2021/73 Genel Sirküler

                                                                              SİRKÜLER (2021/73)

1. Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalara Uyarı Hakkında Bilgi;
2. RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları Hakkında Bilgi;
3. Irak-Sevk Öncesi İnceleme Hakkında Bilgi
4. Gayrimenkul Satışı Hakkında Bilgi
5. Ayçiçek Yağının Gümrük Vergisinin Sıfırlanması Hakkında Bilgi;
6. Aşı İthalatında Gümrük Vergisinin Sıfırlanması Hakkında Bilgi;
7. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;
8. Fuar Duyurusu (RF) Hakkında Bilgi;
9. İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik
Hakkında Bilgi;
10. GAİB Nisan 2021 Online Eğitimleri Hakkında Bilgi;
11. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Hollanda ve Kuveyt Hakkında
Bilgi;


Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            FRANSA'YA İHRACAT YAPACAK FİRMALARA UYARI HAKKINDA BİLGİ;

Lyon Ticaret Ataşeliğinden T.C. Ticaret Bakanlığına gelen yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, son dönemde, Ataşeliğe ulaşan ve aralarında oldukça büyük ölçeklilerin de bulunduğu Türk firmalarından, Fransa'ya ihracat yaparken dolandırıldıkları yönünden şikâyetler geldiği belirtilmektedir.

Söz konusu dolandırma işleminin genel olarak:

-E-posta üzerinden kendilerini, pazarda tanınmış veya sektöründe başarılı, bir firmanın dış ticaret temsilcisi olarak gösteren kişilerin firmalarla irtibata geçtiği,
-Söz konusu kişilerin firmalarla irtibata geçerken, belirtilen firmanın uzantısına sahip bir e-posta adresi kullandığı,

-Daha sonra gerek e-posta yoluyla gerekse de telefonla, firmalarla pazarlık yaptığı ve alım için anlaşmaya vardığı,

-Türk firmalarının ürünleri gönderdiğinde kendilerinin teslim aldığı ve teslim fişine söz konusu Fransız firmasının mührünü dahi bastığı,
-Ürünleri teslim alan kişiler ile daha sonra irtibata geçilemediği ve satışın bedelinin hiçbir zaman firmalara ödenmediği,

 Şeklinde yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, firmalarımızın sadece kendileriyle irtibata geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına veya yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına güvenmemeleri; firmalarımızın, belirtilen Fransız firmasının genel merkezini arayarak kendilerine ulaşan ve ürün almak isteyen kişilerin çalışanları olup olmadıklarını kontrol etmelerinin de önemli olduğu ifade edilmiştir.

2

                        RF FUAR KATILIMLARINDA GÜMRÜK SORUNLARI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, firmalarımızın fuar katılımları esnasında teşhir etmek üzere getirdikleri ürünler ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olup, gümrükleme işlemlere esnasında yapılan eksik işlemler ya da yanlış beyanların, o ülkeye girişte firmalarımızın fuara katılımlarını geciktirebilecek kontrol işlemlerine sebebiyet verebilmektedir.


Bu kapsamda, son dönemde tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleşen fuarlarda benzeri sorunların ortaya çıktığı, Rus gümrük idaresince yapılan işlemlerin 10-12 saate kadar uzadığı bilinmektedir. Diğer taraftan mezkur ürünler için ATA karnesi düzenlenmiş olsa dahi Rus gümrük idaresince tam tespit uygulamasına tabi tutularak ürünlerin sıra numaralarına göre tek tek fotoğraflanması. uygulamasına gidildiği bilinmektedir.

Diğer taraftan ATA Karnesinde Türk gümrük idaresince doldurulması zorunlu yeşil kısmının doldurulmadığı da müşahede edilmiştir. Bilgilerini ve fuar katılımcısı firmaların bu hususları hazırlık süreçlerinde göz önüne almak suretiyle, tedbirli olmalarını teminen ile Moskova Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan bilgi notu ektedir.

