2018/11 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/11)

1. Devlet Desteği Başvurularında Kep Ve E-İmza Uygulaması Hakkında Bilgi;

2. Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında Bilgi;

3. Gürcistan'a Patates İhracatı Hakkında Bilgi;

4. Yatırım Koruma Anlaşmaları Anketi Hakkında Bilgi;

5. Litvanya- Letonya-Estonya- İş Forumlarının Ertelenmesi Hakkında Bilgi;

6. İhale İlan İşleri Hakkında Bilgi;

7. Gateway Gulf Bahrain 2018 Konferansı Hakkında Bilgi;

8. TOBB/Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu Hakkında Bilgi;

9. Fuar Destekleri Hakkında Bilgi;

10. İran'ın Dış Ticarette Yeni Uygulaması Hakkında Bilgi;

11. İnternet Dolandırıcılığı Hakkında Bilgi;

12. Fas Gümrük ve Vergi Sorunları Hakkında Bilgi;

13. Fildişi Sahilleri Sevk Öncesi Uygulaması Hakkında Bilgi;

14. Tunus Tarafınca Alınan Önlem Hakkında Bilgi

15. Sudan İthalat Yasakları Hakkında Bilgi

16. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

DEVLET DESTEĞİ BAŞVURULARINDA KEP VE E-İMZA UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği gibi, T.C Ekonomi Bakanlığı'ndan Genel Sekreterliğimize ulaşan yazılarında, İhracata Yönelik Devlet Yardımları destek başvurularında ibrazı zorunlu destek ve harcama belgeleri ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS)/Bakanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla başvuru mercii olan İBGS/Bakanlık KEP adresine iletileceği yeni bir uygulamanın 01.04.2018 tarihinden itibaren başlatılacağının belirtildiği hususu daha önce Genel Sekreterliğimizce duyurulmuştu.

Bu defa, yine Ekonomi Bakanlığı'ndan iletilen talimatta, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle, başvuru evraklarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracığıyla ve elektronik imza(E-imza) standartlarına göre iletilmesi usulünün getirildiği ve ilgili mevzuatlar hükümleri gereği 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle KEP ve E-İmza uygulamasına kesin bir şekilde geçileceği, belirtilen tarihte bir erteleme söz konusu olmayacağı bildirilerek işlemlerin aşağıda belirtilen hususlara göre tesis edilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.

· KEP aracılığıyla yapılan bildirimlerde destek mevzuatlarında belirtilen evrak ibraz ve tamamlama süreleri esas alınacaktır.

· Evrak giriş tarihi, belgelerin mevzuatta belirtilen başvuru mercii tarafından evrak kayıt sistemine aktarıldığı ve belgelere resmi tarih/sayı verildiği tarihtir. KEP aracılığıyla gönderilen bildirimlerin tarihi, evrak giriş tarihi olarak dikkate alınmayacaktır.

· KEP aracılığıyla iletilen başvurularda, imza sirkülerinin yer almaması veya e-imza kriterlerini sağlamayan bir belge tespit edilmesi halinde, evrak giriş tarihi saklı kalmak kaydıyla başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunun değerlendirmeye alınmadığı bilgisi başvuru sahibine iletilerek, tüm belgelerin mevzuatta yer alan eksik evrak tamamlama süresi içerisinde tekrar ibraz edilmesi talep edilecektir.

Bu çerçevede, uygulamayı özetleyen, Ekonomi Bakanlığı'nın web portalında da (http://www.ekonomi.gov.tr>Destekler>İhracat Destekleri) yer alan sunum ekte olup KEP ve E-İmza konusunda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve başvurularda belirtilen konulara hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

EK: Devlet Destekleri Başvurularında KEP ve E-İmza Uygulaması hakkında Sunum

2

BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACAT VE İTHALATINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan 12/03/2018 tarih 43967 sayılı yazıda, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen 649/2012/EC sayılı "Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına İlişkin Tüzük”ün uyumlaştırılması kapsamında, bir nüshası ilişik bulunan "Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Yönetmelik” taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmekte olup, olabilecek görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş formunda belirterek en geç 26/03/2018 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

EKLER:

 
 

1- Yönetmelik Taslağı (28 sayfa)

 

2- Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)

 
     

3

GÜRCİSTAN'A PATATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Batum Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/03/2018 tarih 29064 sayılı yazıda; Gürcistan Hükümetinin 15 Mart 2018 tarihli ve 598 No'lu Kararnamesine atıfta bulunularak; Gürcistan tarafından ülkemizden ithal edilen patates ürünlerinde bitki sağlığı kaynaklı mülahazalar (patates kanseri) nedeniyle 15 Mart 2018 - 1 Haziran 2018 tarihleri arasında ülkemiz menşeli patates ürünlerinin ithalatının geçici olarak durdurulduğu ifade edilmektedir.

