SİRKÜLER (2014/03)

1. Hedef Ülkeler Hakkında Bilgi;

2. Irak Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;

3. WETEX 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Avustralya/İşlenmiş Meyve Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

5. 97/5 sayılı Tebliğ Hakkında Bilgi;

6. Türk Alman Bilim Yılı Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler Hakkında Bilgi;

7. Türk Eximbank İhracat Kredileri Hakkında Bilgi;

8. Aktarma ve Varil-Bidon Onayları Hakkında Bilgi;

9. YOİKK Hakkında Bilgi;

10. Türkiye'ye Girişte Bitki Sağlığı Kontrolleri Hakkında Bilgi;

11. Türk-Fransız İş Forumu Hakkında Bilgi;

12. Türkiye - Moldova VII. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

13. Resmi Gazetede Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

HEDEF ÜLKELER HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğin 9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Ekonomi Bakanlığı'nca yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde ihracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların % 50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanmaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/01/2014 tarih 0120000276 sayılı yazıda;

 

Amerika Birleşik Devletleri, Angola, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Gana, Hindistan, Japonya, Nijerya, Malezya, Meksika, Polonya, Tanzanya ve Tayland'ın 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2014 yılı yurt dışı fuar destekleri açısından Hedef Ülke olarak tespit edildiği ifade edilmektedir.

 

 

2

IRAK GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

2010 tarih ve 22 sayılı Irak Gümrük Tarife Kanunu'nun 02 Ocak 2014 itibariyle yürürlüğe girmesi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan 10/01/2014 tarih 58 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

3

WETEX 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

14-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenecek olan "WETEX 2014” fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/01/2014 tarih 467 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

4

AVUSTRALYA/İŞLENMİŞ MEYVE ÜRÜNLERİ KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/01/2014 tarih 120000170 sayılı yazıda; 6 Ocak 2014 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yapılan bir örneği ilişik bildirime göre Avustralya Hükümeti, Verimlilik Komisyonu'nun İşlenmiş Meyve Ürünleri korunma önlemi soruşturmasında uygulanmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirttir raporu muvacehesinde anılan soruşturmanın önlemsiz şekilde kapatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

Ek: DTÖ Bildirimi (2 sayfa)

 

5

97/5 SAYILI TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi”nin 7. maddesinde "Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği çerçevesinde Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifikalar Listesi (EK-5) gelen talepler değerlendirilerek Bakanlıkça yeniden düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 07/01/2014 tarih 0120000131 sayılı yazıda; gelen talepler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda EK-5'e eklenmesi uygun görülen belge ve sertifikaların EK-5'e eklendiği ifade edilmekte olup, söz konusu listenin ilişik bulunduğunu bilgilerinize sunarız.

 

EK- Destek Kapsamındaki Belge ve Sertifika Listesi (3 sayfa)

 

 

6

TÜRK ALMAN BİLİM YILI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk- Alman Bilim Yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/01/2014 tarih 20 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Etkinlik Desteği Çağrısı ( 2 sayfa)

 

7

TÜRK EXİMBANK İHRACAT KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

06 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere kredi faiz oranlarını belirleme yönteminin değişikliği ile ilgili olarak Türk Exımbank'tan alınan 03/01/2014 tarih 5 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Türk Lirası Kredi Faiz Oranları Tablosu ( 2 sayfa)

 

 

8

AKTARMA VE VARİL-BİDON ONAYLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/01/2014 tarih 28 sayılı yazıda; bazı gümrük kapılarında yaşanan sorunların bertaraf edilmesi amacıyla, aktarma işlemine konu Türk plakalı TIR araçlarının dorselerinin Suriye plakalı çekicilere takılarak Suriye sınır kapısına götürülerek boşaltma işleminin yapılması ve yükünü boşaltan dorsenin ülkemize getirilmesinin uygun olduğu, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 3923.30 tarife alt pozisyonundaki 60-65 litrelik varil ve bidon türü eşyanın Cilvegözü, Öncüpınar Akçakale ve Karamış kara dut kapılarından Suriye'ye çıkış işlemlerinin durdurulması yönünde karar alındığı ifade edilmektedir.

