2024/128 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2024/128)

    
1.    Hong Kong Ticaret Heyeti ve Çin (Shenzhen) Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
2.    Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun Yeni Dijital Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;
3.    Tütün Üretimi ve Ticaretinde Düzenlemeler Hakkında Bilgi;
4.    Çin Halk Cumhuriyiti-2024 Nisan Ayı İthalat Birim Fiyatları Hakkında Bilgi;
5.    ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping Önlemi ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
6.    Yüksek Riskli Bitkilerin AB'ye İhracatı Hakkında Bilgi;
7.    Çocuk Bezi ve Hijyenik Ped Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
8.    Kahverengi Kokarca Böceği ile Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi;
9.    ABD Alüminyum Levha İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
10.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

HONG KONG TİCARET HEYETİ VE ÇİN (SHENZHEN) TİCARET HEYETİ  HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda: T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) organizasyonu ile 31 Ağustos - 4 Eylül 2024 tarihleri arasında Çin'in Shenzhen şehrine yönelik Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Fındık ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu organizasyonda Çin'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için 28 Haziran 2024 Cuma günü 17.30'a kadar https://delegations.tim.org.tr/event/china-shenzhen-2024 internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için firma başına 3.460 USD, aynı firmadan ikinci kişi için 2.335 USD tahsil edilecektir.

Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının AKİB Genel Sekreterliğine (fuarlar@akib.org.tr) ulaştırılmasıyla kesinleşecektir

Ek:

1. Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2 Sayfa)

2. Çin (Shenzhen) Ticaret Heyeti Taslak Programı (1 Sayfa)

2

KANADA SINIR HİZMETLERİ KURUMUNUN YENİ DİJİTAL KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda: 25.03.2024 tarihli ve 2024/97-801 sayılı yazıda, Kanada'nın gümrüklerden sorumlu kurumu “Canada Border Services Agency” (CBSA) tarafından yürütülecek olan ve Kanada'ya ithal edilen ticari mallara uygulanan gümrük vergileri ve ticari hizmetlere konu diğer vergilerin değerlemesi ve tahsiline ilişkin yöntemi değiştirecek bir uygulama olarak nitelendirilen “CBSA Assessment and Revenue Management” (CARM) adlı dijital sistemin 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olacağı dile getirilmişti. Anılan tarih itibariyle CARM sisteminin CBSA'nın resmi kayıt sistemi haline geleceği ve Kanadalı ithalatçılar ile ticaret zincirinde yer alan diğer ortakların yükümlü oldukları gümrük vergileri ve diğer vergileri ödemek için kullanacakları resmi platform olacağı bildirilmişti.

Bu defa, Ottawa Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, CBSA tarafından yapılan 22 Mayıs 2024 tarihli bildirim ile Kanada Hükümeti'nin CARM dijital sisteminin uygulanması için öngörülen tarihi 21 Ekim 2024 olarak değiştirdiği; buna göre Kanada'ya gerçekleştirilen ithalat işlemlerine konu gümrük vergisi ve diğer vergilerin tahsilatında CARM'ın 21 Ekim 2024 itibariyle resmiyet kazanarak ticaret zincirinde yer alan tüm ilgili paydaşların erişimine açık olacağı bildirilmektedir.

3

TÜTÜN ÜRETİMİ VE TİCARETİNDEKİ DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda: 6 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tütün işleme tesisleri ve tütün ticaretine ilişkin kurallar güncellendi.

Buna göre, üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre üretimi, alımı ve satımı, şekli ve içeriği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesine göre yapılacak.

Yönetmeliğin 4. maddesinde yapılan değişiklikle işlenmiş tütün tanımı genişletildi. Artık, tütün bitkisinin herhangi bir bölümünün işlenmesi sonucu elde edilen tüm tütün ürünleri işlenmiş tütün olarak kabul edilecek. Ayrıca, işleme tesislerinin teknik ve ticari gereklilikleri de netleştirildi. Bu değişiklikler, tütün işleme süreçlerini daha da detaylandırıyor ve denetimleri artırıyor.

