2022/12 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/12)

1.    Türkiye Gürcistan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulması Hakkında Bilgi;
2.    Gürcistan Genelinde Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ulaşımdaki Aksamalar Hakkında Bilgi;
3.    Anti Damping Soruşturması /Mısır-UPVC Hakkında Bilgi;
4.    Fas'ın Türkiye Menşeli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerine Uyguladığı İlave Vergi Hakkında Bilgi;
5.    Fas İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;
6.    Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Gümrük Konusunda Üçlü Komite Hakkında Bilgi;
7.    Fuar Duyurusu (Irak) Hakkında Bilgi;
8.    Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hakkında Bilgi;
9.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDA BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI KURULMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bugünkü Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Antlaşma yer almaktadır.

Anlaşma, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak amacıyla Basitleştirilmiş Gümrük Hattı tesis edilmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH), taşıtlara ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere ihraç edilen eşya ile ilgili önemli bilgilerin tarafların Gümrük Makamları arasında bilgi paylaşım teknolojileri ile uyumlu şekilde paylaşımına olanak sağlayacaktır.

Söz konusu anlaşma kapsamında firmalar;

- Ulusal mevzuatlara uygun şekilde gümrük noktalarında öncelik,

- Uygulanabilir olması halinde, gümrükleme süresini kısaltacak şekilde ayrı hatların kullanımı gibi kolaylaştırılmış gümrük işlemleri,

- Olası gümrük suçları ve kaçakçılık durumları haricinde, gümrük kontrol noktalarında gümrük muayenesinin azaltılması,

gibi kolaylıklardan yararlanabilecektir.

Söz konusu antlaşma metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-2.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

2

GÜRCİSTAN GENELİNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ULAŞIMDAKİ AKSAMALAR HAKKINDA BİLGİ;

Gürcistan/Tiflis Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, hava ve yol koşullarından dolayı taşımacılarımızın sorun yaşamamaları için gerekli bilgilendirmenin yapılarak tedbirlerin alınmasının sağlanması, özellikle kış ayları boyunca bölgedeki yol ve hava şartlarının takip edilerek güzergâh belirlenmesi ve dikkatli olunmasının faydalı olacağı ifade edilmektedir.

3

            ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI /MISIR-UPVC HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 391620 ve 392520 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan ülkemiz menşeli “U-PVC” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) nihai kararını 21/12/2021 tarihli Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlamış olup, ülkemiz firmaları için söz konusu tarihten itibaren beş yıl süreyle ekli tabloda belirtilen oranlarda nihai anti-damping önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Ülkemizden ihraç edilecek ürünler (391620 ve 392520) için %10 anti damping vergisi (ton başına 157,5 USD den az olmamak üzere) uygulanacaktır.

Ek: 1- UPVC Decree of Imposition

       2- UPVC Notice of Imposition of Defentive Duties

4

            FAS'IN TÜRKİYE MENŞELİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNE UYGULADIĞI İLAVE VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

Rabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Fas Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan 30 Aralık 2021 tarih ve 6265/211 sayılı örneği ekli sirkülerde, yayımlanma aşamasında olan Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Fas Ekonomi ve Finans Bakanının ortak kararnamesi ile Türkiye menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerine uygulanan ilave verginin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Ek: Fas İlave Vergi Uzatılmasına İlişkin Sirküler

