2014/81 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/81)

1. Birliğimizce Yürütülmesi Planlanan Makina İmalat Sanayine Yönelik İhracat Kapasitesi Geliştirme (UR-GE/Makine) Projesi Hakkında Bilgi;

2. ABD Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu Hakkında Bilgi;

3. KazProd Expo 17. Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Moskova – Endüstriyel Ticaret Merkezi Hakkında Bilgi;

5. Avrupa Birliği'ne Asma Yaprağı İhracata Hakkında Bilgi;

6. REACH Tüzüğü Aday Liste'de Güncelleme Hakkında Bilgi;

7. Güney Kore Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

8. Investhub Mongolia 2015 Hakkında Bilgi;

9. Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesini İçeren Genelge Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

BİRLİĞİMİZCE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN MAKİNA İMALAT SANAYİNE YÖNELİK İHRACAT KAPASİTESİ GELİŞTİRME (UR-GE/MAKİNE) PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ kapsamında, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından, Bölge ekonomisinin potansiyel arz eden sektörlerinden biri olan makine imalat sektörü imalatçılarının ve ürünlerinin yüksek katma değer ile ihracata odaklanmasını sağlamak amacıyla "Doğu Karadeniz Bölgesi Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Kapasitesinin Arttırılması” projesi gerçekleştirilecektir.

 

Amacı, Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin, uluslararası pazarlara yönelmeleri ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini desteklemek olan sözkonusu Tebliğ kapsamında tasarlanan projelerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin maliyetlerin %75'i desteklenmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz işbirliğinde gerçekleştirilecek sözkonusu projede toplam 25 sektör şirketinin yer alması planlanmıştır. Merkezi Birliğimizin faaliyet alanın içeresinde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kurulu olan makine imalat sektöründe iştigal eden firmaların başvurabileceği proje kapsamında faydalanıcı olarak yer almaya hak kazanacak 25 şirket, 36 ay (3 yıl) boyunca yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden, en az 5 ülke için yurtdışı pazarlama (pazar ziyaretleri, tanıtım, marka faaliyetleri, yurtdışı fuar katılım ve ziyaretleri, ticaret heyeti, eşleştirme), en az 3 ülke için ithalatçıların Bölgemize davet edileceği alım heyeti organizasyonları ve şirketlere verilecek bireysel danışmanlık hizmetlerinden %70 ila 75 oranında devlet desteği ile yararlanacaktır. Proje sonunda katılımcı şirketlerin uluslararası rekabetçilik kazanarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlayacak gelişmiş kurumsal kapasiteler ve iş bağlantıları oluşturması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje ile kümele işbirliğinin de geliştirilerek sektörün kendi içinde güç birliği oluşturulması da hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Birliğimizce Hedef Bölgede yerleşik makine imalat sanayi mensubu imalatçı ve/veya ihracatçılarının uluslararası rekabet imkânlarının arttırılması amacıyla hazırlanmış bulunan proje kapsamında sırasıyla;

 

· Proje Katılımcısı firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi;

· İhtiyaç analizi sonuçlarına göre belirlenen ve ön plana çıkan öncelikli konularda dış ticarete ve kurumsal gelişime yönelik eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

· Yurtdışı Teknik İnceleme ve Pazar Araştırma Gezilerinin gerçekleştirilmesi,

· Yurtdışı Ticaret Heyet Programlarının gerçekleştirilmesi

 

başlıkları altında bir dizi proje faaliyetlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.

 

Bu çerçevede, Bölge makine imalat sanayi firmalarımıza yönelik olarak gerçekleştirilmesi planlanan ve gerek bölgesel gelişime gerekse de ilgili sektör paydaşlarına uluslararası pazarlara açılma anlamında önemli yararlar sağlayacağına inanılan "Doğu Karadeniz Bölgesi Makine İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İhracat Kapasitesinin Arttırılması” Projesine katılmak isteyen firmaların ekteki başvuru dilekçesini ve firma bilgi formunu doldurarak Genel Sekreterliğimize (0462 326 94 01 nolu faks veya dkib@dkib.org.tr adresli e-mail aracılığıyla) göndermeleri hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

EK : Başvuru Formu

 

2

ABD GIDA GÜVENLİĞİ MODERNİZASYON KANUNU HAKKINDA BİLGİ;

ABD Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FOOD Security and Modernisation Act / FSMA) kapsamında ABD'ye gıda ürünleri ihracatı yapan firmaların kayıt yenileme işlemlerinin 1 Ekim-31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin gerektiği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa, konuyla ilgili olarak Vaşington Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/12/2014 tarih 15060 sayılı yazıda, ABD Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FOOD Security and Modernisation Act / FSMA) kapsamında ABD'ye gıda ürünleri ihracatı yapan firmaların kayıt yenileme işlemlerinin 1 Ekim-31 Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin gerektiği ne ilişkin duyuru, ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: FDA Notları (42 sayfa)

 

3

KAZPROD EXPO 17. ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK TEKNOLOJİLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

28-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Almatı Kazakistan'da düzenlenecek olan KazProd Expo - 17. Uluslararası gıda ve içecek teknolojileri ihtisas fuarı ile ilgili olarak, Central Asia Trade Exhibitions Ltd'den alınan 17/12/2014 tarihli yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Duyuru (2 sayfa)

 

 

4

MOSKOVA – ENDÜSTRİYEL TİCARET MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ;

Moskova – Endüstriyel Ticaret Merkezi Projesi ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/12/2014 tarih 2374 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Anatolai Grup Tanıtım Broşürü (3 sayfa)

 

5

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ASMA YAPRAĞI İHRACATA HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/12/2014 tarih 13316 sayılı yazıda, 5 Aralık 2014 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir sureti ilişik bulunan 1295/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, Avrupa Birliğinin ülkemiz menşeli asma yaprağı ithalatında % 10 olarak yürütmekte olduğu kontrol (fiziksel ve kimlik kontrolleri) sıklığının 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle % 20 olarak uygulanacağı ifade edilmektedir.

Ek: 1295/23014/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği (8 sayfa)

 

6

REACH TÜZÜĞÜ ADAY LİSTE'DE GÜNCELLEME HAKKINDA BİLGİ;

REACH Tüzüğü Aday Liste'de güncelleme ile ilgili olarak, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/12/2014 tarih 22698 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, SVHC Aday Liste'ye eklenen 6 Madde ve Ürüne Göre Değişen SVHC Aday Liste ile ilgili Yükümlülükler (4 sayfa)

 

7

GÜNEY KORE TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin başkanlığında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri organizasyonda Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile 19-20 Ocak 2015 tarihleri arasında Güney Kore'ye yönelik olarak "Ticaret Heyeti Programı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu Ticaret Heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/12/2014 tarih 2357 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

Başvuru Formu: http://goo.gl/WkCC6u

 

8

INVESTHUB MONGOLİA 2015 HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/12/2014 tarih 2354 sayılı yazıda, 14-15 Ocak 2015 tarihlerinde Moğolistan'ın Başkenti Ulanbator'da "Investhub Mongolia 2015” başlıklı bir yatırım fuarının düzenleneceği ve sözkonusu fuarda yatırımcıların ikili görüşmelerde bulunmak, kamu görevlilerinden yatırım ortamı ve sürecine ilişkin bilgi almak imkanlarından yaralanabileceği belirtilmekte olup, adı geçen etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.investhubmongolia.com adresinden ulaşabilmelerinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

9

LİMAN HİZMET TARİFESİNİN BELİRLENMESİNİ İÇEREN GENELGE HAKKINDA BİLGİ;

 

Bahsekonu Genelge metni için tıklayınız..

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.