2023/160 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/160)
        

1.    Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Hakkında Bilgi;
2.    TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Akdeniz Eğitim Programı Hakkında Bilgi;
3.    Ticarette Teknik Engel Sitesine Yeni Bir Duyuru Fas Hakkında Bilgi;
4.    ÇHC Menşeli Hidroflorokarbon Karışımı Ürünlerine Yönelik ABD Tarafından Uygulanan Damping Önlemlerinin Ülkemiz İle ÇHC ve Malezya Üzerinden Etkisiz Kılınması Soruşturması Hakkında Bilgi;
5.    Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;
6.    AB / Cam Elyaf ÖEK - Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
7.    İşbirliği Talebi – Bangladeş Hakkında Bilgi;
8.    Fas Tarafından Bisikletler, Motosikletler ve Scooter Araçlarına Takılan İç Lastikler İthalatına Karşı Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
9.    Angola'daki Güncel Gelişmeler Hakkında Bilgi;
10.    Mısır/İnşaat Demiri Anti Damping Önlemi Hakkında Bilgi;
11.    Fas/Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
12.    Madagaskar / Firma Talebi Hakkında Bilgi;
13.    Fasta 3200mm Çapındaki Çelik Borulara Uygulanan İthalat Vergisi Tahsilatının Askıya Alınması Hakkında Bilgi;
14.    Biofach 2024 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
15.    Tezsiz Yüksek Lisans Programı Duyurusu Hakkında Bilgi;
16.    Güney Afrika Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat Fuarı Hakkında Bilgi;
17.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.
 

1

TÜRKİYE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar, 27 Nisan 2023 Tarihli ve 32173 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer'de yayımlanarak Anlaşmanın iç onay süreci tamamlandığı belirtilmektedir. Anlaşma metnine https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/onay-sureci-tamamlanan-stalar  linkinden erişilebilmektedir.

Bu çerçevede, "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

2

TİM BÖLGESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT SEFERBERLİĞİ AKDENİZ EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum politikaları doğrultusunda, Meclisimiz tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” kapsamında ihracatçılarımıza yol göstermek adına muhtelif çalışmalar yürütülmektedir.

Söz konusu Eylem Planı'nın ana hedeflerinden biri olan eğitim programları kapsamında, daha fazla üretici, girişimci ve ihracatçıyı Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sürecine ilişkin bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla “TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programları” düzenlenmektedir. 28 Şubat 2022 tarihinde Marmara Bölgesinde, 27 Aralık 2022 tarihinde Ege Bölgesinde, 22 Nisan 2023 tarihinde İç Anadolu Bölgesinde ve 4 Mayıs 2023 tarihinde Karadeniz Bölgesindeki illerde faaliyet gösteren ihracatçılar, üreticiler ve girişimcilere yönelik eğitim programı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve eğitimden önemli çıktı ve kazanımlar elde edilmiştir.

20 Temmuz 2023 Perşembe günü 10.00-16.00 saatleri arasında “TİM Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Akdeniz Eğitim Programı” çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Bu kapsamda, ekte yer alan tanıtım görseli ve kayıt linki yer almaktadır.

Ekler:

1. Duyuru Görseli (jpeg, 1 Sayfa)

2. Program Kayıt Linki: https://tim.org.tr/tr/surdurulebilirlik-egitim-basvuru

3

                        TİCARETTE TEKNİK ENGEL FAS HAKKINDA BİLGİ;

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanması için, Fransız Bureau Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol Applus Fomento firmaları ile anlaşma sağlanmış ve bahsi geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazı zorunlu hale gelmiştir. Bilahare, söz konusu Bakanlık tarafından, sanayi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi adına SGS Maroc ve Intertek Labtest firmaları ile de anlaşma sağlanmış ve halihazırda, bu beş firma sertifikaların verilmesinde yetkili konumda bulunmaktadır.

Menşe ülkesinde uygunluk kontrolüne tabi tutulması gereken ürün listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:

https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20contr%C3%B4l%C3%A9%20%C3%A0%20l%27origine%2030.05.2022.pdf

Fas'ta, varış noktasında uygunluk kontrolüne tabi tutulması gereken ürün listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir: 

https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20contr%C3%B4l%C3%A9s%20au%20Maroc%2030.05.2022.pdf