5

                        FAS İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Fas Agadir Yerel Kalkınma Şirketi “Société de Développement Local " Grand Agadir Pour La Mobilité et Les Déplacements Urbains” isimli kurum tarafından Agadir şehrinin toplu taşıma ağı için “busway” araçlarının alımına ilişkin açılan ihale hakkında bilgi verilmekte olup söz konusu kurum tarafından açıklanan ihale duyurusunda, proje bütçesinin 178,2 Milyon Fas Dirhemi (yaklaşık 19,24 Milyon ABD Doları) olduğu, ihaleye katılım için 2,5 Milyon Fas Dirheminin (yaklaşık 271.180 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği; başvuru içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin düzenlemenin 27, 29 ve 31 sayılı maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, ihale dosyalarının 1000 Dirhem karşılığında “Département Administratif et Financier Bureau no 20, 2ème étage Immeuble Igoudar Avenue des FAR-Agadir (Tel+212528822233 - Fax+212528822230)" adresinden alınmasının gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma ) indirilerek temin edilebileceği, dosyaların web sitesinden indirilse dahi başvuru sahiplerinin belirtilen kurumdan dosyaları almaları gerekliliğinden muaf tutulmayacağı vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla, başvuru sahiplerinin “Monsieur le Directeur General de la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains SA”ya hitaben, N°22, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR – Agadir” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da "Département Administratif et Financier bureau N°20, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR - Agadir" adresine elden teslim edebileceği veya doğrudan kurumda başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, 15 Şubat 2022 günü yerel saat ile 10:00'da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verilmektedir. İhale duyurusu ektebulunmaktadır.

Ek: Agadir Şehrinin Toplu Taşıma Ağı İçin Busway Araçlarının Alımına İlişkin İhale Duyurusu

6

TÜRKİYE AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ARASINDA GÜMRÜK KONUSUNDA ÜÇLÜ KOMİTE HAKKINDA BİLGİ;

Bugünkü Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite tesis Edilmesine İlişkin Protokolün onaylanmasına dair antlaşma metni yer almaktadır. Söz konusu antlaşma metnine göre; tarafların gümrük konularında yapılan işbirliğinin koordine edilmesi, teşvik edilmesi, geliştirilmesini ve işbirliğinin sürdürülmesini sağlayacak bir komite tesis edilecektir.

Söz konusu komitenin görevleri şu şekildedir:

- İşbirliğine yönelik yöntem ve imkanların araştırılması

- Sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirmek, güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin etkin olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba sarf etmek suretiyle işbirliği yapılması

- Gümrük politika ve usulleri, kolluk görevleri, modernizasyon programları ve tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin mevcut bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması

- Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğru olmasını sağlamak amacıyla gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

- Gümrük kontrollerinin etkinliğini arttırmaya ve bilgi alışverişi yoluyla gümrük işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik projelerin uygulanması

- Gümrük muhafaza konularında ve kaçakçılığa karşı acil ortak tedbirler uygulanması konusunda işbirliği

- Fikri mülkiyet haklarının korunması

- Gümrük kontrolü için risk yönetimi sisteminin geliştirilmesi alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı

- Gümrük konularında diğer işbirliği alanları

Söz konusu antlaşma metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-3.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

7

FUAR DUYURUSU (IRAK) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusu önem arz etmektedir.

İlgili fuar isimleri aşağıda yer almaktadır.

Fuar Adı: 1.Uluslararası Yapım, İmar ve Yatırım Fuarı

Yer: Bağdat/Irak

Tarih: 17-20 Ocak 2022

Organizatör: El Sakar El Zehebi Reklam, Yayın ve Fuarlar ile Konferanslar Düzenleme Şirketi ve Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi

E-posta : azhar21had@yahoo.com

Telefon: +964 790 1755296 / +964 770 2829999

Fuar Adı: Yapı, İmar ve Uluslararası Yatırım Fuarı

Yer: Necef/Irak

Tarih: 16-18 Şubat 2022

Organizatör: Yasir Cift Fuar ve Konferans Düzenleme Şirketi

E-posta: hmalnajar1@gmail.com

Telefon: 0098 919 601 5299/00987739316660/00987817990432

Fuar Adı: Irak Uluslararası Emlak Yatırım Fuarı

Yer: Bağdat/Irak

Tarih: 28-31 Mart 2022

Organizatör: Uluslararası Mecdulamal Konferanslar ve Fuarlar Düzenleme Şirketi ve Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi

E-posta: eng.shahal2016@gmail.com / info@bg-iq.net

Telefon : +964 790 5984770 / +964 771 278919

 

8

            TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HAKKINDA BİGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” e-sohbet etkinliğimiz 13 Ocak 2022 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/kktc-temsilcimiz-is-dunyamzla-bulusuyor/ internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.