2015/05 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/05)

1. Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programlarına İlişkin Duyuru Hakkında Bilgi;

2. Hırvatistan İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;

3. ISMOB 2015 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

4. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğ Değişikliği Hakkında Bilgi;

5. Rusya Federasyonu Ortak Sanayi Çalışma Grubu Hakkında Bilgi;

6. Tüyap Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

7. Tarım Projeleri /Tacikistan Hakkında Bilgi;

8. Norveç-Taşımacılık Yapan Araçların Autopass Kullanım Zorunluluğu Hakkında Bilgi;

9. YabancılarınÇalışmaİzinleriHakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

10. Rus Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

11. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ULUSLARARASI TİCARETİN FİNANSMANI PROGRAMLARINA İLİŞKİN DUYURU HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası ticaretin finansmanı programlarına ilişkin olarak Türk Eximbank'tan alınan 22/01/2015 tarih 169 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, (1 Sayfa)

2

HIRVATİSTAN İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Hırvatistan Turizm Tesisi ihale duyurusu ile ilgili olarak Zagreb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/01/2015 tarih 169 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, İhale Duyuru Metni ve Tesis Detayları (4 Sayfa)

3

ISMOB 2015 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda; Genel Sekreterlikleri organizasyonunda, ITF İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından 27 Ocak - 01 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "ISMOB 2015 İstanbul Mobilya Fuarı” ile eş zamanlı olarak 25-28 Ocak 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan alım heyeti programına ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21/01/2015 tarih 579 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, ISMOB 2015 Fuarı Alım Heyet Firma Listesi ve Katılımcı Başvuru Formu (3 sayfa)

4

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

17 Ocak 2015 tarihli ve 29239 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(No:2014/6) ile ilgili Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan 20/01/2015 tarihli yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamalarına yer verilmekte olup, sözkonusu açıklamalar aşağıya çıkartılmıştır.

Bakanlık, ileri teknolojiye sahip, yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında firmalara 3 milyon dolara kadar destek vereceğini bildirerek, buna göre; Ekonomi Bakanlığı, günümüz koşulları ve uygulama sürecinde gelen talepleri göz önünde bulundurularak, 2023 ihracat stratejisindeki hedef ve ilkeler doğrultusunda, tüm devlet yardımlarının gözden geçirilmesi çalışmaları kapsamında 'Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ' ile ihracata ivme kazandıracak yenilikler getirdiklerini, uygulamaya giren yeni Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği çerçevesinde ihracatçılara ilave destekler sağlanarak uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmalarının önünün açıldığı, ihracatçı şirketlerin sayısının artırılmasının planlandığı belirtilerek, 'Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ' ile şirketlerin ve işbirliği kuruluşlarının pazara girişe yönelik faaliyetleri 'Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği', 'Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Desteği', 'Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyetleri Desteği' ve 'E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği' olmak üzere 4 ana başlıkta destek kapsamını daha da genişlediğinin kaydedildiği, Bakanlık desteklerinin piyasa dinamikleri doğrultusunda 'sürekli iyileştirme' konsepti ile birlikte devamlı yenilendiği, bu kapsamda 2011/1 Sayılı Tebliğ'de yapılan değişikliklerle birlikte birçok farklı açıdan yurtdışı pazarlama stratejilerine temel teşkil edecek 2 yeni uygulamanın önünün açıldığı vurgulanarak, Bakanlık, 2023 ihracat hedeflerinden biri olan yurtdışında şirket alımı yöntemiyle dış pazarlara erişme hususunda desteğin yürürlüğe girdiği günden itibaren birçok yabancı şirketin Türk firmaları tarafından satın alınması ile desteği bir adım öteye taşımak ve hem teknoloji transferine yönelik yabancı şirket alımlarını artan oranla ve limitlerde desteklemek hem de yurtdışından teknoloji transferi amacıyla satın alınacak şirketlerin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ilk defa iki farklı destek mekanizmasının tasarlanmış olduğu, uygulamaya önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan bilgiye göre destek mekanizmasının maddeleri şöyle: İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için yüzde 75 oranında ve yıllık 500 bin dolara kadar destekleneceği,

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3 milyon dolara kadar destekleneceği,

Söz konusu destekler ile birlikte yurtdışından yapılacak alımlar ile Türkiye'ye yeni yeterlik ve yetkinliklerin kazandırılması, AR-GE kapasitemizin görünür bir şekilde artırılmasının planlandığı belirtilerek, diğer taraftan söz konusu destek mekanizmasında yapılan diğer değişiklikler ile işbirliği kuruluşu tanımının genişletilerek, ilçe ticaret veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), ticaret borsaları, işveren sendikalarının söz konusu tanıma dahil edildiği, böylece desteklerden daha fazla firmanın yararlanmasının hedeflendiği açıklanarak, Sektörel ticaret heyetlerinin bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılarak yüzde 60 olarak belirlendiği ifade edilmektedir

5

RUSYA FEDERASYONU ORTAK SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/01/2015 tarih 1114 sayılı yazıda, Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında yürütülen ve son haliyle Türk - Rus Sanayi, Teknoloji, KOBİ ve Standardizasyon Ortak Çalışma Grubu olarak adlandırılan Ortak Sanayi Çalışma Grubu'nun 9 Eylül 1993 tarihinde Moskova'da imzalanan Protokol gereği kurulduğu ve aynı yıl ilk toplantısının gerçekleştirildiği, sözkonusu yazıda, günümüze kadar 11 toplantısı gerçekleştirilmiş olan Çalışma Grubunun 12'nci toplantısının Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı sayın V.L. EVTUHOV ve sayın Müsteşarımız Prof. Dr. Ersan ASLAN eş başkanlığında 2015 yılı Şubat ayı içerisinde Moskova'da yapılmasının planlandığı belirtilerek, toplantılar, iki ülke teknik heyetlerinin metin müzakerelerini takiben oluşturulan Protokolün, Heyet Başkanları tarafından Kapanış Toplantısında imzalanması ile son bulacağı, genel olarak bahse konu protokollerde değinilen başlıklar;

