2021/38 Genel Sirküler

                                      SİRKÜLER (2021/38)
1.İhracat:2016/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Hakkında Bilgi;
2.Kanada/Anti Damping Önlemi Nihai Kararı- Kalın Levha Hakkında Bilgi;
3.AB Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi;
4.Lojistik ve Gümrükleme İşlemleri Konularında İş Deneyimli Kişi CV Hakkında Bilgi;
5.Tim Export Talks Programı Hakkında Bilgi;
6.Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;
7.Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu Hakkında Bilgi;
8.2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği -Kontrol Belgesi
Hakkında Bilgi;
9.Hırvatistan ve Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri Hakkında Bilgi;
10.Fuar Duyurusu (Irak) Hakkında Bilgi;
11.Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Bilgi;


Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

İHRACAT:2016/1 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından gelen yazıda;Bilindiği üzere tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiş olup bu çerçevede, anılan Genelge'ye Geçici 4 üncü ve Geçici 5 inci maddeler eklenmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza varid taleplerden, Geçici 4'üncü madde yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre olabilecek ihracat taleplerinin, bu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin en geç 31/01/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil ettirilmesi kaydıyla belge kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

2

KANADA/ANTİ DAMPİNG ÖNLEMİ NİHAİ KARARI- KALIN LEVHA  HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından gelen yazıda;Bilindiği üzere, Kanada tarafından ülkemizin yanı sıra Tayvan, Almanya, Güney Kore ve Malezya menşeli “Kalın Levha” (7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 27 Mayıs 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatmıştır.

Mezkur soruşturma kapsamında Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu'nun (CBSA) nihai kararı 7 Ocak 2021 tarihinde anılan kurumun internet sayfasında yayımlanmış olup, soruşturmaya konu ürünün ülkemizden tek ihracatçısı konumunda bulunan bir firmamız için hesaplanan damping marjı %2'nin altında olduğu için anılan oranın ihmal edilebilir düzeyde olduğu cihetle bahse konu firma için soruşturma kapatılmıştır. Söz konusu karar kapsamında ayrıca, Tayvan'dan yapılan ithalat için firmalara %7 ila %80,6 oranında, Almanya'dan yapılan ithalat için ise firmalara %6,3 ila %68,6 oranında damping marjı hesaplanmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu soruşturma kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından ithalatın yerli sanayi üzerinde zarara yol açıp açmadığına ilişkin yürütülen soruşturmanın nihai kararı 5 Şubat 2021 tarihinde açıklanmış olup, Türkiye'den gerçekleştirilen kalın levha ihracat hacminin ihmal edilebilir oranda olduğuna hükmedilerek, soruşturmanın Türkiye'den yapılan tüm ihracatlar için önlemsiz kapatıldığına hükmedilmiştir.

Tayvan ve Almanya'dan yapılan ihracatın ise yerli sanayiye maddi zarar verdiğine hükmedilmiştir.

 

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde söz konusu ürün ihracatımız Kanada pazarına girişte herhangi bir damping önlemine tabii olmayacak olup, Tayvan firmaları %7 ila %80,6, Alman firmaları ise %6,3 ila %68,6 oranında dampinge karşı önleme tabii olacaktır.

3

AB MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde: 

 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında tıbbi ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ilgili AB kurumları tarafından verilen izinlere dair Komisyon Bildirimleri, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2021 tarihli ve C 33 sayılı nüshasında,

 Biyosidal ürünlerin kullanımı ve piyasaya arzı ile ilgili 528/2012 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin onayı hakkında 2021/98 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2021 tarihli ve L 31 sayılı nüshasında,

 Asansörler ve asansörlerin güvenlik bileşenlerine ilişkin 2014/33 sayılı AP ile Konsey Direktifi bağlamında uyumlaştırılmış standartlara dair 2021/76 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 27 Ocak 2021 tarihli ve L 27 sayılı nüshasında,

 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün XVII sayılı Eki'ni tadil eden 2021/57 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Ocak 2021 tarihli ve L 24 sayılı nüshasında

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Endonezya'nın halihazırda küresel salgın sebebiyle tüm yabancı ülke vatandaşlarına yönelik olarak (ikamet ve çalışma izni olanlar hariç) genel giriş yasağı uygulamakta olduğu, bu durumun özellikle iş amaçlı ziyaretlerin önünde engel teşkil ettiğinin çeşitli üst düzey temaslar çerçevesinde Endonezya makamlarına iletildiği ve Endonezya makamlarınca da bu hususta güvenli seyahat koridoru tesis edilmesi önerisinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Endonezya tarafının iki ülke arasında güvenli seyahat koridoru tesis edilmesi önerisi bağlamında, "Seyahat Koridoru Düzenlemesi"nin modalitelerininin belirlenmesinde faydalanılmak üzere, Endonezya'nın söz konusu kısıtlayıcı seyahat uygulamalarına ilişkin olarak varsa iş insanlarınca tecrübe edilmiş aksaklıklar ve/veya taleplerin Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere Meclisimize ve sertackasim@tim.org.tr adresine 16.02.2020 Salı günü mesai bitimine kadar bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

4

            LOJİSTİK VE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ KONULARINDA İŞ DENEYİMLİ KİŞİ CV HAKKINDA BİLGİ;

Lojistik ve gümrükleme işlemleri konularında iş deneyimleri olan, söz konusu alanlarda Lisans ve Yüksek Lisans eğitimine sahip kişi tarafından Birliğimize gönderilen CV, bahse konu alanlarda personel ihtiyacı olan firmalarımıza talepleri olması durumunda verilecektir.