 

 

 

9

YOİKK HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Altyapı Teknik Komitesi'nin 2013-2014 eylem planında yer alan (buradan ulaşabilirsiniz) "Hidroelektrik santrali (HES) yatırımcılarının aynı nehir üzerinde yer almaları nedeniyle birbirlerine bağımlı olduğu havzalarda paydaşların ortak çıkarlarının korunabileceği yapılanmanın oluşturulması” eylemi kapsamında, aynı havzada bulunan HES tesis işletmecileri ile ilgili kuruşların işbirliğini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması amacıyla DSİ tarafından çalışmaların yürütüldüğü,

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, söz konusu eylemle ilgili olarak tasarı halindeki Su Kanunu'nda ülke çapında suyun tasarruflu ve kullanıcı grubu arasında tahsisi ile her havzada suyun oluşturulacak heyetler marifetiyle aynı havza ve içerisinde kullanıcılara dağıtımın yapılmasının ve anılan Bakanlık nezdinde "Su Tahsis Heyeti” ile havzalar bazında "Havza Su Yönetim Heyeti” kurulmasının öngörüldüğü,

 

Bu kurulan komisyonun görevleri arasında havza işletme planlarının hazırlanması işinin eklenmesi, bu konunun komisyonca çözüme kavuşturulması halinde buna uygun ifadenin bu bölüme eklenerek, usul ve esaslarının ise DSİ tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesinin düşünüldüğü bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili olabilecek görüş ve önerilerinizi ekte bulacağınız "Görüş Bildirim Formu”nu doldurarak 20 Ocak Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (dkib@dkib.org.tr ) adresine göndermeniz hususunda gereğini rica olunur.

 

EK: Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

 

10

TÜRKİYE'YE GİRİŞTE

BİTKİ SAĞLIĞI KONTROLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan intikal eden ve bir örneği ilişikte gönderilen 02.01.2014 tarih 123 sayılı yazı ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

 

Ek: Türkiye Gümrük Bölgesine Girişte Bitki Sağlığı Kontrolleri Hakkında Bilgi;

9

TÜRK-FRANSIZ İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.01.2014 tarihli yazıda; Fransa Cumhurbaşkanı Sayın François Hollande'ın resmi Türkiye ziyareti kapsamında, TOBB ve DEİK işbirliğiyle 28 Ocak 2014 Salı günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında Four Seasons Bosphorus'da "Türk-Fransız İş Forumu”nun düzenleneceğinden bahisle,

Anılan iş forumunu Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün ve her iki ülke bakanlarının onurlandıracaklarının öngörüldüğü; forum çerçevesinde eş zamanlı olarak, kentsel gelişim, altyapı ve sağlık sektörü projeleri, sanayi işbirliği ve enerji projeleri ve tarım ve tarım ürünleri olmak üzere üç seminer gerçekleştirileceği,

Fransa'dan katılım sağlayacak üst düzey iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı geniş kapsamlı heyetin listesi ile iş forumunun detaylı programının bilahare temin edileceği bildirilmektedir.

Bahse konu programın detaylarının http://www.deik.org.tr/D-30-1/Duyurular.html adresinden takip edilebileceği hususu bilgilerine sunulur.

Ek: Fransız İş Forumu Katılım Formu

9

TÜRKİYE - MOLDOVA VII. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 16.01.2014 tarihli yazıda; Türkiye - Moldova Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VII. Dönem Toplantısı'nın 5-6 Şubat 2014 tarihlerinde Kişinev'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form vasıtasıyla en geç 20 Ocak 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Ek:
Form (1 sayfa)

9

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

  • Ocak 2014 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)

  • 7 Ocak 2014 tarihli ve 28875 sayılı Resmi Gazete'de;

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

  • 9 Ocak 2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

  • 10 Ocak 2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmi Gazete'de;

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/66)

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2014/65)

  • 12 Ocak 2014 tarihli ve 28880 sayılı Resmi Gazete'de;

Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik

  • 13 Ocak 2014 tarihli ve 28881 sayılı Resmi Gazete'de;

2004 York Anvers Kuralları

  • 15 Ocak 2014 tarihli ve 28883 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

  • 16 Ocak 2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi Gazete'de;

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği

  • 17 Ocak 2014 tarihli ve 28885 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.