2023/78 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/78)
        

1.    7440 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi;
2.    Senegal Sektörel Raporlar Hakkında Bilgi;
3.    Sınır Kapılarında Yapılan Dezenfeksiyon İşleminin Kaldırılması Hakkında Bilgi;
4.    Romanya / Ülkemizden ithal edilen ürünlere dair çıkan haberler / Pestisit Hakkında Bilgi;
5.    Rusya - Kolza Tohumu İhracatı Hakkında Bilgi;
6.    Avrasya Ekonomik Komisyonu /Anti-Damping Soruşturma Açılışı  Hakkında Bilgi;
7.    Madagaskar Un Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
8.    Sertifikalı Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi Eğitimi Hakkında Bilgi;
9.    AB Taksonomisi Hakkında Bilgi;
10.    Japonya Kanatlı Eti İhracatı Hakkında Bilgi;
11.    Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi Hakkında Bilgi;
12.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            7440 SAYILI KANUN HAKKINDA BİLGİ;

31/12/2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan gümrük yükümlülüğüne ilişkin olarak gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammını kapsayan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği “7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” 23/3/2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230323-1.htm internet bağlantısından erişim sağlanabilmektedir.

İhracatçı firmalarımızın sair gümrük işlemlerinin yanı sıra özellikle dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarından kaynaklanan vergisel yükümlülüklerini ilave müeyyideye mahal vermeksizin süresi içerisinde yerine getirebilmelerine olanak sağlamaktadır.

2

            SENEGAL SEKTÖREL RAPORLAR HAKKINDA BİLGİ;

Dakar Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2023 yılında Grand Tortue/Ahmeyim Bölgesinde petrol ve doğalgaz üretimine/ihracatına başlaması beklenen Senegal'e ilişkin Dakar Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan söz konusu sektöre yönelik projelerdeki mevcut durumu ve fırsatları içeren "Senegal Enerji Sektörü Raporu" ve daha önce hazırlanan "Senegal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Raporu" başlıklı dokümanların gönderildiği bildirilmektedir.

Ek: Rapor

3

SINIR KAPILARINDA YAPILAN DEZENFEKSİYON

İŞLEMİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Sofya Ticaret Müşavirliği aracılığıyla Bakanlığımıza ulaşan Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın ekli yazısında, Türkiye'deki epizootik durumun “oldukça iyileştiğine” kanaat getiren Gıda Zinciri Risk Değerlendirme Merkezi'nin görüşü doğrultusunda Bulgaristan Tarım Bakanı Yavor Geçev'intalimatıyla Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır kapılarında (Kapitan Andreevo, Lesovo ve Malko Tırnovo) gerçekleştirilen araç dezenfeksiyon işlemlerinin 13 Mart 2023 tarihi itibariyle kaldırıldığı belirtilmektedir.

Ek: Bulgaristan Tarım Bakanı Talimatı'nın gayri resmi çevirisi

4

            ROMANYA / ÜLKEMİZDEN İTHAL EDİLEN

ÜRÜNLERE DAİR ÇIKAN HABERLER / PESTİSİT HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ekte yer alan yazıda atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ülkemizden Romanya'ya ihraç edilen özellikle narenciye grubu meyvelerin limitleri aşan miktarda pestisit içermesi sebebiyle raflardan toplatılması ya da ürünlerin ülkemize iadesini içeren haberlerin rakip ülkeler için fırsata dönüşebileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, limon ürünü için Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (AB-RASFF) bildirimlerinde artış olduğu ve bu durumun analiz sıklığında artış gibi bir takım sonuçlar doğurabileceğinden dolayı ihracatımızda sorun yaşamımıza neden olabileceği belirtilmektedir.

Ek: Yazı Sureti-TOB

5

RUSYA - KOLZA TOHUMU İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Rusya Federasyonu (Rusya)'nda ihdas edilen Hükümet Kararnamesi marifetiyle 20 Mart - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek 1205.10.900.0 ve 1205.90.000.9 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kolza tohumu ihracatı yasaklanmış bulunmaktadır.