· İkili ilişkilerde mevcut durum perspektifleri,

· Metalürji, enerji makineleri, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, kimya sanayi, sivil havacılık sanayi, gemi inşa sanayi, hafif sanayi, inşaat sektörü ve standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirmesi gibi öncelikli işbirliği alanları,

· Türkiye'nin Organize Sanayi Bölgeleri ve Rusya Federasyonu'nun Ayrıcalıklı Ekonomik Bölgeleri,

· Teknoloji ve Ar-Ge işbirliği, Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve

· Diğer hususlar olarak sıralanmakta olup,

Toplantının ülkemiz menfaatine en iyi şekilde gerçekleştirilmesi adına; Çalışma Grubu kapsamındaki konular dâhilinde anılan ülke ile ilişkilere dair bilgiye, toplantıda görüşülmesi ve toplantı sonrası imzalanacak olan Protokolde yer alması düşünülen metin ve başlık önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıda görüşülmesi faydalı görülen konular talep edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu toplantıda görüşülmesi faydalı görülen konuların bir nüshası ilişik bulunan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 26 Ocak 2015 Pazartesi mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

6

TÜYAP FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.'den alınan bila tarihli yazıda; Tüyap Fuarcılık A.Ş tarafından 18-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Konya'da "4. Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” "3. Hayvancılık, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Yem Endüstrisi Fuarı” "Kırmızı Et Üretimi, Teknolojileri ve Donanımları Fuarı” ve Konya Sulama Teknolojileri ve Bitki Besleme Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, fuara katılmak isteyen üyelerimiz için fuar davetiyesinin ekte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Fuar Davetiyesi (1 Sayfa)

7

TARIM PROJELERİ /TACİKİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/01/2015 tarih 117 sayılı yazıda,

Tacikistan'da tarım alanındaki yatırım projelerine ilişkin olarak Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülkü Yönetimi Komitesi tarafından yayınlanan liste ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmakta olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilginin Duşanbe Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçilmesi ile elde edilebileceği ifade edilmektedir.

Ek: Liste (9 sayfa)

8

NORVEÇ-TAŞIMACILIK YAPAN ARAÇLARIN AUTOPASS KULLANIM ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİ;

Norveç'e taşımacılık yapan araçların autopass geçiş cihazı kullanım zorunluluğu getirilmesi ile ilgili olarak, Oslo Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/01/2015 tarih 113 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YABANCILARINÇALIŞMAİZİNLERİHAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılıResmîGazete'de yayımlanan YabancılarınÇalışmaİzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan "Türkiye'ye giriştarihinden itibarenüçayıgeçmemek”ibaresi"Türkiye'ye giriştarihinden itibaren bir yıl içinde toplamüçayıgeçmemek”olarak değiştirilmiş,üçüncüfıkrasındaki"(c), (ç),”ibaresi yürürlükten kaldırılmışveüçüncüfıkradan sonra gelmeküzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göreteselsül ettirilmiştir.

"(4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye'ye giriştarihinden itibaren bir yıl içinde Türkiye'de toplam kalışsüreleriüçayıaşmamaküzere, Türkiye'yeçoklu girişimkanısağlanır.”

MADDE 2-Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümleriniÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyürütür.

10

RUS GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) aldığımız Rusya 2015 yılı Geçiş belgeleri formatının değiştiğine dair bilgi notunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.


Yine Rus Derneğinden alınan bilgilere göre uygulamaya ilişkin kontrollerin ve bilgilerin doğru doldurulmaması durumunda verilecek 100.000 - 150.000 Ruble tutarındaki cezaların başlama tarihi 24 Şubat 2015 olarak belirtilse de, bazı taşımacılarımızın araçlarının ilgili bilgiler doldurulmadığı için Rus transport polisi tarafından durdurulduğu bilgisi Derneğimize iletilmiştir.

Derneğimiz konuya ilişkin Resmi Kurumlarımızdan bilgi talep etmiş, Rus resmi makamlarından alınacak bilgiler sektörümüzle bilahare paylaşılacaktır.

Öte yandan başlayacak olan uygulamada Rus Derneğinden alınan bilgilere göre 2015 yılı geçiş belgelerinin üzerindeki:


9 Numaralı hane - Rusya federasyonuna giriş tarihi ve yeri

10 Numaralı hane - Taşınan mallara ilişkin bilgi

11 Numaralı hane - Taşınan malların kilosu

12 Numaralı hane - Yükleme yeri

13 Numaralı hane - boşaltma yeri


Bilgilerinin Sürücü tarafından Rusya'ya giriş yapılmadan önce doldurulması gerektiği bildirilmektedir.

Örnek bölümler ekte ve aşağıda üyelerimizin bilgilerine sunulmaktadır.


9. Дата и место въезда на территорию Российской Федерации

_________________ "____" _______________ 20___г.

10. Наименование перевозимых грузов

11. Вес перевозимых грузов

12. Пункт погрузки

13. Пункт разгрузки

11

T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDI KOOPERATIFLERINCE TARIMSAL ÜRETIME DAIR DÜŞÜK FAIZLI YATIRIM VE İŞLETME KREDISI KULLANDIRILMASINA İLIŞKIN KARAR HAKKINDA BILGI;

22/01/2015 tarih ve 29244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karari aşağıya çıkarılmıştır.

Karar Sayısı : 2014/7201

Ekli "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 30/12/2014 tarihli ve 39930 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Eki için tıklayınız

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.