2021/111 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/111)

 

 

 1. İşten Çıkarma Yasağı Süresi Uzatılması Hakkında Bilgi;
 2. Çeklerin İbraz Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi;
 3. Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim Hakkında Bilgi;
 4. Libya İrtibat Bilgileri Hakkında Bilgi;
 5. Kadın İhracatçılar İçin Farklı Sektörlerde UR-GE Projeleri Hakkında Bilgi;
 6. Fuar Duyurusu-Online Hakkında Bilgi;
 7. Irak-Yaptırımlar Listesi Güncellemesi Hakkında Bilgi;
 8. Rusya Federasyonu Bildirimi Hakkında Bilgi;
 9. Fuar Duyurusu (Reconstruct Iraq) Hakkında Bilgi;
 10. Fuar Duyurusu (Erbil) Hakkında Bilgi;
 11. Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması Hakkında Bilgi;
 12. Konteyner Sorunu Hakkında Bilgi;
 13. HDF ve MDF İthalat Talebi Hakkında Bilgi;
 14. Agrovolga 2021 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 15. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Portekiz ve Norveç Hakkında Bilgi;
 16. Rulo Sac İthalatı Talebi Hakkında Bilgi;
 17. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Hırvatistan Hakkında Bilgi;
 18. Gayrimenkul Satışı Hakkında Bilgi;
 19. Meksika/Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;

 

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRESİ UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ;

30 Nisan 2021 31470 nolu Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf  adresinden erişim sağlanmaktadır.

2

            ÇEKLERİN İBRAZ SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

30 Nisan 2021 31470 nolu Resmi Gazete'de yer alan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak çeklerin ibraz süreleri uzatıldı.

- İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebilecek.

- 30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler durdurulacak.

- 10/12/2003 tarihli ve 5028 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idareleri kamu hukukundan veya özel hukukta doğan alacakları hakkında 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatamayacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

3

            MAL İHRACATI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİM HAKKINDA BİLGİ;

30 Nisan 2021 31470 nolu Resmi Gazete'de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) ile Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim oranları belirlendi.

Buna göre;

Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50'si.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

İndirimden, dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı gerçekleştiren tam mükellef gerçek kişiler yararlanabiliyor.

Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avroyu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar veya değer itibarıyla bu sınır içerisinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek.

İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacak.

Mezkûr bent kapsamında yapılan mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların Türk lirasına çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği kabul edilerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru dikkate alınacak.

Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek. Ancak anılan mükellefler tarafından diğer şekillerde yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu yapılamayacak olup, yalnızca Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla bent kapsamında yapılan mal ihracatından elde edilen kazançlar indirime konu edilebilecek.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-8.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

4

            LİBYA İRTİBAT BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığının, Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden aldığı Nota'lara atıfla; - Libya'da 2010 (9) sayılı Yatırım Kanunu şemsiyesi altında faaliyet gösteren Yatırım Teşvik ve Özelleştirme İşleri Genel Otoritesi ile e-posta (promotion@investinlibya.ly) üzerinden, - Misurata'daki Serbest Bölgesi ile ise; web sitesi (www.mfzly.com), e-posta (mfz@mfzly.com) ve telefon numaraları (0021821512742734-844/ 0021821512742731-33/ 0021821512742860-62) üzerinden iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

5

            KADIN İHRACATÇILAR İÇİN FARKLI SEKTÖRLERDE UR-GE PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile kadın ihracatçılarımızın devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) çerçevesinde 3 yıl sürecek olan “Kadın İhracatçılara Yönelik UR-GE Projeleri”nin geliştirilmesi kararının alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu projeye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

“UR-GE Projeleri, benzer sektörlerde bir araya gelen firmaların ortak ihtiyaçlarının tespit edilerek uluslararası düzeyde rekabetçi yönlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı 3 yıl süreli projelerden oluşmaktadır. Proje süresince, katılımcı firmaların ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek, kendilerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, fuar ziyaretleri, ticaret heyetleri ve alım heyetleri gibi yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenlenecektir. Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen ve Ek-5 deki sunumda belirtilen destek üst limitlerine göre yapılacak her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek olup, destek öncesi pre-finansman TİM tarafından gerçekleştirilecektir. %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilecektir.

