2023/125 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2023/125)
        

1.    Deniz Taşımacılığından Kaynaklı Emisyonların AB ETS'ye Dahil Edilmesi Hakkında Bilgi;
2.    Bulgaristan Otoyol Kullanım Ücretleri Hakkında Bilgi;
3.    TCY Geçiş Sürecinin Uzatılması Hakkında Bilgi;
4.    Deprem Bölgesindeki Balıkçılara Verilecek Destekler Hakkında Bilgi;
5.    Kanada / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi;
6.    Japonya - Bitki Sağlık Sertifikası Uygulama Değişikliği Hakkında Bilgi;
7.    Raillive 2023 Etkinliği Hakkında Bilgi;
8.    Senegal Güncel Kamu Projeleri Hakkında Bilgi;
9.    Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi;
10.    Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu Hakkında Bilgi;
11.    Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı İle Görüşme Hakkında Bilgi;
12.    Fuar Organizatör Bilgileri Hakkında Bilgi;
13.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

DENİZ TAŞIMACILIĞINDAN KAYNAKLI EMİSYONLARIN AB ETS'YE DAHİL EDİLMESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından, Avrupa İklim Kanunu'nda belirlenen Birlik hedeflerine ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşılması amacıyla deniz taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) dahil edildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, “Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemine Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazı Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını Sağlamak için (AB) 2015/757 Sayılı Yönetmeliği Tadil Eden” (EU) 2023/957 sayılı Tüzüğün, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Mayıs 2023 tarihli ve L130 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu yayım tarihini takip eden yirminci günde yürürlüğe gireceği belirtilerek söz konusu Tüzük ile AB ETS'nin deniz taşımacılığı faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için gerekli olan izleme, raporlama ve doğrulama kurallarının belirlendiği ifade edilmektedir.

 Bu kapsamda, ilgili düzenleme ile ticari amaçlarla kargo veya yolcu taşımacılığı yapan, 5.000 brüt ton ve üzeri gemilerin; son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerinde; ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferleri sırasında salınan sera gazı emisyonlarının AB ETS kapsamına alındığı bildirilmektedir. Öte yandan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu düzenlemenin, 400 brüt tonaj ve 5.000 brüt tonaj arasındaki genel kargo gemileri ve ticari amaçlarla kargo taşımacılığı sırasında serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarına ilişkin olarak son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferlerini, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferler için de geçerli olacağı belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 400 brüt tonaj ve 5.000 brüt tonaj arasındaki offshore gemilerinin de, son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonlarının da Tüzük kapsamında olacağı vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, söz konusu düzenlemenin 5.000 brüt tonajın üzerindeki offshore gemileri için de son uğradıkları limandan bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limana ve bir üye devletin yetki alanında bulunan bir limandan bir sonraki uğraklarına kadar olan seferleri, ayrıca bir üye devletin yetki alanında bulunan limanlar içerisinde gerçekleştirdikleri seferlerde serbest bıraktıkları sera gazı emisyonları için geçerli olacağı bildirilmekte olup, ilgili düzenlemeye yönelik AB Resmi Gazete metni ekte yer almaktadır.

Ek: AB Resmi Gazete Metni

2

            BULGARİSTAN OTOYOL KULLANIM ÜCRETLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, bilindiği üzere Bulgaristan'da 3,5 ton üzerindeki ağır kamyonlar ve otobüsler için TOLL sistemi 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Bugüne değin geçen sürede sistemden kaynaklanan sıkıntılar büyük oranda çözüme kavuşturulsa da firmalarımız tarafından Sofya Ticaret Müşavirliğine konuyla ilgili birtakım şikâyetler geldiği belirtilmektedir. Bunlar;

• Aracın üzerinde On-board Unit (OBU) olmasına rağmen kameranın okumaması, OBU'dan o anda sinyal alınamaması veya kapalı olması gibi gerekçelerle ceza düzenlendiği,

 • Sınır kapılarında yer alan makinelerden alınan güzergah kartlarında özellikle Slovak, Çek ve Yunan alfabelerinde yer alan bazı harflerin Latin alfabesindeki harflerle karıştırılması sonucu plakanın yanlış yazılması ancak basılı güzergah kartında bu yanlışlığın görülmemesi sebebiyle ihlale düşülmesi konularında yoğunlaşmaktadır.

