2022/277 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/277)


1.    Uzbekistan British Tenders Authority Hakkında Bilgi;
2.    Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;
3.    Ticarette Teknik Engeller Raporu Hakkında Bilgi;
4.    ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
5.    Teknofest Başvuru Tarihi Güncellemesi Hakkında Bilgi;
6.    Komorlar Birliği/İhale Çağrısı Hakkında Bilgi;
7.    Güvensiz Ürünler Hakkında Bilgi;
8.    Venezuela (Karakas) Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
9.    Hırvatistan'da ÖTV İadesi Hakkında Bilgi;
10.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

UZBEKİSTAN BRİTİSH TENDERS AUTHORİTY HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Taşkent Ticari Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, son dönemde birkaç farklı ihracatçı firmamız tarafından Müşavirliğe yapılan başvurularda, "Uzbekistan British Tenders Authority" adlı bir kuruluşun “info@ubta-gov.org” uzantılı e-posta adresinden firmalara ihale talep ve duyurularının iletildiği ve geri dönüş yapan firmalarımıza ekte örnekleri yer alan dokümanların gönderilerek firmalardan ihale katılım bedeli adı altında ücret talep edildiği bilgisi verilmiştir.
 

Firmalarımıza gönderilen belgelerin Müşavirlikçe incelendiği, yapılan araştırma sonucunda böyle bir kuruluşun bulunmadığı, adres ve iletişim bilgilerinin yanlış olduğu ve gönderilen evrakların sahte olduğu tespit edilerek ilgili firmalarımızın bu doğrultuda bilgilendirildiği ifade edilmektedir.

Müşavirlikçe söz konusu kuruluşa ilişkin teyit taleplerindeki artışa dikkat çekilmesi nedeniyle firmalarımızın herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmalarını engellemek istenmektedir.

Ek: Ubta Tender Applıcatıon Confırmatıon Letter Turkey

2

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esaslar, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlenmiştir. 2016/1 sayılı Genelge kapsamında;
 

-"Fire ve Kullanım Oranları" matlaplı 9'uncu madde yer alan yem kullanımlarına ilişkin tablo 4'te yer almakta olan levrek balığı için belirlenen azami yem oranının 2 kg'dan 2,25 kg'a artırılması,

-"Fire ve Kullanım Oranları" matlaplı 9'uncu madde yer alan yem kullanımlarına ilişkin tablo 4'e granyöz cinsi balık için ise azami yem kullanımının 2,97 kg olarak eklenmesi hususlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu değişikliklerin derç edildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin İhracat Mevzuatı bölümünden https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi ulaşılabilmektedir.

3

TİCARETTE TEKNİK ENGELLER RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; malumları olduğu üzere, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkeler; piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygunluğunun ve güvenliğinin temin edilmesi, tüketicinin ve çevrenin korunması, ulusal güvenliğin sağlanması gibi meşru amaçlara uygun olarak gerekli gördükleri önlemleri yürürlüğe koyma hakkına sahiptirler. Bu önlemler, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri aracılığıyla uygulanmaktadır.
 

Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri; sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunmakla birlikte, amacı dışında yerli üretimin ve sanayinin korunmasına yönelik uygulanmaları, meşru sayılmayan hedeflere yönelmeleri, meşru amaçları olsa dahi ticareti gereğinden fazla kısıtlamaları veya üreticiler/ülkeler arasında ayrıma yol açmaları durumunda “ticarette teknik engel” olarak değerlendirilmektedir.

Kurallara ve meşru hedeflere yönelik uygulandıklarında toplum refahını artırmaya yönelik olan bu önlemler, amacı dışında kullanıldıklarında uluslararası ticaretin akışını engelleyen ciddi sorunlara yol açmaktadırlar.

Bu kapsamda, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması hazırlanmıştır. TTE Anlaşması; meşru bir gerekçeye dayanarak oluşturulan teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticarette keyfi/gereksiz bir engel oluşturmasını veya ayrımcılığa yol açmasını engellemeye yönelik uluslararası düzenlemeleri belirleyen bir anlaşmadır.

Ülkemiz de TTE Anlaşmasına taraf ülkelerden biridir ve söz konusu anlaşmanın uygulanması, ulusal düzeydeki koordinasyonu ve TTE Bilgi ve Bildirim Merkezi görevlerinin yürütülmesi, Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü uhdesindedir.

Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa Bakanlığımızca 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlanmıştır.

TTE Raporu Bakanlığımızın internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu uzantısı üzerinden siz değerli paydaşlarımızın ve tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur. Önümüzdeki süreçte söz konusu raporun her yıl içeriğinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi suretiyle güncellenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu raporun geliştirilmesine yönelik her türlü katkınızın Bakanlığımıza iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır. Bununla birlikte, ihracatçımızın uluslararası pazarlarda karşılaştığı teknik engellerin bertaraf edilebilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlaması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.

4

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ

İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 01/01/2021-31/12/2021 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturması ile “Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 01/05/2021-30/04/2022 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturması ilgili tarafların taleplerini geri çekmesi üzerine iptal edilmiştir. Konuya ilişkin 26 Ekim 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-26/pdf/2022-23263.pdf  bağlantısından ulaşılması mümkündür.
 

5

            TEKNOFEST BAŞVURU TARİHİ GÜNCELLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Daha önce detayları https://dkib.org.tr/tr/faaliyetler-sirkuler-2022255-genel-sirkuler.html internet bağlantısı üzerinden yayınlanan 30 Nisan-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji yarışmaları ile Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dört bir yanında coşkuyla düzenlenecek kutlamalara farklı bir heyecan ve deneyim katacaktır. Teknofest 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru 30.11.2022 tarihine uzatılmıştır.

 

6

KOMORLAR BİRLİĞİ/İHALE ÇAĞRISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Antananarivo (Madagaskar) Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Komorlar Birliği makamlarından edinilen ve 15 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan Boingoma Limanının genişletilmesine ilişkin ihale çağrısı olduğu bilgisi verilerek ihale dokümanının gönderildiği ifade edilmektedir.
 

Ek: İhale Çağrısı

7

GÜVENSİZ ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; bilindiği üzere ülkemiz, 1996'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği gereğince Avrupa Birliği (AB)'nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını ve sistemini uyumlaştırmış olup, hem uygunluk değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri hem de ürün güvenliği denetimleri bu çerçevede yürütülmektedir.

 

Bu kapsamda, ülkemizde ürün güvenliğine ilişkin temel kurallar 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda düzenlenmektedir. Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin (PGD) esasları ile yetkili kuruluşların görevlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini belirlemektir. Kanun çerçevesinde ürünlerin güvenli olması zorunlu olup, bu kapsamda imalatçılar ürünün ilgili olduğu alanda yer alan teknik düzenlemelere uygun olarak üretim yapmak zorundadır.

İç piyasada yapılan ürün güvenliği denetimleri PGD olarak isimlendirilmekte ve dokuz farklı kamu kuruluşu tarafından sorumluluk alanlarındaki ürün grupları itibarıyla sürdürülmekte, bu faaliyetlerin ülke genelinde koordinasyonu ise Bakanlığımız tarafından sağlanmaktadır. Kanuna aykırı olduğu tespit edilen ürünler için Kanun uyarınca idari para cezaları uygulanmakta ve gerekli hallerde iktisadi işletmecilerin Kanunda öngörülen önlemlerden uygun ve gerekli görülenleri alması sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, 7223 Kanunun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin ikinci fıkrası; “Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır.” hükmünü amirdir. Bu minvalde, AB pazarına ihraç edilen ürünlerden uygunsuz olduğu tespit edilenler için Kanun kapsamında gerekli önlemlerin alınması ve yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

AB, sağlığa ve güvenliğe risk arz ettiği tespit edilen gıda dışı ürünlerin bildirimini AB Hızlı Uyarı Sistemi (RAPEX) üzerinden (https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport) yapmaktadır. Sistem herkesin erişimine açık olup, sistemde yer alan ülkemiz menşeli ürünlerin takibi Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte, görev alanları dahilinde incelemelerin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasını teminen yetkili kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

21 Kasım 2022 tarihi itibarı ile 2022 yılı başından itibaren RAPEX'te yayımlanan ülkemiz menşeli ürünler incelendiğinde;

-Toplam 71 adet bildirim yapıldığı, bunlardan 49 adedinin tüketici ürünlerine yönelik olduğu,

-Söz konusu 49 bildirim incelendiğinde; bunlardan 34 adedinin bebek ve çocuklara yönelik çeşitli giyim ürünleri olduğu,

-Bahse konu 34 adet bildirim tetkik edildiğinde ise; bunlardan 29 adedinin boğulma riski, geri kalanların da yaralanma riski nedeniyle güvensiz bulunduğu anlaşılmaktadır.

