2018/53 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/53)

 

1. Bulgaristan Bitki Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi;

2. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;

3. Yurt Dışı Yatırım Endeksi Hakkında Bilgi;

4. Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hakkında Bilgi;

5. Avusturya - Türkiye İş Konseyi Hakkında Bilgi;

6. Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler Hakkında Bilgi;

7. 3. Türkiye Irak Ticaret Forumu Hakkında Bilgi;

8. Lübnan İthalat Yasakları Hakkında Bilgi;

9. Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V.

1

BULGARİSTAN BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

Sofya Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/12/2018 tarih 40006994 sayılı yazıda; Bulgaristan Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği Ajansından alınan yazıya ve sözkonusu kurum yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmelere atıfla, Bulgaristan'ın Avrupa Komisyonu tarafından gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından da 3 yıl önce kullanılmaya başlanan çevrimiçi yönetim sistemi TRACES'i (Trade Control and Expert System) 2019 yılının Aralık ayından itibaren kullanmaya başlayacağı, bu amaçla Bulgar ithalatçı ve uzmanların bilgilendirilmelerine ve eğitimine ihtiyaç duyulacağı, bu çerçevede,

-Hazırlık dönemi olarak adlandırılan dönemin 1 Ocak 2019 tarihinde başlatılacağı,

-1 Ocak 2019 itibarıyla Kapitan Andreevo sınır kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yazılı ön bildirim yapılması gerektiği,

-Bu şekilde 2019 yılı Haziran ayına kadar bir veri tabanı oluşturulacağı ve veri tabanı sayesinde sınırdaki işlemlerin hızlandırılacağı,

-2019 yılının ikinci yarısından sonra ise TRACES'de bitki ve bitkisel ürünler için kullanılan "Common Health Entry Document” olarak adlandırılan belgenin kullanılmasına başlanacağı,

-1 Ocak 2019 itibarıyla e-posta ile söz konusu ön bildirimde bulunmayan firmalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak olmakla birlikte, bu firmaların işlemlerinin ön bildirimde bulunan firmaların işlemlerinin tamamlanmasına kadar bekletileceği ifade edilmektedir.

2

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/12/2018 tarih 40001460 sayılı yazıda; Tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi esnasında uyulacak esasları belirleyen İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde 17/12/2018 tarihinde muhtelif değişikliklerin yapıldığı, sözkonusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, aşağıdaki linkten ve Bakanlıkları internet sitesinin "İhracat Mevzuatı” bölümünden ulaşılabildiği ifade edilmektedir. https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi)

Linkler

2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

2006/12 Sayılı DİR Tebliği

3

YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 19/12/2018 tarihli yazıda; Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain & Company işbirliği ile hazırlanan Yurt Dışı Yatırım Endeksi raporunun yayımlandığı, aşağıdaki linkten de ulaşılabilinen endeksin, Türk yatırımcılar açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre ülkeleri derecelendirdiği, bu yıl üçüncüsü hazırlanan endeksin dönemsel olarak güncelleneceği belirtilerek, önceki yıla kıyasla endekste, yüksek gelirli ülkeler sınıfında Birleşik Krallık'ın (İngiltere), bu yıl liderliği ABD'den devraldığı, Orta gelirli ülkeler sınıfında Çin liderliğini korurken; düşük gelirli ülkeler sınıfında ise Endonezya'nın ilk sırada yer aldığı, Bölgesel bağlamda Amerika'nın biraz ikinci planda kaldığı dönemde, Doğu Avrupa ülkeleri yatırım adresi olarak son yıllardaki çıkışlarını sürdürdüğü ifade edilmektedir.

https://www.deik.org.tr/uploads/yurtdisi-yatirim-endeksi-2018.pdf

4

MENŞE İSPAT VE DOLAŞIM BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi " konulu 19/12/2018 tarihli 39925623 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk- yazı

5

AVUSTURYA - TÜRKİYE İŞ KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın 14 Ocak 2019 tarihinde Viyana'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret vesilesiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye Avusturya İş Konseyi ve Advantage Austria iş birliğiyle düzenlenecek olan Avusturya - Türkiye İş Konseyi Toplantısı'na ilişkin olarak DEİK'ten alınan 18/12/2018 tarihli yazı ve kayıt formu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Kayıt Formu (4 sayfa)

6

BULGARİSTAN VARIŞLI TAŞITLARA YÖNELİK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/12/2018 tarih 4217 sayılı yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 84/5 maddesinde, "Transit rejiminin uygulamasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümlerin saklı olduğu, Müsteşarlık, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir” hükmünün yer aldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda, gerek Kapıkule gerekse Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesi için 18.12.2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi ve TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu ifade

edilmektedir.

