2022/278 Fiyat İstikrarı Komitesi'nin Kurulmasını İçeren Kanun Hk

Sayın Üyemiz;

26 Kasım 2022 Cumartesi tarihli Resmî Gazete'de yer alan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluşu ve görevleri ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren düzenlemelere ilişkin ayrıntılar belirlendi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verildi.

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Komite;

•          Hazine ve Maliye Bakanı,

•          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,

•          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,

•          Sanayi ve Teknoloji Bakanı,

•          Tarım ve Orman Bakanı,

•          Ticaret Bakanı,

•          Strateji ve Bütçe Başkanı ile

•          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak.

Komite, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

Komitenin görev ve yetkileri, "para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para politikası ve para politikası araçları dışında alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, kamu tarafından belirlenen veya yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak" olarak belirlendi.

Fiyat İstikrarı Komitesine, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisi verildi. Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak. Kanunla kamu ihale uzman yardımcılığına atanacakların, atama sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekecek.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, özellikle bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın yüzde 50'si kurum kazancından indirilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize önemle rica ederim.