2015/82 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/82)

1. AB'nin Kısıtlayıcı Tedbirleri Hakkında Bilgi;

2. Endonezya İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

3. Kenya Endüstriyel Dönüşüm Programı Hakkında Bilgi;

4. Finlandiya-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. AB'ye Fındık İhracatı Hakkında Bilgi;

6. Türk Ticaret Merkezi Dubai/BAE Hakkında Bilgi;

7. Morityus İş Heyeti Hakkında Bilgi;

8. 15. Uluslararası Gıda Pazarı Kongresi Hakkında Bilgi;

9. Sloven Firmalarla İş Birliği Fırsatları Hakkında Bilgi;

10. Suudi Arabistan Yaş Meyve Talebi Hakkında Bilgi;

11. Gemi ve Su Araçlarının İnşa Tadilat ve Bakım Onarım Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

12.  Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

AB'NİN KISITLAYICI TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı tedbirlerine ilişkin son dönemlerde yayımlanan Tüzük ve Kararlar ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 10/11/2015 tarih 2394 sayılı yazısı ekinde alınana Tedbir Listelerinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Tedbir Listesi (2 sayfa)

 

 

2

ENDONEZYA İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 07-10 Aralık 2015 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik düzenlenecek olan İşadamları Heyeti Programı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/11/2015 tarih 2394 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

3

KENYA ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Kenya Endüstriyel Dönüşüm Programı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/11/2015 tarih 2397 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, EDP Tanıtım Broşürü ve EDP Bilgi Notu (22 sayfa)

 

 

4

FİNLANDİYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Finlandiya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKCİ'nin de katılımları ile düzenlenecek olan Finlandiya-Türkiye İş Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 11/11/2015 tarih 2636 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Taslak Program (2 sayfa)

 

5

AB'YE FINDIK İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 09/11/2015 tarih 128811 sayılı yazıda; 1/98 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı'nın 1 sayılı Protokolü'nün 2 sayılı ekini teşkil eden Fındık İşbirliği Düzenlemesi uyarınca her yıl mutat olarak düzenlenen Fındık Danışma Toplantısı bu yıl 2 Ekim 2015 tarihinde Akçakoca'da gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıda Avrupa Birliği yetkililerince, Bulgar makamları ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, 2015 yılı Temmuz ayından itibaren Kaptan Andrevo sınır kapısında kontrol sıklığı ile ilgili olarak iyileşmelerin yaşanmış olabileceği hususunun gündeme getirildiği ifade edilmekte olup, anılan gümrük kapısında gerçekleştirilen kontrollerin sıklığı ve süresi ile diğer sorunlara ilişkin olarak bir iyileşme yaşanıp yaşanmadığı hususunda bilgi verilmesi, bununla birlikte, Kaptan Andrevo sınır kapısında yaşanan sorunların Avrupa Komisyonu ile yapılacak görüşmelerde gündeme getirilmesine devam edilmesine ilişkin olarak ilgili ihracatçı birlikleri görüşlerinin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, konu ilgili görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere en geç 20 Kasım 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

6

TÜRK TİCARET MERKEZİ DUBAİ/BAE HAKKINDA BİLGİ;

Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye Ticaret Merkezi kurulması ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/11/2015 tarih 9364 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Proje Başvuru Formu (2 sayfa)

 

7

MORİTYUS İŞ HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

DEİK organizasyonunda, Enterprise Mauritius (EM) Yatırım Promosyon Ajansı işbirliğiyle 24 Kasım 2015 tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasında düzenlenecek olan Morityus İş Heyeti ve ikili görüşmelerle ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/11/2015 tarih 2621 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Heyet Listesi (2 sayfa)

8

15. ULUSLARARASI GIDA PAZARI KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/11/2015 tarih 2357 sayılı yazıda, 4-6 Şubat 2016 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 15. Uluslararası Gıda Pazarı Kongresi'nin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu kongre'ye ilişkin davet yazısı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek: Davet Yazısı (2 sayfa)

 

9

SLOVEN FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Sloven özel sektör heyetinin ziyareti kapsamında 18 Kasım 2015 Çarşamba günü DEİK ve İstanbul Sanayi Odası işbirliğiyle 09:30-12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan ikili firma görüşmeleri ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/11/2015 tarih 2453 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Taslak Program ve Sloven Firmalar Listesi (7sayfa)

 

10

SUUDİ ARABİSTAN YAŞ MEYVE TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Suudi Arabistan'da mukim bir firma yetkilisi Birliğimize ilettiği bir e-posta metninde, Türkiye'de üretilen taze meyve ile ilgilendiklerini ve temin edildiği takdirde ürünleri Suudi Arabistan'ın bütün şehirlerinde pazarlayabileceklerini, ilgilenen yerli firmalarla komisyon usulü çalışabileceklerini ifade etmiştir. İlgilenen firmalarımızın aşağıda irtibat bilgileri sunulan bahse konu firma ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Firma: TADCO
Yetkili kişi: Riad Al Otaibi
Cep: +966 537 657 814
E-posta: r.alotaibi@tadco-agri.com

11

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA TADİLAT VE BAKIM ONARIM YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım Onarım Yönetmeliği” 07.11.2015 tarih ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, Yönetmeliğin amaç ve kapsamı;

"Amaç:

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile güvenliğinin temini için, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliliklerin denetim ve belgelendirilmesinde ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek ya da bakım onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına uygulanır.

(2) Askeri gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

şeklindedir. Bahse konu yönetmelik 05/06/2010 tarih ve 27602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmakta olup yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Dosyalar

DavetYazisi.pdf369,20 KB