2013/77 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2013 / 77 )

 

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

2. Romanya/Köstence İşadamları Heyeti;

3. Irak/Musul İşadamları Heyeti;

4. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

5. EXIMBANK Reeskont Kredisinde Düzenlemeler Hakkında Bilgi;

6. ABD GTS Hakkında Bilgi;

7. Türkiye-Portekiz 1. Dönem JETCO Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. Azerbaycan Vize Muafiyeti Hakkında;

9. Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

1

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına "Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik” ibaresinden sonra gelmek üzere "ve en az iki yıldır fiilen faaliyette bulunan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Dökme gelen eşyada ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklar ile ilgili olarak, Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen farklılıklar için özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmaz. Özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen takibat gerektirmeyen farklılıkları aşan kısmı için uygulanır. Takibata konu olmayan miktar için herhangi bir cezaî işlem uygulanmaz. Ek-11'de yer alan fire oranları, özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatlarında dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"(3) Kara hudut kapılarında, gümrüklü sahaya giriş tarihinden itibaren Kanunun 46 ncı maddesi ve bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanmayan taşıtlar hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 169 ve 170 inci maddelerinin birinci fıkralarının (g) bentlerinde geçen "167 nci maddesinin üçüncü fıkrası” ibareleri "167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Dahilde işleme rejimine konu olan aşağıda belirtilen eşya gümrük idarelerine sözlü beyan edilebilir.

a) Dahilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddeler,

b) Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar,

c) Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçaları.”

"(6) Dahilde işleme izni kapsamında sözlü beyan, dördüncü fıkranın (a) bendinde yer alan eşyanın sadece Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde kullanılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Dahilde işleme kapsamı geçici ithalatta (b) bendinde, dahilde işleme kapsamı ihracatta ise (a) bendinde yer alan alanlar doldurulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 197 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Tahlil ücreti, eşyanın tahlil masrafları ile bu işlemler sonucu ortaya çıkan artık ve atıkların imha masraflarını da kapsar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Ancak, aynı sevkiyata konu olmakla birlikte antrepoya birden fazla taşıtla peyderpey sevk edilen ve tamamı bir seferde antrepoya alınamayacak eşya için, eşya sahibi veya temsilcisi ya da taşıyıcı tarafından ilgili gümrük idaresine yazılı talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, ilk eşyanın antrepoya girişinden itibaren en geç beş iş günü içinde antrepo beyannamesinin verilmesi koşuluyla eşyanın peyderpey antrepoya alınmasına izin verilebilir. İhtiyaç halinde bu süre gümrük idaresince bir defaya mahsus olmak üzere beş iş gününe kadar uzatılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 478 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve götürü” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Götürü teminat uygulamasından, onaylanmış kişi statü belgesine veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlüler ile Bakanlıkça belirlenen şartları taşıyan antrepo işleticileri yararlanabilir.”

"(6) Götürü teminat, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir. Ancak, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından yararlanılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 494 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Teminatın 2.000.000 Avro'yu aşmayan tutarda verilmesi mümkündür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 504 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Geri verme veya kaldırma talebi, yetkili gümrük idaresi tarafından incelenerek otuz gün içerisinde idare amirince karara bağlanır ve kararın tarih ve sayısı başvuru formunun 15 numaralı kutusuna yazılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ek-33'ünde yer alan "0803.31” ve "0803.32” eşya kodları "0802.31” ve "0802.32” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 527 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

2

Romanya/Köstence İşadamları Heyeti;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 18/11/2013 tarih 2286 sayılı yazıda; Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 04- 06 Aralık 2013 tarihleri arasında Romanya'ya yönelik bir işadamları heyeti düzenleneceği belirtilmektedir.

 

Azami 15 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/eUsyMP web adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda, en geç 26 Kasım 2013 Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Iban No : TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabı'na 750.- Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu erkanbayram@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

 

 

3

Irak/Musul İşadamları Heyeti;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 18/11/2013 tarih 2288 sayılı yazıda; Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 15- 14 Aralık 2013 tarihleri arasında Irak'ın Musul Şehrine bir işadamları heyeti düzenleneceği belirtilmektedir.

