2015/90 Genel Sirküler Hk.

 

                                                                                          SİRKÜLER (2015/90)

1. Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Semineri Hakkında Bilgi;

2. TSE Standart Tasarısının Görüşe Açılması Hakkında Bilgi;

3. Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenlemeleri Hakkında Bilgi;

4. Biyosidal Ürünler Tüzüğü Hakkında Bilgi;

5. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Değişiklik Hakkında Bilgi;

6. Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi;

7. Gemi ve Su Araçlarının İnşa Tadilat ve Bakım Onarım Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

8. Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Hakkında Bilgi;

9. Türkiye Sırbistan İş Forumu Tarih Değişikliği Hakkında Bilgi;

10. Manitoba'da Yapılacak İş Forumu Hakkında Bilgi;

11. Tıbbi Cihaz Sektör Stratejisi Belgesi Hakkında Bilgi;

12. Make In India Week 2016 Hakkında Bilgi;

13. Fas Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

14. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE - MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye ile Malezya arasında gerçekleştirilen ve 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın sonuçlarının ihracatçı sektörlerimiz itibarıyla ele alınması, hükümlerin ihracat potansiyelimiz açısından değerlendirilmesi ve bu kapsamda ihracatçılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile 12 Ocak 2016 Salı günü 14:00 - 16:30 saatleri arasında İstanbul Dış Ticaret Kompleksi'nde ücretsiz olarak "Malezya STA Semineri” gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, programı ekte yer alan söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin http://www.iib.org.tr/OnlineRegistration/tr/Egitim.aspx linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

EK: Program (1 sayfa)

2

TSE STANDART TASARISININ GÖRÜŞE AÇILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk Standartları Enstitüsü'nden alınan "TSE Standart tasarısının görüşe açılması" konulu 21.12.2015 tarihli e-iletide özetle; 67.080.10 tst 1280 Antepfıstığı - İç Standart tasarısı ile ilgili görüşlerin 19.02.2016 tarihine kadar http://intweb.tse.org.tr/yetki/login/login.aspx adresinden bildirilebileceğinin bildirilmekte olduğu bilgilerine sunulur.

NOT: Standarda görüş vermek için; Standard.NET sistemine giriş yaptıktan sonra gelen sayfanın üst tarafında bulunan 'Görüşlerim' butonuna tıklanması gerekmektedir.

3

GÜNEY KORE'NİN PESTİSİT KALINTI LİMİTLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; tarımsal ürünlerin Güney Kore'ye girişinde anılan ülke tarafından pestisit kalıntı limitlerine (Maximum Residue Limit - MRL) ilişkin olarak;

 • Seul Ticaret Müşavirliğinden alınan bir örneği EK'te gönderilen ilgi 'de kayıtlı yaz ve ekinde; Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS)'nın kimyasal maddelere karşı kontrolü güçlendirmek amacıyla yeni bir MRL düzenlemesine gitme kararı aldığı,
 • Söz konusu düzenleme marifetiyle adı geçen Bakanlıkça "Positive List System (PLS)” adlı bir sistemin hayata geçirileceği,
 • Bahse konu sisteme göre kimyasal maddeler için kalıntı değerlerinde bir takım şartlar aranacağı,
 • 4 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan "İthalat Edilecek Ürünlerin Güvenliğinin İdaresi” adlı yeni yasa ile tarımsal ürünlerin ithalatında bir dizi değişiklikler yapılacağı,
 • Söz konusu yasaya göre, ithalat öncesinde bir internet sitesi üzerinden yabancı firma kaydı yapılması gibi bir takım şartların aranacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, Güney Kore'de kalıntı ve veterinerlik ilaçları uygulamalarına ilişkin detaylı bilgilere http://www.foodnara.go.kr/residue/main.do adresinden ulaşılabilmekte olduğu bildirilmektedir.

4

BİYOSİDAL ÜRÜNLER TÜZÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ;

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan 22.12.2015 tarihli e-postada; Avrupa Komisyonu'ndan iletilen ve 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün biyosidal ürünlerle işlenmiş mamul malların Avrupa Birliği'ne ithalatına etkisi konulu ekli yazısı iletilmektedir.

 

EK: Avrupa Komisyonu Yazısı (2 sayfa)

5

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ;

Başbakan Yardımcılığı(Hazine Müsteşarlığı) 'nın 14/12/2015 tarihli ve 36505 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, 'Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu'nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bahse konu karardaki önemli değişiklikler,

''c)Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, 1000 DWT veya 500 GT' den başlayıp halihazırda inşa edildiği/ edileceği tesis için klas kuruluşlarından düzenlenen kapasite raporunda belirtilen azami DWT ve/ veya GT' ye kadar gemileri, tonilatosuna bakılmaksızın; römorkörler, sismik, petrol ve doğalgaz araştırma/ çıkarma için özel amaçlarla inşa edilecek her türlü yüzer platformlar ve bu platformlara hizmet verecek destek gemilerini, 24 metre ve üzeri yatları, hidrojen, doğalgaz(LNG, CNG) veya hibrit teknolojilerle tahrik edilen her türlü deniz aracını,''

''d)İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Kısım C-İmalat bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri,''

''p)Tesis: Gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri ya da birkaçının yapılmasına imkan sağlayan teknik ve sosyal altyapıya sahip Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş işletme izni belgesine sahip tersaneyi/ tekne imal yerini,''

''s)Yararlanıcı: …veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gemi inşa faaliyetinde bulunduğu tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş işletmeleri ,''

''2)Kredi başvuru tarihine göre bir önceki yılda Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya'dan Türkiye'ye en az dört yüz bin turist getirmiş olması.''şeklindedir.

