2015/40 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/40)

1. Kazakistan'daki Yatırım Projeleri Hakkında Bilgi;

2. İspanya'nın Katalonya Bölgesi Yatırım Semineri Hakkında Bilgi;

3. Kazakistan Heyet Ziyareti Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

4. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;

5. Eisenwaren 2016 Fuarı Milli Katılım Başvurusu Hakkında Bilgi;

6. AB/Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

7. Rusya Federasyonu Leningrad Bölgesi Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;

8. Moldova /Özelleştirme Duyurusu Hakkında Bilgi;

9. Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;

10. Gabon Çalışma Toplantısı Sonuç Raporu Hakkında Bilgi;

11. Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

12. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

13. Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

KAZAKİSTAN'DAKİ YATIRIM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/05/2015 tarih 1148 sayılı yazıda, Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kazakistan'daki yatırım projelerine ilişkin liste ilişik bulunmakta olup, sözkonusu projeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen üyelerimizi için irtibat numaralara aşağıya çıkarılmıştır.

 

Ek: Proje Listesi (8 sayfa)

 

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:

Kuanysh Taubaldin (Tel: +7 7172 279616, dahili no: 221,

E-posta: k.taubaldin@kazcic.kz)

Aizhan Koshenova (Tel: +7 7172 278848, dahili no: 215)

 

2

İSPANYA'NIN KATALONYA BÖLGESİ YATIRIM SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

İspanya Katalonya Bölgesi Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı ACCIO ve DEİK işbirliğiyle Katalonya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Felip Puig, Bakanlık Müsteşarı Sayın Pere Torres ve ACCIO Dış Ticaret ve Yatırım Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Nuria Betriu'nun katılımıyla 9 Haziran 2015 tarihinde saat 14:00 – 16:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenecek olan "Katalonya Bölgesi Yatırım Semineri” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/05/2015 tarih 1151 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı, Katılım Formu ve Katalonya Hakkında Bilgi ( 4 sayfa)

 

 

3

KAZAKİSTAN HEYET ZİYARETİ SONUÇ RAPURU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 27/05/2015 tarih 952 sayılı yazısı ekinde alınan; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 15-17 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşen Kazakistan resmi ziyareti kapsamında düzenlenen özel sektör heyet programı sonuç raporunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sonuç Raporu (27 sayfa)

 

 

4

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/05/2015 tarih 67820 sayılı yazıda; Tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği, 22/05/2015 tarihinde yapılan değişiklik ile, Mezkûr Genelge'nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar" başlıklı 7'nci maddesinin;

 

• "Buğday” başlıklı 1'inci bendinin "Genel Esaslar” başlıklı a) alt bendine; "Ancak, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta, 1001.99.00.00.11 GTİP'li "adi buğday”ın, eşdeğer eşya olarak ithalatının yapılmaması, ihraç edilen makarnanın bünyesinde azami %30 oranında "adi buğday” kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabildiği, bu kapsamda düzenlenen DİİB'lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporu aranır.” hükmünün,

 

• "Mısır” başlıklı 2'nci bendine ise;"Eşdeğer eşya olarak mısır ithalatı yapılmaması ve/veya yurtiçinden mısır irmiği temin edilmesi kaydıyla, mısır irmiğinden elde edilen makarna için DİİB düzenlenebileceği ve düzenlenen DİİB'lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporu aranır.” hükmünün eklendiği ifade edilmektedir.

 

5

EİSENWAREN 2016 FUARI MİLLİ KATILIM BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİ;

06-08 Mart 2016 tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek olan "Internationale Eisenwarenmesse Köln” fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 26/05/2015 tarih 6491 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı ( 1 sayfa)

 

6

AB/ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/05/2015 tarih 66802 sayılı yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Asesülfam potasyum” (2106.90.92, 2106.90.98, 2934.99.90, 3824.90.92, 3824.90.93 ve 3824.90.96 GTİP'li)” ithalatına yönelik 4 Eylül 2014 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında, bir örneği ilişik bulunan 21 Mayıs 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi bildiriminden görülebileceği üzere; anılan ülke için 19 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 23,1-% 87,7 oranlarında değişen geçici anti-damping önlemlerine hükmedildiği belirtilmekte olup, Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edilmektedir.

 

EK: AB Bildirimi (19 sayfa)

 

7

RUSYA FEDERASYONU LENİNGRAD BÖLGESİ TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye – Rusya İş Konseyi organizasyonunda son dönemde düzenlenen Rusya bölgelerinin tanıtım toplantılarının devamı olarak, 3 Haziran 2015 günü saat 09:00-12:00 saatleri arasında TOBB Plaza'da düzenlenmesi planlanman "Leningrad Bölgesi'nde İş ve Yatırım Olanakları” toplantısı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 25/05/2015 tarih 1143 sayılı yazı ve eki ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek:Yazı, Heyet Listesi ve Taslak Program ( 3 sayfa)

8

MOLDOVA /ÖZELLEŞTİRME DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 25/05/2015 tarih 1144 sayılı yazısı ekinde alınan; 2015 yılında Moldova'da yapılan özelleştirmelere ilişkin Bilgi Notu'nun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Bilgi Notu (9 sayfa)

 

9

ÜZÜM KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 22/05/2015 tarih 10093 sayılı yazıda, "Bölge Müdürlüklerince oluşturulan Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonunca, serada yetiştirilen Sofralık Üzümlerden Kardinal, Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Kardinal çeşitlerinin gerekli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden; Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri Belirleme Komisyonunca 25/05/2015 tarihinden itibaren kesimine ve ihracına karar verilmiştir” denildiği ifade edilmektedir.

 

10

GABON ÇALIŞMA TOPLANTISI SONUÇ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 21/05/2015 tarih 917 sayılı yazısı ekinde alınan; 13 Mayıs 2015 tarihinde Gabon Cumhurbaşkanının katılımlarıyla gerçekleştirilen çalışma toplantısının sonuç raporu ve katılımcı listesi ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

Ek:Sonuç Raporu ve Katılımcı Listesi (10 sayfa)

11

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Bahsekonu yönetmelik metni için tıklayınız..

12

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bahsekonu tebliğ metni için tıklayınız..

 

13

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

 

Bahsekonu yönetmelik metni için tıklayınız..

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.