Yeni yönetmelikle birlikte, tütün ticareti yetki belgesi ve işleme tesisi kurma uygunluk belgelerine ilişkin ücretler belirlendi. Örneğin, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi bedeli 347.990 TL, faaliyet uygunluk belgesi bedeli ise 695.981 TL olarak belirlendi. Ayrıca, yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar için idari yaptırımlar uygulanacak. Suç teşkil eden fiiller tespit edilirse, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240606-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

4

ÇİN HALK CUMHURİYETİ-2024 NİSAN AYI İTHALAT BİRİM FİYATLARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda: Pekin Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, firmalarımızın Çin Halk Cumhuriyeti'nin aylık bazdaki ithalat birim kıymet bilgilerini detaylı bir şekilde değerlendirmelerine imkân sağlaması amacıyla ÇHC Gümrük İdaresi (GACC) verileri esas alınarak Aylık Birim Fiyat Tablosu'nun Müşavirlik tarafından hazırlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bahse konu tabloya ilişkin ilave bilgi için Pekin Ticaret Müşavirliği (pekin@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmekte olup söz konu tablo yer almaktadır.

Ek: ÇHC Nisan 2024 Birim İthalat Miktar- Değer Listesi (86 Sayfa)

5

ABD / ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ VE SÜBVANSİYONA KARŞI TELAFİ EDİCİ ÖNLEM SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından gelen yazıda: Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli, alüminyum ekstrüzyon ürünleri (Aluminum Extrusions) ithalatına yönelik dampinge karşı önlem ve yine ülkemizin yanı sıra ÇHC, Meksika ve Endonezya menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturmaları yürütülmektedir.

Bu çerçevede, 7 Mayıs 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ön kararda ilgili kararın yayım tarihi itibarıyla ihracatçılarımıza %45,41 ila % 605,72 arasında değişen oranlarda dampinge karşı geçici önlem uygulanacağı belirtilmişti.

Bu defa, 5 Haziran 2024 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve Ek 1'de yer alan bildirimde, ön hesaplamalarda bulunan önemli hatalar nedeniyle güncellenmiş olan ön karar uyarınca ihracatçılarımıza uygulanacak dampinge karşı geçici önlemin %10,11 ila %48,43 arasında değişen oranlarda hesaplandığı ifade edilmiştir.

Öte yandan, mezkur bildirimde nakdi teminatın %9,91 ila %37,26 arasında değişen oranlar üzerinden alınacağı belirtilmektedir. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından yayımlanan ve Ek 2'de yer verilen bildirim uyarınca, ilgili tarafların ürün tanımına ilişkin görüşlerini (scope comment) 10 Hazian 2024 tarihine kadar ve söz konusu görüşlerle ilgili iddialarını (rebuttal comment) ise 17 Haziran 2024 tarihine kadar ACCESS üzerinden iletebilecekleri belirtimiştir. Bununla birlikte, anılan görüş ve iddiaların iletilmesine ilişkin olarak ilgili taraflara ek süre tanınmayacağı ve söz konusu tarihlerden itibaren ilgili taraflara ürün tanımı ile ilgili olarak görüşlerini ifade etmeye yönelik ek imkanlar sunulmayacağı belirtilmiştir.

Ek:

1- Alüminyum Ekstrüzyon Damping Önlemi Güncellenen Ön Karar

2- Scope Comments Duyurusu

6

YÜKSEK RİSKLİ BİTKİLERİN AB'YE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından gelen yazıda: 10.05.2024 tarihli ve E-63534806-452.01-00096690099 sayılı yazıda, 23 Nisan 2024 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/1162 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında, Malus Domestica (elma) bitkileri ve Berberis thunbergii (kadıntuzluğu) saksı bitkilerinin AB'ye ithalatta yüksek riskli bitkiler grubundan çıkarıldığı belirtilmiştir.

Bu defa, 29 Mayıs 2024 tarihli ve L 2024/1457 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2024/1457 sayılı AB Uygulama Tüzüğü ile ülkemiz menşeli Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem) bitkilerinin, 2 yaşına kadar hareketsiz, yapraksız, köksüz kesimleri ile, Prunus persica (şeftali) ve Prunus dulcis (badem), Prunus armeniaca (kayısı) ve Prunus davidiana (Çin yaban şeftalisi) bitkilerinin 2 yaşına kadar çıplak köklü, hareketsiz, yapraksız dikim amaçlı olanları riskli bitkiler kategorisinden çıkarılmıştır.