7

3. TÜRKİYE IRAK TİCARET FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

06-08 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Türkiye Irak Ticaret Forumu konulu iş gezisine ilişkin olarak Türkiye Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nden alınan 13/12/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (4 sayfa)

8

LÜBNAN İTHALAT YASAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/12/2018 tarih 4185 sayılı yazıda; Lübnan tarafından ülkemizden ithal edilen bisküvi, gofret ve türevleri ile temizlik malzemelerine getirilen yasak çerçevesinde, söz konusu mallara ilişkin 1 Kasım 2018 tarihine kadar uygulanacak muafiyet tarihinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

9

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Yeniden düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği'ne göre aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlamaktadır.

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Bu kişiler 1.1.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde PTT'ye başvurarak elektronik tebligat adresi almak zorundadırlar.

Bu zorunluluk özel hukuk tüzel kişileri olan anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler ve komandit şirketler içinde geçerlidir.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.

Diğer taraftan Vergi İdaresince yapılan vergilendirme sürecine ilişkin e-tebligatlar; Vergi Usul Kanunu'nun 107/ A maddesi ile tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre yapılmakta olup, bu uygulama halen ve ayrıca devam etmektedir.

Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Elektronik Tebligat Yönetmeliği”; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Sirkülerin konusunu, söz konusu Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler oluşturmaktadır.

I-) Elektronik Tebligat Yapmakla Yükümlü Kişi ve Kurumlar

7201 sayılı Tebligat Kanunun 1 'inci maddesine göre aşağıdaki kurumlar tarafından yapılacak elektronik ortamda dâhil tüm tebligatın bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

— Kazaî merciler,

— 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

— sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

— sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,

— sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

— sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları

— Vakıf yükseköğretim kurumları,

— İl özel idareleri,

— Belediyeler,

— Köy hükmî şahsiyetleri,

— Barolar

— Noterler

II-) Elektronik Tebligata İlişkin Yasa Maddesi

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 15/3/2018 tarihli ve 30361 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7101 sayılı Kanun'un 48'nci maddesi değişik "Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesi aşağıdaki gibidir:

"MADDE 7/a- Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

- 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

- Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

- Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

- Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

- Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

- Noterler

- Baro levhasına yazılı avukatlar.

- Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Bu düzenlemeye göre Yasanın yukarıda 1'inci maddesi kapsamında yer alan kurum ve kişiler, 7/a maddesi kapsamında kişi ve kuruluşlara 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapacaklardır.

Anonim şirketler, limited şirketler, dernek ve vakıflar, kooperatifler, kollektif şirketler, komandit şirketler özel hukuk tüzel kişisi olduklarından madde kapsamına girmektedirler.

III-) Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Bu kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

IV-) Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluluğun başladığı 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT'ye başvurmak zorundadır.

Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS'e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS'e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

PTT, yukarıda belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

V-) Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar dışında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT'ye başvurabilir.

PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.

b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

VI-) Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS (Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem,)'ye kaydeder.

PTT, Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

PTT, Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar dışında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

VII-) Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim eder.

UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.

Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

VIII-) Muhatabın bilgilendirilmesi

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT'ye bildirir.

Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

IX-) Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi

Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

X-) Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi

UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

XI-) İspat gücü

Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

XII-) Tebligatın elektronik yolla yapılamaması

Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

XIII-) Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu

PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT'ye göndermek zorundadır.

XIV-) Hüküm bulunmayan haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

XV-) Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

XVI-) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan tebligat

Vergi idaresi tarafından yapılan tebligat, Vergi Usul Kanununun 93-109'uncu maddelerine göre yapılmaktadır.

Vergi Usul Kanununun "Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde;

"Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93'üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kanun hükümlerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının usul ve esaslarına 456 Sıra No'.u Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer verilmiş olup; konuyla ilgili açıklamalarımıza 28.08.2015/150 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Bu uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8'inci maddesine göre de hilafına bir hüküm bulunmadıkça tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunmaktadır.

10

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Dosyalar

mense ispat.pdf628,90 KB