4

ÇHC MENŞELİ HİDROFLOROKARBON KARIŞIMI ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ABD TARAFINDAN UYGULANAN DAMPİNG ÖNLEMLERİNİN ÜLKEMİZ İLE ÇHC VE MALEZYA ÜZERİNDEN ETKİSİZ KILINMASI SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, güncel ABD Harmonize Tarife Cetvelinde 3827.61.0000, 3827.63.0000, 3827.64.0000, 3827.65.0000, 3827.68.000 ve 3827.69.0000 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 'hidroflorokarbon (HFC) karışımları' ithalatına uygulanan anti-damping (AD) önlemlerinin, bu ürünlerin ÇHC, Malezya ve Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak 15.5.2023 tarihinde alınan şikayete (Ek 1) binaen, şikayet konusu ürünlere yönelik olarak 4 adet “ülke geneli” önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması açıldığına dair bildirim (Ek 2), 7.7.2023 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Söz konusu açılış bildiriminde, mezkur soruşturmalardan Türkiye'ye yönelik olan 2 soruşturmanın;

 -ÇHC menşeli bileşenler kullanılarak Türkiye'de tamamlanan ve ABD'de daha fazla işlenen, Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen R-410B karışımının; ÇHC'den “HFC karışımları”na uygulanmakta olan AD önlemini etkisiz kılıp kılmadığına ilişkin olduğu, -ÇHC menşeli bileşenler kullanılarak Türkiye'de tamamlanan ve Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen R-410A karışımının; ÇHC'den “HFC karışımları”na uygulanmakta olan AD önlemini etkisiz kılıp kılmadığına ilişkin olduğu, belirtilmektedir.

Yine aynı bildirimde, örneklem firma seçimine ilişkin olarak ABD Ticaret Bakanlığı'nın, açılış bildiriminin yayım tarihinden itibaren 5 gün içerisinde yayımlanacak olan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP)'nin verilerini temel alacağı ve mezkur CBP verilerine ilişkin görüşlerin yedi gün içinde sunulması gerektiği, örneklem firma seçiminin sonrasında ise soru formlarının cevaplandırılmasına yönelik bir takvim belirleneceği ifade edilmektedir. İlaveten, söz konusu bildirimde, bir firmanın mezkur Bakanlığın bilgi taleplerine tam olarak yanıt vermemesi durumunda; soruşturma otoritesinin ABD'nin ilgili mevzuatına göre, tam veya kısmi olarak eldeki mevcut en iyi verilere (facts available) başvurmasına yol açabileceği ve bunun da firmalarımızın aleyhine sonuçlara yol açabileceği belirtilmektedir.

Öte yandan, ABD'nin önlemlerin etkisiz kılınması soruşturmalarının yürütülmesine dair prosedürlerine ilişkin mevzuatının (19 CFR 351.226) incelenmesinden, soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin yayımlanmasından itibaren 30 gün içinde ilgili tarafların görüş bildirebileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

Ekler:

1- Şikayet Metni

2- Resmi Gazete Bildirimi

5

VENEZUELA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında “Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın düzenlenmesi planlanmaktadır.

Anılan Fuara katılmak isteyen firmaların 21 Temmuz 2023 Cuma gününe kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Anılan fuara katılım bedeli 550.- $ / m2 olarak belirlenmiş olup, aşağıda yer alan Başvuru Formu linkinden gerçekleştirilebilecek olan başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 no'lu ABD doları hesabına katılım bedelinin %50'sinin 21 Temmuz 2023 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Online Başvuru Formu'na Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı Başvuru Formu internet bağlantısından ulaşılabilmekte olup katılım bedeli tahmini olarak 550.-$/m2 (nakliye hariç) olarak belirlenmiştir.

Katılım Bedeline dâhil olan hizmetler aşağıda yer almaktadır:

 • Yer kirası,

 • Özel stant konstrüksiyonu,

 • Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

 • Fuar basılı kataloğunda yer alma

 • Reklam, tanıtım hizmetleri

 • M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı

 • Elektrik ve internet bağlantısı,

 • Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

 • Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez )

 Fuarın milli katılımının, “5973 sayılı Karar” çerçevesinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, ilgili fuarın gerçekleştirileceği ülke hedef ve öncelikli ülkeler arasında olmasından dolayı, katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle, metrekare başına belirlenecek destek birim fiyatının %50 oranından fazla olması ihtimali bulunmaktadır.

Ek: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları

6

AB / CAM ELYAF ÖEK - GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakalnlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) tarafından, 2022/1477 ve 2022/1478 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri ile, Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (güncel sınıflandırmaya göre 7019 61 00, 7019 62 00, 7019 63 00, 7019 64 00, 7019 65 00, 7019 66 00, 7019 69 10, 7019 69 90 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına uygulanan anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı yönündeki kararlar kapsamında; 3 firmamız hariç tutulmak üzere, ülkemizden sevk edilen söz konusu ürünlere (Türkiye menşeli olarak beyan edilsin veya edilmesin) genişletilmişti.