Bilgilerine rica ederim.

5

6.         TİM EXPORT TALKS PROĞRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; İhracatçı firmalarımızın yurtdışı pazarlarındaki manevra kabiliyetlerini geliştirmek ve küresel pandemi salgını ile birlikte ihraç pazarlarındaki güncel gelişmelere ilişkin firmalarımızı bilgilendirmek amacıyla, TİM Export Talks programları tertip edilmektedir. 2020 yılında Çin, Hollanda, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki fırsatların değerlendirildiği programlar ilgili ülkelerdeki Büyükelçilerimizin katılım ve kıymetli değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır. TİM Export Talks 2021 program serisi, Avrupa Birliği'nden Brexit süreci ile ayrılan Birleşik Krallık ve Serbest Ticaret Antlaşması ile ihraç potansiyelinin mercek altına alınacağı etkinlik ile devam edecektir.

“TİM Export Talks: Brexit Sonrası Birleşik Krallık'ta Hangi Fırsatlar Var?” Programı 22 Şubat 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 13:00'da TİM Başkanı Sayın İsmail GÜLLE ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Ümit YALÇIN'ın teşrifleri ile düzenlenecektir. Açılış programının ardından, Londra Ticaret Başmüşaviri Sayın Tarık SÖNMEZ tarafından bilgilendirme sunumu yapılacaktır. BREXİT Sonrası TürkiyeBirleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması ile ihracatçıları bekleyen fırsatların ele alınacağı program www.tim.org.tr üzerinden canlı yayınlanacak ve YouTube üzerinden izleyicilerin takibine sunulacaktır.

EK: “TİM Export Talks: Brexit Sonrası Birleşik Krallık'ta Hangi Fırsatlar Var?” Program Tanıtım Görseli (1 Sayfa)

6

            GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

13.02.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

22 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği ile menşe şahadetnamelerinin veya tedarikçi beyanın altı ay içinde sunulabilmesi imkanı tanınmıştı. Yeni yayınlanan yönetmelik ile 22 Nisan 2021 tarihinde son bulan süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

7

            HIRVATİSTAN YATIRIM FIRSATLARI KATALOĞU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgilere göre, Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğu güncellenmiş olup, bir örneği ekte gönderilmekte olan söz konusu kataloğa aşağıdaki bağlantı adresinden de erişim sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.
 

http://investcroatia.gov.hr/en/ecatalog/

8

            2021 EXPO-2021/5 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞİ - KONTROL BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin 2021 yılında Hatay'da gerçekleştirilmesi öngörülen EXPO için ithal edilecek ürünlere yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk belgeleri için ithalatçıların ayrıca Kontrol Belgesi başvurusu yapmasına gerek olmadığı ifade edilmektedir.

9

HIRVATİSTAN VE LETONYA POTANSİYEL ÜRÜN MATRİSLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Sayın Bakanın Hırvatistan ve Letonyalı muhataplarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ticaret ilişkilerinde Türkiye'nin tarım ve sanayi ürünleri açısından önem arz eden ürün matrisleri ilgili ülkeler ile paylaşılmış olup, bunu müteakiben Hırvatistan ve Letonya tarafından iletilen potansiyel ürün matrisleri yazı ekinde iletilmektedir.

Ekler: 1- Hırvatistan Potansiyel Ürün Matrisleri

          2- Letonya Potansiyel Ürün Matrisleri

10

FUAR DUYURUSU (IRAK) HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Irak Ticari Fuar ve Hizmetler Genel Şirketi tarafından Bağdat Uluslararası Fuar alanında 10-13 Nisan 2021 tarihlerinde "9. Güvenlik, Savunma ve Savaş Sanayi Uluslararası Fuarı" düzenlenecek olup fuarın organizatörü yetkilileri ile aşağıdaki irtibat bilgileri üzerinden temas kurulabilecektir.

Şirkete ait web sitesi : www.unitedevents.iq

E-mail: info@unitedevents.iq

Cep Tel No: 00964 770 258 08 95/ 00964 780 666 66 61

Ek: Sözleşme Örneği

11

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

18/02/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar kapsamında; Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir. 3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 19 Şubat 2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-1.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.