2023/243 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/243)        


1.    Dost Ülke Vatandaşları ve Tüzel Kişiliklerinin Rusya''da Banka Hesabı Açmalarının Kolaylaştırılması Hakkında Bilgi;
2.    Birleşik Krallık/STA Güncelleme-Kamu Danışma Süreci Hakkında Bilgi;
3.    Hayvansal Gıda ve Yem Ürünleri İhracatı Yapan İşletmelerin Azerbaycan Gıda Siciline Kayıt Olması Hakkında Bilgi;
4.    Avian Influenza Arilik Deklarasyonu Malezya Hakkında Bilgi;
5.    Sri Lanka Devlet İlaç Kurumu Tarafından Yayımlanan İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;
6.    Peruda Yatırım İmkanları Hakkında Bilgi;
7.    SWCC Boru Hattı Projesi İhalesi Hakkında Bilgi;
8.    Gana İhracat İşlemleri Hakkında Bilgi;
9.    ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
10.    Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Gabon Hakkında Bilgi;
11.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

DOST ÜLKE VATANDAŞLARI VE TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN RUSYA''DA

BANKA HESABI AÇMALARININ KOLAYLAŞTIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu (RF) Hükûmetine ait internet sayfasında, dost ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF'de iş kurmalarını kolaylaştıracak bir takım kararlar alındığı, ülkemizin de aralarında bulunduğu anılan ülke vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF bankalarında hesap açmalarının kolaylaştırılmasının amaçlandığı, bunun için söz konusu kişilerin kendi ülkelerinde bulunan finansal kuruluşlara gerekli belgeleri sunmak suretiyle RF bankalarında hesap açmalarının mümkün olacağı belirtildiği ifade edilmektedir.
 

Bahse konu habere http://government.ru/news/49928/  adresinden ulaşılabilmesinin mümkün olduğu aktarılmaktadır.

2

BİRLEŞİK KRALLIK/STA GÜNCELLEME-KAMU DANIŞMA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komitesi'nin 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen III. Toplantısı'nda söz konusu STA'nın güncellenmesine ilişkin ortak bildiri kabul edilmiş olup Birleşik Krallık tarafından güncelleme müzakereleri öncesi bir kamu danışma süreci yürütüleceği belirtilmiştir. İlgili süreç, 2 Kasım 2023- 5 Ocak 2024 arasındaki sekiz haftayı kapsayacak şekilde başlatılmıştır.

Bu kapsamda, iş insanları ve kamunun güncelleme çalışmalarındaki öncelikler hakkında görüş bildirmesi amaçlanmakta ve danışma sürecine ülkemizdeki paydaşlar da katkı sağlayabilmektedir. Bilgileri ve Birleşik Krallık tarafından yürütülen kamu danışma sürecine ilişkin duyuru ve anket bağlantılarını aşağıda yer almaktadır.

Duyuru: https://www.gov.uk/government/news/government-calls-on-business-expertise-to-boost-trade-with-turkey

Anket: https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e5lFqtXCY28ygbI

3

HAYVANSAL GIDA VE YEM ÜRÜNLERİ İHRACATI YAPAN İŞLETMELERİN AZERBAYCAN GIDA SİCİLİNE KAYIT OLMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Kanunun 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği, Kanun kapsamında gıda ve yem ürünleri üretimi ve ithalatı yapan işletmelerin kayıt ve onay işlemi yaptırması gerektiği, gıda ile temas eden malzeme ve ürünler de dahil olmak üzere gıda ve yem ürünlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ithalatı ile ilgili bir takım değişiklikler öngörüldüğü, bu nedenle Azerbaycan'a gıda ürünleri ihracatı yapan firmaların gıda tesislerinin Gıda Güvenliği Ajansı tarafından onaylanması gerektiği belirtilmişti.

Bu defa, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıda, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkan Yardımcısı Zekiyye Mustafayeva'nın Tarım ve Orman Bakanlığına ithafen ilettiği mektuba atfen Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından onay almayan balık ve su ürünlerinin 15 Kasım 2023 tarihinden itibaren, et ve et ürünlerinin 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren, diğer bütün riskli ürünlerin ise 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Azerbaycan'a ithaline izin verilmeyeceği ifade edilmektedir.

Ek: Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İthalat Hakkında

4

AVİAN INFLUENZA ARİLİK DEKLARASYONU MALEZYA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden yazıda özetle; Malezya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı Veterinerlik Hizmetleri Departmanının ülkemizin kuş gribi hastalığından (Highly Pathogenic Avian Influenza) arilik statüsünü yeniden kazanması ve keyfiyetin 28 Temmuz 2023 tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne (WOAH) bildirilmesi muvacehesinde, ülkemiz menşeli kanatlı eti ithalatına yönelik geçici yasağın kaldırıldığı bildirilmektedir.

