2022/144 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2022/144)


1.    İGE A.Ş. Teminatlı Kredileri Hakkında Bilgi;
2.    İhracı Kayda Bağlı Mallar Hakkında Bilgi;
3.    Mücbir Sebep Onayı Hakkında Bilgi;
4.    AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı Hakkında Bilgi;
5.    Uluslararası Ticarette Eşyanın Paketlenmesi Konulu Çevrimiçi Eğitim Çalıştayı Hakkında Bilgi;
6.    Peru-Bitki Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi;
7.    Fine Food Australia 2022 Fuarı - Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
8.    Fuar Duyurusu (Rabat) Hakkında Bilgi;
9.    Fuar Duyurusu (Madagaskar) Hakkında Bilgi;
10.    Fuar Duyurusu Peru Hakkında Bilgi;
11.    Innofood Forum ve Fuarı Hakkında Bilgi;
12.    SENA 2023 Fuarı Milli Katılımı Hakkında Bilgi;
13.    Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            İGE A.Ş. TEMİNATLI KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracatçıların Eximbank'tan kullanacakları kredilerde ihracatçıya kefalet sağlamak amacıyla; Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve Eximbank ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE A.Ş.)  1 Mart 2022 tarihi itibariyle faaliyetine resmen başlamıştır.

Bu kapsamda Eximbank'tan kredi kullanacak ihracatçılarımız gerekli teminat mektubunu oluşturmak, yani kefalet sağlamak amacıyla öncelikle IGE A.Ş. ye başvuru yapmaları gerekmektedir. İGE A.Ş. Eximbank'tan kullanılacak Azami 1 Yıl vadeli ve maksimum 10 Milyon TL'ye kadar ki kredilere; 6 aylık kredilerde %0,5 (binde beş oranında) ve 6 aydan uzun vadeli kredilerde ise %1 Kefalet komisyonu tahsil ederek Kefalet sağlayacak ve başvurularda da 1.000.-TL Başvuru ücreti alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen firmalarımızın 31 Mayıs 2022 tarihinde kadar https://basvuru.eximbank.gov.tr/ adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurularda yoğunluk yaşanacağından süre sonu beklenmeden hemen başvuruda bulunulması firmalarımızın menfaatine olacaktır.

EK: İGE A.Ş. Kefalet Bilgi Notu

2

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda, Malumları olduğu üzere, 30.09.2010 tarih ve 27715 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/11) marifetiyle GTP: 1005 Mısır eşyasının ihracı kayda bağlanmıştır. Ayrıca 17 Ağustos 2012 tarih ve B.19.0.İHR.0.01.03.00 sayılı mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından gönderilen talimat ile de kayıt verilme işleminin sadece Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesi talimatlandırılmıştır.

Bu çerçevede, E-Birlik uygulamasında tüm GTP: 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihraç başvuruları yalnızca Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınacaktır.

Başvurularda kullanılacak dilekçe ve taahhütname örnekleri ekte bulunmakla birlikte, ayrıca taslak beyanname, fatura ve bitki sağlık sertifikası da kayıt başvurusu için sunulacak evraklardandır. Öte yandan, GTP: 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihracat kayıt başvuruları 2022 Mayıs ayı için (sadece bu aya mahsus olmak üzere) 13.05.2022 tarihine kadar alınacak olup; önümüzdeki aylarda ise başvurular ayın 1 ile 7. günleri arasında yapılacaktır.

Ek: 1) Dilekçe

      2) Taahhütname

3

MÜCBİR SEBEP ONAYI HAKKINDA BİLGİ;

 T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar meclisinden gelen yazıda, Bakanlıkları tarafından yürütülen, “İhracat:2017/4 sayılı Tebliğ”in 17'nci maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlenmiş olduğu, bu çerçevede, anılan maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde “Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali”nin söz konusu mücbir sebep ve fevkalade haller arasında sayılmış olduğu, aynı maddenin üçüncü fıkrasının “Bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Bakanlıkça belirlenir” hükmünü haiz olduğu belirtilmekte, öte yandan aynı Tebliğin 22'nci maddesinin birinci fıkrasının "Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir." hükmünü amir olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, haşhaş tohumu ihracatımızda en önemli pazar alanlarından birinin Hindistan olduğu, haşhaş tohumu ihracatımızın 2/3'ünün Hindistan'a gerçekleştiği, son iki yıldır ülkemizden Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının gerçekleştirilemediği bildirilmekte, 2022 yılı için ise bildirilen kota miktarı sebebiyle açıkta kalacak ihracat miktarının ortaya çıkacağı, dolayısıyla Hindistan tarafından uygulanan kota kısıtlaması sebebiyle ihracat gerçekleştirilemeyeceğinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Hindistan'da yaşanan sorunun, söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde taahhüt altına girmiş firmaların kendi çabaları ve iradeleriyle önüne geçemeyecekleri, oluşunu ve sonuçlarını engelleyemeyecekleri bir sorun olması karşısında Bakanlıkları tarafından mücbir sebep ve fevkalade hal olarak belirlenmesi gereğinin hasıl olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, 05/05/2022 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibarıyla anılan nedenden dolayı taahhüt hesabı kapatılamayan belgesiz ihracat kredilerine, belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Hindistan'a yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatın bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti veya taahhüt konusu faaliyetin gerçekleştirilemediğine dair kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmi yazının tevsiki kaydıyla, kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi şartıyla, anılan Tebliğ'in 17'nci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi hususunun uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