Bu kapsamda, konuyla ilgili Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ve Yol Altyapı Ajansı nezdindeki girişimler sonucunda Bulgaristan Karayolları Kanununda değişiklikler yapılmış ve yapılan değişiklikler 10.02.2023 tarihli 14 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan yazıda, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklikler kapsamında hâlihazırda geçerli bir sözleşme kapsamında aracın üzerinde çalışır halde bir OBU bulunması ancak farklı sebeplerle sistem ile OBU arasında bağlantı sağlanamaması veya bir güzergâh kartı bulunmasına rağmen güzergâh kartının hatalı bilgiler içermesi durumlarının özünde bir kötü niyet taşımadığının değerlendirildiği ve bu kapsamda araç sahibine veya sürücüsüne geçiş ücretini ödemesi veya açıklamada bulunması için belirli bir süre tanındığı anlaşıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu değişikliklerin mevcut hali ile 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer aldığı ifade edilmektedir.

Ek: Tablo

3

            TCY GEÇİŞ SÜRECİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Avrupa Birliği (AB) güncel tıbbi cihaz mevzuatına tam uyum çalışmaları kapsamında, (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Tüzüğü (MDR) ile (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Tüzüğüne (IVDR) tam uyumlu olan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ile “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”nin 2/6/2021 tarihli ve 31499 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, tıbbi cihazların tedarik edilememe riskini azaltmak amacıyla, “(AB) 2017/745 sayılı ve (AB) 2017/746 sayılı Tüzükleri belirli tıbbi cihazların ve in vitro tanı amaçlı tıbbi cihazların geçiş hükümleri bakımından tadil eden (AB) 2023/607 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü”nün 20 Mart 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde 20 Mart 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, söz konusu Tüzüğe paralel olarak hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 2 Nisan 2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yazısına atfen anılan Bakanlıktan alınan yazıda, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin değişen beşinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen koşulların karşılanması kaydıyla

• Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 110 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği veya Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş olan ve Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca geçerli olan bir sertifikası bulunan;

- Sınıf III cihazlar ve süturlar, zımba telleri, dental dolgular, dental braketler, diş kronları, vidalar, kamalar, plaklar, teller, pinler, klipsler ve konektörler hariç sınıf IIb implante edilebilir cihazların, 31/12/2027 tarihine kadar,

- (1) numaralı alt bentte kapsananlar dışındaki sınıf IIb cihazlar, sınıf IIa cihazlar ve steril durumda veya ölçüm fonksiyonuna sahip olarak piyasaya arz edilen sınıf I cihazların, 31/12/2028 tarihine kadar piyasaya arz edilebileceği veya hizmete sunulabileceği,

• Aynı fıkranın (c) bendi uyarınca, 110 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürünün bir onaylanmış kuruluşun dahiliyetini gerektirmediği, 26/5/2021 tarihinden önce uygunluk beyanı düzenlenmiş ve bu Yönetmelik uyarınca uygunluk değerlendirme prosedürünün bir onaylanmış kuruluşun dahiliyetini gerektirdiği cihazların, 31/12/2028 tarihine kadar piyasaya arz edilebileceği veya hizmete sunulabileceği,

 • Aynı fıkranın (f) bendi uyarınca, sınıf III ısmarlama imal edilen implante edilebilir cihazların, 26/5/2024 tarihine kadar imalatçının veya yetkili temsilcinin uygunluk değerlendirmesi için Ek VII'nin 4.3. numaralı maddesinin birinci alt paragrafı uyarınca bir onaylanmış kuruluşa resmi bir başvuruda bulunması ve 26/9/2024 tarihine kadar onaylanmış kuruluş ile imalatçının, Ek VII'nin 4.3. numaralı maddesinin ikinci alt paragrafı uyarınca yazılı bir anlaşma imzalaması şartıyla, 52 nci maddenin yedinci fıkrasında atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme prosedürü uyarınca bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen bir sertifika olmaksızın, 26/5/2026 tarihine kadar piyasaya arz edilebileceği veya hizmete sunulabileceği ifade edilmektedir.

