2014/59 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/59)

1. Trabzon, Rize, Artvin (Hopa), Gümüşhane ve Bayburt'ta Düzenlenecek Dış Ticaret Eğitim Seminerleri Hakkında Bilgi;

2. Enerji Yoğun Endüstrilerde Sera Gazı Emisyon Konferansı Hakkında Bilgi;

3. Ortadoğu İş Zirvesi Hakkında Bilgi;

4. Tianjin China World Famous Origin Commodities Fair Hakkında Bilgi;

5. DİR (Dahilde İşleme Rejimi) Kapsamında Mercimek İthalatı Hakkında Bilgi;

6. BSS (Bitki Sağlık Sertifikası) tarih ve No.sunun Gümrük Beyannamesi 44 no.lu haneye yazılması Hakkında Bilgi;

7. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Hakkında Bilgi;

8. Çad İşadamları Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TRABZON, RİZE, ARTVİN (HOPA), GÜMÜŞHANE VE BAYBURT'TA DÜZENLENECEK DIŞ TİCARET EĞİTİM SEMİNERLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından "İhracata Yönelik Destek Programları "nın tanıtımı amacıyla 2011 yılından beri 81 ilde İhracatçı Birliklerinin işbirliği ile "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenlenmektedir.

 

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'nın koordinatörlüğü ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonu ile firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek ve ilgili tüm kesimler ile firma/kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla, aşağıda belirtilen tarihlerde Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon'da her biri yarım günü kapsayan "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” düzenlenecektir.

 

Bu itibarla, Bölgemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik olarak düzenlenen katılımın ücretsiz olduğu ve Programların ekte gönderildiği sözkonusu seminerlere katılmak isteyen firma temsilcilerinin başvuru formları aracılığı ile en geç 22 Eylül 2014, Pazartesi günü mesai saati 10:00'a kadar Genel Sekreterliğimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Ek: Program ve Başvuru Formu

 

2

ENERJİ YOĞUN ENDÜSTRİLERDE SERA GAZI EMİSYON KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/09/2014 tarih 1731 sayılı yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Enerji Yoğun Endüstrilerde Sera Gazı Emisyonlarına ilişkin 24 Kasım 2014 tarihinde Brüksel'de bir konferans düzenleneceği belirtilmekte olup, konuyla ilgilenecek üyelerimizin konferansa ilişkin bilgilere http://www.vdi.de/index.php?id=52482 adresinden ulaşabilecekleri ifade edilmektedir.

 

3

ORTADOĞU İŞ ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

30 Ekim – 2 Kasım 2014 tarihleri arasından Gaziantep'te TÜMEXPO fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Ortadoğu İş Zirvesi ve Alım Heyetleri ile ilgili olarak, Macha Golden Organizasyondan alınan 16/09/2014 tarihli e-posta mesajı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

4

TIANJIN CHINA WORLD FAMOUS ORIGIN COMMODITIES FAIR HAKKINDA BİLGİ;

 

10-13 Ekim 2014 tarihleri arasında CHÇ'nin Tianjin şehrinde düzenlenecek olan "Tianjin China World Famous Origin Commodities Fair” fuarı ile ilgili olarak, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan 16/09/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (17 sayfa)

 

 

5

DİR KAPSAMINDA MERCİMEK İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında mercimek ithalatı ile ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/09/2014 tarih 0120006540 sayılı talimat aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Bilindiği üzere, İhracat: 2011/1 Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Genelgesinin "Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören Dahilde İşleme Rejimi Belgeleri (DİİB) kapsamında; "01 Mayıs – 30 Eylül” tarihleri arasında kabuklu mercimek ithalatı yapılmaması (ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, bu dönemde de ithalata izin verilir) kaydıyla mercimek ithalatına izin verilir.” hükmü çerçevesinde, ülkemizde mercimeğin iç piyasadaki arz talep dengesinin sağlaması ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Diğer taraftan, son dönemde ülkemizde yaşanan olumuz iklim koşulları nedeniyle mercimek arzındaki düşüşe bağlı olarak mercimeğin yurt içi satışındaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesini teminen; sektörün de talebi doğrultusunda, DİR kapsamında mercimek ithalatında 01 Mayıs – 30 Eylül dönemi olarak uygulanan ithalat kısıtlamasının sadece bu yıla mahsus olmak üzere, yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

