2014/14 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/14)

1. Kırgızistan İşbirliği Teklifi Hakkında Bilgi;

2. DTÖ Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi Hakkında Bilgi;

3. ENVI Komitesi Hakkında Bilgi;

4. Ülke Sohbet Toplantıları Eğitim Semineri Hakkında Bilgi;

5. Irak Ticaret Bakanlığı'nın Ayçiçek Yağı Alım İhalesi Hakkında Bilgi;

6. CBD 2014 – China International Building Decoration Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Nijerya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Hakkında Bilgi;

8. Farmasotik Bitki Üretimi Hakkında Bilgi;

9. Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi;

10. REACH-CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

11. Gürcistan Üzerinden Rusya Federasyonu'na İhracat Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

                                                                                                                                                                                             Dr. Arzu EROL

                                                                                                                                                                                             Genel Sekreter V.

 

 

1

KIRGIZİSTAN İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ;

 

13-15 Ağustos 2013 tarihinde imzalanan Türkiye – Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VII. Dönem Toplantısı Protokolü ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/03/2014 tarih 120001945 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

2

DTÖ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/03/2014 tarih 511 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almakta olup, ülkemiz için uygun olabilecek ex-out sınıflandırılmalarıyla birlikte APEC Çevresel Ürünler Listesine yönelik görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede ülkemiz için uygun olabilecek ex-out sınıflandırılmalarıyla birlikte APEC Çevresel Ürünler Listesine yönelik olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, en geç 18 Mart 2014 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

3

ENVI KOMİTESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Hafif yeni ticari araçlardan kaynaklanan karbonmonoksit emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından önerilen mevzuat tasarısının, Avrupa Parlamentosu Çevre Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi'nin (ENVI) 14 Ocak 2014 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanması ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/03/2014 tarih 504 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve ENVI Kararı (3 sayfa)

 

4

ÜLKE SOHBET TOPLANTILARI EĞİTİM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

"Ülke Sohbet Toplantıları” çerçevesinde 20 Mart 2014 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan "Çin ve İhracat İmkanları” konulu eğitim semineri ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12/03/2014 tarih 4920 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

IRAK TİCARET BAKANLIĞI'NIN AYÇİÇEK YAĞI ALIM İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/03/2014 tarih 507 sayılı yazıda, Irak Ticaret Bakanlığı'nın Ayçiçeği Alım İhalesi için duyuruya çıktığı belirtilmekte olup, söz konusu ihaleye katılmak isteyen üyelerimiz, Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanlığı'nın merkezindeki Kontratlar Dairesi'ne başvurmalarının gerektiği ve son başvuru tarihinin 23 Mart 2014 Pazar günü saat 10:00 olduğu ifade edilmektedir.

 

Ek: İngilizce ve Arapça İhale İlanı (4 sayfa)

 

6

CBD 2014 – CHINA INTERNATİONAL BUILDING DECORATION FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

08-11 Temmuz 2014 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenecek olan "CBD 2014 – China International Building Decoration” Fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12/03/2014 tarih 4993 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

NİJERYA – TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dr. Eze Eche Hyacint tarafından kurulan Nijerya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan 11/03/2014 tarih 503 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Basın Açıklaması (2 sayfa)

 

8

FARMASOTİK BİTKİ ÜRETİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 11/03/2014 tarih 120001934 sayılı yazısı ekinde alınan "Guba Menecer Merkezi Kooperatifi” tarafından Azerbaycan-Guba bölgesinde tedavi maksatlı farmasotik bitki üretimi gerçekleştirileceği belirtilerek Türk yatırımcıların bölgeye davet edildiği ifade edilen yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 10/03/2014 tarih ve 120001902 sayılı yazılarında özetle; Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmalara, DİR Otomasyon Sisteminde Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi (MBR) ekranının açılmış bulunduğu, ancak MBR ekranının firma kullanıcılarına açılmasının bazı firmalara, miktar aşımına konu eşyanın serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalatının yapılması halinde söz konusu aşıma ilişkin müeyyide uygulanmayacağı şeklinde kanaate neden olduğu müşahede edildiği ifade edilmektedir.

 

Diğer taraftan 17/01/2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Dahilde İşleme rejimi Kararı' nın 22 nci maddesi”, mezkur karara istinaden hazırlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği 45 inci maddesi ve anılan Tebliğ' e istinaden hazırlanan 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge' nin 49 uncu maddesinde, belgede kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu aşımın revize işlemine konu edilemeyeceği, revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapıldığının tespiti halinde;

 

- bu ithalattan doğan vergi, ithal tarihi itibari le 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır….” hükmündedir.

 

Ayrıca, dahilde işleme izin belgesinde miktar aşımı yapılması halinde, Ekonomi Bakanlığınca izin verilen miktarın üzerinde yapılan ithalatın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında kati ithalatının yapılmasının, Gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhasının, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesinin veya ihraç edilmesinin mezkur Kararın 22 nci maddesinde belirtilen müeyyidenin uygulanmasını bertaraf etmesi bulunmamaktadır.

 

Bu çerçevede, belgede izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde anılan Kararın 22 nci maddesi, İhracat 2006/12 Sayılı Tebliğ' in 45 inci maddesi ile 2008/1 sayılı Genelge' nin 49 uncu maddelerinde belirtilen esaslara göre işlem tekemmül ettirilecek olup, firmanızın herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen gerekli önlemlerin alınması hususunda;

 

EK:

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/03/2014 tarihli yazı (1 sayfa)

 

 

 

10

REACH-CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

 

REACH - CLP Haber Bülteni ile ilgili İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 07/03/2014 tarih 4761 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

11

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN RUSYA FEDERASYONU'NA İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk - Rus 12. Dönem Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısında, bitki karantinası tedbirlerine tabi ürünlerin Gürcistan üzerinden karayolu ile Rusya Federasyonu'na sevkiyatı konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile RF Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi arasında imzalanan işbirliği protokolü ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/03/2014 tarih 120001833 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, (1 sayfa)

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.