 Bu defa Komisyon'dan alınan bir Nota'da, mezkur anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinden, ülkemizde üretici ihracatçı Fibroteks firmasının muaf tutulma talebine ilişkin olarak Komisyon'un, re'sen kısmi ara gözden geçirme başlatmaya karar verdiği, 4 Temmuz 2023 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde ilgili Açılış Bildirimi'nin (Ek 1) yayımlandığı belirtilmekte olup; anılan Nota (Ek 2), açılış bildirimi ve soruşturma dosyasının gizli olmayan bir örneği (Ek 3) ekte iletilmektedir.

Söz konusu Açılış Bildirimi'nin incelenmesinden, mezkur bildirimin yayım tarihinden itibaren, 37 gün içerisinde anılan firmanın ilgili soru formunu cevaplaması gerektiği, 37 gün içerisinde ilgili tarafların yorumlarını iletebileceği, 15 gün içerisinde Hearing talebinde bulunulabileceği belirtilmektedir.

Ekler:

1- Açılış Bildirimi

2- Nota

3- Soruşturma Dosyasının Gizli Olmayan Örneği

7

İŞBİRLİĞİ TALEBİ – BANGLADEŞ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Bangladeş'te kamuya ait bir motosiklet firması olan “Atlas Bangladesh Limited” unvanlı firma tarafından Büyükelçiliğe iletilen e-postaya atfen, “motosiklet/ scooter” ile parçalarının montajı, üretimi ve ithalatına ilişkin distribütörlüğü de içerecek şekilde iş birliği yapmak üzere partner bir firma arayışında oldukları ifade edilmektedir.

Ek: Mail Metni  Atlas Bangladesh Ltd.

8

FAS TARAFINDAN BİSİKLETLER, MOTOSİKLETLER VE SCOOTER ARAÇLARINA TAKILAN İÇ LASTİKLER İTHALATINA KARŞI KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; malumları olduğu üzere, ilgide kayıtlı yazımızda Fas tarafından, 4013.20.00.00; 4013.90.00.10 ve 4013.90.00.20 GTP kodlu bisikletler, motosikletler ve scooter araçlarına taktırılan iç lastikler ithalatına karşı korunma önlemi soruşturmasının başlatıldığı ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin Rabat Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre mezkur soruşturmanın 3 Temmuz 2023 tarihinde toplanan Fas İthalat İzleme Komisyonunun kararına istinaden hiçbir önlem uygulanmadan kapatılmasına karar verildiği öğrenilmiştir. Konuya ilişkin kararın bir sureti de ekte yer almaktadır.

Ek: Karar

9

ANGOLA'DAKİ GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Luanda Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen açıklamaya atıfla, 2022 yılında Dünya'da ABD doları karşısında en çok değer kazanan para birimlerinden biri olan Angola Kwanzası'nın, 11 Mayıs 2023 tarihinden bu yana ciddi değer kaybına uğradığı belirtilerek yaşanan süreçteki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Ek: Angola'daki Güncel Gelişmeler

10

MISIR/İNŞAAT DEMİRİ ANTİ DAMPİNG ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Mısır tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın yanı sıra ülkemiz menşeli 7213 ve 7214 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ürünler ile söz konusu ürünlerin 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında giriş yapması halinde bu ürünler için de geçerli olmak üzere “İnşaat Demiri” ithalatına karşı yürütülen anti-damping önleminin uzatılmasına dair bir soruşturma başlatılmıştı.

Konuya ilişkin, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre söz konusu önlemin 4 sene uzatıldığı öğrenilmiş olup, Mısır Resmi Gazetesinde yayımlanan kararın sureti ekte iletilmektedir.

Ek: Karar

11

FAS/SICAK HADDELENMİŞ SAC KORUNMA

ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” ithalatına karşı 19 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılması talebi kapsamında Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca (Bakanlık) yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda mezkur korunma önleminin 3 yıl daha uzatılmasına karar verildiği bilgisi iletilmişti.