UR-GE Projelerine ilk etapta “Kadın İşletmesi” tanımına uygun ve aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız başvuruda bulunabilecektir:

Gıda (Fındık ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Zeytinve Zeytinyağı)

Hazır Giyim ve Konfeksiyon

Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri

Tekstil ve Hammaddeleri

Proje Adımları

1) İhtiyaç Analizi: Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmalarımızın mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesidir.

2) Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, katılımcı firmalarımızın hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmektedir.

3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmalarımızın hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı fuar ziyareti gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmalarımızın ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kadın İşletmesi Tanımı:

Limited Şirketlerde;

Ortaklardan birinin kadın olması (Ortaklık payı dikkate alınmayacaktır.) ve bu ortağın aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili olması veya,

Şirketi münferiden temsile ve ilzama yetkili olan müdürlerden birinin kadın olması veya,

Şirket müdürleri şirketi müştereken temsile ve ilzama yetkili iseler müdürlerin çoğunun kadın olması veya,

Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gereklidir.

(Yönetim kurulu, üyelerinden birini en üst düzey yönetici olarak atayabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de görevlendirebilir.)

b. Anonim Şirketlerde;

Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey yöneticinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) veya

Yönetim kurulu tarafından yapılmış bir yönetim yetkisi devri söz konusu değilse, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun (%51 ve üzeri) kadın olması gereklidir.

c. Kollektif Şirketlerde;

Ortaklardan birinin kadın olması ve bu ortağın ya diğer ortak/ortaklar ile yönetim sorumluluğunu paylaşıyor olması ya da diğer ortaklar tarafından yönetim yetkisini kullanmak üzere atanmış/görevlendirilmiş olması veya,

Şirket ortakları tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gereklidir.

d. Komandit Şirketlerde;

Komandite ortağın kadın olduğu komandit şirketlerde “kollektif şirket” hükümleri,

Komandite ortağın kadın olduğu sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde “anonim şirket” hükümleri uygulanacaktır.

UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların Kadın İşletmesi tanımına uyduklarını belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların İhracatçı Birliklerinden birine üye olmaları gerekmektedir:

Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dâhil olunabilmesi için firmaların en az 1 (bir) eğitim programına katılmaları zorunludur.

Firma yapılarının en az “Limited Şirket” statüsünde olması gerekmektedir (Şahıs şirketleri yer alamamaktadır).

Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ticaret Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3(üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin %70'ini destek olarak alabileceklerdir.

UR-GE Projesinde yer alacak şirketlerin DYS (Destek Yönetim Sistemi)'de yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur. (Başvuru yapan firmanın üye olduğu İhracatçı Birliğinin web sitesi üzerinden DYS kaydı yapılabilmektedir.)

Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı olarak yer almamak.

Firmaların İhracatçı Birlikleri üyelik sicil numarası https://tim.org.tr/tr/uyelik-sorgulama adresinden öğrenilebilmektedir.

Başvuru ve İletişim

Projeye başvuru yapacak firmaların 14 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17:30'a kadar ekli Şirket Talep Yazısını doldurarak ops@tim.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla veya elden iletmeleri gerekmektedir.

Adres: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler 34196 İstanbul

 

Ayrıntılı Bilgi için

Beste COŞKUNER - E-posta: bestecoskuner@tim.org.tr - Tel: 0212 454 00 96

Sertaç KASIM - E-posta: sertackasim@tim.org.tr - Tel: 0212 454 01 84

EKLER

- Gıda Sektörü Ur-Ge Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)

- Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ur-Ge Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)

- Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri Ur-Ge Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)

- Tekstil ve Hammaddeleri Ur-Ge Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)

- Proje Tanıtım Sunumu (13 Sayfa)

6

FUAR DUYURUSU-ONLİNE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Çin Konseyi (CCPIT) tarafından 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Çin Gıda ve Tarım Ürünleri Online İthalat Fuarı"nın gerçekleştirileceği ve söz konusu fuar kapsamında Çinli alıcılar ile uluslararası tedarikçilerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle işlenmiş gıda, antep fıstığı, su ürünleri, süt ürünleri, meşrubat, gıda yağları ve atıştırmalık ürünler sektöründeki firmalarımızın bilgilendirilmesi ve fuara katılım sağlanmasında fayda görüldüğü de belirtilmektedir. Söz konusu fuara katılım için son tarih 7 Mayıs 2021 olup, irtibat için web sitesi ve e-posta adresi aşağıda yer almaktadır.

