2014/40 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/40)

1. İhracat Finansmanı Zirvesi Hakkında Bilgi;

2. Geçici İhraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar Hakkında Bilgi;

3. Irak Musul İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

4. AB Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Hakkında Bilgi;

5. İhracatın Kolaylaştırılması Hakkında Bilgi;

6. Su Ürünler İhracatında AB Dışı İhracat Onay Numarası Hakkında Bilgi;

7. REACH- CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

8. 26-27 Haziran Portekiz Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

10. 2014 Yılı Eğitim Programları Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

İHRACAT FİNANSMANI ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/06/2014 tarih 1138 sayılı yazıda; Meclisleri tarafından 23 Haziran 2014 Pazartesi günü 09:30-13:00 saatleri arasında Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin teşrifleri ile dış ticaret ve ihracat finansmanında küresel trendleri ve mevcut uygulamaları ele alan "İhracatın Finansmanı Zirvesi”nin Ceylan Intercontinental Hotel'de düzenleneceği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, detaylı program ve davetiyesi ilişikte yer alan söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin katılıma ilişkin teyitlerini Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere en geç 18 Haziran 2014 Çarşamba günü mesai bitimine Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Toplantı Yeri: Ceylan Intercontinental Hotel/Taksim-İstanbul

Toplantı Saati: 09:00-09:30 Kayıt

09:30- 13:00 İhracatın Finansmanı Toplantısı

Ek: Davetiye (1 sayfa)

 

2

GEÇİCİ İHRAÇ KAPSAMINDA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPACAK TAŞITLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/06/2014 tarih 1128 sayılı yazıda; Geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderilecek taşıtların sınır kapılarından çıkış/giriş izin işlemlerinin 01/07/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 26/05/2014 tarih ve 24472 sayılı Makam oluru çerçevesinde düzenleneceği ifade edilmekte olup, konuya ilişkin olarak http://www.kugm.gov.tr adresinde yayınlanan duyurunun bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ekte sunulmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

3

IRAK MUSUL İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 24-26 Haziran 2014 tarihleri arasında Irak'ın Musul şehrine yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği ilgi daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, konu ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/06/2014 tarih 1109 sayılı yazıda; Irak'ın bazı bölgelerinde ve özellikle Musul'da yaşanan iç çatışma ve terör olaylarından dolayı sözkonusu ticaret heyetinin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edilmektedir.

4

AB ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI HAKKINDA BİLGİ;

 

AB gümrük vergisi askıya alma ve tarife kontenjanı açılması ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/06/2014 tarih 1130 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

İHRACATIN KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/06/2014 tarih 1124 sayılı yazıda; Ulusal tarife mevzuatımıza esas alınan Armonize Sistem Nomanklatürü, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından hazırlanmakta ve beş yılda bir güncellendiği, Armonize Sistem Nomanklatürü'nün tüm taraf devletler açısından geçerli olacak 2017 versiyonunu şekillendirecek çalışmalara başlanıldığı, mezkûr çalışmalarda ülkemize gerek eşya için müstakil kod talep etme, gerekse eşyanın sınıflandırılmasında uluslararası düzeyde yeksenaklık sağlayacak şekilde armonize sistem izahnamesine yeni açıklama notları eklenmesini önerme konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının imkânları bulunduğu belirtilerek, bu çerçevede,

 

İhracatçılarımızın ithalatçı ülke nezdinde eşyanın AS nomanklatürüne göre (GTİP numarasının ilk 6 hanesini oluşturan uluslararası kod) sınıflandırılması anlamında yaşanan sorunlara, İhracatçımız açısından DGÖ nezdinde yürütülecek çalışmalarda gündeme getirilmesinde yarar görülecek diğer hususlara ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konu ile ilgili olabilecek görüş ve önerilerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, bir nüshası ekte yer alan orijinal görüş bildirim formunda belirtilerek en geç 19 Haziran 2014 Perşembe günü mesai bitimine Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

6

SU ÜRÜNLERİ İHRACATINDA AB DIŞI İHRACAT ONAY NUMARASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 06/06/2014 tarih 0120004339 sayılı yazıda; "Avrupa Birliği (AB) Dışındaki Ülkeler için İhracat İzni Verilen Balıkçılık Ürünleri İşletme Listesi” ilgilenecek olan üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Liste (1 sayfa)

7

REACH- CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

REACH- CLP Haber Bülteni ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/06/2014 tarih 10994 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

8

PORTEKİZ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

26-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Portekiz'e yönelik olarak düzenlenecek olan ticaret heyeti programı ile ilgili olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 10/06/2014 tarih 5204 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Başvuru Linki: http://goo.gl/m6BSS1

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

İHRACATTA GÖTÜRÜ (BELGESİZ) GİDER UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Sözkonusu uygulama hakkında detaylı bilgi için tıklayınız..

9

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

7 Haziran 2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete'de;

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/24)

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2014/26)

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2014/27)

12 Haziran 2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazete'de;

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır. Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.