2022/218 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/218)


1.    Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Kapsamında Yapılan İhracatın Birlik Kaydına Alınması Hakkında Bilgi;
2.    Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri Hakkında Bilgi;
3.    Fas / Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
4.    Endonezya ile Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Anketi Hakkında Bilgi;
5.    Irak Uluslararası İmar ve Yatırım Fuarı Hakkında Bilgi;
6.    Fuar Duyurusu (Akra) Hakkında Bilgi;
7.    Fuar Duyurusu (Sudan) Hakkında Bilgi;
8.    Foodex Japan 2023 Duyurusu Hakkında Bilgi;
9.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ KAPSAMINDA YAPILAN İHRACATIN BİRLİK KAYDINA ALINMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; malumları olduğu üzere, İhracat Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinde “İhracat bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri” olarak ifade edilmiştir. Diğer taraftan, 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin onaylanmasında birliğin onayının aranması ve buna ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Müsteşarlığı'nın olumlu görüşü alınmak kaydıyla Müsteşarlık tarafından belirlenir.” hükmü amir olup, söz konusu hüküm doğrultusunda Ticaret Bakanlığınca belirlenen bazı işlemler haricinde ihracat işlemleri İhracatçı Birliklerince kayda alınmaktadır.

Bununla beraber, 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyanına (ETGB) ilişkin hususlar düzenlenmiş olmakla birlikte 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz.” denmektedir.

ETGB yoluyla ihracatın (mikro ihracat) son yıllarda yaygınlaşması ve ETGB yoluyla gerçekleştirilen ihracatın İhracatçı Birliklerimizce kayda alınabilmesine yönelik İhracatçı Birliklerimizden alınan talepler göz önünde bulundurularak, ETGB kapsamındaki ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri tarafından isteğe bağlı olarak sonradan kayda alınması için e-Birlik sisteminde gerekli altyapı geliştirmesi Meclisimizce tamamlanmış bulunmaktadır.

 Söz konusu geliştirme kapsamında Gümrük Beyannamesi girişine benzer bir süreç kurgulanmış olup, mevcut beyanname giriş ekranına “ETGB” tercihi ayrıştırıcı bir parametre olarak eklenmiş ve veri girişi yapılmayacak alanlar pasif hale getirilmiştir. Bu çerçevede, ETGB kapsamındaki ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri tarafından isteğe bağlı olarak sonradan kayda alınması için E-Birlik sisteminde işletilecek kurallar ekte yer almaktadır.

İhracatçı Birliklerince kayda alınacak ETGB yoluyla yapılmış ihracat beyannameleri, birlik genel kurullarına katılım ve yönetim kurullarına seçilmek için gerekli ihracat tutarı hesabına dahil edilecektir.

Ek: ETGB Kayda Alma Kuralları

2

TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ELEKTRİK TÜKETİM NOKTASI

EMİSYON FAKTÖRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan yazıları konusu, ülkemizdeki elektrik üretiminin ve nihai kullanıcıya elektrik şebekesi üzerinden ulaşan elektriğin sera gazı yoğunluğunun bilinmesine olan talebin her geçen gün daha da artmakta olduğu, kurumsal firmaların bu değerleri kullanarak elektrik tüketimleri kaynaklı Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını hesaplayabildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, yıl bazında Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörlerinin Bakanlıkları tarafından hesaplanarak 9 Ağustos 2022 tarihinde https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-elektrik-uretim-tuketim-emisyon-faktorleri internet sayfasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

EK: Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri

3

FAS / KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Fas tarafından “Kaplamalı Ahşap Paneller” ithalatına karşı belirlenen global kotanın aşılması durumunda kilogram başına 1,6 dirhem ek vergi alınması yoluyla uygulanan korunma önleminin uzatılmasını teminen 24 Mart 2022 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

Bu defa, Fas tarafından yapılan ve ekte yer alan DTÖ bildirimine göre anılan ülke tarafından halihazırda yürürlükte olan global kota uygulamasına devam edilecek olup 20 Eylül 2022 – 19 Eylül 2023 tarihleri arasında 33.000.000 kg, 20 Eylül 2023 – 19 Eylül 2024 tarihleri arasında 33.990.000 kg ve 20 Eylül 2024 – 19 Eylül 2025 tarihleri arasında 35.009.700 kg ürün vergisiz olarak Fas'a ihraç edilebilecektir. Belirtilen tarihler arasında belirlenen söz konusu kotaların aşımı durumunda ise kilogram başına 1,6 dirhem ek vergi alınacaktır.

Ek: Nihai Bildirim

4

            ENDONEZYA İLE MUHTEMEL BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AKDEDİLMESİ ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakerelerinin, 5 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olduğu ve bugüne kadar 4 müzakere turu gerçekleştirildiği ve gelinen aşama itibarıyla firmalarımızın Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı, ilgili firmalarımızca doldurulmak üzere bir anket hazırlamış olup; söz konusu ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=118 adresi üzerinden 7 Eylül 2022 tarihine kadar erişim mümkün olacaktır.

5

IRAK ULUSLARARASI İMAR VE

YATIRIM FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen bir Nota'ya atfen, 1-4 Mayıs 2023 tarihleri arasında, "Majd Alamal Uluslararası Fuar Koordinasyon Şirketi ile Irak Fuar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda ve “Bağdat Koordinasyon Kurulu” himayesinde, "Irak Uluslararası İmar ve Yatırım Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

Adres: Irak-Bağdat-Mansur

E-posta: elecfair@elec-fair.com - info@bg-iq.net

Web sitesi: www.bg-iq.com

Telefon: +964 790 5984770 / +964 771 2782919

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

6

FUAR DUYURUSU (AKRA) HAKKINDA BİLGİ;

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, "Ghana Trade Fair Company Limited" isimli bir şirket tarafından Akra Büyükelçiliğimize iletilen bir davet mektubunda, 31 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde anılan şirket organizatörlüğünde Akra'da bir satış pazarı düzenleneceği, söz konusu pazara yabancı KOBİ'lerin temaslarda bulunmak üzere katılımlarının beklendiği ve ilgi duyabilecek Türk iş çevrelerine etkinliğin duyurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Ghana Fair Trade Company Limited Davet Mektubu

7

            FUAR DUYURUSU (SUDAN) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinin, "Investor Uluslararası İlaç ve Fabrikalar Fuarı"nın 1-3 Mart 2023 tarihlerinde ülkenin başkenti Hartum'da düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Fuar Broşürü

8

FOODEX JAPAN 2023 DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Japonya/Tokyo'da, 7-10 Mart 2023 tarihlerinde Tokyo Big Sight'ta düzenlenecek olan “Foodex Japan 2023-48. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

2023 yılında 48 incisi düzenlenecek Fuar; gıda ihtiyacının sadece %40'ını kendisi karşılayabilen ve bu nedenle yılda yaklaşık 80 milyar $ değerinde gıda ithalatı yapan 126 milyon nüfuslu Japonya'da düzenlenmekte olup, bölgedeki diğer ülkelerin gıda pazarına da hitap eden bir özellik taşımaktadır. Söz konusu fuara, 2022 yılında 44 ülkeden 836'u Japon, 649'u yabancı olmak üzere 1.485 firma katılmış ve ziyaretçi sayısı 33.726 olarak gerçekleşmiştir (http://www.jma.or.jp/foodex/en/).

https://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/7D370A8845C0477D370A8845C0477D370A8845C0477D370A88.pdf

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.