http://ciffa2021.tradeinvest.cn

tradeinvest@ccpit.org

7

            IRAK-YAPTIRIMLAR LİSTESİ GÜNCELLEMESİ  HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, bazı kuruluşların yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruya https://www.un.org/press/en/2021/sc14495.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

8

                        RUSYA FEDERASYONU BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından intikal eden bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen muhtelif yaş meyve ve sebze ürünlerinde Rus makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde karantina zararlıları tespit edilmesi nedeniyle bildirim alındığı belirtilerek, 2021 yılında alınan bildirim sayısının 272'ye ulaştığı ifade edilmektedir

Aynı yazıda devamla, müteakip dönemde söz konusu ülkeye ihracatımızın zarar görmemesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği vurgulanmakta olup, bu noktada düzeltici önlemlerin alınmasını teminen Bakanlıkları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin konuya ilişkin uyarıldığına yer verilmektedir.

Tüm firmaların müteakip süreçte RF'ye gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde karantina unsurlarından ari ürün kullanmaları ve paketleme tesislerinde azami özenin gösterilmesi minvalinde bir kez daha uyarılmaları hususunda gereğini önemle rica ederim.

9

              FUAR DUYURUSU (RECONSTRUCT IRAQ) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bakanlığımızın yetkilendirdiği fuar organizatörlerinden So Fuar Ltd. Şti. tarafından 26-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında Erbil/Irak'ta "RECONSTRUCT IRAQ ERBIL 2021" adlı Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar düzenlenecektir.

10

                        FUAR DUYURUSU (ERBİL) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Erbil Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Loyal Show Co. firması tarafından Erbil/Irak'ta 7-10 Eylül 2021 tarihleri arasında "2. Erbil Uluslararası Yatırım ve Gayrimenkul Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Ayrıca, IKBY Erbil İthalatçılar Birliğince, fuara kendileri aracılığı ile yapılacak katılımlarda özel bir indirim sağlayacağı, ilgilenen firmaların uie_hawler@yahoo.com mail adresi ile +964 7511412007 telefon numarası üzerinden mezkur kuruluşla irtibata geçmelerinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

11

AVRUPA SOSYAL YENİLİK YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için ihtiyaç duyulan sosyal yenilik potansiyelini harekete geçirmek ve Avrupa'da sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi teşvik etmek için 2003 yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması'nın (The European Social Innovation Competition) duyurusu yayınlamıştır.

Bu yıl "Gelecek İçin Beceriler-Yeşil ve Dijital Bir Geleceği Şekillendirmek" teması ile duyurusu yapılan yarışma ile Avrupa'nın yeşil ve dijital geleceğini güçlendirecek becerilerin tanımlanması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi suretiyle istihdamın artırılmasına, büyümeye ve Avrupa'nın rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak sosyal yeniliklerin ödüllendirilmesi planlanmaktadır. AB'ye üye devletlerden veya ülkemiz dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Programına katılım sağlayan ülkelerden gerçek kişiler ile kamu idareleri haricindeki tüzel kişiler tarafından başvuru yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi 12 Mayıs 2021'dir.

Ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu'nun internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

(https://ec.europa.eu/growth/content/launch-2021-european-social-innovation-competitionskills-tomorrow-%E2%80%93-shaping-green-and_en)

12

              KONTEYNER SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

Karakas Ticaret Müşavirliğinden iletilen yazıya atfen; Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler,Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıda, Kovid-19 pandemisi kaynaklı küresel ölçekte yaşanmakta olan konteyner temini sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere, Türkiye ile Venezuela arasında doğrudan veya başka ülke bağlantıları ile gemi seferi düzenlemeye çalışacaklarını belirten SLG Lojistik A.Ş. unvanlı firmanın iletişim bilgilerinin bölgeye yaptığı taşımalarda sorun yaşayan ihracatçılarımızın kendilerine başvurabilmesi için iletilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Firma İletişim Bilgileri

SLG Lojistik A.Ş.

Firma Temsilcisi: B. Osman YİĞİT

Telefon: +905326786516

E-posta: osman@slglojistik.com.tr

 

 

13

  HDF VE MDF İTHALAT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;          

Varşova Ticaret Müşavirliğinden gelen mailde, HDF ve MDF panolarına ihtiyacı olan Levha kalınlıkları 4 mm ve 6 mm Aylık yaklaşık 1 500 000 adet beyaz ebatlı 886x386 mm levha kullanan aşağıda şirket bilgileri olan firma, Türkiye'den ithal telebi bulunmaktadır. İlgilenen firmaların ithalatçı firma ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Metalkas sp. z o.o.