Söz konusu Karar 18.12.2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmış olup, ekte belirtilmektedir.

 

EK: Bakanlar Kurulu Kararı (3 Sayfa)

6

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 22.12.2015 tarihli ve 147567 sayılı bir örneği ekli yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”e ilişkin taslak metnin yazı ekinde yer aldığı belirtilerek, söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin Birliğimiz görüşlerinin, bir örneği mezkur yazı ekinde yer alan Görüş Bildirim Formu'na uygun olarak anılan Bakanlığa iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgileri ile söz konusu yönetmeliğe ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin mezkur yazı ekinde yer alan Görüş Bildirim Formu doldurularak Birliğimize (elektronik ortamda dkib@dkib.org.tr adresine) iletilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

 

EK: 

 

7

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA TADİLAT VE BAKIM ONARIM YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa veya tadil edilecek ya da bakım ve onarımı yapılacak gemi ve su araçlarını kapsayan ''Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım- Onarım Yönetmeliği'' 07.11.2015 tarihi ve 29525 sayı ile Resmi Gazete' de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konulu yönetmeliğin;

Tesis sahibi veya temsilcisinin sorumlulukları adlı 10' uncu maddesinde;

 • Tesisinde, Liman Başkanlığından gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade etmemesi,
 • Tesisinde yapılmak üzere alınmış inşa ve tadilat izni ile ilgili olarak, inşanın bir yıl, tadilatın altı ay içerisinde başlamamış olması durumunda 15 iş günü içerisinde ilgili Liman Başkanlığına yazılı bilgi verilmesi,
 • Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarımına başlamak için GSVP girişinin yapılması ve belirtilen bilgilerden birisinin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde bilgilerin güncellenmesi,
 • Yurt içinde veya serbest bölgelerde, gemi ve su araçlarının yapılacak bakım-onarımları ile ilgili olarak GSVP girişinin yapılması,

Kontrol mühendisi yetki ve sorumlulukları adlı 11' nci maddesinde;

 • Gemi ve su araçlarının projeye uygun inşa veya tadil edilmesi ve öngörülen malzeme ve işçilik detayları ile inşa aşamasında meydana gelen kural değişikliklerinin projeye dahil edilerek uygulanması,
 • Klassız gemi ve su araçlarının denetimleri konusunda Liman Başkanlığı ile koordineli olarak belirlenmiş periyodik denetimlerin idare tarafından zamanında yapılabilmesini sağlamak amacıyla denetim öncesi hazırlık yapmak, Liman Başkanlığına davette bulunmak ve denetimlere iştirak etmek,
 • Proje, belge ve dokümanlarda yer almayan inşa veya tadilat değişikliklerini Liman Başkanlığına bildirmek,
 • Kontrol mühendisi, aynı süre içinde en fazla beş adet gemi ve su aracının inşa tadilatında kontrol mühendisi olarak çalışma yetkisine sahiptir.
 • Kontrol mühendisi verdiği hizmetlere yönelik olarak, GMO tarafından yayınlanmış mevzuata göre yetkilendirilmiş olmalı ve bu mevzuat içeriğine uygun hizmet üretme sorumluluğu nedeniyle İdareye ve GMO' ya karşı sorumludur.

Yetkilendirilmiş klas kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları adlı 12' nci maddesinde;

§ Belirlenen kurallar kapsamında klas sertifikası zorunlu olan veya donatanın isteğine bağlı olarak klaslı olan gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat denetimlerini yapmak,

§ Bu Yönetmelik gereğince yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde inşası ve tadilatı zorunlu olan gemi ve su araçlarından izin alınmamış olanlara, klas sözleşmesi yapılması ve izin başvurusunda sunulan proje onay işlemleri hariç olmak üzere klaslama işlemlerine yönelik hizmet verilmemesi,

§ Klas kuralları yanında uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve İdarenin kurallarının uygulanması,

§ Bu Yönetmelik gereği bilgi aldığı veya onayladığı plan ve projeler ile ilgili kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP' ye girmek,

Hususları belirtilmiş olup, bahse konu yönetmeliğin ''İdari Para Cezaları ve Yaptırımlar'' başlıklı 14. Maddesi, sorumluluklarını yerine getirmeyen; tesis, kontrol mühendisi ve klas kuruluşuna ağır idari para cezaları müeyyidesi getirmektedir.