4

AB ATIK SEVKİYAT TÜZÜĞÜ REVİZYON TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından Atık Sevkiyatları Tüzüğünü revize eden bir mevzuat taslağı açıklanmış olup, anılan taslak ile atık kaçakçılığına karşı kararlı bir tutum sergilenmesi, atık ihracatına daha katı kurallar getirilmesi sağlanırken, AB'nin de döngüsel ekonomi kapsamında söz konusu atıklardan daha fazla faydalanabilmesi amacıyla atığın bir kaynak olarak AB içinde dolaşımına yönelik etkin bir sistem oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, anılan mevzuatın kıymetli hammadde sınıfındaki hurda demir dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerin AB'den girdi teminine yeni düzenlemeler getirmesi öngörülmekte olup, konuya ilişkin özet bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK: Atık Sevkiyatları Tüzüğü Bilgi Notu

5

ULUSLARARASI TİCARETTE EŞYANIN PAKETLENMESİ KONULU

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'ne İslam Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT) tarafından iletilen bir yazıya atıfla, 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 12:30'da (Türkiye saati ile) Zoom ortamında Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Desteklenmesi kapsamında "Uluslararası Ticarette Eşyanın Paketlenmesi" üzerine bir çevrimiçi eğitim çalıştayı düzenleneceği, bu eğitimle ihraç ürünleri için maliyetleri ve ilgili riskleri dikkate alarak ihracatta farklı paketleme şekillerine dikkat çekilmesi, paketleme tekniklerinin öğrenilmesi, her ürün için uygun paketlemenin seçilmesinin öğrenilmesine katkıda bulunmanın amaçlandığı bildirilmekte olup, ayrıntılı bilgileri ekte yer alan faaliyete aşağıdaki Zoom bağlantısından erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_w_bOrE9OSuiylXlciP7hiw)

Ek: Çalıştay Programı

6

PERU-BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Peru'nun Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir Nota'ya atıfla, Peru Ulusal Tarım Sağlığı Merkezi (SENASA)'nce bitki sağlığı sertifikalarında yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtilerek, bahsi geçen sertifikaların beyaz kağıda, siyah beyaz basılı ve aşağıdaki güvenlik unsurlarına sahip olarak geliştirildiği bildirilmektedir.

- Sol üst köşede Peru Tarımsal Gelişme ve Sulama Bakanlığı'nın logosu,

- Sağ üst köşede SENASA'nın logosu,

- Online tasdik için QR Kod.

İlaveten sertifikaların https://servicios.senasa.gob.pe/verify/ adresinden de kontrol edilebileceği, muhtemel sorular için ise aşağıdaki yetkili ile irtibata geçilebileceği kaydedilmektedir.

Eco. Waldir Arbildo Ramirez

SENASA- Koordinasyon Birim Şefi

+51 983-281331

warbildo@senasa.gob.pe

7

 FİNE FOOD AUSTRALİA 2022 FUARI - MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Melburn / Avustralya'da 05-08 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2022 Uluslararası Gıda Ürünleri, Makineleri, Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonu 5. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarlarından biri olarak nitelendirilmektedir. 2019 Yılında 60 ülkeden 1.000'i aşkın katılımcı firmanın yer aldığı ve dünyanın dört bir köşesinden 26.000'den fazla kişi tarafından ziyaret edilen fuar, küresel salgın koşullarındaki 2 yıllık aranın ardından 2022 Yılında kapılarını tekrar açıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2022-2023 Yılları için "hedef ülke” olarak ilan edilen Avustralya aynı zamanda "Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi” kapsamındaki 18 ülkeden biri konumunda olup, "Fine Food Australia 2022 Fuarı” için devlet desteği tutarı 12.716 TL / m2 olarak açıklanmıştır.

Fuarda Türkiye pavilyonu hol ana giriş kapısına yakın ve ziyaretçi trafiği açısından avantajlı bir konumda yer almaktadır. Milli katılım organizasyonu fuar katılım bedeli 1.300 USD / m² olarak devam etmektedir. Fuar ilanı EK'li olup, milli katılım organizasyonundaki firmalara Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki hizmetler sağlanacaktır;

· Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

· Katılımcı ürünlerinin yurtdışına nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

· Reklam ve tanıtım hizmetleri,

· Fuara giriş kartı temini, fuar resmi kataloğunda ve internet sitesinde yer alma,

· İİB tarafından hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma,

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Fine Food Australia 2022 Fuarı milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların http://www.iib.org.tr/OnlineRegistration/tr/fuar.aspx bağlantısından ulaşılan fuar katılım talep formunu doldurmaları gerekmektedir. Fuar katılım taleplerinin değerlendirilmesinde başvurusu sırası gözetilecektir.