85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 63

tel. +48 52349-01-96 faks +48 52349-01-98

NIP: 967-11-53-563, REGON: 093076611,

KRS: 0000139093, Sąd Rejonowy ile Bydgoszczy XIII WG KRS

Ödenmiş Sermaye: 8900.000 zł

14

AGROVOLGA 2021 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Kazan Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atfen, Tataristan Cumhuriyeti'nde 1-3 Temmuz 2021 tarihleri ​​arasında Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle Tataristan Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Bakanlığı ve AO 'RATSİN' tarafından "AGROVOLGA 2021" Uluslararası Tarımsal Sanayi Fuarının gerçekleştirileceği, Fuara Rusya Federasyonu'nun 30 bölgesinden 300'den fazla kuruluşun yanı sıra yabancı ülkelerden temsilcilerin katılması beklendiğinden bahisle Türk firmalarının söz konusu fuara Tataristan otoritelerince davet edildiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

15

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - PORTEKİZ VE NORVEÇ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 4 Mayıs 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Portekiz'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 6 Mayıs 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Norveç'te görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek: 1- Portekiz Sohbet Toplantısı

       2- Norveç Sohbet Toplantısı

16

RULO SAC İTHALATI TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Varşova Ticaret Müşavirliğinden gelen mailde Polonyalı bir firma sıcak haddelenmiş rulo sac, (kalite S235JR, kalınlık 2 mm, genişlik 1250 mm) ithal etmek istemektedir. İlgilenen firmalarımızın aşağıda firma bilgileri yer alan şirketle irtibata geçebilirler.

KONTUR POLSKA SP. Z O. O.

Piotr Wroński

Ticari Müdür

+48 533 303 803

piotr@konturpolska.pl

17

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER- HIRVATİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Hırvatistan toplantısının 29 Nisan 2021 Perşembe günü 14:00-15:30 saatleri arasında yapılacağından bahisle, söz konusu e-sohbet toplantının üyelerinize duyurulması talep edilmişti. Bununla birlikte, e-sohbet toplantılarının gerçekleştirildiği elektronik platformda yaşanan genel mahiyetteki teknik sorun nedeniyle bahse konu toplantı yapılamamış olup, 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününe ertelenmiştir. 14:00-15:30 saatleri arasında yapılacak toplantının duyurusu ekte yer almaktadır.

Ek: Hırvatistan Sohbet Toplantısı

18

GAYRİMENKUL SATIŞI HAKKINDA BİLGİ;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından Meclisimize iletilen yazıda, Mülkiyeti Kurumlarına ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 04-07.05.2021 tarihleri arasında satış ihalesinin yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ifade edilmektedir.

Ek: İlan Metni (3 Sayfa)

19

MEKSİKA/REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,  Meksikalı "Tubacero, S. de RL de CV" şirketinin 04.03.2021 tarihli başvurusu üzerine; ABD, İspanya ve Hindistan menşeli ve 7305.11.02, 7305.12.02 ve 7305.19.99 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "düz ve sarmal uzunlamasına dikişli karbon çelik boru" ithalatında uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine ilişkin olarak 20.04.2016 tarihli Karar ile ABD'li "Stupp" ve diğer şiketlerden yapılan ithalatta (18 Kasım 2011 tarihli Federal Resmi Gazete'de yayınlanan resen inceleme sonucu uyarınca telafi edici vergilere tabi "düz uzunlamasına dikişli karbon çelik boru" ithalatı hariç) metrik ton başına 575,01 ABD doları, İspanyol "Siden'.ırgica de Tubo Soldado" ve diğer firmalardan yapılan ithalatta metrik ton başına 62,22 ABD doları, Hintli "Welspun Corp" ve diğer şirketlerden yapılan ithalatta ise metrik ton başına 81,61 ABD doları değerinde telafi edici vergi uygulamasının geçerliliğinin incelenmesine ilişkin idari prosedürün başlatıldığı belirtilmektedir.

 

Bahse konu kararın yayımlandığı 05.04.2021 tarihli Federal Resmi Gazete nüshasına http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615146&fecha=05/04/2021 bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmakta olup, kararın incelenmesinden mezkur gözden geçirme soruşturmasının inceleme döneminin 1 Ocak - 31 Aralık 2020, analiz döneminin ise 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2020 olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.