2017/47 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2017/47)

 

1. Taze ve Sarılop Çeşidi Taze İncir Hasat ve İhraç İzni Hakkında Bilgi;

2. ABD / Miami & Dominik Cumhuriyeti / Santo Domingo Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

3. AB Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;

4. 2016 Yılı PGD Raporu Hakkında Bilgi;

5. Türkiye - Rusya Federasyonu İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Son Dönem Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

7. Dış Ticaret Talepleri;

 

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TAZE VE SARILOP ÇEŞİDİ TAZE İNCİR HASAT VE İHRAÇ İZNİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 21/07/2017 tarih 609 sayılı yazıda,

Taze İncir Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun, Aydın ili ve ilçelerinde üretimi yapılan taze incir bahçelerinde ve incir meyveleri üzerinde 18/07/2017 tarihinde yaptığı duyusal ve fiziksel incelemeler sonucunda Siyah Çeşidi Taze İncirler ile Sarılop Çeşidi Taze İncirlerin dış kabuk rengi ve şekil yönünden oluşumunu tamamladığı, meyve içinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespitiyle;

Sarılop Çeşidi Taze İncirin, 26/07/2017 tarihinden itibaren kesimine, 28/07/2017 tarihinden itibaren ihracına, Siyah Çeşidi Taze İncirin, 29/07/2017 tarihinden itibaren kesimine, 31/07/2017 tarihinden itibaren ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

2

ABD / MİAMİ & DOMİNİK CUMHURİYETİ / SANTO DOMİNGO TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 15-20 Ekim 2017 tarihleri arasında ABD'nin Miami şehri ile Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da gerçekleştirilecek olan Ticaret Heyetine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, 24/07/2017 tarih 2273 sayılı yazı ve heyet taslak programı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Taslak Program ( 3 Sayfa)

3

AB ALABALIK / GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 28 Şubat 2015 tarihinden bu yana % 6,7 ile % 9,5 oranları arasında uygulanan telafi edici verginin gözden geçirilmesi için AB Komisyonu tarafından 20 Temmuz 2017 tarihinde bir kısmi ara gözden geçirme soruşturmasının (patial interim review) başlatıldığı belirtilmekte olup, söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair ilgili tarihli AB Resmi Gazetesi'nin bildirimi ekte yer almaktadır.

Yazıda devamla, bahse konu bildirimin 4.1.a kısmından görüleceği üzere AB Komisyonu, söz konusu soruşturmada örneklemeye (sampling) gidip gitmeme konusunda karar vermek üzere, soruşturmaya taraf olmak isteyen ihracatçı üreticileri bu bildirimin yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde, bildirimin ekinde yer alan bilgileri doldurarak AB Komisyonu ile iletişime geçmeye davet ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca, yine aynı maddeye göre, ilgili tarafların örneklemeye ilişkin paylaşmak istedikleri diğer bilgileri AB Komisyonu'na göndermek için 21 gün sürelerinin bulunduğu belirtilmektedir.

İlgili maddede devamla, AB Komisyonu'nun örneklemeye seçilecek firmalarımıza soru formu iletileceği ve söz konusu soru formlarının, örneklemeye seçilen firmaların ilan edilmesinden itibaren 37 gün içerisinde doldurulmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla beraber, söz konusu bildirimin 4.1.b bölümünden görüleceği üzere, AB Komisyonu tarafından örneklemeye seçilmeyen ancak yine de işbirliğine gitmek isteyen firmalarımız için, 37 gün süre içerisinde soru formunu doldurmaları halinde bireysel sübvansiyon marjının hesaplanmasının söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Aynı maddenin devamında, örneklemeye seçilmeyen ancak bireysel marj hesaplaması talep eden firmaların sayısının çok fazla olması halinde Komisyon'un bireysel marj hesaplamasına başvurmayabileceği de ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin 4.4 maddesine göre, soru formunun yanıtı teslim etme haricindeki diğer bilgilerin (örneğin taraf olma yazısı vb.) AB Komisyonu'na söz konusu maddede belirtilen e-posta adresi aracılığı ile iletilebileceği belirtilmektedir.

Bahse konu bildirimin 5. Bölümünde de ifade olduğu üzere, ilgili herhangi bir tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemelerin yapılabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durumun ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açmasının ihtimal dahilinde olacağı ifade edilmektedir.

Anılan bildirimin 7. Maddesinde ifade edildiği üzere söz konusu soruşturmanın bu bildirimin yayımlanmasından itibaren azami 15 ayda tamamlanacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda firmaların Ekonomi Bakanlığı'nın ''Ticaret Politikası Savunma Araçları'' internet adresinde (http://www.tpsa.gov.tr/) '' Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri'' başlığı altında yer alan ''TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler'' kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından düzenlenen ''Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları''nı incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

EKLER:

1. Açılış Bildirimi (7 Sayfa)

2. Usul Esas (4 Sayfa)

4

2016 YILI PGD RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, piyasaya güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı, tüketici ve çevrenin korunması ile adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) çalışmalarına Bakanlıklarının koordinasyonunda PGD'den sorumlu kuruluşlarca devam edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, PGD'den sorumlu kuruluşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanan "2016 Piyasa Gözetimi ve Denetim Raporu”nun tamamlandığı ve söz konusu rapora http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bMH linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

5

TÜRKİYE - RUSYA FEDERASYONU İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Ağustos ayı içerisinde İzmir'de gerçekleştirileceği ve söz konusu fuar kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 18 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye - Rusya Federasyonu İş Forumu'nun düzenleneceği belirtilmektedir.

6

SON DÖNEM MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

· YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (tıklayınız)

· İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2) (tıklayınız)

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.