2018/45 Genel Sirküler Hk.SİRKÜLER 2018/45
 

1. İhracat Refakat Belgesi Hakkında Bilgi;

2. Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Hakkında Bilgi;

3. Venezuela Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

4. Uluslararası Mühendislik Forumu Hakkında Bilgi;

5. 1.START-UP BOOSTER FUARI Hakkında Bilgi;

6. Madagaskar Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

7. Ticari Kalite Denetimleri Hakkında Bilgi;

8. AGRİ-TECH NİJERYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

9. Türk Firmalarının Meksika da Uğradığı Mağduriyet Hakkında Bilgi;

10. Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Bilgi;

11. Geri Gelen Yaş Sebze ve Meyvelerin İşlemlerinin Hızlandırılması Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.


İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

İHRACAT REFAKAT BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ihracat refakat beyannamesi yazımı hakkında resmi yazı yayımladı. Bahse konu resmi yazıya göre, ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış olan eşyanın karayoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde ulusal transit rejimi altında taşınmasında, yükümlünün tercihine göre NCTS programından transit beyannamesi düzenlenmesi yerine, İhracat Refakat Belgesi (İRB) programından İRB düzenlenebilecek.


Ticaret Bakanlığı resmi yazısı ve İhracat Refakat Beyannamesi yazımında dikkat edilecek hususlar hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2018/19 Sayılı Genelge - İhracat Refakat Belgesi (tıklayınız)

http://www.igmd.org.tr/upload/dokumanlar/2018_19%20Sayılı%20Genelge_Ek_İhraca-Refakat-Belgesi-ggm.pdf

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından HAZIRLANAN ”İhracat Refakat Belgesi Uygulama Kılavuzu” yayımlanmıştır. Bahsekonu kılavuza aşağıdaki link vasıtasıyla erişilebilmektedir.

http://www.igmd.org.tr/haber/Ihracat-Refakat-Belgesi-Uygulama-Kilavuzu-13-11-2018

2

ASYA KALKINMA BANKASI İŞ FIRSATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 23 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Asya Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri” toplantısına ilişkin olarak DEİK'ten alınan 09/11/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (4 sayfa)

3

VENEZUELA TÜRKİYE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'nın 03 Aralık 2018 tarihinde yapacağı Venezuela resmi ziyareti kapsamında (DEİK) tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey devlet yetkililerinin katılımlarıyla onurlandıracağı Venezuela-Türkiye İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 14/11/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (1 sayfa)

4

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) /Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, 30 Kasım ve 1 Aralık 20l8 arasında tarihlerinde, düzenlenecek olan FCIC-DEİK lnternationaI Engineering Forum" toplantısına ilişkin olarak DEİK'ten alınan 13/11/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (4 sayfa)

5

1.START-UP BOOSTER FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/11/2018 tarih 3898 sayılı yazıda, Sfax İş Merkezi'nin (CAS) 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde Sfax Belediyesi Kongre Salonunda 1. Start-Up Booster Fuarını düzenleyeceği, fuarın genç girişimlerin gelişmesi ve yeni teşekküllerle finans kurumlarının bir araya gelmesi için fırsat sunacağı, yeni girişimler için bir sergi alanı, iş görüşmeleri (B2B), ihracatın teşviki ve dijital pazarlama hakkında iki konferans ve uzmanlarla özel danışmanlar arasında görüşmelerin planlandığı ve ülkemizden girişimciler, yatırımcılar ve iş adamı heyetlerinin davet edildiği belirtilmekte olup, sözkonusu fuarın tanıtım dosyası ilişik bulunmaktadır.

EK: Tanıtım Dosyası ve Mektup (5 Sayfa)

6

MADAGASKAR KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Madagaskar Korunma Önlemi Soruşturması'na ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/11/2018 tarih 38796228 sayılı yazı ve açılış bildirimi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Açılış Bildirimi (2 sayfa)

7

TİCARİ KALİTE DENETİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/11/2018 tarih 3889 sayılı yazıda, İhraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunması amacıyla geleneksel tarım ürünlerimizin 2018/21 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde TAREKS üzerinden ihracatta ticari kalite denetimine (TKD) tabi tutulduğu ve sözkonusu Tebliğin her yıl ilgili kurumlar, sektör talepleri ve uluslararası anlaşmalardan doğan ülke yükümlülükleri göz önüne alınarak güncellendiği, öte yandan, ticari kalite denetimlerinin, ihracatta yürütüldüğü gibi ithal ürünlere yönelik olarak da uygulandığı, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2018/5) çerçevesinde denetimlerin yapıldığı, 2019 yılı mevzuat yenileme çalışmaları çerçevesinde sözkonusu Tebliğin de gözden geçirilmesi planlandığı, TKD'lere ilişkin mevzuat, uygulama usul ve esasları ile 2019 yılı mevzuat güncelleme çalışmaları çerçevesinde mezkûr Tebliğlerde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Ege İhracatçı Birlikleri 7. Kat Toplantı Salonu'nda ihracatçılara yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısının düzenleneceği ifade edilmektedir.

8

AGRİ-TECH NİJERYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Osun Eyaleti'nin Osogbo kentinde "Nijerya Tarımının Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri ile Değişimi” konulu " AGRI - TECH Nijerya 2018” Uluslararası Fuar Konferansının düzenlenmesine ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/11/2018 tarih 3877 sayılı yazı ve fuar kitapçığı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Fuar Kitapçığı (7 sayfa)

9

TÜRK FİRMALARININ MEKSİKA DA UĞRADIĞI MAĞDURİYET HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/11/2018 tarih 3875 sayılı yazıda, Meksika'da yerleşik bir takım şahısların, Türkiye'deki şirketlerin ve/veya sözkonusu şirketlerin başka bir ülkede ticari ilişkide bulunduğu yabancı şirketlerin e-posta hesaplarını ele geçirmek suretiyle, yabancı şirket adına firmalarımıza e-posta göndererek mal sevkiyatı için ödemeyi Meksika'daki bir hesap numarasına yapmalarını istedikleri, ödemenin yapılmasının akabinde paranın bankadan çekildiği ve bu yıl içerisinde iki firmamızın mağduriyet yaşadığı bildirilmekte olup, Meksika'da bazı bankaların hesap numarasını kontrol edip, hesap sahibini kontrol etmemesi nedeniyle, firmalarımızın ödeme yapılmasına ilişkin olarak başka bir şirket adına gönderilen e-posta mesajlarını ve hesap detaylarını ödemeyi gerçekleştirmeden evvel teyit etmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

10

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/11/2018 tarih 3858 sayılı yazıda; 18.5.2017 tarih ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesi ile 3.6.2018 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ‘Elektronik Ortamda Tebliğ' başlıklı 40/A maddesinin eklendiği, anılan düzenleme ile Ticaret Bakanlığı'nın görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı,

Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapacakları ve tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmekte olup, sözkonusu düzenlemeye ek olarak, 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (sıra No:1) ile Ticaret Bakanlığı'nın görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanmış olup elektronik tebligatı sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanarak sistem 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı ifade edilmektedir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yurtdışından geri gelen yaş meyve sebze işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin yazısı ekte linkten erişilebilmektedir.

http://www.igmd.org.tr/upload/dokumanlar/geri-gelen-yas-sebze-ve-meyvelerin-islemlerinin-hizlandirilmasi.pdf

12

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.