4

YATIRIM KORUMA ANLAŞMALARI ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları (YKTK) üzerine Kabine Hukuk ve Ekonomi Bakanlığı TUYS Uluslararası İlişkiler Dairesi ile başlatılan çalışma grubu dâhilinde, özellikle geçmiş dönemlerde imzalanan YKTK'larda sıklıkla karşılaşılan sorunların belirlenmesinin sağlanacağı, bu sorunlar tespit edilirken anlaşma metinlerinin analizinin yanı sıra anlaşmaları fiilen kullanan, bu anlaşmalar altında koruma talep etmiş ve bu yönde müzakere etmiş yatırımcılar ile de derinlemesine mülakatlar yapılacağı ve yaşadıkları tecrübelerin raporlanacağı, bu kapsamda yaşanan sorunların kapsamlı bir resminin çıkarılmaya çalışılacağı belirtilmekte ve https://portal.deik.org.tr/Anket/615 linkinde yer alan anket ile ilk aşamada bu konudaki genel algı ve profilin çıkarılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

5

LİTVANYA- LETONYA-ESTONYA- İŞ FORUMLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 16/03/2018 tarih 416 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin 26-29 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Litvanya, Letonya ve Estonya ziyaretlerinin, program değişikliği nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmektedir.

Ek: İade Talep Formu ( 1 sayfa)

6

İHALE İLAN İŞLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 13/03/2018 tarih 1765 sayılı yazısı ekinde alınan; http://www.e-licitatie.ro/ adlı Romanya Ulusal elektronik web sitesinde, Romanya'da açılan 1 Milyon Avro'nun üzerindeki ihaleler listesi ilişik bulunmaktadır.

EK: Romanya İhale Listesi (2 Sayfa)

7

GATEWAY GULF BAHRAİN 2018 KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/03/2018 tarih 1778 sayılı yazıda; Prens ve Birinci Başbakan Yardımcısı Salman bin Hamad Al Khalifa'nın himayelerinde Bahreyn'e yatırım çekilmesi amacıyla 8-10 Mayıs 2018 tarihlerinde "Gateway Gulf Bahrain 2018" isimli konferansın düzenleneceği ifade edilmekte olup, konferansa ilişkin detaylı bilgi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Broşür (5 Sayfa)

8

TOBB/TÜRKİYE-MOLDOVA EKONOMİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

TOBB ve Moldova İşadamları Derneği (BPAM) işbirliğinde, 23 Mart 2018 Cuma günü TOBB İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, düzenlenecek olan Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu'na ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/03/2018 tarih 1787 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır

Ek: Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

9

FUAR DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Şanhay Ticaret Ataşeliği yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19.03.2018 tarihli yazıda; 29 Haziran - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında Şanhay/ÇHC'de "Belt & Road Expo 2018” fuarının düzenleneceği ve söz konusu fuarda pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, söz konusu fuara katılımın firmaların iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmekte olup, özellikle el yapımı halıcılık, çini ürünleri, şekerleme ve mücevher sektörlerine yoğun ilgi olduğu ifade edilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği de bildirilmektedir.

10

İRAN'IN DIŞ TİCARETTE YENİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14.03.2018 tarihli yazıda; İran İslam Cumhuriyeti'nin 30.01.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı tebliği çerçevesinde, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Türkiye'den yapılacak ithalata yönelik para transferinin sadece banka sistemi üzerinden yapılmasına yönelik bir uygulama getirdiği bildirilmektedir.

İran'da ithalatçı firmaların "online” gerçekleştirdikleri sipariş kayıtlarında ödeme konusunda önlerinde banka sistemi üzerinden ödeme, ihracat karşılığı ödeme ve döviz büroları üzerinden yapılan olmak üzere üç seçenek bulunduğundan bahisle, mezkur düzenleme ile döviz büroları üzerinden ödeme yapılması seçeneğinin 28 Şubat 2018 tarihi itibariyle kaldırıldığı belirtilmektedir.

11

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığından gelen, Bratislava Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Türkiye'deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda, İnternet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankaların hesaplarının kullanıldığı belirtilerek firmalarımızın ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmalarımızın maddi kayba uğradıkları ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, firmalarımızın Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurmaması, mutlaka ilgili firmayla ve/veya bankayla temasa geçilerek teyit etmesinin bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.

