2015/53 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/53)

1. İran Ziyareti Hakkında Bilgi;

2. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hakkında Bilgi;

3. Endonezya Gıda İthalatı Mevzuatı Hakkında Bilgi;

4. COP12 Yan Etkinlikler ve Expo Konferansı Hakkında Bilgi;

5. Filistin'de Yeni İş Ve Yatırım İmkânları Toplantısı Hakkında Bilgi;

6. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

7. ATR, EUR1 ve Menşe Belgelerinin Düzenlenmesi Hakkında Bilgi;

8.Resmi Gazetede Yayımlanan Son Mevzuatlar Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V. 

1

İRAN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/07/2015 tarih 1636 sayılı yazıda, 09 Ağustos 2015 tarihinde Tahran'da düzenlenecek Confair 2015 Uluslararası Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı'na Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Adnan YILDIRIM'ın iştirak etmesi ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Sayın M. Rıza NİMETZEDE, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sayın Mahmud VAİZİ, Yol ve Şehircilik Bakanı Sayın Abbas AKHOUNDİ ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği ifade edilmekte olup, sözkonusu ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın anılan pazarda karşılaştığı sorunlar ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceğine ilişkin öneriler ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen ilişkin bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 03 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini rica ederiz.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

2

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uyarınca kullanılan Form- A'da yer alan notların yeni gelişmeler çerçevesinde değiştirildiği belirtilerek, ayrıca eski yıllara ait (1996, 2004, 2005 ve 2007) notların yer aldığı GTS Form – A belgelerinin tükeninceye kadar geçerliği olacağı ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/07/2015 tarih 1623 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Ekleri (6 sayfa)

 

3

ENDONEZYA GIDA İTHALATI MEVZUATI HAKKINDA BİLGİ;

17 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Endonezya gıda güvenliği sistemi tanınmayan ve test laboratuvarları kaydedilmemiş ülkelerden bazı gıda ürünlerinin ithalatına izin verilmeyeceği ile ilgili olarak T.C. Cakarta Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/07/2015 tarih 92599 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Ekleri (14 sayfa)

 

 

 

 

4

COP12 YAN ETKİNLİKLER VE EXPO KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (UNCCD) ile ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/07/2015 tarih 1616 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı ve Ekleri (4 sayfa)

 

5

FİLİSTİN'DE YENİ İŞ VE YATIRIM İMKÂNLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

3 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan, Filistin'de Yeni İş ve Yatırım İmkânları Toplantısı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/07/2015 tarih 1617 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Yazı,ve Filistin Katılımcı Listesi

Kayıt İçin Başvuru Formu : http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/84/5270

 

6

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/07/2015 tarih 22479905 sayılı yazıda; Kuruluşları stoklarında bulunan yerli mısırların mamul madde ihracatı sonrası Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde satışına 03 Ağustos 2015 tarihine kadar devam edileceği ifade edilmektedir.

 

1-Mısır satışı, üretimlerinde mısır kullanan (Biyoetanol hariç) tüm mamul madde ihracatçılarına yapılabileceği,

 

2-Satışlarda 27 Temmuz -03 Ağustos 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler Şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince gönderilecek mısır hak edişlerinin en son 31.07.2015 itibariyle kuruluşlarına gelmesi gerektiği,

 

3-Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince daha önce Kuruluşlarına gönderilen hak edişlerden, belge ithalat süresi henüz dolmamış olmak kaydıyla talep edilmesi durumunda yeni belirlenmiş olan satış fiyatları uygulanmak suretiyle sözleşme imzalanabileceği, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri tarafından bahse konu hak edişlerin tekrar gönderilmesine gerek bulunmadığı belirtilerek, kuruluşlarından bu kapsamda, mısır talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları mısır miktarlarının (Uygulama Esaslarında belirtilen) ilişikte bulunan formata göre gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Mamul Madde İhracatı Sonrası Firma Hakediş Tablosu (1 sayfa)

 

7

ATR, EUR1 VE MENŞE BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere ATR, EUR1ve Menşe Belgelerinin ihracatçı Birliklerince de verilmesi sağlanarak, daha önce belge başına alınan 30 TL ücret, girişimlerimiz sonucu 2.-TL düzeyine indirilmişti. Bu defa bu belgelerin değerli kâğıt hükmünde olması nedeniyle belli bir bedel alınması zorunluluğu nedeniyle belge ücreti 1 TL ye düşürülmüştür. Bu nedenle, diğer Kurumlar dahil Belge bedeli olan 1 TL dışında başka bir ad altında ücret alınmaması gerekmektedir.

 

 

8

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SON MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

1 Temmuz 2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

5 Temmuz 2015 tarihli ve 29407 sayılı Resmi Gazete'de;

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

7 Temmuz 2015 tarihli ve 29409 sayılı Resmi Gazete'de;

Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

8 Temmuz 2015 tarihli ve 29410 sayılı Resmi Gazete'de;

Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10 Temmuz 2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14 Temmuz 2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)

14 Temmuz 2015 tarihli ve 29416 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanması Hakkında Karar

15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de;

Organik Hayvancılık ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/31)

22 Temmuz 2015 tarihli ve 29422 sayılı Resmi Gazete'de;

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24 Temmuz 2015 tarihli ve 29424 sayılı Resmi Gazete'de;

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/33)

yayımlanmıştır.

 

 

 

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.