2013/37 2009/5 Sayılı Tebliğ Uygulama Usul Esasları- Değişiklik Hk.

Sayın üyemiz,

 

Bilindiği üzere, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'in 19. maddesi; "Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.” hükmünü amirdir.

 

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/05/2013 tarih 0120003677 sayılı yazıda; 2009/5 sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarının bazı maddelerinde Müsteşarlık Makamının 03/05/2013 tarih 2013/457 sayılı Onayı ile bazı değişiklerin yapıldığı belirtilerek, yapılan değişikliklerin başvuru sahibi açısından lehe gelen hükümlerinin henüz sonuçlandırılamamış olan destek başvurularında uygulanacağı ifade edilmekte olup, bu çerçevede hazırlanan Değişiklik Tablosu ilişikte sunulmaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter 

 

EK

Değişiklik Tablosu (3 sayfa)