2014/45 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/45)

 1. Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Hakkında Bilgi;

2. Kuzey Irak'a Bitkisel Ürünler İhracatı Hakkında Bilgi;

3. Plastik ve Kauçuk Endonezya 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Metalik Fikirler 3. ARGE Proje Pazarı Hakkında Bilgi;

5. ABD Makarna Anti-Damping/ Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;

6. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi;

7. IV. Uluslararası Kimya Endüstrisi Forumu Başkurdistan'da İşbirliği Önerileri Hakkında Bilgi;

8. Gulf Business Dergisi Hakkında Bilgi;

9. Organik Ürünlerin AB'ye İhracatı Hakkında Bilgi;

10. 2014 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi (Nisan Revizyonu) Hakkında Bilgi;

11. Küba Yeni Yabancı Mevzuatı Hakkında Bilgi;

12. E-Fatura Hakkında Bilgi;

13. Avustralya'ya İhraç Edilen Tahin Helva Hakkında Bilgi;

14. Irak'ta Yaşanan Son Gelişmeler Hakkında Bilgi;

15. Helal Kesim Sertifikası Hakkında Bilgi;

16. Güney Kore'ye Organik Tarım Ürünü İhracatı Hakkında Bilgi;

17. 2014 Yılı eğitim Programları Hakkında Bilgi;

18. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

İdris ÇEVİK

   Genel Sekreter

 

 

 

1

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/15) 4 Temmuz2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin tam metnine erişmek için tıklayınız..

2

KUZEY IRAK'A BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 02/07/2014 tarih 100691 sayılı yazıda, 10 Haziran 2014 tarihinde Habur Sınır Kapısı ve İbrahim Halil Sınır Kapısı yetkilileri arasında bir toplantı tertip edildiği, mezkur toplantıda, sözkonusu ülke makamlarınca Irak'a girişi yasaklanan muhtelif taze meyve ve sebze ürünlerinin listesinin ülkemiz makamlarına tevdi edildiği belirtilmekte olup, sözkonusu ilişik listede yer alan ürünlerin ithalatının Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından geçici olarak yasaklandığı ifade edilmektedir.

Ek: İthalatı Geçici Olarak Yasaklanan Ürün Listesi (1 sayfa)

3

PLASTİK VE KAUÇUK ENDONEZYA 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Jakarta/Endonezya'da düzenlenecek olan "Plastik ve Kauçuk Endonezya 2014 Fuarı” ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03/07/2014 tarih 7547 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

4

METALİK FİKİRLER 3. ARGE PROJE PAZARI HAKKINDA BİLGİ;

Metalik Fikirler 3. ARGE Proje Pazarı ile ilgili olarak İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği'nden 02/07/2014 tarih 12477 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

ABD MAKARNA ANTİ-DAMPİNG/ TELAFİ EDİCİ VERGİ İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

ABD Makarna Anti-Damping/ Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturması Talebi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/07/2014 tarih 120004971 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

6

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/07/2014 tarih 1277 sayılı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bulunan "Demiryolu Emniyet Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, Demiryolu Emniyet Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere ekte yer alan Görüş Bildirim Formunda belirtilerek, en geç 17/07/2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ekler:

Ek-II- : Yönetmelik Taslağı (30 sayfa)

Ek-I- : Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

7

IV. ULUSLARARASI KİMYA ENDÜSTRİSİ FORUMU BAŞKURDİSTAN'DA İŞBİRLİĞİ ÖNERİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu (RF) Başkurdistan Cumhuriyetinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Kimya Endüstrisi Forumu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/07/2014 tarih 1271 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

GULF BUSİNESS DERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Körfez bölgesinin ve Arap ülkelerinin ilk ve en önde gelen iş, ekonomi ve haber dergisi Gulf Business dergisinin 2014 Ekim ayında kapsamlı, yaklaşık 50 sayfalık bir Türkiye özel eki yayınlamayı planlandığı ifade edilen Media Ltd'den alınan yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