 EK: Fuar İlanı

8

FUAR DUYURUSU (RABAT) HAKKINDA BİLGİ;

Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı'nın himayesinde ve Tanca Tetouan Al Hoceima Bölgesel Yatırım Merkezi organizasyonuyla, Enerji / Maden ve Taş Ocağı Dergisi tarafından 22 – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Tanca şehrinde “RWM Expo- 1. Uluslararası Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuarı” düzenleneceği ve "RWM Expo", görüşmeler ve B2B / B2C ağ oluşturma platformu olarak sektördeki profesyoneller için iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı, ortaklıklar için yeni olanaklar ve gelişmekte olan sektöre yatırım için periyodik ve temel buluşma yeri olmayı hedeflediği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Fuar Bilgileri

9

FUAR DUYURUSU (MADAGASKAR) HAKKINDA BİLGİ;

Antananarivo Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Madagaskar Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Genişleme Direktörlüğü Özel Sektör Tanıtım Destek Hizmeti (Direction de l'Expansion Economique-Service d'Appui à la Promotion du Secteur Privé (SAPSP) biriminden alınan ve ekte örneği sunulan notada Madagaskar'da 2022 yılında düzenlenecek fuar ve organizasyonlar belirtilmiş olup, ilgilinen firmalara ulaştırılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Nota

10

FUAR DUYURUSU PERU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Peru Fuarları (Ferias en Peru) isimli kuruluştan alınan yazıya atıfla, Lima'daki Villa Ciudad Ferial adlı fuar alanında; - 24-27 Ağustos 2022 tarihlerinde, 9. Expo Plast Peru Uluslararası Plastik Endüstrisi Fuarı, 2. Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Konferansı ile Uluslararası Ambalaj Fuarı'nın, - 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde yiyecek-içecek sektörüne yönelik 7. GASTROMAQ Uluslararası Fuarı ile moda ve tekstil sektörüne ilişkin TEXTILINCA Fuarı ve grafik tasarım alanına yönelik 21. GRAFINCA Fuarı'nın, - 22-25 Eylül 2022 tarihlerinde ise güzellik, sağlık, dekorasyon gibi çeşitli sektörlerden orta ve küçük işletmelere yönelik İş ve Ev Fuarı'nın tertipleneceği kaydedilmektedir.

Bahsekonu yazı ekinde alınan, Ağustos 2022-Eylül 2022 döneminde düzenlenmesi öngörülen fuar ve etkinlikleri içeren liste ilişikte sunulmakta olup, etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere https://feriasenperu.com/calendario-ferial.php  adresinden erişilebilmektedir.

Bilindiği üzere “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerinde yer alması gerektiği hususunu dikkate almaları gerekmektedir. Listelerde bulunmayan fuarların destek kapsamına alınabilmesi ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için, fuar başlama tarihinden 1 ay önce Birliğimize başvurarak Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen fuarlar listesine dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Peru'da Önümüzdeki Dönemde Düzenlenecek Fuarlar

11

INNOFOOD FORUM VE FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu (RF) Türkiye Ticaret Mümessilliğinden Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda; 19-20 Eylül 2022 tarihlerinde RF Sanayi ve Ticaret Bakanlığının desteğiyle Krasnodar Bölgesi, Gelendzhik şehrinde gıda endüstrisi ve tarım teknolojisi sektörlerinin önde gelen katılımcılarını bir araya getirecek olan "INNOFOOD Uluslararası Gıda Sanayi ve Tarım Yenilikçi Teknolojiler Forumu" ve söz konusu forumla eş zamanlı bir fuar düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan foruma ilişkin hazırlanan broşür ekte yer almaktadır.

Ek: Innofood Forum Broşürü

12

SENA 2023 FUARI MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Boston/ABD'de 12-14 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo North America – Kuzey Amerika Su Ürünleri 2023 Fuarı'na yönelik olarak Genel Sekreterliğimizce 5. kez Türkiye Milli Katılımı organize edilmesi planlanmaktadır.

Amerika kıtasının, su ürünleri sektöründeki en önemli fuarı olarak kabul edilen söz konusu etkinliğe yönelik olarak 2016 yılından itibaren düzenlenen Milli Katılım organizasyonları ile su ürünleri sektöründe ABD pazarındaki payı çok az olan ülkemiz için pazara girişte önemli bir adım atılmıştır.

Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan Seafood Expo North America 2023 Fuarı'nın Milli Katılımcılarına, Genel Sekreterliğimizce;

-Stand alanı kiralanması

-Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği,

-Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

-Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin planlamanın sağlıklı olarak yapılabilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerinizin, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

EK: Seafood Expo North America 2023 Fuarı

13

            DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.