2015/86 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/86)

1. Rusya ile Ticari İlişkiler Hakkında Bilgi;

2. Rusya Yasaklama Hakkında Bilgi;

3. Mısır Anti Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

4. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

5. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Hakkında Bilgi;

6. Hizmet Ticareti Anlaşması ve Pazara Giriş Müzakereleri Hakkında Bilgi;

7. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

RUSYA İLE TİCARİ İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİ;

Rusya ile Ticari ve Ekonomik ilişkiler de yaşanan sıkıntılar daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 02/12/2015 tarih 2586 sayılı yazısı ekinde alınan Moskova Büyükelçiliği duyurularının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu ile iş ve ticaret yapan firmaların son günlerde maruz kaldıkları sıkıntılara ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığı bünyesinde derlenmesi amacıyla Birliğimize intikal eden sorunların rusya@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletilmesi talep edilmişti. Diğer taraftan, Rusya Federasyonu'na seyahat edecek işadamları ve vatandaşların T.C Moskova Büyükelçiliği'nin web sayfasını (http://moskova.be.mfa.gov.tr/) takip etmelerinde yarar görüldüğü ayrıca kamuoyu ile yapılacak paylaşımlarda ihtiyatlı davranılmasının uygun olacağı hususları da ayrıca belirtilmiştir.

Ekonomi Bakanlığımızın yazısına atfen Moskova Büyükelçiliğimizin 26 ve 28 Kasım 2015 tarihlerinde yayınlamış olduğu duyuruların birer örneği konunun hassasiyeti dikkate alınarak ihtiyaten ekte iletilmektedir.

EKLER:

1- Vatandaşlarımızın Görev Bölgemize Yapacakları Seyahatlere İlişkin Duyuru, 26 Kasım 2015

(http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=246263 )

2- Rusya Federasyonu'na Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru, 26 Kasım 2015

(http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=246264 )

3- Dışişleri Bakanlığımızın Rusya Federasyonu'na İlişkin Seyahat Duyurusu

(http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=246391 )

 Ek: Moskova Büyükelçiliği Duyuruları (3 sayfa)

2

RUSYA YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu tarafından Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen ekonomik yaptırımlar çerçevesinde, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev tarafından imzalanan ve Rusya Federasyonu'nun hükümet sitesinde yayınlanan karara göre aşağıda GTİP numaralarıyla belirtilen Türk menşeili hammaddelerin, tarım ve gıda ürünlerinin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Rusya'ya ithalinin yasaklanacağı belirtilmektedir;

0207 14 Horoz ve tavuklar ( "Gallus domesticus" türü): Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş)

0207 27 Hindiler: Parça halindeki etler ve sakatat (dondurulmuş)

0603 12 Karanfiller (taze)

0702 00 Domates (taze veya soğutulmuş)

0703 10 Soğanlar ve şalotlar(taze veya soğutulmuş)

0704 10 Karnabaharlar ve başlı brokoli (taze veya soğutulmuş)

0707 00 Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

0805 10 Portakal (taze veya kurutulmuş)

0805 20 Mandarin (tanjerin ve satsuma dahil); klemantin,vilking ve benzeri turunçgil melezleri (taze veya kurutulmuş)

0806 10 Üzümler (taze)

0808 10 Elma (taze)

0808 30 Armut (taze)

0809 10 Kayısı (taze)

0809 30 Şeftali (nektarin dahil) (taze)

0809 40 Erik ve çakal eriği(taze)

0810 10 Çilek (taze)

2501 00 Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu:Detaylı bilgi için:

http://government.ru/media/files/GRARiHdNlWbl10wUg3LyPSAJPlDeTnLX.pdf

Ek: Karar Metni

3

MISIR ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Mısır tarafından ülkemiz menşeli "Islak Mendil” ithalatına karşı 14 Nisan 2015 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, anılan soruşturma kapsamında Mısır Sanayi, Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai bulgu raporunun Arapça nüshasının 25 Kasım 2015 tarihinde Kahire Ticaret Müşavirliğimize iletildiği bildirilmekte olup Müşavirliğimizce tercüme ettirilen mezkûr metnin İngilizce nüshası ekte iletilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu nihai bulgu raporunda, soruşturmaya taraf olarak örneklemeye seçilen ihracatçı firmalarımızın Mısır makamları ile işbirliğine gitmemesi münasebetiyle mevcut verilerin esas alındığı ve bu suretle Türkiye'den yapılan tüm anılan ürün ithalatına tatbik edilecek anti-damping vergisine temel oluşturmasını teminen % 72'lik bir damping marjı hesaplandığı belirtilmektedir.

Söz konusu nihai bulgu raporu ile firmalarımızın işbirliğine gitmeme nedenlerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 05 Aralık 2015 mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eposta: dkib@dkib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Nihai bulgu raporu

4

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong yönetimince açılan 3 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları (İngilizce ve tercümesi) ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD - Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olduğu, http://www.gldetb.gov.hk adresinden bu listeye kayıt bilgileri alınıp, firmalarımız listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği, bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olunabileceği, ayrıca, Hong Kong Hükümeti e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu, GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmalar tarafından http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

Ek-2: İhale Duyurusu ve Tercümesi

 

5

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/12/2015 tarih 2581 sayılı yazıda; Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı”nın Bakanlar Kurulunda kabul edilerek Başbakanlıkça 12/06/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş olup, 64. Hükümet Programı'nda Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının birleştirilerek yeni bir Gelir Vergisi Kanunu'nun çıkarılacağının belirtildiği, diğer taraftan, 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, uluslararası standartları esas alan ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşturulması için, kapsamlı ve bütüncül bir anlayışla gözden geçirme ve yeniden yazım çalışmalarına devam edildiği, bu çerçevede Yeni Gelir Vergisi Kanunu, Yeni Vergi Usul Kanunu çalışmaları ile yürürlükte bulunan vergi kanunları hakkındaki;

 

- Mevcut bir hükmün/müessesenin/düzenlemenin değiştirilmesi,

- Mevcut olmayan bir hükmün/müessesenin/düzenlenmesinin hayata geçirilmesi,

 

talep ediliyor ise buna ilişkin detaylı, gerekçeli spesifik öneri ve taleplerin ilişik bulunan görüş formunda belirtilerek en geç 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Gelir Vergisi Kanun Tasarıs:

http://www.gep.gov.tr/tmp/GVK%20Tasarı/GVK-TASARI.pdf

Ek: Görüş Formu (1sayfa)

 

6

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMASI VE PAZARA GİRİŞ MÜZAKERELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Hizmet Ticareti Anlaşması ve Pazara Giriş Müzakereleri ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/12/2015 tarih 2590 sayılı yazı ve ekleri ilişikte yer almakta olup, konu hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir. Bu çerçevede, Hizmet Ticareti Anlaşması ve Pazara Giriş Müzakereleri kapsamında olabilecek görüşlerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 31 Aralık 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 Ek: Yazı ve Soru Formu (10 sayfa)

 

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.