İlave olarak, söz konusu cihazların süre uzatımından yararlanabilmesi için ekte (Ek-1) sunulmakta olan 2023/KK-1 Sayılı (AB) 2023/607 Sayılı Tüzük Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Duyuru doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvuru yapılması gerektiği, anılan kurum tarafından yapılacak inceleme neticesinde uygun görülen EC sertifikalarına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan hükümler gereğince süre uzatımı uygulanabileceği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca uygun görülen belge ve ilgili belgeye bağlı ürünlerin, belgede belirtilen belge geçerlilik tarihi dolmuş olsa da mevzuatın ilgili hükümleri gereğince süre uzatımından yararlanabileceği, Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı halde görülebileceği ve ilgili belgelere bağlı ürünlerin piyasaya arz edilmesinde herhangi bir sakınca bulunmayacağı bildirilmekte olup tıbbi cihazların tedarik, satın alma ve benzeri süreçlerinde anılan hususlar göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

Ek: 2023/KK-1 Sayılı (AB) 2023/607 Sayılı Tüzük Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Duyuru (7 sayfa)

4

DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ;

25 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Depremden Zarar Gören İllerde Deniz ve İçsularda Avcılık Yapan Balıkçıların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile 2/5/2023 tarihli ve 7220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında deprem bölgesinde denizde ve iç sularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ ile Adana ve Hatay'da kayıtlı denizde avcılık yapan balıkçı teknesi sahiplerine 5 bin lira ila 60 bin lira arasında; Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya kayıtlı balıkçı tekne sahiplerine de 3 bin 500 lira ila 6 bin lira arasında destek ödemesinde bulunulmasına karar verildi.

Tebliğe ile desteklemeye ilişkin başvuru tarihleri Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce ilan edileceği ve ödemelerin 6 Şubat-31 Aralık 2023 döneminde yapılacağı bildirildi.

6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230525-3.htm bağlantısından erişim sağlanmaktadır.

5

            KANADA / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ

VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; malumları olduğu üzere, Kanada tarafından ülkemiz menşeli, Kanada tarife cetveline göre 1902.19.21.30, 1902.19.23.30, 1902.19.91.00, 1902.19.93.00, 1902.19.22.30, 1902.19.29.30, 1902.19.92.30, 1902.19.99.30 kodları altında yer alan makarna ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulanmaktadır. Mezkur önlemler kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından 15 Mayıs 2023 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

Bu çerçevede, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), tarafından önlemin kaldırılması halinde damping ve sübvansiyonun devam edip etmeyeceği incelenecek olup, CBSA'in dampingin ve sübvansiyonun devam edeceğine hükmetmesi halinde CITT tarafından önlemin kaldırılması durumunda devam edecek damping ve sübvansiyonun yerli üreticiler nezdinde zarara yol açmasının olası olup olmadığını inceleyecektir. CITT'nin de paralel bir karar vermesi halinde önlemin devam etmesinin gerekli olduğuna hükmedilecektir. İki kurumdan birinin aksi bir karar vermesi halinde ise önlemlerin yürürlükten kaldırılması söz konusu olacaktır. Soruşturma açılış bildirimine göre, soruşturma kapsamında işbirliğine gitmek isteyen tarafların 30 Mayıs 2023 tarihine kadar ilgili taraf formlarını doldurması gerekmektedir.

Bu çerçevede, işbirliğine giden taraflara CBSA tarafından soru formları iletilerek yanıtlanması talep edilecektir. Söz konusu açılış bildirimi ve soruşturma takvimine ilişkin bilgi https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/ra/en/item/18500/index.do adresinde yer almaktadır.

6

JAPONYA - BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI

UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından gelen yazıda; Tokyo Büyükelçiliğimiz kanalıyla Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı'ndan alınan ve Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus BAYRAM'a muhatap mektup ile Japonya'ya ithalata konu bitkisel ürünlere ilişkin karantina tedbirlerinde yapılan değişiklikle geçerli olacak yeni uygulamaya dair bir takım bilgi ve belgeler talep edilmektedir.

Söz konusu yazıda, Japonya'nın Bitki Koruma Yasası'nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, 5 Ağustos 2020 tarihinde Japonya Resmi Gazetesinde yayınlandığı ve aynı gün yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bahsi geçen yönetmelik değişikliğinden sonra kargo yoluyla Japonya'ya ihraç edilmek istenen belirli ürünlere 5 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Bitki Sağlık Sertifikası eşlik etme zorunluluğu getirilmektedir.

Japonya'nın G/SPS/N/JPN/684/Add.1 simgeli SPS bildiriminde kargo yoluyla Japonya'ya yapılacak ithalatlarda yeni uygulaması hakkında bilgi yer almaktadır. Japonya'nın uygulama değişikliği ve SPS bildirimi hakkında, Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyen Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz bilgilendirilmiş olup; Japonya'nın talep ettiği bilgiler ise ayrıca gönderilmektedir.