5

SRİ LANKA DEVLET İLAÇ KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Sri Lanka Devlet İlaç Kurumunun cerrahi malzeme tedariği için ihaleler yayımladığı ve söz konusu ihalelerin kapanış tarihinin 4 Aralık 2023 olduğu bildirilmektedir.

Ek: Sri Lanka Devlet İlaç Kurumunun Açtığı İhaleler

6

PERUDA YATIRIM İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye atıfla, Peru'nun Ankara Büyükelçiliğince iletilen Nota ile; Peru Ekonomi ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan, Özel Yatırım Destek Ajansı PROINVERSION'a ilişkin bilgileri ve PROINVERSION'un ulaşım, iletişim, sağlık, atık yönetimi, eğitim, elektrik ve gayrimenkul sektörlerini kapsayan 2023-2025 dönemi proje portföyünü içeren sunum iletilmiş olup, söz konusu sunumun ekte gönderildiği aktarılmaktadır.

Ek: Proje Portföyü

7

SWCC BORU HATTI PROJESİ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Riyad Büyükelçiliğinin yazısına atfen, Büyükelçilik tarafından Suudi Arabistan Saline Water Conversion Corporation (SWCC) İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmede; önümüzdeki yıl Körfez kıyısından Riyad'a uzanan ve 20 alt bölümden oluşan toplam 10 milyar ABD Doları değerinde bir boru hattı projesinin SWCC'nin gündeminde olduğu, ihale süreçlerinin muhtemelen 2024 yılında başlayacağı, Türk firmalarının ihalelerde yer almaya teşvik edildiği, SWCC'ye iletilen ihale tekliflerinde yerellik (Suudi ürünlerinin kullanılma yüzdesi) oranının yüksek tutulmasının firmalara göreceli bir avantaj sağlayacağı, bu hususun Türk firmaları da dahil birçok firma tarafından göz ardı edildiği ve yerellik oranının en düşük fiyat kriterinden önce geldiği hususları hakkında bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, müteahhitlik firmalarının bahse konu projeye ilişkin bilgilendirilmesinde fayda mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu projenin ayrıntıları ve ilave bilgi için Riyad Ticaret Müşavirliğinin riyad@ticaret.gov.tr maili ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

8

GANA İHRACAT İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Akra Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir bilgide, Gana Maliye Bakanlığının ECTN/SPN (Electronic Cargo Transit Number) uygulamasına geri döndüğüne ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığı bildirilmektedir.

Söz konusu yanlış bilgileri bir firmanın yanıltıcı bilgiler ile haksız kazanç elde etmeye çalıştığı için yaydığı ve yayımlanan bilginin Gana Makamlarınca tekzip edildiğinin tespit edildiği belirtilmektedir. Konuya ilişkin Gana Maliye Bakanlığının yazısı ekte yer almaktadır.

Ek: Gana Maliye Bakanlığı Yazısı

9

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMLERİ İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7606.11.3030, 7606.11.3060, 7606.11.6000, 7606.12.3015, 7606.12.3025, 7606.12.3035, 7606.12.3091, 7606.12.3096, 7606.12.6000, 7606.91.3095, 7606.91.6055, 7606.91.6095, 7606.92.3035, 7606.92.6055, 7606.92.6095, 7607.11.9090 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan "alüminyum levha" ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmaktadır.

ABD otoriteleri tarafından uygulanan anti-damping önleminin gözden geçirme soruşturması 6 Eylül 2022 tarihinde başlatılmış ve Birliklerine ve Derneklerine 7 Eylül 2022 tarihli ve 10989622-458.02-00077944488 sayılı yazımızla duyuru yapılmıştır.

Bu defa, 13 Kasım 2023 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde 15 Ekim 2020-31 Mart 2022 dönemine ait idari gözden geçirme soruşturmasının tamamlandığı ve soruşturmaya taraf firmalar ve diğer firmalar için uygulanacak damping marjları Uluslararası Ticaret İdaresi(ITA) tarafından güncellendiği duyurulmaktadır.

Buna göre, idari gözden geçirme soruşturması kapsamında yer alan firmalarımız için %1,25 ila %18,20 arasında değişen oranlarda damping marjları belirlenmiştir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-13/pdf/2023-24886.pdf bağlantısından erişilebilmektedir.

10

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBET TOPLANTILARI- GABON HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları- Gabon: Gabon Pazarına Giriş” e-sohbet etkinliğimiz 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sohbet toplantısına Video Konferans Takvimi (ticaret.gov.tr) internet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırılabilmektedir.

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.