firmalara mal bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenemediği ve konunun hukuki zemine taşınmak zorunda kalındığının tespit edildiği, cari durum itibari ile adı geçen firmaların borçlarını ödediğine dair herhangi bir bilginin bulunmadığını ve mezkur firmalarla kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunması, peşin ödeme dışında çalışılmamasının ihracatçı firmaların mağdur olmamaları açısından önem arz ettiği edilmektedir.

11

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ

(İTHALAT: 2017/3)

Tebliğ metni için tıklayınız..

12

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Tebliğ metni için tıklayınız..

13

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ;

Karar metni için tıklayınız..

14

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:301) HAKKINDA BİLGİ;

23 Aralık 2017 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no:301)” ile aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden %5 indirilecektir.

Söz konusu indirimden, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

 

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması,

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000.-TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması

şartı aranmaktadır.

Söz konusu Tebliğ'e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-12.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

15

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ

BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ KANUNUNU HAKKINDA BİLGİ;

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ

BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Kapsam

MADDE 1 – (1) 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)'nde yer alan % 14,47'lik (on dört virgül kırk yedi) yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen parasal sınır 77.402,08 TL olarak tespit edilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 22/12/2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

16

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/35)

Tebliğ için tıklayınız..

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.