2023/62 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/62)        

1.    Fas'ın Yağsız Süt Tozu ve Tereyağı İthalatında Uyguladığı Vergiler Hakkında Bilgi;
2.    Bulgaristan Sınırında CHED Belgesinin Düzenlenmesinden Kaynaklanan Sorunlar Hakkında Bilgi;
3.    Meksika'ya Taze Limon ve Domates İhracatı Hakkında Bilgi;
4.    Panama-Kosta Rika Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
5.    Fas / Anti-Damping Hakkında Bilgi;
6.    Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Sağlık Sertifikaları Hakkında Bilgi;
7.    YKTS-KEP ve UETS Hakkında Bilgi;
8.    Elektrikli Otomobilde İndirimli ÖTV'ye Tabi Matrah Artırılması Hakkında Bilgi;
9.    Çin Menşeli Hibrit Araçların İlave Gümrük Vergisi Oranı Hakkında Bilgi;
10.    Güncel Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
11.    ABD / Çelik Çiviler Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
12.    Kullanılmış Tarım Makinalarının Ülkemize İthalatında Yapılacak İşlemler Hakkında Bilgi;
13.    Sermaye Artırımlarına Yüzde 75 Kurumlar Vergisi İndirimi Hakkında Bilgi;
14.    İhale Duyurusu / Bangladeş Hakkında Bilgi;
15.    Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Suudi Arabistan Hakkında Bilgi;
16.    Un-Makarna Korunma Önlemi Soruşturmaları/Madagaskar Hakkında Bilgi;
17.    Peru 2023 Yılı Fuarları Hakkında Bilgi;
18.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            FAS'IN YAĞSIZ SÜT TOZU VE TEREYAĞI İTHALATINDA UYGULADIĞI VERGİLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığımdan gelen yazıda; Rabat Ticaret Müşavirliği Kazablanka Ticaret Ofisinden Bakanlığımıza intikal eden yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin 6380/211 sayılı Genelgesinde 17 Kasım 2022 tarih ve 10236/D sayılı ortak kararname ile, 0402.10.12.00 ve 0405.10.00.10/90 GTİP kodlarında kayıtlı olan yağsız süt tozu ve tereyağı ithalatına karşı uygulanmakta olan ithalat vergisinin ve ilgili vergiye ilişkin KDV'nin Devlet Genel Bütçesi (BGE) tarafından üstlenilmesine karar verildiği belirtilmekte olup bahsi geçen ürünlerin ithalatına yönelik uygulanmakta olan diğer vergi ve harçların ithalatçı tarafından ödenmesinin gerekli olacağı, mezkur prosedürün detaylarına ilişkin genelgenin bilahare yayımlanacağı ve söz konusu uygulamanın 31 Ekim 2023 tarihine kadar yürürlükte kalacağı hususlarına yer verilmiştir.
 

Ek: Genelge

2

            BULGARİSTAN SINIRINDA CHED BELGESİNİN

DÜZENLENMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; AB'ye yapılan tarım ürünleri ihracatında TRACES sisteminde yer alan ithalatçı bilgilerinin güncellenmesi süreci dolayısıyla mezkur süreci diğer üye devletlerden önce tamamlayan Fransa ve Polonya gibi birtakım ülkelerin Bulgaristan gümrük yetkililerince elle düzenlenmiş olan Ortak Sağlık Giriş Belgeleri (Common Health Entry Document – CHED) belgelerini kabul etmedikleri; bu durumun Bulgaristan sınır kapılarında birtakım aksamalara ve uzun bekleme sürelerine neden olduğu; sonuç olarak ihracatımızın yaşanan aksaklıklardan olumsuz etkilendiği bilgisi verilmiştir.

Bu çerçevede, konuya dair yaşanan sorunlara bir çözüm bulunmasını teminen Avrupa Komisyonu ile irtibata geçilmek üzere Bakanlığımızca, AB Nezdindeki Türkiye Daimî Temsilciliği, Ticaret Müşavirliğimiz ve Dışişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmalar gerçekleştirilmiştir.

Daimî Temsilciliğimizin girişimleri neticesinde AB Komisyonunun sorundan haberdar olduğu, Bulgar yetkililerle temasa geçilerek soruna dair yapısal bir çözüm bulunması amacıyla üye ülke yetkili makamlarının 23 Şubat itibariyle bilgilendirildiği ve soruna neden olan kuralın bir ay süreyle askıya alındığı hususu Bakanlığımıza iletilmiştir.