6

            AVRASYA EKONOMİK KOMİSYONU /

ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMA AÇILIŞI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından, ülkemizin yanı sıra Japonya, Tayland Krallığı ve Malezya menşeli, “Dökme Alüminyum Jantlar” (AEB gümrük tarife pozisyonu sınıflandırmasına göre 8708 70 500 1 ve 8708 70 500 9) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bilgisi tarafınıza iletilmiştir.

Söz konusu soruşturma kapsamında, ilgili AEB otoritesinden temin edilen başvurunun gizli olmayan özeti ve ekinde yer alan dokümanlar ekte iletilmektedir. Diğer taraftan soruşturmaya ilişkin diğer bilgilere Литые колесные диски (eurasiancommission.org) adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

7

            MADAGASKAR UN KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Madagaskar tarafından un ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturmasına ilişkin Bakanlığımıza ulaşan ayrıntılı şikayet formu ile soru formu ekte sunulmuştur. Soru formunun Madagaskar tarafına iletilmesi için son gün 20 Nisan 2023 olup, dg.anmcc@gmail.com adresine iletilebileceği ifade edilmektedir.

Ek: Şikayet Formu ve Soru Formu

8

SERTİFİKALI SAĞLIK TURİZMİ SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Doğu Karadeniz Sağlık  Turizmi Derneğinden gelen yazıda; Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği olarak; 24-25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Trabzon, Yol İş Holiday Otelde bölgesel olarak gerçekleştireceğimiz “DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİNE SAHİP KURUM VE KURULUŞLARIN PAZARLAMA YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” projemiz kapsamında ekte sunulan eğitimler düzenlenecektir.

SERTİFİKALI SAĞLIK TURİZMİ SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ EĞİTİM KONULARI:

-Sağlık turizmi süreci nasıl yönetilir?

-Sağlık turizminde devlet destekleri ve teşvikler nasıl alınır? (7 milyon dolara kadar destek imkânı)

-Sağlık turizminde dijital pazarlama ve reklamlar nasıl yapılmalı

-Sağlık turizminde lobicilik faaliyetlerinin önemi nedir?

Çağımızın en kazançlı işlerinden olan Sağlık turizminde E devlet kapısından erişilebilir Üniversite onaylı sertifikalı eğitimle yetkinliğinizi kanıtlamak için bu eğitimi kaçırmayın! Sınırlı sayıdaki bu eğitime ön kayıt yaptırmak için aşağıdaki ilgili telefon ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

KAYIT VE İLETİŞİM:

Yunus Sağır, Eğitim koordinatörü (0538 792 54 49)

Mustafa Yılmaz, Yön. Kur. Başk. (0536 311 66 06)

İntizam Seyda Durgun, Proje koordinatörü (0533 479 50 34)

9

AB TAKSONOMİSİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıları konusu, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile ortaya konulan iklim ve enerji hedeflerine ulaşılabilmesi ve bu doğrultuda, yatırımların sürdürülebilir proje ve faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla AB Taksonomi Tüzüğü hazırlandığı ve Tüzük kapsamında, Komisyon'a tebliğler yoluyla bir ekonomik faaliyetin çevresel hedeflere önemli ölçüde katkı verip vermediğine karar verilebilmesi için güncel ve bilimsel veriler ışığında teknik inceleme kriterleri geliştirme görevi verildiği belirtilmekte olup firmalar ve yatırımcılar için hangi ekonomik faaliyetlerin çevresel açıdan sürdürülebilir olarak değerlendirilebileceğine ilişkin açık, pratik ve uygulanması kolay tanımların oluşturulması amaçlandığı aktarılmaktadır.