 

8

FAİZSİZ FİNANS KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA BİLGİ;

Başbakanlık tarafından, 2015/ 17 No' lu ''Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu'' konulu Genelge 15.12.2015 Tarih ve 29563 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Söz konulu Genelge ile ;

-Faizsiz finans sektörünün son yıllarda ulaştığı finansal varlık büyüklüğü ve yüksek potansiyeli nedeniyle uluslararası kuruluşların ve 2015 yılında dönem başkanlığı yapılan G20'nin önemli gündem maddelerinin arasında yer aldığı,

-Onuncu Kalkınma Planı ile 64. Hükümet Programı'nda ülkemizde, faizsiz finansın geliştirilmesi ve bu alanda gerekli koordinasyonun sağlanmasının hedeflendiği, faizsiz finansın, finansal sektörün derinleşmesine ve finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanmasının beklendiği,

-Bu çerçevede, katılım bankacılığı ve sigortacılığının, genel anlamda faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanabilmesi amacıyla ''Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu'' nun oluşturulduğu,

-Kurulun, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında; Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı' ndan oluştuğu, kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt kurul, komite danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturacağı,

- Kurulun, yılda en az üç kez olmak üzere gerektiğinde Kurul Başkanının talebi üzerine toplanılacağı, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin de kurul toplantılarına davet edilebileceği; alt kurul, komite ve çalışma gruplarının da yer alabileceği,

-Kurulun; sekretarya hizmetleri, ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, Kurul tarafından alınan kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takip edilmesi görevlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirildiği,

-Kurulun çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve desteğin bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve üstlenilen görev ve sorumlulukların yerine getirileceği belirtilmektedir.

Ek: Genelge 

 

9

TÜRKİYE SIRBİSTAN İŞ FORUMU TARİH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

29 Aralık 2015 tarihinde Belgrad'da düzenlenecek olan "Türkiye Sırbistan İş Forumu” daha önce kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu. Bu defa, konu ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 22/12/2015 tarih 3845 sayılı yazıda, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun programındaki bir değişiklik nedeniyle anılan ziyaretin 28 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Yazı ve Program (2 sayfa)

 

10

MANİTOBA'DA YAPILACAK İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/12/2015 tarih 2741 sayılı yazıda; Kanada'nın Manitoba Eyaleti'nin Başkenti Winnipeg'de 25-27 Mayıs 2016 tarihlerinde "Centrallia 2016” adlı uluslararası bir ticaret ve yatırım forumu düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan forumun yalnızca Amerikalılar Bölgesine değil Kuzey Kutup bölgesine yatırımlarında ele alınacağı bir platform sunacağı ve forumun ülkemizde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ile ortaklık halinde olan şirketlere duyurulmakta olup, ilgilenecek üyelerimiz ayrıntılı bilgiye http://www.centrallia.com internet adresinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Manitoba-Program (2 sayfa)

11

TIBBİ CİHAZ SEKTÖR STRATEJİSİ BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Tıbbi Cihaz Sektör Stratejisi Belgesi ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 18/12/2015 tarih 3734 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Tıbbi Cihaz Sektör Strateji Belgesi Eylem Planı Taslağı (64 sayfa)

 

12

MAKE IN INDİA WEEK 2016 HAKKINDA BİLGİ;

13-18 Şubat 2016 tarihleri arasında Mumbai'de gerçekleşecek olan "Make in India Week 2016” etkinliği ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/12/2015 tarih 2745 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

13

FAS KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Fas Sanayi, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından "İnşaat Demiri” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7214.99.91.00 ve 7214.20.90.00 pozisyonlarında yer alan) ve "Filmaşin” (Fas gümrük tarife sistemine göre 7213.91.90.00 pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı uygulanan kota şeklindeki korunma önleminin uzatılmasına yönelik 29 Temmuz 2015 tarihinde bir gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

Rabat Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen malumata göre anılan soruşturma sonucunda korunma önleminin 3 yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre anılan ürün ithalatında Fas tarafından önlemin yürürlüğe gireceği tarihten 31 Aralık 2016 tarihine kadar "Filmaşin” için 121.000 ton "İnşaat Demiri” için ise 72.600 ton; 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 döneminde "Filmaşin” için 133.100 ton, "İnşaat Demiri” için 79.860 ton ve 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 döneminde "Filmaşin” için 146.410 ton, "İnşaat Demiri” için 87.846 ton kota ayrılmıştır. Mezkur miktarın aşılması halinde ise 0,55 DHM/kg ek vergi uygulanacaktır.

Bakanlık tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusu ile ilgili rapora http://www.mce.gov.ma/antidumping/document/avis_18-15-fr.pdf ve http://www.mce.gov.ma/antidumping/document/Rapport_18-15.pdf internet adreslerinden ulaşılması mümkündür. Bu itibarla, anılan kota miktarlarından azami faydanın sağlanabilmesini teminen Fas'a ilgili ürün ihraç eden firmalarımızın Faslı ithalatçılarla iletişime geçmelerinde fayda görülmektedir.” denilmektedir.

14

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ aşağıya çıkarılmıştır:

                                                                                 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

                                                                         VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)'NDE

                                                                                    DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

                                                                                                        (SIRA NO: 461)

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”

 

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.