Ek: Bildirim

7

RAİLLİVE 2023 ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Madrid Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, İspanya'nın önemli demiryolu tedarikçileri arasında olan İspanya Demiryolları Birliği (MAFEX) tarafından 29 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde Madrid'de Raillive 2023 etkinliğinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, anılan etkinliğin, Avrupa'nın sektördeki başlıca organizasyonları arasında olduğu dile getirilmiş olup etkinliğin sektörde yer alan firmalar için İspanya pazarında iş bağlantıları kurabilmek açısından faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.

Ek: Broşür ve Sunum

8

SENEGAL GÜNCEL KAMU PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Dakar Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Dakar Müşavirliğince Senegal Dışişleri Bakanlığı Ortaklıklar, Ekonomik ve Kültürel Teşvik Direktörü ile yapılan görüşmede Sayın Müşavirin talebi üzerine Senegal'de kısa vadede gündemde olan projelere ilişkin bir dosyanın alındığı ifade edilmiştir.

Ek: Portefeuille_senegal_ppp_080320223_vpubliee

9

VENEZUELA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda; 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında Karakas / VENEZUELA'da düzenlenecek olan “Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı” organizasyonunun Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Anılan Fuara katılmak isteyen firmaların 12 Haziran 2023 Pazartesi gününe kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Anılan fuara katılım bedeli 550.- $ / m2 olarak belirlenmiş olup, aşağıda yer alan Başvuru Formu linkinden gerçekleştirilebilecek olan başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 no'lu ABD Doları hesabına katılım bedelinin %50'sinin 12 Haziran 2023 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı Başvuru Formu

Katılım Bedeli: Tahmini olarak 550.-$/m2 (nakliye hariç) Katılım Bedeline;

• Yer kirası,

• Özel stant konstrüksiyonu,

• Stant genel ve günlük temizlik hizmeti,

• Fuar basılı kataloğunda yer alma

• Reklam, tanıtım hizmetleri

• M2 baz alınarak ücretsiz fuar giriş kartı

• Elektrik ve internet bağlantısı,

• Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

• Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri

Fuarın milli katılımının, “5973 sayılı Karar” çerçevesinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, ilgili fuarın gerçekleştirileceği ülke hedef ve öncelikli ülkeler arasında olmasından dolayı, katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle, metrekare başına belirlenecek destek birim fiyatının %50 oranından fazla olması ihtimali bulunmaktadır.

Ek: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartlar

10

DÜNYA DÖNGÜSEL EKONOMİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dünya'nın önde gelen yıllık döngüsel ekonomi etkinliklerinden biri olan Dünya Döngüsel Ekonomi Forumu'nun (WCEF), 30-31 Mayıs tarihlerinde Helsinki/Finlandiya'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, döngüsel ekonomi alanında çalışan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 2.000'i aşkın uluslararası katılımcıyı bir araya getiren program kapsamında, finans, gıda, ormancılık, madencilik ve enerji, moda ve tekstil, plastik ve ambalaj, inşaat, elektronik, hidrojen, rejeneratif büyümeye ilişkin konuların yanı sıra ticaret ve değer zincirlerine ilişkin tematik oturumlar gerçekleştirileceği ve programı çevrimiçi olarak takip etmek mümkün olup, https://www.lyyti.fi/reg/World_Circular_Economy_Forum_2023_Online_Event_5407 internet bağlantısından kayıt olunacağı ifade edilmektedir.

11

ARJANTİN EKONOMİ BAKANLIĞI TİCARET MÜSTEŞARI İLE GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ;

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yazılarına atfen, Arjantin'de yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve döviz rezervi sorunları nedeniyle, Arjantinli ithalatçı firmaların Arjantin makamlarından ithalat lisansı temin etmekte zorlandıkları, söz konusu lisansların mal ithalatı için 90 gün, hizmet ihracatı için 60 gün veya Arjantin makamlarının takdirine göre daha uzun sürelerde lisans temin edilebildiği, ithalat bedellerinin ürünün niteliğine göre değişmekle birlikte ürünün sevk edilmesinden 180 gün veya daha sonra ödenebildiği, bu kapsamda firmaların Arjantin makamlarından gerekli ithalat izinlerini alabilmeleri için Büyükelçiliğimiz ve Müşavirliklerince girişimlerde bulunulduğu belirtilmiştir.

