2023/28 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/28)


1.    Gana (Akra) Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
2.    Zeytinyağı İhracatı Hakkında Bilgi;
3.    Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi Hakkında Bilgi;
4.    Fas Demiryolu Ofisi Tarafından Vagon Temini İçin Açılan İhale Hakkında Bilgi;
5.    Fas Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
6.    Paraguay'da Gerçekleştirilen İhaleler Hakkında Bilgi;
7.    Fas / Anti-Damping Hakkında Bilgi;
8.    Bangladeş İş Zirvesi-2023 Hakkında Bilgi;
9.    TİM-TEB Girişim Evi Start Up Başvuruları Hakkında Bilgi;
10.    Fuar Duyurusu (EXPO NATIONS) Hakkında Bilgi;
11.    Fine Food Australia 2023 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

13.Kadın Girişimci Temel Tanımlar ve Genel Kuralları Hakkında Bilgi;
12.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            GANA (AKRA) TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında Gana'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir ticaret heyeti gerçekleştirilecek olup, Akra şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Gana'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 10 Şubat 2023 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/ghana-accra-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 28.000-TL tahsil edilecektir. Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Gana Heyet Bilgileri

2

ZEYTİNYAĞI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; 27.01.2023 tarihli ve 82345856 sayılı yazıda; Bakan Yardımcımız Sayın Özgür Volkan AĞAR başkanlığında 26.01.2023 tarihinde, zeytinyağı sektöründeki ülkemiz ve dünyadaki güncel gelişmeler, dış ticaret ve tedarik hususlarını değerlendirmek amacıyla sektör temsilcilerinin geniş kapsamlı katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edilerek, mezkûr toplantıda sektör temsilcileri tarafından, %2 asit oranının üstündeki zeytinyağının "Natürel Birinci Zeytinyağı (yemeklik)" adı altında ihracatının gerçekleştirildiği, ayrıca %2 asit oranının üstündeki yağların natürel sızma zeytinyağı ilavesiyle asit oranının düşürülerek "Natürel Birinci Zeytinyağı (yemeklik)" olarak ihracatının yapıldığına ilişkin duyumlar alındığının belirtildiği,

Söz konusu işlemlerin önlenmesine ilişkin tedbir alınmasının talep edildiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, sektör temsilcilerince ifade edilen hususlar göz önüne alınarak, 1509.30 GTİP'inde yer alan zeytinyağına yönelik ticari kalite denetimlerinin risk analizi kurallarında düzenleme yapılmıştır. Öte yandan, bilindiği üzere 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na göre; Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen/ihraç edilmesi hedeflenen ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygun olması, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen/ihraç edilmesi hedeflenen ürünlerin güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunlu olup, aynı Karar'ın 12'nci maddesi ile aykırılık durumunda alınacak önlemler, 13'üncü maddesi ile aykırı hareket edenlere uygulanacak müeyyideler düzenlenmiştir.

 Bu kapsamda, Türk malı imajının yurt dışında korunması amacıyla, firmalarımızca gerekli hassasiyetin gösterilmesi, aksi takdirde ihracatçılarımıza ilgili mevzuat kapsamında gerekli müeyyidelerin uygulanacağı belirtilmektedir.

3

            TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARI GENELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesine, kirliliğin kaynağında azaltılmasına, çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine, çevreyle uyumlu yönetimin sağlanmasına ilişkin çalışmaların 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde Bakanlıkları tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine, hava ve su kirliliğinin önlenmesine, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla 2020/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesinin yayımlandığı belirtilmektedir. Bu bağlamda, kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi (lif, elyaf, iplik, kumaş, dokusuz kumaşlar dahil, halı üretimi vb.), tekstil ön terbiyesi (yıkama, yapak yıkama dahil, ağartma/kasar, merserizasyon vb.), baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin, kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün – 10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasının zorunlu olduğu dile getirilmektedir.

Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin Genelgenin yayımı tarihinden itibaren İş Termin Planlarını 3 ay içerisinde İl Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Ek: Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi (3 Sayfa)

4

FAS DEMİRYOLU OFİSİ TARAFINDAN VAGON TEMİNİ İÇİN AÇILAN İHALE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından aşağıda belirtildiği şekilde 2 lot vagon temini için ihale açıldığı,

Lot n

Ürün/Malzeme

Bütçe

Yatırılması gereken teminat

Lot 1

Kömür taşınması için 250 adet vagon (hopper wagon)

300.000.000 Fas Dirhemi (Yaklaşık 29,63 Milyon Dolar)

4.500.000 Fas Dirhemi (Yaklaşık 444.501,51 Dolar)

Lot 2

Petrol ürünlerini taşıyan 100 adet tank vagonu

180.000.000 Fas Dirhemi (Yaklaşık 17,78 Milyon Dolar)

2.700.000 Fas Dirhemi (Yaklaşık 266.700,90 Dolar

 

İhale duyurusunda ihale dosyalarının kamu ihaleleri www.marchespublics.gov.ma portalında veya www.oncf.ma web sitesinden indirilebileceği, İhale dosyasındaki değişiklikler, “Règlement de Consultation” dokümanın 17. Maddesinde “Introduction de Modifications” başlığı altında belirtilen koşullara göre incelenebildiği; sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF'in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanının 27, 29, ve 31.maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların kamu ihaleleri (www.marchespublics.gov.ma) portalı üzerinden elektronik olarak başvurmaları gerektiği; evrak şeklinde sunulacak başvuruların kabul edilmeyeceği; 22 Mart 2023 tarihi saat 09:00'da (Yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohammed Triki Agdal adresinde yer alan Demir Yolu Eğitim Merkezinde açılacağı ifade edilmektedir.

Bahse konu ihale duyurusu ekte yer almakta olup ihaleye ilişkin orijinal dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechagementDce&refConsultation=690919&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilebileceği belirtilmiştir.

Ek: İhale Duyurusu

5

FAS SICAK HADDELENMİŞ SAC KORUNMA

ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” ithalatına karşı 29 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan korunma önlemi soruşturması neticesinde 19 Haziran 2020 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ve %25'lik ek vergi (ilk yıldan sonra her yıl %1 oranında düşürülmek suretiyle) alınması yoluyla bir korunma önlemine hükmedilmiş olup ülkemiz halihazırda bahse konu önleme tabidir.

 Bu defa, yerli üretici “Maghreb Steel” firmasının söz konusu önlemin uzatılmasına dair başvurusu üzerine bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığına ilişkin 24 Ocak 2023 tarihli kamuoyu duyurusu Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca (Bakanlık) https://www.mcinet.gov.ma/fr/avis-sauvegarde internet adresinde yayımlanmıştır.

 Söz konusu duyurunun gayri resmi tercümesinden, soruşturma açılış tarihinin 26 Ocak 2023 olduğu, anılan Bakanlık tarafından bilinen yerli üretici, ithalatçı ve ihracatçılara soru formlarının iletildiği, soru formu yanıtlayarak soruşturmaya katılmak isteyen tarafların ise soruşturmanın başlangıç tarihinden 15 gün içinde (13 Şubat 2023 tarihine kadar) adı geçen Bakanlık ile temasa geçmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, soru formu yanıtlarının ve soruşturmaya ilişkin görüş vermek isteyen tarafların açılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (2 Mart 2023) yanıtlarını ve/veya görüşlerini mezkur Bakanlık'a iletebileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu soruşturmaya ilişkin temin edilecek ilave dokümanlar Bakanlığımızca bilahare iletilecektir.

