SİRKÜLER (2013/83)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi;

2. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

3. Kromlu Deri İhracatı Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Bilgi;

4. Growtech Fuarı Alım Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

5. Türkiye –İran İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Türk- Meksika İş Konseyi Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Birleşik Krallık Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. "İhracatçı Birlikleri – 7. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” Hakkında Bilgi;

9. ABD GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Hakkında Bilgi;

10. Ruanda Kigali İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

11. Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;

12. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında Bilgi;

13. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Belgelerde 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İhracat 2003/3 sayılı "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenen ve ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresince onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılan özel faturaların dahilde işleme izin belgelerinin kapatılmasında ibraz edilmesi ve sözkonusu faturalarda sonradan düzeltme yapılmak istenmesi hususu ile ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/11/2013 tarih 0120009083 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan söz konusu yazıda özetle;

 

"İhracat 2003/3 sayılı Türkiye' de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ kapsamında düzenlenen ve ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılan özel faturaların dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) kapatılmasında ibraz edilmesi ve söz konusu faturalarda sonradan düzeltme yapılmak istenmesi durumunda, özel faturalara yazılması unutulan yan sanayici bilgisi ile dahilde işleme izin belgesi sahibi bilgilerinde, ilgili firma tarafından özel faturanın aslı ve her bir sureti için ayrı ayrı olmak üzere (5 nüshada ayrı ayrı olmak üzere) kaşe ve yetkili imza ile "Düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır” ibaresi yazılmak suretiyle düzeltme yapılması ve özel faturanın aslı ve her bir sureti üzerinde yukarıda belirtilen şekilde düzeltme yapıldığının İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi halinde, söz konusu özel faturanın DİİB taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmasının mümkün olduğu ifade edilmekte olup, DİİB sahibi firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

EK:

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/11/2013 tarihli yazı (2 sayfa)

 

2

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, daha önce kaytlı  sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/11/2013 tarih 3864 sayılı yazıda;

 

Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 1.200.000 ton ekmeklik buğdayın satışa verileceği, satışa açılacak ekmeklik buğdayların, sadece mamul madde ihracatı gerçekleştiren üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un fabrikaları ile bulgur fabrikalarına satılacağı, bisküvi fabrikalarına ise düşük vasıflı ekmeklik buğdayların verileceği,

 

Kuruluşlarınca bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday satışlarında İhracatçı Birlikleri tarafından gönderilen tüm hak edişler karşılığında satış yapılabileceği,

 

Kuruluşlarından ürün talep firmalar tarafından hangi işyerleri stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlüklerine verileceği,

 

Bu çerçevede, 28 Kasım 2013 – 23 Aralık 2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

 

3

KROMLU DERİ İHRACATI UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25/11/2013 tarih 11540 sayılı yazıda;

2013/5 sayılı "2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 01/08/2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile 2006/7 sayılı Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26'ncı olarak kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) eklendiği, Ekonomi Bakanlığı'nın 01/08/2013 tarih ve 120006195 sayılı yazıları ile, sözkonusu ürünlerin kayıt işlemlerinin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütüleceğinin talimatlandırıldığı belirtilmekte ve söz konusu ürünlerin kayıt işlemlerinin 25/11/2013 tarihinden itibaren ilişikte yer alan uygulama usul ve esaslarına göre yapılacağı ifade edilmektedir.

Ek: Uygulama Usul ve Esasları, Kromlu Deri Ön

Talep Formu ve Tespit Tutanağı (3 sayfa)

 

4

GROWTECH FUARI ALIM HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

"Growtech Eurasia 2013 – 13. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına” yönelik ve eş zamanlı olarak 2-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Antalya İhracatçı Birlikleri'nin organizatörlüğünde düzenlenecek olan Alım Heyeti Programı ile ilgili olarak anılan Genel Sekreterlikten alınan 27/11/2013 tarih 3739 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu ve Alım Heyet Listesi (4 sayfa)

 

5

TÜRKİYE –İRAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk-İran İş Konseyi tarafından 11 Aralık 2013 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye-İran İş Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/11/2013 tarih 1938 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Katılım Formu (2 sayfa)

 

 

 

 

6

TÜRK- MEKSİKA İŞ KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun katılımlarıyla 17 Aralık 2013 tarihinde düzenlenecek olan Meksika İş Konseyi toplantısıyla ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 26/11/2013 tarih 1972 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Katılım Formu (2 sayfa)

 

