BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİM TEBLİĞİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/21)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/25), 05/02/2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazetede: yayımlanmış bulunmaktadır.


Ekonomi Bakanlığından:
 
BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA

TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

DENETİMİ: 2013/21)'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/25)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı ikinci mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)'nin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16 – (1) İhracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en geç 24 saat içerisinde depo, antrepo, liman veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında yapılır.

(2) Üretim yerinden ihracat merkezlerine gelen ürünlerin, denetim yapmaya elverişli ve olumsuz dış etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmiş ve uygun olarak işlenip etiket ve işaretlemelerinin yapılmış olması halinde denetimi gerçekleştirilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili standarda ya da Bakanlık tarafından belirlenen özelliklere uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Aşağıdaki durumlarda ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası, fiili denetim yapılmaksızın firma tarafından başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgelerin kontrolü sonucunda oluşturulur:

a) İlgili merci tarafından tevsik edilmek kaydıyla, müteahhitler tarafından yurt dışında alınan inşaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamında işçilerin ihtiyacı olan ürünler,

b) Hariçte İşleme Rejimi ve Bedelsiz İhracat kapsamı ürünler.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Risk analizi sonucunda fiili denetime tâbi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ek-1 ve ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

İlgili Dosyalar

Teblig-Ek.doc813,00 KB