2015/55 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/55)

1. İran'a Yaş Meyve Ve sebze İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Uluslararası Ticaret İdaresi 19 Yeni Sektörel Rapor Hakkında Bilgi;

3. Çin Halk Cumhuriyeti Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

4. REACH- CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

5. Arjantin – İthalat Lisansı Uygulamasının Kaldırılması Hakkında Bilgi;

6. Macaristan Kalkınma Merkezi-AB İhalelerinin Duyurulduğu Site Hakkında Bilgi;

7. İRAN TEBRİZ İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

8. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Görüş Bildirimi Hakkında Bilgi;

9. Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

10. Resmi Gazetede Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V.

1

İRAN'A YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 31.07.2015 tarihli yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan Birliğimize intikal ettirilen bir yazıda, İran'a yaş meyve ve sebze ihracatında söz konusu ülke makamlarının talep ettiği soğuk uygulama yetkisine sahip firmaların güncel listesine yer verilmiştir. Anılan listeye aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

 

Ek: link

 

2

ULUSLARARASI TİCARET İDARESİ 19 YENİ SEKTÖREL RAPOR HAKKINDA BİLGİ;

Washington Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/08/2015 tarih 1667 sayılı yazıda, ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından 14 Temmuz 2015 tarihinde ABD firmalarına yeni ihracat pazarları ve sektörleri konusunda yol gösterici olmasını hedeflediği 19 yeni Sektörel Rapor yayımladığı belirtilerek, "Önemli Pazarlar Serisi”nin bir parçası olan bahse konu raporlarda; ihracat yapan ABD2li şirketlerin karşılaştığı fırsatlar, zorluklar ve yeni trendlere ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verildiği ve ihracat olanaklarının sıralandığı ve "Önemli Pazarlar Serisi” eğitim, tekstil,giyim,uçak parçaları, çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi pek çok alanda 200'den fazla ülkeye ilişkin sektör bilgisinin yer aldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin sözkonusu raporlara http://www.trade.gov/topmarkets adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

3

ÇİN HALK CUMHURİYETİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Koordinatörlüğünde, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 10-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay şehrine yönelik düzenlenecek olan” Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı ile ilgili olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03/08/2015 tarih 5792 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Yazı, Program, Katılımcı Şirket Bilgi Formu, Başvuru Dilekçesi (5 sayfa)

 

4

REACH- CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, http://reach.immib.org.tr/Portals/0/Bulten81.pdf adresinde yer alan İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bülteni ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29/07/2015 tarih 9192 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

5

ARJANTİN – İTHALAT LİSANSI UYGULAMASININ KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Arjantin İthalat Lisansı Uygulamasının kaldırılması ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/08/2015 tarih 1684 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Gayri Resmi Haber Tercümesi (4 sayfa)

 

6

MACARİSTAN KALKINMA MERKEZİ-AB İHALELERİNİN DUYURULDUĞU SİTE HAKKINDA BİLGİ;

Macaristan kalkınma Merkezi (Hungarian Development Centre) tarafından AB fonlarıyla finanse edilen ihalelerin duyurulduğu internet sitesiyle ilgili olarak Budapeşte Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/08/2015 tarih

Ek:Yazı (1 sayfa)

 

7

İRAN TEBRİZ İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Hava Yolları ile Meclisleri arasında yapılan protokol çerçevesinde; İran'ın Tebriz şehrine 5-8 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan İran/Tebriz işadamları heyetiyle ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/08/2015 tarih 1666 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Heyet Taslak Programı (2 sayfa)

 

8

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GÖRÜŞ BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.08.2015 tarihli ve 1519262 sayılı bir örneğine ekte yer verilen yazıda özetle; sektör toplantılarına ilave olarak tüm paydaşların gönüllülük esasına dayalı, düzenli olarak görüş ve önerilerini iletebileceği bir iletişim ağı kurulmasının, söz konusu kurumun politika ve uygulamalarının daha etkin ve katılımcı olmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiği belirtilerek, bu kapsamda sektör temsilcilerinden aylık olarak alınan görüşlere ilave olarak, kurum internet sayfasında "Sektör Görüşleri” adı altında, ilgili sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik bir panel oluşturulduğu bildirilmektedir.

 

Buna ilaveten, sektörümüzle ilgili olarak hububata ilişkin iç ve dış piyasa, TMO uygulamaları ve diğer konulardaki tespit, görüş ve önerilerinizin 17.08.2015 tarihine kadar (cagatay.maras@tmo.gov.tr, zubeyde.kiziltepe@tmo.gov.tr) e-posta adreslerine yazılı olarak veya http://www.tmo.gov.tr/ adresi giriş sayfasında yer alan "Sektör Görüş ve Önerileri” panelinden de giriş yapmak suretiyle anılan kuruma bildirilebileceği ifade edilmektedir.

TMO Görüş f. 

 

9

KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracat beyannamesinde sevkiyat ürünü olarak yatak limon yazdırıp enterdonat veya mayer limon ihraç edenlere, superior üzüm yazdırıp sultani üzüm ihraç edenlere, yanlış beyanda bulunanlara, aynı şekilde kesim ve ihraç tarihlerinden önce yaş meyve sevkiyatı yapan ihracatçılara karşı çok ciddi önlemler alınmaktadır.

Benzer şekilde, hazırlıkları yapılan kanun tasarısında, kesim ve ihraç tarihinden önce sevkiyat yapanlara; ihracat sürecinde veya ihracat sonrasında Türk malı imajına zarar verenlere ağır cezai müeyyideler getirilmektedir.

Bu itibarla, mağduriyet yaşanmaması adına ihracatçılarımızın sezon öncesinde bu konulara azami dikkat göstermeleri hususunda bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

Bu kapsamda;

Ekonomi Bakanlığı tarafından Manisa ve Denizli yörelerinde emsal oluşturabilecek çeşitli bağlardan alınan numunelerin incelenmesi sonucunda:

- Sultani çekirdeksiz çeşidi sofralık taze üzümün 08/08/2015 tarihinden itibaren kesimine, 10/08/2015 tarihinden itibaren ihracına;

- Mevlana (Razaki çeşidi) Sofralık Üzümün ise 15/08/2015'te itibaren kesimine, 17/08/2015 tarihinden itibaren de ihracına izin verildiği bildirilmiştir.

10

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

25 Temmuz 2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmi Gazete'de;

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete'de;

Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2015/32)

31 Temmuz 2015 tarihli ve 29431 sayılı Resmi Gazete'de;

Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliği (No: 2015/34)

3 Ağustos 2015 tarihli ve 29434 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

4 Ağustos 2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

5 Ağustos 2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 4)

6 Ağustos 2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2015/2)

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.