Ek: Kamuoyu Duyurusu

6

PARAGUAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HAKKINDA BİLGİ;

Buenos Aires Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, Paraguay'da gerçekleştirilen kamu ihaleleri, ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Buenos Aires Ticaret Müşavirliğince takip edilmekte olduğu, gerçekleştirilen ihaleler arasında Odaların/Birliklerin/Firmaların ilgi duyabileceği ihalelerin bulunduğu ifade edilmektedir. İhalelere yönelik bilgi alınması ve destek konusunda Buenos Aires Ticaret Müşavirliği ile temasa geçilebileceği iletilmektedir (Telefon : +54 11 5032 4133 / 4134 ; E-posta: buenosaires@ticaret.gov.tr). Bu çerçevede, bahse konu ihalelere yönelik web sitesi internet bağlantıları ekte sunulmaktadır.

Ek: Paraguay İhale Duyuruları

7

FAS / ANTİ-DAMPİNG HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Fas tarafından ülkemiz menşeli buzdolapları ithalatına karşı 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren 5 yıl uygulanmak üzere bu yana bir anti-damping önlemi uygulanmasına karar verilmiştir. Fas soruşturma otoritesi tarafından söz konusu önlemin devamının gerekli olup olmadığına ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmadığından önlem sona ermiştir.

8

BANGLADEŞ İŞ ZİRVESİ-2023 HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıya atıfla, "Bangladeş İş Zirvesi-2023"ün 11-13 Mart 2023 tarihlerinde Dakka'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Etkinliğe ilişkin duyuru ve taslak program takvimi ekte yer almaktadır.

Ek: Program Duyurusu ve Takvimi (22 Sayfa)

9

            TİM-TEB GİRİŞİM EVİ START UP BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Türkiye'nin 7 farklı ilindeki TİM-TEB Girişim Evlerinde, tekno-girişimcilerimizin yüksek katma değer ve ihracat odağındaki çalışmaları devam etmektedir.

 2022 yılı içerisinde iki ayrı dönemde yürütülen hızlandırma ve büyüme aşamalarındaki özgün programlar ile (Start Up, Level Up, Global Up, Green Up) 7 farklı ilde, 157 girişimciye 1.000 saati aşkın danışmanlık hizmeti verilmiştir. Birebir sağlanan danışmanlık hizmetlerinin yanında, ülkemizin en yaygın girişimcilik ailesi olarak, İhracatçı Birliklerimiz ve teknokentlerimiz iş birliğinde 1.353 kişinin katılımıyla toplam 13 eğitim programı düzenlenmiştir. 2022 yılında TİM-TEB Girişim Evi sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla Green Up Programı başlatılmış ve 8 girişimci danışmanlık programlarıyla desteklenmiştir. Kadın kuruculu girişimlerin güçlenmesine ve global çapta başarılı girişimlere dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla AWE (Academy for Women) Tekno Kadın Girişimcilik Akademisi programı ABD Büyükelçiliği ile ilk kez ülkemizde gerçekleştirilmiş ve 38 kadın girişimci eğitim, danışmanlık programlarıyla desteklenmiştir. 2022 yılı içerisinde dijital ortamda gerçekleştirilen S2C etkinlikleri ile girişimciler birçok kurum ile buluşturulmuş, TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi'nde girişimcilerimize inovatif ürün ve projelerini tanıtma imkânı sağlanmıştır. 2022 yılında S2C etkinlikleri kapsamında 6 organizasyon gerçekleştirilmiş, 6 kurum ile 36 girişimci potansiyel iş birliklerinin ilk adımları atılmıştır. Haziran ve Aralık ayında gerçekleştirilen Speed Mentoring etkinliği ile, kurumsal firma yöneticileri, yatırımcı grup temsilcileri, TİM ve İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 28 Mentor, 108 girişimci ile buluşturularak kısa sürede işbirliğine/satışa dönmesi muhtemel toplam 203 B2B görüşme gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin TİM-TEB Girişim Evleri'nde teknoloji odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilmeye devam edilecek olup, Start Up Program başvuruları alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, yeni dönem Start Up Program başvurularının Ek'te sunulan başvuru görseli ve içerik metninden sağlanabilmektedir.