3

MEKSİKA'YA TAZE LİMON VE DOMATES

İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'ndan alınan ve bir örneği ekte yer alan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Meksika Bitki Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan bildirimler doğrultusunda, Türkiye'den Meksika'ya "Taze Limon" ve "Domates" ihracatında uygulanması gereken bitki sağlık önlemlerine ilişkin bir dizi hususa yer verilmektedir.

Ek: Yazı Sureti ve Gereklilikler

4

            PANAMA-KOSTA RİKA GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel Pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihracat ürünlerimizin tanımı amacıyla, Genel Sekreterliğimizce, 9-15 Nisan 2023 tarihleri arasında, Panama ve Kosta Rika'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan Genel Nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, söz konusu organizasyonda Panama ve Kosta Rika'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 09/03/2023 Perşembe günü mesai saati bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/panama-costa-rica-2023  internet adresinde yer alan formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 2.500 USD olarak belirlenmiştir.

 Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının Genel Sekreterliğimize (suurunleri@iib.org.tr)  ulaşmasıyla kesinleşecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Kazım Ceyhun HÜNDAL / khundal@iib.org.tr  / 0 212 454 05 28

Gülden POLAT ŞAĞBAN / gpolat@iib.org.tr  / 0 212 454 06 47

5

            FAS / ANTİ-DAMPİNG HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Fas tarafından ülkemiz menşeli “Galvanizli Tel” (Fas tarife cetveline göre 7217.20.10.0 ve 7217.20.99.00 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasında, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından nihai karar yayımlanmıştır.

Bahse konu kararda, firmalarımız için %21 ile %61 oranlarında anti-damping vergisi uygulanmasına hükmedilmiştir. Mezkur önlem, kararın Fas Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Söz konusu karara https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/AVIS%20PUBLIC%20DDC-02-2023.pdf  adresinden ulaşılabilmektedir.

6

            EKVADOR KALİTE VE GÜVENLİK MÜSTEŞARLIĞI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ SAĞLIK

SERTİFİKALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, balıkçılık ve su ürünleri alanındaki sağlık konularında yetkili Ekvador Kalite ve Güvenlik Müsteşarlığı tarafından 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sağlık sertifikalarının yeni formatının yürürlüğe girdiği bildirilmekte olup, söz konusu sertifikanın örneği ekte iletilmektedir.

Ek: Sertifika Örneği (3 Sayfa)

7

            YKTS-KEP VE UETS HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza kararları, ödeme emirleri, haciz bildirimi vs) Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sisteminden (KETSİS) tebliğ edilebileceği,

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliği gereken kararların tebligatlarının UETS'de kayıtlı olan elektronik tebligat adreslerine de yapılabileceği,

- Tebligatın öncelikli olarak muhatabın Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde (KETSİS) kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılması, söz konusu adrese tebligat yapılmasının mümkün olmaması halinde, muhatabın varsa UETS'ye kayıtlı adresinin kullanılması, elektronik tebligat adresi bulunmayan muhataba ise 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre tebligat yapılması, gerektiği hususunda gümrük idarelerinin talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, UETS'ye ilişkin olarak, YKTS "Firma Bilgileri" sekmesinde "KEP adresi" alanına ilaveten "UETS adresi" şeklinde yeni bir alan eklenmiş olup YKTS firma bilgilerinde KEP ve UETS adresi eklenmesi veya güncellenmesi durumunda güncel bilgilerin sisteme yansıyacağı, söz konusu kaydın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yeniden onaylanmasına gerek bulunmayacağı bildirilmektedir.

8

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE İNDİRİMLİ ÖTV'YE TABİ MATRAH ARTIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrik motorlu otomobillerin tabi oldukları ÖTV oranına ilişkin matrah yeniden belirlendi. Bu kapsamda motor gücü 160 kW'nın altında olup yüzde 10 ÖTV'ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV'ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230303-17.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

9

ÇİN MENŞELİ HİBRİT ARAÇLARIN İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI HAKKINDA BİLGİ;

3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 GTİP kodu bulunan satırlara ilişkin İlave Gümrük Vergisi listenin sonuna bir dip not eklendi.

Buna göre; Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli olanların ithalatında İlave Gümrük Vergisi % 40 oldu.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230303-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

10

GÜNCEL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) ile dahilde işleme izin belgeleri ve dahilde işleme izinlerine ilişkin tebliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin ve dahilde işleme izinlerinin süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 tarihine kadar uzatıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-15.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/3) ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında tebliğe geçici bir madde eklendi.