Başta bebek ve çocuklara yönelik giyim ürünleri olmak üzere, ülkemizden ihraç edilen tekstil ürünlerinde, çoğunlukla üzerlerinde bulunan süs vb. küçük cisimler nedeniyle güvensizlik tespit edildiği görülmekte olup, daha da önemlisi bahse konu ürünlerde boğulma/yutma vb. nedenlerle ortaya çıkan güvensizlik tespitlerinin yıllardır süregeldiği de dikkate alındığında, bu durumun AB pazarındaki Türk malı imajına ve nihayetinde ihracatımıza menfi etkilerinin bulunduğu izahtan varestedir.

Daha önce de belirtildiği üzere, AB ülkelerine ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler 7223 sayılı Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır ve bu ürünlerin ülkemizde uygulanan ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun ve dolayısıyla güvenli olması yasal bir zorunluluktur. Öte yandan, AB dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması gerektiği, anılan Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, firmaların Kanunun ihracata yönelik hükümleri kapsamında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca bilgilendirme seminerleri ve toplantıları gerçekleştirilmekle birlikte, firmaların bu alandaki farkındalıklarının artırılmasında sektör çatı kuruluşlarının desteği önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Birlikleri bünyesinde yer alan hazır giyim ve tekstil sektöründeki firmaların yukarıda açıklanan kapsamda uyarılması, ayrıca ihracatçıyı bilinçlendirmeye yönelik Birliklerince yürütülen rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinde bu hususlara yer verilmesinin, uluslararası pazarlardaki Türk malı imajının korunması ve geliştirilmesi noktasında büyük önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir.

8

VENEZUELA (KARAKAS) TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 22-26 Ocak 2023 tarihleri arasında Venezuela'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Karakas şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Venezuela'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için, son tarih 5 Aralık 2022 Pazartesi günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar TİM Firma Kayıt Formu - Venezuela (Caracas) Trade Delegation (tim.org.tr) internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 24.000-TL'dir. Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının Meclisimize huseyingok@tim.org.tr ulaşmasıyla kesinleşecektir.

Ek: Venezuela (Karakas) Ticaret Heyeti Taslak Programı

9

HIRVATİSTAN'DA ÖTV İADESİ HAKKINDA BİLGİ;

Zagreb Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 16 Kasım 2022 tarihinde Hırvatistan Gümrük İdaresi tarafından ÖTV kısmi iadesinden Türk taşımacılarının yararlanıp yararlanamayacağı hususuna ilişkin olarak özetle, Türkiye'deki ticari işletmelerin, Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gayri nakdi ödeme yöntemiyle satın aldıkları motorin için ödedikleri ÖTV'nin bir kısmını Özel Tüketim Vergileri Kanunu'nun 105. maddesi uyarınca geri alabilecekleri ifade edilmektedir.
 

Anılan yazıda devamla, ÖTV iadesinden yararlanmak için hak sahipleri siciline kayıt yapılması gerektiği, ÖTV'nin iadesi için ilk başvuru yapıldığında, hak lehtarının yetkili gümrük idaresince hak sahipleri siciline kaydedildiği ardından ticari eşya ve yolcu taşımacılığında yakıt olarak kullanılan motorin için ödenen ÖTV'nin bir kısmının iadesi talebi üzerine işlem gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, eşya taşımacılığı ve yolcu taşımacılığında ödenen ÖTV'nin bir kısmının iade tutarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği; ayrıca hak sahiplerinin, ÖTV iadesi başvurularını ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere elden teslim etmelerinin veya posta yoluyla göndermelerinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

https://carina.gov.hr/featured/excise-duty-refund-for-commercial-transport-of-goods-and-passengers-6744/6744

• Bölgesel Gümrük Ofisi Zagreb (Avenija Dubrovnik 11, 10 000 Zagreb-Hırvatistan Cumhuriyeti),

• Gümrük Ofisi Varaždin (Ulica braće Krajanski 18, 42 000 Varaždin- Hırvatistan Cumhuriyeti)

Ek: Zagreb Ticaret Müşavirliğinin Yazısı

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.