12

FAS GÜMRÜK VE VERGİ SORUNLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, Fas tarafından 09 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için ülkemizden ithali gerçekleşen bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerine yönelik ilave gümrük vergisi uygulaması getirildiğine değinilmekte,

Yazının devamında, Rabat Ticaret Müşavirliğimize firmalarımızca ülkemizden ürün ithalatı sırasında hesaplanan gümrük vergileri ile ilgili bazı şikayetlerin iletildiği, durumun Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı nezdinde Ticaret Müşavirliğimizce gündeme getirildiği; söz konusu Bakanlık tarafından vergilerin hesaplanması ile ilgili bir tereddüdün olması durumunda konunun takibinin yapılmasını teminen, ülkemiz firmalarının kendilerine bir dilekçe ekinde konuyu özetlemelerinin ve ithalat işlemlerine ilişkin referans dokümanları sunmalarının eterli olduğunun, herhangi bir yanlış uygulama olması halinde mağduriyetin düzeltileceğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, özellikle 09 Ocak 2018 tarihinden itibaren, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerine yönelik ilave gümrük vergisi uygulaması ile ilgili sorun yaşayan firmalarımızın:

· Yaşadıkları sorunları, ekte iletişim bilgileri verilen Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı Gümrük ve Dolaylı Vergiler İdaresi Denetim Bölümüne doğrudan iletebilecekleri,

· Aynı zamanda Rabat Ticaret Müşavirliğimizi de mutlaka bilgilendirmelerinde fayda olduğu,

· Başvuru imkanları olmaması durumunda belgelerini Rabat Ticaret Müşavirliğimize ulaştırmaları halinde, adı geçen Faslı idareye Müşavirliğimiz tarafından belgelerin iletilerek dosya açılması ve takibinin yapılabilmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Ek : Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı İletişim Bilgileri

13

FİLDİŞİ SAHİLLERİ SEVK ÖNCESİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı aldıkları yazıya atfen, genellikle kendi imkanları ile ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasının bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini kontrol etmekle görevlendirilmesine yönelik bir uygulama olduğu belirtilmektedir. Yazının devamında, Fildişi Sahili tarafından 16 Nisan 2018 (konşimento tarihi) tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan SÖİ kapsamında, ekli İngilizce listede yer alan ürünler için uygunluk belgesi (certificate of conformity-CoC) alma zorunluluğu getirilmiş olduğu, anılan listenin edinildiği Bureau Veritas ile birlikte Cotecna, İntertek ve SGS şirketleri yetkili kuruluş olarak görevlendirildiği bildirilmektedir.

Ek : Ürün Listesi

14

TUNUS TARAFINCA ALINAN ÖNLEM HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Tunus tarafından 2018 yılı Bütçe Kanunu'nun 40'ıncı maddesi uyarınca, Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması eki Liste II kapsamı Türkiye menşeli ürünlerden 33,34,40,48,61,62,63,64,72,76,84,85 fasıllarına ait olanlar için yürürlükteki gümrük vergisinin %90'1 oranında istisnai gümrük vergisi uygulanması ve bu uygulamanın Ocak 2018'den itibaren iki yıl sürdürülmesi, sonraki üç yıl eşit oranlarda kademeli olarak indirilerek kaldırılacağının öngörüldüğü,

Bakanlığımızdan konuyla ilgili alınan yeni bir yazıda ise, Tunus Ticaret Müşavirliğinden alınan malumata göre, Tunus 2018 Gümrük Tarife Cetveli'nin Tunus Maliye Bakanlığı'nın http://www.douane.gov.tn/index.php?id=1057 adresinde 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle yayınlandığı bildirilmektedir.

Tunus Ticaret Müşavirliğimizin, Tarife Cetveli'nin ithalatta alınan gümrük vergisi ve diğer vergilere ilişkin 6'ncı sütununa dair açıklama notu ihracatçılarımızın vergi hesaplamalarında yol gösterme amaçlı olarak ekte iletilmektedir.

Ek : Tunus Gümrük Tarife Cetveli 6. Sütunu

15

SUDAN İTHALAT YASAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Sudan'da yürütülen ekonomik reform programı kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağı uygulanmaya başladığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda et ve et ürünleri, canlı hayvan, süt ve süt ürünleri (süt tozu ve bebek sütü hariç), meyve suları, helva, balık, meyve ve sebzeler, kakaolu mamuller (çikolata vb), makarna ve türevleri, bitkisel yağlar (ham ve rafine olmayanlar hariç), cansız süs bitkileri, bazı kumaşlar, oyuncak, evcil kuşlar, canlı çiçek ve bitkiler, şemsiye, detarjan, sünger ve temizlik bezlerinin Sudan'a ithalatının anılan kararla geçici süreyle yasaklandığı belirtilmektedir.

Söz konusu ithalat yasağının ne kadar süreyle yürürlükte kalacağı bu aşamada belirtilmemiştir.

17

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait http://www.ekonomi.gov.tr/ adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.