7

BİRLEŞİK KRALLIK TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Turkish British Chamber of Commerce and Industry (TBCCI) 'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/11/2013 tarih 2348 sayılı yazıda, TBCCI organizasyonunda; T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in katkılarıyla 6 Aralık 2013 Cuma günü, The Grant Hyatt İstanbul'da Birleşik Krallık Türkiye İş Forumu'nun düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu foruma ilişkin duyuru ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Birleşik Krallık Türkiye İş Forumu (2 sayfa)

 

 

8

"İHRACATÇI BİRLİKLERİ – 7. ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI” HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Koordinatörlüğü, TİM işbirliği, İstanbul-Ege-Akdeniz İhracatçı Birlikleri katkısı ve Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde düzenlenen "İhracatçı Birlikleri – 7. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 11/11/2013 tarih 22220 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

ABD GTS (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/11/2013 tarih 2342 sayılı yazıda, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) web sitesinde yayımlanan ve bir örneği ilişik bulunan duyuruda, Rekabet İhtiyacı Limiti İstisnası (CNL Waiver) başvurusu son tarihinin 20 Aralık 2013 tarihine ertelendiği ifade edilerek, sözkonusu CNL muafiyeti başvurusuna muhtemel ürünlere ilişkin uyarı listesinin yayımlandığı ifade edilmektedir.

Ek: USTR Duyurusu (2 sayfa)

 

10

RUANDA KİGALİ İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 09-12 Aralık 2013 tarihleri arasında Ruanda'nın başkenti Kigali'ye yönelik düzenlenecek olan işadamları heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/11/2013 tarih 2283 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Taslak Program (5 sayfa)

11

RUSYA FEDERASYONU ULYANOVSK BÖLGESİNİN TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Rusya Federasyonu Ulyanovsk Bölgesi Valisi Sayın Sergey Mozorov başkanlığındaki heyetin katılımı ile 4 Aralık 2013 Çarşamba günü TOBB Plaza'da düzenlenecek olan "Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Toplantısı” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 22/11/2013 tarih 1950 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Taslak Program, Heyet Listesi ve Katılım Teyit Formu (3 sayfa)

 

12

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HAKKINDA BİLGİ;

8 Kasım 2013 tarih ve 28815 sayılı Resmi Gazetede 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ekte yer almaktadır.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5371

 

Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Detaylar: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ..tıklayınız.

 

 

 

12

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ BELGELERDE 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER HAKKINDA BİLGİ;

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerden biriside ticari işlemlere konu evrakların usul ve esasları ile şekil şartlarının yeniden belirlenmesidir. Bilindiği üzere; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (T.T.K.) 39'uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile;

 

"…Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aynı kanunun yürürlük maddesinin 5. fıkrasında "39'uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer” şeklinde hüküm yer almaktadır.

 

Yine 213 Sayılı VUK' nun faturanın Şekli Başlıklı 230 madde ve faturanın nizamı başlıklı 231 maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır.

 

Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgeler)

  • Ticaret Unvanı
  • Sermayesi
  • Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri
  • Vergi Dairesi vergi Numarası
  • Ticaret Sicili Adresi ve Numarası
  • Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No
  • Varsa İnternet Sitesi Adresi (Kapsamında olanlar zorunlu )
  • İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri
  • e-posta adresi

Bilgilerinin yer alması/bulunması zorunlu olacaktır.

 

İnternet sitesi kurma zorunluluğu bulunan (Bağımsız Denetime tabi olan) şirketlerde ilave olarak yönetim ve temsil bilgilerinin de yer alması gerekmektedir.

 

Buna ek olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 21 maddesi gereğince "Bu faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” şeklinde bir ifadenin de faturada bulunmasında yarar görmekteyiz.

 

31.12.2013 tarihinden önce fatura ve diğer ticari belgelerden bastırmak durumunda bulunan şirketlerimizin bastıracakları belgelere bu bilgilere yer vermesini öneririz.

 

Ayrıca 31.12.2013 tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket (sticker) yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle yer alması gerekmektedir.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere haiz olduğundan normal faturaya ilişkin 01.01.2014 tarihinden itibaren e-Fatura kullanacak firmaların kullanacağı e-Faturalarda da yer alması gerekmektedir.

 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 51/2'nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere İdari para ceza uygulanacaktır. Bu tutar 2013 yılı için 2.000 TL.dır.

 

Mustafa Bahadır ALTAŞ

SM.Mali Müşavir

mba444@mynet.com

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.