Yazıda devamla; 8 Mayıs 2023 tarihinde Arjantin Ekonomi Bakanlığı Ticaret Müsteşarı ile Buenos Aires Büyükelçimiz arasında bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmeye Müşavirliğimizce de katılım sağlandığı ifade edilmiştir. Bahse konu görüşmede,

-Sayın Büyükelçimiz tarafından, ikili ticaret hacminin 2022 yılında 1,2 milyar dolara ulaştığı ve Arjantin'e sanayi ürünleri ihraç ederken Arjantin'den tarım ürünleri ithal edildiği,

-Arjantin'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle Arjantin makamları tarafından nihai tüketim ürünleri yerine üretime dönük ürünlerin ithalatı konusunda daha ılımlı bir yaklaşım sergilenmekte olduğu ve bu kapsamda, ülkenin üretimine önem verildiği için, ülke sanayisinin üretimine yönelik ürünlerimizin ihraç edildiği ve nihai ürün ihraç edilmediği,

-Ülkemizden Arjantin'e yönelik son dönemde ilginin önemli ölçüde arttığı, nitekim 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde Uludağ İhracatçı Birliği tarafından Otomotiv Sektörel Heyetinin düzenleneceği,

-Yatırım konusuna ilgi duyan Türk firmalarının olduğu, stratejik altyapı projesi olan La Pampa Nestor Kirshner boru hattı projesinde Türk personelin çalıştığı,

-Ülkemizin Gümrük Birliği üyesi olması nedeniyle AB ile aynı kalitede üretim yaptığı, ürünlerimizin fiyat avantajına sahip olduğu,

- 4-5 saatlik uçuş mesafesinde 60 civarında ülke bulunduğu ve ülkemizin Arjantin için önemli birpazar olduğu ve aynı şekilde ülkemizin de Arjantin'i Latin Amerika için önemli bir ülke olarak değerlendirdiği,

-Ülkemizin sadece mal ihraç etmeye çalışan bir ülke olarak algılanmaması gerektiği, aynı zamanda Arjantin'in güvenilir bir ticaret ortağı olduğu, yatırımcılarımızın Arjantin'e de kayda değer ilgisi bulunduğu, hemen her hafta bir firmamızla telekonferans üzerinden görüşmeler gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Bunun yanı sıra, Sayın Büyükelçimiz tarafından, Arjantin-Türkiye ilişkilerinin tarihi bir derinliğinin bulunduğu, bu çerçevede ticari ve ekonomik bağların önemli bir boyut oluşturduğu, bu boyutu geliştirme konusunda Arjantin tarafından son dönemde uygulamaya konulan ithalat izin sisteminin bir sınama teşkil ettiği, Arjantin ekonomisindeki gelişmelerin izlendiği ve atılan adımları anlamakla birlikte Arjantin için çok önemli olan tarım alanındaki üretim kapasitesini geliştirme amaçlı makina ve aksam ihracatımızın hayata geçirilemediği,

bu konuda Arjantinli ithalatçı firmaların Büyükelçiliğimize başvurarak ithalat lisansı alınması konusunda yardım talep ettiği belirtilerek Sayın Müsteşar'ın sorusu üzerine Arjantin'in üretimine katkı sağlayacak olan firmaların ithalat lisans başvuruları konusunda Bakanlıklarının yardımlarından memnuniyet duyulacağı, ayrıca Ticaret Müşavirliğimiz ile Bakanlıkları arasında doğrudan bir iletişim kanalı kurulmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır.

Öte yandan Sayın Müsteşar tarafından, ülkemiz ile ilişkilerin diplomatik kanallar vasıtasıyla geliştirilmek istendiği, Arjantin'in çok kritik bir dönemden geçtiği, kuraklık ve döviz sorunu nedeniyle ithalat izinleri konusunda belirli kriterler çerçevesinde önceliklendirme yapıldığı, Büyükelçimizce gündeme getirilen dosyaların tamamının üretime yönelik olduğu, ithalat izinlerinde Türkçe bilen bir yetkili tarafından ithalatı artan ürünlerde lisans verilmesinin durdurulduğu, dolar sorunu çözülene kadar firmaların beklemesinin gerektiği, firmaların fazla lisans başvurusunda bulunmamasının uygun olacağı, diğer bir ifadeyle ihracat yapılmaması, pek çok firmanın SIRA başvurularının onaylanabilmesi için mahkemeye başvurduğu ifade edilmiştir. Görüşme sonucunda Büyükelçimizin önerisi üzerine anılan Bakanlık yetkilisinin Ticaret Müşavirliğimizle doğrudan iletişime geçebileceği belirtilmiştir.

12

FUAR ORGANİZATÖR BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Irak ve Ürdün'de düzenlenecek olan çeşitli fuarlara ilişkin organizatör ve takvim bilgilerini içeren yazılar ekte iletilmektedir.

Ek: Organizatör ve Takvim Bilgileri

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.