Bu defa, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 27 Haziran 2023 tarih ve 6469/211 sayılı sirkülerde, sirküler ilgisinde yer alan 18 Haziran 2019 tarih ve 6060/211 sayılı sirkülerle “sıcak haddelenmiş sac” ithalatına karşı daha önce 3 yıl boyunca %25'lik ek vergi olarak korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği ve bahsi geçen önlemin uygulama süresi içinde her yıl % 1 oranında düşürüldüğü, bu defa 22 Haziran 2023 tarih ve 7206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16 Haziran 2023 tarih ve 1646.23 sayılı Fas Sanayi ve Ticaret Bakanının ve Fas Ekonomi ve Finans Bakanının ortak kararnamesi ile (72.08; 72.11.13; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.20; 72.26.20.00.51; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.80.00) GTİP kodları altında kayıtlı ürünlerin ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin 18 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği, sirkülerin 1. ekinde ve aşağıda örneği yer alan takvimde görüleceği üzere uygulanacak mezkur korunma önleminin her yıl % 1 oranında düşürüleceği hususlarına yer verilmektedir:

Yıl

Ek Vergi (ad valorem)

18 Haziran 2024'e kadar

%22

19 Haziran 2024'ten 18 Haziran 2025'e kadar

%21

19 Haziran 2025'ten 18 Haziran 2026'ya kadar

%20

19 Haziran 2026'dan itibaren

%0

 

Sirküler devamında, bahsi geçen ek verginin aşağıdaki hallerde uygulanmayacağı açıklanmaktadır:

 - Sanayi Departmanı tarafından usulüne uygun olarak onaylanan fatura ile “sıcak haddelenmiş sac” ürünlerinin ithal edilmesi.

- İthalatın sirkülerin 2. eki ülke menşeli olarak ithal edilmesi.

Ek: Sirküler Örneği

12

MADAGASKAR / FİRMA TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Büyükelçiliğimize atfen, Madagaskar'ın büyük firmalarından Grup Filatex tarafından Madagaskar'a rüzgâr enerjisi yatırımının planlandığı, ülkemizde yerleşik enerji firmaları ile ortaklık kurma fikirlerinin olduğu, rüzgâr türbini imalatı yapan büyük firmalardan türbin satın alma ve yenilebilir diğer enerji kollarında da üst düzey ortaklık kurulmasının arzu edildiği ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliğimiz antananarivo@ticaret.gov.tr ile iletişime geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

13

FASTA 3200MM ÇAPINDAKİ ÇELİK BORULARA UYGULANAN İTHALAT VERGİSİ TAHSİLATININ ASKIYA ALINMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan bir örneği ekli 04 Temmuz 2023 tarih ve 6473/211 sayılı genelgede, 3200 mm çapındaki çelik borulara uygulanan ithalat vergisi tahsilatının 31 Aralık 2023 tarihine kadar askıya alındığı, söz konusu uygulamanın 03 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

14

BİOFACH 2024 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda; Almanya'nın Nürnberg kentinde, 13-16 Şubat 2024 tarihleri arasında 33. kez gerçekleşecek Biofach 2024 Fuarı'na Birliklerimizce Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.

Fuar duyurusu ve başvuru formuna aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilmektedir.

Fuar duyurusu Linki: https://eib.li/A7D0A

Başvuru Linki: https://eib.li/1B33E

15

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Trabzon Valiliğinden gelen yazıda; Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin afiş ekte yer almaktadır.

Ek: Afiş

16

GÜNEY AFRİKA HELAL TİCARET, LOJİSTİK VE

İMALAT FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Helal Akreditasyon Kurumu'ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, helal temalı fuar, konferans, kongre vb. etkinlikler; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler başta olmak üzere dünya genelindeki Müslümanlar arasında helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinin geliştirilmesine, güvenilir ve sürdürülebilir bir helal belgelendirme sisteminin tesisine ve ülkelerin helal kalite altyapılarının iyileştirilmesine yönelik iş birliklerinin artırılması açısından önemli fırsatlar oluşturduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve gıda, kozmetik, finans, turizm gibi helal belgeli ticarete konu çeşitli sektörlerin temsilcilerini bir araya getiren Güney Afrika Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat Fuarı'nın 9-11 Kasım 2023 tarihleri arasında Johannesburg'da düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu fuara katılım sağlanma hususunun değerlendirilmesi halinde bilgi edinilebilecek tanıtım dokümanları ekte sunulmakta, Güney Afrika Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat Fuar temsilcisine ilişkin irtibat numarası ve mail adresi aşağıda yer alamkatadır.

Ek: Güney Afrika Helal Ticaret, Lojistik ve İmalat Fuar 2023 Tanıtım Broşürü

İletişim Bilgileri:

Fuar Temsilcisi: +27 11 236 8629

dale@dademinvestments.co.za

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.