Buna göre, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve vergi, resim, harç istisna belgesi ve belgesiz ihracat kredisinde istisnadan yararlanma süreleri 31 Aralık'tan önce sona eren firmaların düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin ve daha önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerinin istisnadan yararlanma süreleri, belgesiz ihracat kredileri için ilgili banka tarafından resen, fiziksel ortamda ve elektronik ortamda düzenlenen vergi, resim, harç istisnası belgeleri için firmaların Ticaret Bakanlığı'na başvuruları üzerine 31 Aralık'a kadar uzatıldı.Ayrıca, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde olmamakla beraber, istisnaya konu faaliyeti anılan illerde gerçekleştirdiğini belgeleyen vergi, resim, harç istisnası belgesi sahibi firmaların 31 Aralık'a kadar Ticaret Bakanlığı'na başvurmaları ve sayılan diğer koşulları karşılamaları kaydıyla ek süre imkânından faydalanması sağlandı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-16.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 8517.13.00.00.00 GTIP Kodlu akıllı telefonlar için birim gümrük kıymeti 350 (ABD Doları/Adet) olarak belirlendi. Daha önce adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 8409.91.00.00.11 ve 8409.99.00.00.11 GTIP Kodlu Aluminyum silindir kapaklar için birim gümrük kıymeti 20 (ABD Doları/Adet) olarak belirlendi.

Yayımı tarihini takip eden 30'uncu gün (30 Mart) yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-18.htm ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-17.htm adreslerinden erişim sağlanmaktadır.

28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği ile çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzu karşılığında kendisi, üretici/yetiştirici örgütü veya bunların %50'nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS (Bakanlık Süt Kayıt Sistemi) veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici/yetiştirici örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenecektir.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler desteklemeden yararlandırılacaktır. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt miktarı esas alınacaktır.

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında, çiğ inek sütü analiz desteği, çiğ süt destekleme ödemesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında veri girişi yapan üretici/yetiştirici örgütüne sistem üzerinden kesiti yapıldıktan sonra kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenecektir.

27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22) yürürlükten kaldırıldı.

1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

11

ABD / ÇELİK ÇİVİLER ANTİ-DAMPİNG VE

TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığınından gelen yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli “çelik çiviler” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan nihai kararı çerçevesinde firmalarımız için %27,62 ve %118,20 oranlarında damping marjı hesaplanmış iken; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tüm üyelerin, ABD'li çelik çivi üreticilerinin Türkiye'den gerçekleşen dampingli ithalat sebebiyle zarar görmediği/zarar tehdidine maruz kalmadığı yönünde oylarını kullanması neticesinde ülkemizden gerçekleşecek mezkur ithalatta anti-damping önlemi uygulanmayacağı iletilmişti.

Bu kapsamdaki ITC nihai kararı 10 Şubat 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanmış olup, söz konusu karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-10/pdf/2023-02833.pdf  bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

12

KULLANILMIŞ TARIM MAKİNALARININ ÜLKEMİZE İTHALATINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5)'nin Ek 7'sinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinalarının ithalatında 1 Mart 2023 tarihine kadar uygunluk/uygunsuzluk yazısının istenmemesi hususunun Tarım ve Orman Bakanlığının talebine istinaden uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, birçok tarım makinası ithalatçısını temsilen Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne iletilen dilekçe çerçevesinde anılan uygulamaya ilişkin değişiklik önerilerinin Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği, alınan cevabi yazıda ise aşağıda

belirtilen hususların yer aldığı bildirilmektedir:

• İlgili düzenlemenin amacı, kullanılmış tarım makinalarıyla toprak ve bitki artıkları taşınarak zararlı organizmaların ülkemize bulaştırılabilme ve bitki sağlığı riski oluşturma ihtimali nedeniyle, bu tür makinaların ithalatı sırasında Bitki Sağlık Sertifikası (BSS) taşıması ve zirai karantina kontrolüne tabi tutulmasının sağlanmasıdır. Bu gereklilik başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere gelişmiş pek çok ülkede uygulanmaktadır. Getirilen bu düzenlemenin 01 Mart 2023 tarihinden itibaren uygulanacağı uluslararası IPPC temas noktalarına ve resmi otoritelerine duyurulmuştur. Belirtilen gerekçelerle, ilgili firmanın uygulamanın kaldırılması ve konuyla ilgili (toprak ve bitki artıklarının temizliği vb.) işlemlerin sınırda yapılması talebi yerinde bulunmamıştır.