 

Bu çerçevede, 2014 yılında ülkemizde mercimek arzındaki düşüş ve mercimeğin yurt içi satış fiyatındaki dalgalanmalar göz önünde bulundurularak, mercimek ihracatımızda pazar paylarımızın korunmasını teminen; 30 Eylül 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış, kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİİB'ler kapsamında, 01 Mayıs – 30 Eylül dönemi olarak uygulanan ithalat kısıtlamasının sadece bu yıla mahsus olmak üzere, 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren kaldırılması uygun görülmüştür.”

 

6

BSS (BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI) TARİH VE NO.SUNUN GÜMRÜK BEYANNAMESİ 44 NO.LU HANEYE YAZILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 11/09/2014 tarih ve 52707093/140.07 sayılı BSS tarih ve no.sunun 44 no.lu haneye yazılmasına atfen dağıtıma sunulan yazısı ekte belirtilmektedir:

"Bilindiği üzere, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/21)'nin 25(2) fıkrasında, "Ek-1/D kapsamındaki ürünler için TAREKS referans numarasının yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasının tarihi ve seri numarasının da gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ürünlerin ihracatına izin verilmez." ifadesine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan 19.08.2014 tarihli, 31458 sayılı yazıda, Bakanlıkları denetim elemanlarınca yapılan teftişlerde gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine bitki sağlık sertifikasına ilişkin bilgilerin yazılmadığına rastlandığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, bağlantınız gümrük idarelerinde gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, mezkur Tebliğ'in Ek-1/D kapsamı eşya için bitki sağlık sertifikasının tarih ve seri numarasının yer almasına ilişkin tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.” (H.Hasan Murat ÖZSOY- Genel Müdür Yardımcısı V.)

7

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 16.09.2014 tarihli yazıda; İhracatçılarımızı çok yakından ilgilendiren düzenlemeleri içeren Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hususu hatırlatılmaktadır.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu ek'li tebliğdeki, geliştirilmesi/değiştirilmesinde fayda görülen hususlar ile ilgili olarak maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerin ek'li form vasıtasıylaen geç 03 Ekim 2014 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizindkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Not:Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından halen "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmekte olup, bu kapsamda hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”http://www.gib.gov.tr/sitesi "Taslaklar” bölümünden de incelenebilir.

Ek:
1 - Tebliğ Taslağı (3 sayfa)

2 - Form (1 sayfa)

8

ÇAD İŞADAMLARI HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 15.09.2014 tarihli yazıda; Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile28-31 Ekim 2014tarihleri arasında Çad'a yönelik işadamı heyeti programının düzenleneceği; başkent N'Djamena şehrini kapsayacak olan söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği,

Pazar payımızın artırılması ve Çad'a yönelik yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete şekerli çikolatalı ürünler, bisküvi ve gofretler, un, kuru bakliyat, maya, makarna, ağır iş makine ve cihazlarının aksamı ile parçaları, traktörler, dozerler, greyder, skreyper, ekslavatör, küreyici, yükleyici vb., demir/çelikten inşaat ve aksamı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kablo ve teller, otomotiv yan sanayi, mobilya aksamı, hazır giyim, demir/çelik çubuk (sac hadde, dövme, burma, çekme), buzdolabı, çimento sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede; azami 30 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmalarınhttp://goo.gl/8vyEHgadresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,en geç 10 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadarbaşvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı, vize ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu:282), (Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu:TVBATR2A Avro Hesabı'na1.100 Avro avans(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği bildirilmektedir.

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.