Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09/08/2016 Tarihli Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

ÖZET BİLGİ NOTU

--------------------

YOİKK sekretaryasının değerlendirmesine göre anılan Kanun maddelerinin 34 tanesi yatırımcıların maliyetlerinin düşürülmesi, 33 tanesi bürokratik süreçleri iyileştirerek yatırımcıların yerine getirmek zorunda olduğu prosedürlerin azaltılması, 11'i de uluslararası yatırımcılar açısından önemli referans kaynaklarından biri olan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde (Doing Business) ülkemiz sıralamasının üst sıralara taşınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu itibarla, iş ve yatırım ortamının güvenilirliğinin artırılarak özel sektör yatırımlarının hızlandırılması hedeflenmektedir.

Söz konusu Kanun ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılması için;

· Yatırımlarda başta damga vergisi ve harçlardan kaynaklanan işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla istisna düzenlemeler yapılması,

· Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarına BSMV'den muafiyet sağlanması,

· Tahkim yargılamasında nispi harç uygulamasının kaldırılması,

· Yatırım teşvik belgesi sahibi firmaların yatırım yaptıkları arazi, yatırım dönemi boyunca; araziye yapılan bina ise yatırım tamamlandıktan sonraki 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaf tutulması,

· Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan bina inşaat harcı ve belge kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken harçların alınmaması,

· Ar-Ge'ye yönelik vergisel teşviklere ilişkin hükümlerin 5746 sayılı Kanun'da toplanması,

· Faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla kira sertifikalarının ihracına yönelik sistemin gözden geçirilmesi ve mevcut istisnaların her türlü kira sertifikası ihracını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

· Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin durumunun netleştirilmesi, bu merkezlerde çalışanlara ücret istisnası sağlanması,

· Bu merkezlere tanınan kazanç istisnası kapsamındaki hizmet türlerinin genişletilmesi,

· Birikimli hayat sigortalarından veya bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların toplu para ödemesi yerine düzenli maaş ödemeleri öngören yıllık gelir sigortasına geçmelerinin teşvik edilmesi,

· Ticari işletmelere dâhil binalar için yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların doğrudan gider yazılabilmesi,

· Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde stopaj oranının elde tutma süresine göre farklılaştırılması,

· Mükellefler tarafından vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerin tek elde birleştirilmesi,

· Şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan bürokratik işlemler ve şirket kuruluş maliyetlerinin azaltılması,

· Sermaye şirketlerinin tasfiye süreçlerinin kısaltılması,

· Sermaye şirketleri hakkında mal beyanında bulunma yükümlülüğünün uygulanmaması,

· İflas erteleme uygulamalarında ortaya konan sorunların giderilmesi,

· Çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla Türk Ticaret Kanunu ile Çek Kanunu'nda değişiklik yapılması ve

· Çekin karşılığının bulunmaması halinde adli para cezası yaptırımı uygulanması

· Yıllık ortalama ihracat tutarı belirli bir seviyenin üzerinde olan firma yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesi,

· Kâğıt ortamında düzenlenen banka teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesine imkân sağlanması,

· Sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, Maliye Bakanlığına verilen muhtasar beyanname ile birleştirilmesi

yönünde düzenlemeler yapılmıştır.

Sözkonu Kanun'ın Tamamı İçin TIKLAYINIZ