2024/69 Genel Kurul

SİRKÜLER ( 2024 / 69 )
ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz;         

Birliğimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00'da, hizmet binamız 4. kat toplantı salonunda; belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 18 Nisan 2024 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle, aşağıda açıklanan Genel Kurul katılım kriterlerini sağlayan Birliğimiz üyesi gerçek veya tüzel kişilerin Genel Kurula katılabilmesi için firmalarını temsil edecek yasal temsilcilerini içeren temsilci bildirim yazılarını en geç 08 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai saati sonu olan 17:30'a kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri ve belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri hususunda gereği önemle rica olunur. 

EKLERİ:

1- Gündem ( 1 sayfa)

2- Genel Kurul Esasları ( 2 sayfa)

3- Temsilci Görevlendirme Yazısı Örneği ( 2 sayfa)

GÜNDEM

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2. Başkanlık Divanının Seçilmesi.

3.   2023 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

4.   2023 Yılı Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının Görüşülmesi.

5.   2023 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

6.   Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun 2023 Yılı İş ve İşlemleri İçin İbrası.

7.  2024 Yılı Bütçe ve İş Programının Görüşülmesi ve Oylanması.

8. Dilekler.

1-GENEL KURULA KATILIM

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde;

“Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla (2022-2023) birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2022-2023) üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla ilgili sektörün son iki takvim yılındaki ihracatının toplamının milyonda biri oranında fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder.” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede; genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten katılım mümkün bulunmamakta olup, Birliğimiz üyesi olan gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe sahip firmaların aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir.

- Gerçek  Kişi  İhracatçı  Üyeler

Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz, diğer bir ifade ile 31/12/2022 tarihine kadar Birliğe üyeliği bulunan ve 2022 - 2023 yıllarında Birliğimiz üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiilen ihracat yapan veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan, ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen gerçek kişi üyeler genel kurul toplantılarına, Ekte sunulan temsilci bildirim yazısını doldurarak genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (08 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai saati sonu olan 17:30) Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri halinde katılabileceklerdir.

- Tüzel Kişi İhracatçı Üyeler

            Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz, diğer bir ifade ile 31/12/2022 tarihine kadar Birliğimize üye olan, 2022 – 2023 yıllarında Birliğimiz üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiilen ihracat yapan veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan, Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen tüzel kişiler genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz olacak olup, ayrıca Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilebilmektedir. Tüzel kişi üyelerimizin Ek-2'de yer alan temsilci bildirim yazısını doldurarak genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (08 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai saati sonu olan 17:30) Genel Sekreterliğimize tevsik etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılmak izleyen Gerçek veya tüzel kişi firmalarımız aşağıdaki linkten firma kanuni temsilcilerinin elektronik imzalarıyla katılım belgelerinin Kuruma gönderebileceklerdir.

https://online.dkib.org.tr/S_Genel_Kurul/

2-DİĞER HUSUSLAR:  

Vecibelerini yerine getirmiş üyeleri ve aidat borçlarını gösteren liste ilk toplantı tarihinden 12 (oniki) gün önce Birlik merkezinde ilan edilerek 3 (üç) gün üyelerin incelemesine sunulacaktır. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar incelenerek en geç 2 (iki) gün içinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir liste ilk toplantı tarihinden 7 (yedi) gün önce birlik merkezinde ilan edilecektir. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacaklar için temsilci görevlendirme yazıları, en az 3 (üç) iş günü (08 Nisan 2024 Pazartesi mesai saati bitimi) önce Genel Sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir.

Birliğimizin genel kurul toplantısının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantılarda çoğunluk aranmayacaktır. Ancak, ikinci genel kurul toplantısı, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti sayısı toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile yapılamayacaktır. Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır. Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Bilgilerine sunulur.