2021/370 Beyanname Düzeltme Hk.

Sayın Üyemiz;

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap yazısında özetle;

İhracat evraklarında yazan kiloların bazen gümrük beyannamelerinde sehven yanlış yazıldığı ve bu yanlışlığın düzeltilmesi için ilgili gümrük idaresine talepte bulunulduğunda gümrük idarelerinde sorunlar yaşandığı, sehven yapılan bu yanlışlığın düzeltilmesi için sarı, yeşil veya mavi hatta işlem gören beyannamelerin kırmızı hatta sevk edilmesi, ilgili taşıt aracının gümrüklü sahaya getirilmesi, geçici depolama veya antrepoya boşaltılması, tartılması, tekrar yüklenmesi veya yanlışlığın düzeltilmesi için usulsüzlük ceza tatbiki vb uygulamalarla ihracat işlemlerinde kolaylık yerine mağduriyete neden olan uygulamalara rastlandığı, bu nedenle basit kilo hatası vb düzeltme işlemlerinde GK 63. maddesinde de belirtildiği gibi, başka bir eşyanın beyanı sonucu doğurmaması kaydıyla, beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine gümrük idaresince izin verilmesi, uzlaşmacı bir tutumla işlemlerin kolaylaştırılması adına, yükümlü talebinin beyanına itibar edilmesinin yerinde olacağı” ifade edilmektedir.

Yazınız konusu hususlara ilişkin yapılan işlemlerin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde yapılan sorgusu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, beyanın kontrolü eşyaya dair tarife, miktar, kıymet, menşe vb. beyanların kontrol edilmesine dayandığından, genel olarak bağlantı idarelerinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 63 üncü maddesinde belirtildiği üzere başkaca bir eşyanın beyanını doğurmamak kaydıyla beyan sahibinin talebi üzerine düzeltme işlemlerinin risk kriterleri çerçevesince belirlenen usullere göre gerçekleştirildiği; düzeltme işlemleri öncesinde veya akabinde kesilen ceza kararlarında düzeltmenin mesai saati içerisinde yapılması durumunda hali hazırda uygulanan şekliyle cezanın tahsilat şartına bağlanmadan işlemlere devam edildiği; mesai saatleri dışındaki düzeltme talepleri ile ilgili olarak ise dilekçeyle talepte bulunulması ve idarenin uygun görmesi halinde ceza kararının daha sonra düzenlenmesine olanak sağlandığı, ihracat beyannamelerinde talep edilen düzeltme işlemlerinde, tamamlayıcı ölçünün kg olduğu durumlarda ise eşyanın beyan edilen kilo  ile düzeltilmesi istenen kilo arasındaki farkın 9410'u geçip geçmediği ile başka bir eşyanın beyan sonucunu doğurup doğurmadığı gibi hususların tespitinin ancak fiziki muayene sonucunda yapılabileceği; sarı, yeşil ve mavi hatta ise evrak üzerinden bunun tespitinin mümkün olmayacağı, ancak tartım yapılmak suretiyle düzeltilmesi talep edilen kilonun doğruluğunun tespit edilebileceği; ayrıca, beyanın kontrollerden biri olan ve dilekçenizde basit bir hataya indirgenen miktar hatalarının 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun yanı sıra 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda da ağır yaptırımlara bağlanmış bir husus olduğunun da göz önüne alınmasıyla birlikte muhtemel suistimallerin önüne geçilebilmesini teminen düzeltilmesi talep olunan beyanname muhteviyatı eşyaların fiziki tespiti yapılmak suretiyle işlemlerin ikmal edilmesinin uygun olacağının Bölge Müdürlüğünce mütalaa edildiği ifade edilmiştir.

Bilgilerine rica ederim.