Ek: Bilgi Notu

3

            IRAK-SEVK ÖNCESİ İNCELEME  HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Irak Standartlar ve Kalite Kontrol Merkezi Kurumu (COSQC) tarafından sevk öncesi inceleme konusunda Bureau Veritas ve TUV Rheinland firmalarının tüm dünyadan Irak'a yapılacak ihracatta Uygunluk Belgesi düzenleme yetkisinin 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı ve yetkisi sonlandırılan firmalar yerine Uygunluk Belgesi düzenleme hususunda Intertek Int. Ve HQTS China firmalarının 2 Mart 2021 tarihi itibarıyla yetkilendirildiği bilgisinin Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Ticaret Bakanlığına iletildiği belirtilmiştir.

4

GAYRİMENKUL SATIŞI  HAKKINDA BİLGİ;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Mülkiyeti Kuruma ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 30-31/03/2021 tarihlerinde İstanbul ilinde, 01-02/04/2021 tarihlerinde ise Kocaeli ilinde satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ifade edilmektedir.

Ek: İlan Metni (3 Sayfa)         

5

            AYÇİÇEK YAĞININ GÜMRÜK VERGİSİNİN SIFIRLANMASI   HAKKINDA BİLGİ;

20 Ocak 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile dünya genelinde yaşanılan Kovid-19 salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardaki gümrük vergisi oranları 30 Haziran 2021'e kadar geçici olarak sıfırlandı.

Rep, kolza ve aspir tohumu ithalatına yönelik olarak vergi oranları değiştirildi.

Kararda ikinci olarak, Ayçiçek, aspir, kolza ve hardal tohumu yağlarında vergi oranlarında değişiklik yapıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-27.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

6

            AŞI İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİNİN SIFIRLANMASI  HAKKINDA BİLGİ;

20 Ocak 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 3002.20 GTİP'li insanlar için kullanılan aşıların gümrük vergileri sıfırlandı.

SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri), çocuk felci aşıları, bakteriyel ve virütik diğer aşılar: kızamık, kabakulak, BCG, karma, kolera, tifo; karar kapsamında gümrük vergileri sıfırlanan aşılar oldu.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-26.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

7

            TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI   HAKKINDA BİLGİ;

T. C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir.

Bu çerçevede, anılan genelge'ye aşağıdaki Geçici 6'ncı madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (1)İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.”

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin İhracat-Mevzuat-Dahilde İşleme Rejimi bölümünden   (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.

8

FUAR DUYURUSU ( RF)  HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığına Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir notaya atıfla; T. C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 24. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun 2-5 Haziran 2021 tarihleri arasında St. Petersburg'da düzenleneceği bildirilmekte; anılan Forum'un RF Devlet Başkanı'nın himayesinde her yıl düzenlenen, ekonomi ve iş alanlarında önemli bir platform olduğu hatırlatılarak ülkemizin ilgili makamlarının ve iş çevrelerinin dikkatine getirilmesi istenmekte ve Forum'a ilişkin bilgilere resmi internet sitesinden (https://forumspb.com/en/ ) ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

9

            İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK   HAKKINDA BİLGİ;

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  (Karar Sayısı: 3685) - 20 Mart 2021 Tarihli ve 31429 Sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 İlgili karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-25.pdf  internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

10

            GAİB NİSAN 2021 ONLİNE EĞİTİMLERİ   HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, malumları olduğu üzere, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerimizce, ilgililerine yönelik olarak 2020 yılının Nisan ayından itibaren webinarlar düzenlenmektedir.

Birliklerimiz tarafından 2021 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek webinar takvimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, mezkûr etkinlikler ZOOM Online Platformu aracılılığıyla ücretsiz gerçekleştirilecektir. Katılım Belgeli etkinliklere katılmak isteyen ilgililerin başvuru linklerinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran ilgililere toplantı davet linki eğitim günü e-posta ve sms ile gönderilecektir.

EK: Eğitim İçerikleri (15 Sayfa)

11

            TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-HOLLANDA VE KUVEYT   HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 30 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Hollanda'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı “E-Ticaret Sektörü” konulu; 1 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00- 15.30 saatleri arasında ise Kuveyt'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı “Finansal Teknolojiler” konulu bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek: 1- Hollanda Sohbet Toplantısı

       2- Kuveyt Sohbet Toplantısı