Söz konusu Tüzük kapsamında, bir ekonomik faaliyetin çevresel olarak sürdürülebilir olarak tanımlanabilmesi için altı (6) çevresel hedef ortaya konulmuştur: i) iklim değişikliğinin azaltılması, ii) iklim değişikliğine uyum, iii) su ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı, iv) döngüsel ekonomiye geçiş, v) kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ile vi) biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması. Her bir çevresel hedefe ilişkin olarak, Komisyon tarafından tebliğler ile teknik kriterler çerçevesinde çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin tanımlanması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum hedefi çerçevesinde hazırlanan İklim Tebliği 21 Nisan 2021 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu yazıda devamla, AB basınında yer alan bir habere atfen; söz konusu iki hedef dışında yer alan diğer dört hedefi kapsayacak şekilde taslak bir tebliğ hazırlanması için 2023 yılı Şubat ayında iç danışma sürecinin başlatıldığı; bahse konu danışma sürecinde sunulan ve ekte yer alan taslak mevzuat uyarınca, bir ekonomik faaliyetin çevreye zarar verip vermediği veya su kaynaklarının korunması, döngüsel ekonominin hızlandırılması, kirliliğin sınırlandırılması ve biyoçeşitliliğin korunmasına nasıl katkı sağladığının tespiti amacıyla teknik kriterlerin tanımlandığı belirtilmektedir.

Ek: Tebliğ Taslağı

10

JAPONYA KANATLI ETİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (WOAH) web sitesinde yer alan 31 Ocak'ta Afyon'daki bir çiftlikte yüksek patojenik kuş gribi salgını meydana geldiği bilgisine istinaden Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries-MAFF) tarafından Müşavirliğimize iletilen hususlara ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın açıklamaları talep edilmiştir.

Konuya ilişkin olarak ilgi b'de kayıtlı yazınız eki bilgilerin yanı sıra, ekli e-postalar ile alınan bilgiler de MAFF'a iletilmiş olup, MAFF tarafından 13 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ülkemizden kanatlı ürünlerinin ithalatının geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca Tarım ve Ormancılık Bakanlığından alınan bilgiler çerçevesinde ilk klinik semptomların ortaya çıktığı tarihin 31.01.2023 olduğu da bir kez daha MAFF'a iletilmiş ve bu tarihten önce üretilen ürünlerin ihracatına izin verilmesi talep edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda MAFF tarafından yapılan duyuruya göre 9 Ocak 2022 tarihinden önce üretildiği (paketleme dahil) ve sevkiyattan önce herhangi bir bulaşıcı hastalığının patojenine maruz kalmayacak şekilde depolandığı sağlık sertifikaları ile kanıtlanan ürünlerin ülkemizden ithalatına izin verilecektir. Konuya ilişkin olarak MAFF web sitesinde yer alan duyuru linki aşağıda iletilmektedir. https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan elektronik ortamda iletilen ve salgın görülmeyen 79 bölgede üretilen kanatlı ürünlerin ek sertifikasyon ile ithalatına izin verilmesine ilişkin talebini içeren resmi yazısı da konunun aciliyetine binaen yetkililere iletilmiş olup, MAFF'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri beklenmektedir.

11

HİDROFLOROKARBON KONTROL BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen yazıda; Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunması için Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çerçevede Türkiye, Montreal Protokolü Kigali Değişikliğine taraf olarak ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılmasının yanı sıra, yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip florlu sera gazlarının üretimi ve tüketiminin aşamalı azaltımını taahhüt etmiştir.

Bu kapsamda; 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (2023/6)" nin; 7. maddesinin birinci fıkrasında "(1) Ek-2'de yer alan maddeleri saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya lah edilmiş şekilde dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, her sevki yat öncesi FARA VET üzerinden Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi alması zorunludur" ve 10. maddesinin üçüncü fıkrasında "3. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Ek-2'de yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, OTİM Kontrol Belgesi veya Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır." ve 7. maddesinin ikinci fıkrasında "Hidroflorokarbon Kontrol Belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenir." hükümleri yer almaktadır.

Ancak, Ülkemizde yaşanan deprem felaketi göz onune alınarak, "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (2023/6)" ve 2023 yılı içerisinde Ticarat Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracatına İlişkin Tebliğ" hükümlerine istinaden istenen "Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi" 10/05/2023 tarihine kadar gümrük idarelerince aranmayacaktır.

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.