ORGANİK ÜRÜNLERİN AB'YE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/06/2014 tarih 12004929 sayılı yazıda, bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB)'nin üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin kuralların 8 Kasım 2008 tarihli ve 1235/2008 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde belirlendiği, anılan Yönetmeliğin Ek-3'ünde mevzuat bakımından eşdeğer kabul edilen ülkelerin listesi Ek-4'ünde ise üçüncü ülkelerde denetim yapmaya ve denklik sertifikası vermeye yetkili kontrol kuruluşlarının listesinin yer aldığı,

16 Haziran 2014 tarihli 644/2014 sayılı Uygulama Yönetmeliği ile anılan Yönetmelikte bir takım değişikliklerin yapıldığı, sözkonusu Ek'lere, ülkemizden AB'ye organik ürün ihracatı yapacak firmalara denklik sertifikası verebilecek yeni kontrol kuruluşları ve halihazırda sözkonusu yetkiye haiz bazı kuruluşlar için ise kontrol yapabilecekleri yeni ürün kategorileri eklendiği belirtilmekte olup, ilgili Uygulama Yönetmeliğine http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:177:FULL&from=EN internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

10

2014 YILI GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (NİSAN REVİZYONU) HAKKINDA BİLGİ;

1. 2014 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Nisan revizyonu ile ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/06/2014 tarih 1267 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

11

KÜBA YABANCI YATIRIM MEVZUATI HAKKINDA BİLGİ;

Küba Resmi Gazetesinde yayımlanarak 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni yabancı yatırım mevzuatı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/06/2014 tarih 1245 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Küba Yeni Yabancı Mevzuatı (31 sayfa)

12

E-FATURA HAKKINDA BİLGİ;

Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları kapsamında talep olunan fatura asılları ile Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan elektronik fatura düzenlemesi hususlarına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/06/2014 tarih 0120004881 sayılı yazı ilişik olup, incelendiğinden de görüleceği üzere özetle, e-fatura uygulamaları için Bakanlıkları ile Maliye Bakanlığı arasında bir web servis kurulumunun sağlanması kararı alındığı, Bakanlıklar arasında yürütülen sözkonusu çalışmaların tamamlanmasına kadar elektronik olarak düzenlenen faturaların işleme alınmaması gerektiği bildirilmiştir.

EK: Yazı (1 sayfa)

13

AVUSTRALYA'YA İHRAÇ EDİLEN TAHİN HELVA HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye'de yerleşik Koska Helvacısı Merter isimli firma tarafından üretilen ve AGURBUZ &SGURBUZ firması tarafından Avustralya'ya ithal edilen tahin helvası ve kakao helvası ile ilgili olarak Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/06/2014 tarih 120004868 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

14

IRAK'TA YAŞANAN SON GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli basın açıklamasında yer alan Musul Kerkük, Sealahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna, ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarının hala geçerliliğini koruduğuna ilişkin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 26/06/2014 tarih 1238 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

15

HELAL KESİM SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Bir İhracatçı firmanın Suudi Arabistan'a ihraç ettiği tavuk etlerinin Helal Kesim Sertifikası eşliğinde sevk edilmemesi cihetiyle mezkur ülke makamları tarafından gümrük kapılarında bekletilmesi ile ilgili olarak Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/06/2014 tarih 120004824 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Helal Kesim Sertifikası Sureti (2 sayfa)

16

GÜNEY KORE'YE ORGANİK TARIM ÜRÜNÜ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Güney Kore'ye Organik Tarım Ürünü İhracatı ile ilgili olarak Seul Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/06/2014 tarih 120004825 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

17

U-NET İŞLEMLERİNİN İÇ GÜMRÜKLERE ALINMASI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile31 Temmuz 2013tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, U-NET kayıt ve kontrol işlemlerinin23 Haziran 2014tarihinden itibaren esas itibariyle iç gümrüklerde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, konuyla ilgili Genelge'nin bir örneğine ekte verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

EK:U-Net İşlemlerinin İç Gümrüklere Alınması Genelge (2014/5)

18

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır. Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

19

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.