2014/01 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/01)

1. Türkiye – İtalya Hükümetlerarası 3. Zirvesi Hakkında Bilgi;

2. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

3. 2014 Yılı Mali Destek Programları Hakkında Bilgi;

4. Eritre ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler Hakkında Bilgi;

5. Afrika Kalkınma Bankası'na Üyelik Hakkında Bilgi;

6. Zeytinyağı Pazarlama Standardı Hakkında Bilgi;

7. Türkmenistan'da Türk İhraç Ürünleri Sergisi Hakkında Bilgi;

8. Sarp Sınır Kapısı Öncelikli Geçiş Uygulaması Hakkında Bilgi;

9. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE – İTALYA HÜKÜMETLERARASI 3. ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/12/2013 tarih 2628 sayılı yazıda, Türkiye – İtalya Hükümetlerarası 3. Zirvesi'nin Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN ve İtalya Başbakanı Sayın Enrico LETTA eş başkanlıklarında 17 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere söz konusu toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 06 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

2

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından yapılmakta olan mamul madde ihracatı sonrası satışlara ait Uygulama Esasları, 06/04/2012 tarih 236 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Konu ile ilgili olarak, TMO Genel Müdürlüğü'nden alınan bir nüshası ilişik 02/01/2014 tarih 8 sayılı yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 1.110.000 ton ekmeklik buğday ile 50.844 ton makarnalık buğdayın mamul madde ihracatı sonrası satışa verileceği ifade edilmektedir.

 

EK: Yazı ve Taahhütname (2 sayfa)

3

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ;

2014 Yılı Mali Destek Programları ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31/12/2013 tarih 2635 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

4

ERİTRE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİ;

Eritre ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler konusunda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/12/2013 tarih 2620 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

AFRİKA KALKINMA BANKASI'NA ÜYELİK HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/12/2013 tarih 2613 sayılı yazıda; Afrika Kalkınma Bankası üyeliğine ilişkin sürecin tamamlandığı ve ilgili Banka'nın 78. Üyesi olduğu, genel Merkezi Tunus'ta olan Banka'nın yıllık iş hacminin 4 milyar SDR'nin üzerinde olduğu ve ülkemizin, söz konusu Banka'nın Afrika'daki etkinliklerini destekleyen ve Banka'ya bağışta bulunan ülkelerden biri olacağı ve söz konusu üyelikle ülkemiz firmalarının anılan Banka'nın finanse ettiği projelerde yer alması imkanı sağlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu Banka ile ilgilenecek olan üyelerimizin ayrıntılı bilgilere http://www.afdb.org/en/ internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

6

ZEYTİNYAĞI PAZARLAMA STANDARDI HAKKINDA BİLGİ;

Zeytinyağı Pazarlama Standardı hakkındaki 29/2012 (EU9 sayılı Uygulama Tüzüğü'nde değişiklik getiren 1335/2013 (EU) sayılı Uygulama Tüzüğü, Avrupa Resmi Gazetesi'nin 14/12/2013 tarihli ve L 335/14 sayılı nüshasın yayımlandığı ifade edilmekte olup, bu kapsamda, söz konusu Zeytinyağı Pazarlama Standardı ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/12/2013 tarih 0120010013 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Uygulama Tüzüğü (4 Sayfa)

7

TÜRKMENİSTAN'DA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ SERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkmenistan'da Türk ihraç ürünleri sergisi ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 27/12/2013 tarih 2132 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Sergisi Bilgi Notu (2 sayfa)

8

SARP SINIR KAPISI ÖNCELİKLİ GEÇİŞ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Sarp sınır kapısı geçişlerinde önceki yıllarda yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle, ihracatçılarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Artvin Valiliğimiz Başkanlığında oluşturulan ve Birliğimizin de yer aldığı Komisyonca yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013 yılında ilk kez olmak üzere ihracatçılarımıza Öncelikli Geçiş Hakkı verilmesi uygulaması başlatılmıştı.

 

Bu defa Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliğinden alınan konuyla ilgili bir yazıda, 2013 yılı için verilen kartların süresinin Aralık ayı sonu itibariyle dolacağından 2014 yılı için "Öncelikli Geçiş Kartı” müracaatlarının başlanmış olduğu, bu nedenle öncelikli geçiş uygulamasından yararlanmak isteyen üyelerimizin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 24 Ocak 2014 tarihine kadar Sarp Mülki İdare Amirliğine başvurmaları talep edilmektedir.

 

Bu nedenle, her firmadan sadece 1 temsilciye olmak üzere Gürcistan'a ihracat yapan üyelerimizin Sarp Sınır kapısından geçişler için Öncelikli Geçiş Hakkı verilmesini talep etmesi durumunda;

 

1- Birliğimizden alınacak konuya ilişkin ihracatçı vasfına haiz üye olduğunu ve 2013 yılında 50.000 $'ın üzerinde ihracat yaptığını gösteren yazı,

2- Vukuatlı Nufüs Kayıt Örneği,

3- İkametgah İlmühaberi,

4- Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi,

5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),

 

belgeleri ile birlikte en geç 24 Ocak 2014 tarihine kadar Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği'ne (Sarp Sınır Kapısı İdare Binaları-Sarp kapısı Tel:0.466.2153015 Hopa/Artvin) bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

NOT: Sarp Mülki İdare Amirliğince ayrıca, kart ücreti olarak talep edilecek meblağında ilgili banka hesabına yatırılması gerekmekte olup, kart ücreti olarak talep edilecek tutar, Sarp Mülki idare Amirliğinden telefonla öğrenilmesi gerekmektedir.

 

Ek: Üyelik yazısı talep dilekçesi

9

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GÜNCEL MEVZUATLAR;

 

Söz konusu Tebliğ metnine erişmek için tıklayınız..

 

· KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

· İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/22)

 

· BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/21)

 

 

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.