• Uygunluk/uygunsuzluk aranmasına ilişkin uygulama tarihinin 01 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılması talebine ilişkin olarak, BSS tedarik edemeyen firmalar için sevkiyatın başlama tarihi 01 Mart 2023 tarihinden önce ise taşıma belgesini ibraz etmesi halinde BSS aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolleri (toprak, zararlı, bitki kalıntıları, tohum ve çoğalabilen diğer bitki parçaları kontrolü) yapılacaktır. Uygun bulunanların girişine izin verilecektir. Taşıma belgesi tarihi 01 Mart 2023 ve daha sonrası olan sevkiyatlara BSS eşlik etmesi gerekmektedir. BSS belgesi olmayan ürünler için sevkiyat kontrolü yapılmayacak ve izin verilmeyecektir.

13

SERMAYE ARTIRIMLARINA YÜZDE 75 KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

1 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için kurumlar vergisi indirim oranının yüzde 75 olarak uygulanmasına karar verildi.

Tebliğe göre, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketleri kurumlar vergisi indiriminden 5 Temmuz 2022 tarihi esas alınarak 5 hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabilecek. Önceki uygulamada şirketler, indirimden her bir hesap dönemi için bir defa yararlanabiliyordu.

Ayrıca, indirim tutarının hesaplanmasına esas tutulan sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi “yıllık hesap dönemi” olarak değiştirildi.

Tebliğ ile birlikte, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan şirket veya şubelerin, yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanan yüzde 50 oranındaki kurumlar vergisi indirimi kapsamına girebilmeleri için gereken şartlar belirlendi.

Buna göre, kurumların indirimden yararlanabilmeleri için; yukarıdaki kapsamda elde edilen kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması gerektiği belirtildi.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230301-3.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

14

İHALE DUYURUSU / BANGLADEŞ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Bangladeş Enerji Bakanlığı'na (Ministry of Energy, Power and Mineral Resources) bağlı Bangladesh Power Development Board tarafından "Construction of 50 MWp (DC) Solar Photovoltaic Grid-Connected Power Plant at Rangunia, Chattagram, Bangladesh" isimli ihalenin düzenlendiği bildirilmiş olup, ihale dokümanı ekte yer almaktadır.

Ek: İhale Bilgileri

15

            TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBET TOPLANTILARI- SUUDİ ARABİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları-Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 07 Mart 2023 Salı günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

16

UN-MAKARNA KORUNMA ÖNLEMİ

SORUŞTURMALARI/MADAGASKAR HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Madagaskar Ticaret Önlemleri Ulusal Otoritesi (ANMCC) tarafından “Makarna”(1902.11, 1902.19, 1902.20 ve 1902.30 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 2019 yılında bir korunma önlemi yürürlüğü konulmuştur. Bu çerçevede, söz konusu önlemin yürürlüğünün uzatılmasına yönelik bir soruşturmanın başladığına dair Madagaskar makamlarınca Dünya Ticaret Örgütüne bir bildirim yapılmıştır. Bu bildirime göre, soruşturmaya taraf olmak ve görüş bildirmek isteyen firmalar 18 Şubat 2023'ten itibaren 30 iş günü içinde Madagaskar makamlarına başvuru yapabilecektir.

Makarna önlemine ilaveten, yine aynı otorite tarafından, Dünya Ticaret Örgütüne yapılan bildirime göre Madagaskar gümrük tarife pozisyonuna göre 1101.00.00 altında yer alan buğday unu ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması açıldığı bilgisi edinilmiştir. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Madagaskar'ın soruşturma konusu ürün ithalatında 1 Mart 2023 tarihinden itibaren ve 200 gün boyunca geçerli olmak üzere CIF değeri üzerinden %12 oranında ek gümrük vergisi şeklinde bir geçici korunma önlemi uygulanacağı ifade edilmektedir. Bu bildirime göre de, soruşturmaya taraf olmak ve görüş bildirmek isteyen firmalar 18 Şubat 2023'ten itibaren 30 iş günü içinde Madagaskar makamlarına başvuru yapabilecektir.

Bahse konu iki soruşturmaya yönelik açılış bildirimleri ekte yer almakta olup, eklerde de görülebileceği üzere başvurular, Monsieur Le Directeur Général de l'ANMCC Enceinte Ex-Conquête Antanimena, Antananarivo 101 - Madagascar adresine ya da dg@anmcc.mg / dg.anmcc@gmail.com e-posta adreslerine yapılabilecektir.

Ekler: 1- Makarna Soruşturma Bildirimi

           2- Un Soruşturma Bildirimi

17

PERU 2023 YILI FUARLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Lima Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Peru'da 2023 yılında düzenlenmesi planlanan fuarlara ilişkin Lima Ticaret Odası tanıtım dokümanı ile ilgili Müşavirliğince hazırlanan Peru fuar listesi ekte yer almaktadır.

Ek: Peru 2023 Fuar Listesi

18

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.