Tüzük kapsamında, söz konusu bitkilerin AB'ye ihracatında Tüzük'ün Ek II'sinde yer alan hastalıkları taşımadağına dair resmi beyan ile bitki sağlığı sertifikalarında bitkilerin ilgili AB Tüzüğü ile (EU 2020/1213) uyumlu olduğuna ve kayıtlı üretim yerlerinin özelliklerine dair ilave beyanda bulunulması şartı getirilmiştir.

Ek: 2024-1457 sayılı Tüzük

7

ÇOCUK BEZİ VE HİJYENİK PED

KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından gelen yazıda: 01.11.2023 tarihli ve E-10989622-458.02-00090525610 sayılı yazıda, Madagaskar tarafından 9619.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan “çocuk bezi ve hijyenik ped” ithalatına karşı bir Korunma Önlemi Soruşturması başlatıldığı Birliklerine iletilmiştir.

Bu defa, Madagaskar tarafından Dünya Ticaret Örgütüne yapılan ve bir örneği ekte yer alan 31 Mayıs 2024 tarihli bildirimde uygulanmakta olan geçici önlemin askıya alındığı ifade edilmektedir.

Ek: DTÖ Bildirimi

8

KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ  HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından gelen yazıda: Avustralya Federal Hükümeti Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı tarafından uygulanan “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele tedbirleri kapsamında, muhtelif yüksek riskli ürünlerin, ülkemizin de dahil olduğu muhtelif ülkelerden Avustralya'ya 1 Eylül-30 Nisan dönemi içinde ithalatında, söz konusu ürünlerin sevk ülkesinde onaylı firmalar tarafından arındırma işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Bu itibarla, konuya ilişkin bilgiler aşağıdaki bağlantılarda yer almaktadır.

Genel Bilgiler:

​​​https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/prepare-import#goods-subject-to-mandatory-offshore-treatment-prior-to-arrival-into-australia

Fasıl Bazında Önleme Tabi Yüksek Riskli Ürünler:

https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/brown-marmorated-stink-bugs#target-goods-subject-to-the-measures

Bu çerçevede, söz konusu Bakanlık tarafından 31/05/2024 tarihinde yapılan duyuruda (https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/industry-advice/2024/108-2024), ülkemizden Yükseliş Liman Hizmetleri ve İlaçlama Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti ve Dinamik Çevre Sağlığı Hizmetleri firmalarının arındırma hizmeti onaylarının askıya alındığı ve bu tarih itibarıyla söz konusu firmalarca düzenlenmiş olan sertifikaların, arındırma işlemi ve sertifika tarihine bakılmaksızın, kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. Bunun yanında, onaylı firmaların güncel listesi, https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/before/prepare/treatment-outside-australia/offshore-treatment-providers#list-providers adresinde bulunmaktadır.

9

ABD ALÜMİNYUM LEVHA İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından gelen yazıda: Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli “Alüminyum Levha” (7606.11.30.60, 7606.11.60.00, 7606.12.30.90, 7606.12.60.00, 7606.91.30.95 ve 7606.92.30.95 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 2021 yılından bu yana anti-damping önlemi ve sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlükte olup, mezkur ürüne yönelik anti-damping önlemi kapsamında 1 Nisan 2022-31 Mart 2023 dönemi için, sübvansiyona karşı telafi edici önlem kapsamında ise 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmaları yürütülmektedir.

Söz konusu anti-damping soruşturmasının ön kararı 3 Mayıs 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-03/pdf/2024-09621.pdf  bağlantısından ulaşılması mümkündür. Buna göre, firmalarımız için %1,49 ile %2,59 arasında değişen oranlarda damping marjı hesaplanmıştır.

Bununla birlikte, mezkur sübvansiyon soruşturmasının ön kararı ise 3 Mayıs 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-03/pdf/2024-09619.pdf  bağlantısından ulaşılması mümkündür. Buna göre, firmalarımız için %0,19 ve %1,08 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplanmıştır.

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

- Mezkur bültenin potansiyel ihracat imkanlarını yakalayabilmelerini teminen firma yetkilileri tarafından düzenli takip edilmesi,

 - Müşavirler tarafından sisteme girişi yapılan şirket temsilcileriyle doğrudan iletişime geçilmesi,

- Talebe ilişkin varsa diğer soruların ilgili Müşavirliğe yöneltilmesi,

- Kendilerine ulaşan üçüncü taraflara ilişkin dikkatli olunması gerekmektedir.