Destek Yönetim Sistemi (DYS)

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir. 31/12/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece DYS üzerinden kabul edilir.

Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.

 

BAŞVURU VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yararlanıcıların ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir. (Birden fazla Birliğe üyeliği olan firmaların ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri Birliğe başvurmaları gerekmektedir.)

Birliğimiz üyesi firmalarca tanımlanma başvuruları, şirket KEP adresi üzerinden Birliğimiz kep adresine (dkib.evrak@hs01.kep.tr) veya şahsen, yapılması gerekmektedir.

Yararlanıcıların sisteme tanımlanması için gerekli belgeler;

  1. EK A Sistem Kullanım Taahhütnamesi
  2. EK B Yararlanıcı Bilgi Formu
  3. İmza Sirküleri
  4. Ortaklık yapısını gösteren güncel Ticaret Sicil Gazetesi
  5. Vekalet Durumu varsa Vekaletname
  6. Kapasite Raporu (Varsa)

Kullanıcı yetkilendirme işlemi için gerekli belgeler;

  1. EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formu
  2. Yetkilendirilmesi talep edilen kişi yararlanıcı bünyesinde çalışıyorsa çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi (Firma/Kuruluş SGK bildirgesi, kişiye ait SGK hizmet dökümü vs.)
  3. Yetkilendirilmesi talep edilen kişi yararlanıcı bünyesinde çalışmıyorsa EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formunun noterde onaylatılarak sunulması gerekmektedir.
  4. Yetkilendirilmesi talep edilen kişinin kimlik fotokopisi

Şirkete ait KEP adresi üzerinden yapılacak başvurular; her bir belge türü ayrı bir pdf dosyası olacak şekilde (Örn. Kapasite raporunun tüm sayfaları tek bir pdf dosyası içerisinde, imza sirkülerinin tüm sayfaları tek bir pdf içerisinde vb. olacak şekilde) yapılmalıdır. Tüm belgeler tek PDF olarak birleştirilmemelidir. Pdf dosyaları üzerine e-imza atılması gerekmemektedir.

Şahsen yapılacak başvurularda ise, belge asıllarıyla birlikte fotokopilerinin ve belgelerin taranması suretiyle elde edilecek pdf dosyalarının usb/cd vb. ile sunulması gerekmektedir.

Firmalarımız tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğu MERSİS verisi alınarak kontrol edilir. İbraz edilen bilgilerde farklılık olması durumunda başvurular işleme alınmaz. Firmalarımızın MERSİS kayıtlarını güncellemesi gerekir. Bu nedenle, ilk aşamada MERSİS kayıtlarını kontrol etmeleri ve eksiklikleri tamamlamalarında fayda görülmektedir.

Yetkilendirilecek kullanıcılara kısıtlı yetki (Başvuru oluşturma ve görüntüleme)  ya da tam yetki (Başvuru oluşturma, görüntüleme ve gönderme) tanımlanabilir.

Eksik bilgi/belge olması durumunda yetkilendirme işlemi yapılamamakta olup, tüm bilgi ve belgelerin eksikler giderilerek tekrar sunulması gerekmektedir.

DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesi mevzuata göre sonuçlandırılmış (URGE Projesi, Tasarım Projesi, STH-Alım Heyeti-Yurt Dışı Birim-Rapor-Danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.

DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı firmaların DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan firmalar, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.

 

MEVZUAT

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (İhracat 2019/7)

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

 

GEREKLİ BELGELER VE FORMLAR

Başvuru Dilekçesi

EK A - DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesi

EK B - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu

EK C - DYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu

EK D - DYS Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ

 

DYS BAŞVURU KILAVUZLARI

DYS Yurt Dışı Fuar Desteği Başvuru Kılavuzu (06.07.2021)

DYS Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Kılavuzu (06.07.2021)