Ek: İçerik Metni ve Başvuru Görseli

10

FUAR DUYURUSU (EXPO NATIONS) HAKKINDA BİLGİ;

Ferias En Peru isimli fuar firması tarafından gönderilen bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 4-8 Ekim 2023 tarihlerinde Peru`da Expo Milletler Fuarı düzenleneceği ve ilk kez düzenlenecek bu fuara farklı ülkelerden Büyükelçilikler, ticaret odaları, ihracatçı birlikleri ile firmaların katılım sağlamasının beklendiği ifade edilmektedir.

Fuar kapsamında ürünlerin yanı sıra ülkelerin kendi kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin tanıtılmasının planlandığı aktarılarak ülkemiz de katılımcı olarak davet edilmektedir.

Ek: Fuar Duyurusu (EXPO NATIONS)

11

FİNE FOOD AUSTRALİA 2023 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; Sidney / Avustralya'da 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2023 Uluslararası Gıda Ürünleri, Makineleri, Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonu 6. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarlarından biri olarak nitelendirilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından 2022-2023 Yılları için "hedef ülke” olarak ilan edilen Avustralya aynı zamanda "Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi” kapsamındaki 18 ülkeden biri konumundadır.

Milli katılım organizasyonu fuar katılım bedeli 1.350 USD / m² olarak belirlenmiştir. Fuarda Türk pavilyonu, hol ana giriş kapısına yakın ve ziyaretçi trafiği açısından tercih edilir bir konumda yer almaktadır. Fuar ilanı EK'li olup, milli katılım organizasyonundaki firmalara İİB Genel Sekreterliğince aşağıdaki hizmetler sağlanacaktır;

-Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

-Katılımcı ürünlerinin yurtdışına nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

-Milli katılım kapsamında fuar alanındaki ikili iş görüşmeleri organizasyonuna katılım

-Reklam ve tanıtım hizmetleri,

-Fuara giriş kartı temini, fuar resmi kataloğunda ve internet sitesinde yer alma,

-İİB tarafından hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma,

-Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Fine Food Australia 2023 Fuarı milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların http://www.iib.org.tr/OnlineRegistration/tr/fuar.aspx bağlantısından ulaşılan fuar katılım başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Fuar katılım taleplerinin değerlendirilmesinde başvurusu sırası ve talep edilen stant büyüklüğü hususları gözetilecektir.

Ek: Fuar İlanı

12

       KADIN GİRİŞİMCİ TEMEL TANIMLAR VE GENEL KURALLARI   HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlıklarının ihracatın tabana yayılması hedefi kapsamında, ülkemizde kadın girişimcilerimizin ihracata yönlendirilmesi, ihracattan aldıkları payın ve uluslararası rekabetçiliklerinin artırılması ve uluslararası tedarik zincirlerinde yer edinmelerini sağlamak üzere kadın girişimcilere yönelik yapılacak çalışmalarda kadınlar tarafından sahip olunan veya yönetilen işletmelerin tanımının belirlenmesinin ülkemiz ekonomisi ve ihracatı için büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, Uluslararası Standartlar Teşkilatının (ISO) toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda kadın girişimciliğine ilişkin yayımladığı "IWA34:2021" numaralı doküman dikkate alınarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) koordinasyonunda kadın girişimci standartlarının belirlenmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı, Meclisimiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubunun yoğun çalışmaları ve değerli katkıları ile hazırlanan TSE K 645 numaralı “Kadın Girişimci - Temel Tanımlar ve Genel Kurallar” kriterinin TSE'nin 16 Aralık 2022 tarihli onayı ile yayımlanmış olduğu bildirilmektedir. Bu itibarla, ülkemizde kadın girişimciliğine ilişkin yapılacak çalışmalarda yol gösterici nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu kriter ekte iletilmektedir.
 

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.