İşadamları heyetine; Müteahhitlik, İnşaat ve İnşaat Malzemeleri, Mobilya, gıda ürünleri, otomotiv ve yan sanayi, tekstil ve hazır giyim, ilaç sanayi, elektrikli ve elektronik cihazlar, demir-çelik ürünleri, plastik ve plastikten mamul eşya, temizlik maddeleri, kâğıt ürünleri, soğuk hava deposu, medikal ekipmanlar ve hastane malzemeleri ve otomotiv yağları sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Azami 40 ihracatçıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların www.tim.org.tr de, yer alan başvuru formunu (kayıt için: http://goo.gl/NMuvfX ) en geç 10 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurarak; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı, transfer ve organizasyon giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No : TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabına 900 Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu zaferunuvar@tim.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

 

4

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 18/11/2013 tarih 3721 sayılı yazıda; Kuruluşlarının stoklarında bulunan yaklaşık 46.000 ton makarnalık buğdayın mamul madde ihracatı sonrası satışa açılacağı, satışa açılacak makarnalık buğdayların sadece, makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına verileceği belirtilmektedir.

 

Yazıda devamen; satışa açılacak makarnalık buğday stoklarının sınırlı olması nedeniyle, İhracatçı Birlikleri tarafından 29/11/2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine ulaştırılan makarnalık buğday hak edişlerinin birlikte değerlendirileceği ve Kuruluşlarınca, bu kapsamda yapılacak satışlar için ekte örneği gönderilen taahhütnamelerin alınacağı;

 

Bu çerçevede, 19/11/2013 - 10/12/2013 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detay bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ve son ürün tesliminin 30/12/2013 tarihini geçmeyeceği ifade edilmektedir.

 

EK:Tahhütname

 

 

 

5

EXIMBANK Reeskont Kredisinde Düzenlemeler Hakkında Bilgi;

Sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ihracat taahhütlerine ilişkin olarak EXIMBANK İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak Türk Exımbank'tan alınan 18/11/2013 tarih 17619 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

EK : Eximbank Yazı

 

 

 

6

ABD GTS Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 20/11/2013 tarih 120008943 sayılı yazıda, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) web sitesinde yayımlanan ve bir örneği ekli duruda belirtildiği üzere; Rekabet İhtiyacı Limiti İstisnası (CNL Waiver) başvurularının son tarihinin 20 Aralı 2013'e ertelendiği ifade edilerek, aralarında Türkiye'den ithal edilen 1509.9040 pozisyonunda yer alan "sızma olmayan zeytinyağları”

Ürününün de bulunduğu CNL muafiyeti başvurusuna konu olması muhtemel ürünlere ilişkin bir uyarı listesi yayımlanmıştır.

 

EK : ABD GTS

 

 

 

 

7

Türkiye-Portekiz 1. Dönem JETCO Toplantısı Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/11/2013 tarih 2319 sayılı yazıda; Türkiye-Portekiz 1. Dönem JETCO Protokolü'nün, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve Portekiz Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Paulo PORTAS tarafından 2013 yılı Aralık ayının ikinci yarısında, Ankara veya İstanbul'da imzalanmasının planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 27 Kasım 2013 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKİ: Görüş Bildirim Formu

 

 

 

8

Azerbaycan Vize Muafiyeti Hakkında;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/11/2013 tarih 2322 sayılı yazıda, 13 Kasım 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK)III. Toplantısı neticisinde Azerbaycan tarafından ülkemiz vatandaşlarına yönelik uygulanan vizenin gruplar halinde kaldırılması kararının alındığı ve ilk etapta işadamlarımız vize muafiyeti uygulanmasına yönelik çalışmaların her iki ülke Ekonomi Bakanlıkları sorumluluğunda ivedilikle başlatılmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

 

Bu çerçevede, öncelikle Azerbaycan ile ilgili olarak ticaret erbabı, yatırımcı, müteahhit başta olmak üzere tüm işadamlarımının listesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, acilen işadamlarımızın Firma/Kurum adı, işadamlarımızın ad soyadı, pasaport numarası ve T.C kimlik numaralarının Azerbaycan makamlarına iletilmek üzere 28 Kasım 2013 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