2023/242 Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı Oranı Hk.

Sayın Üyemiz;

14 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi.

Bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 24) uygulanacak.

Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 24), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-7.pdf  adresinden, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğe de https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231114-14.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.