2021/107 AB Mevzuat Değişiklikleri / Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

16 Nisan 2021 tarih ve L 131 sayılı Avrupa Birliği(AB) Resmi Gazetesi'nde, bazı suda yaşayan hayvanların ve hayvansal menşeli ürünlerin AB'ye girişi için model hayvan sağlığı sertifikaları ve hayvan sağlığı/resmi sertifikalarına ilişkin 2020/2235/AB ve 2020/2236/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerini değiştiren 2021/617/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü yayımlandığı ve söz konusu Tüzüğün 19 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ve 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacağı belirtilmektedir.

Aynı tarihli ve sayılı AB Resmi Gazetesi'nde hayvan sağlığı sertifikaları, hayvan sağlığı/resmi sertifikaları ve resmi sertifikaların kullanımı için geçiş maddelerine ilişkin olarak 2020/2235/AB, 2020/2236/AB ve 2021/403/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerini değiştiren 2021/619/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün de yayımlanmış olduğu ve anılan Tüzüğün 19 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girerek ve 21 Nisan 2021 tarihi itibarıyla uygulanacağı ifade edilmektedir. Söz konusu Tüzükte özet olarak,

  • Hayvansal menşeli ürünler, kompozit ürünler ve insan tüketimi için filizler ile insan tüketimi için filizlerin üretimi için olan tohumların sevkiyatlarının ilgili AB mevzuatlarına göre düzenlenen uygun sertifikaların eşlik etmesi ve ilgili AB mevzuatlarına uygun şekilde sertifika imzalamaya yetkili kişi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde, 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB'ye girişlerinin kabul edileceği,
  • Suda yaşayan hayvanların ve suda yaşayan hayvanlardan elde edilen hayvansal menşeli ürünlerin sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatına göre düzenlenen hayvan sağlığı sertifikası eşlik etmesi ve resmi denetçi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde, 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB'ye girişlerinin kabul edileceği,
  • Kara hayvanları ve bunların jerminal ürünlerinin sevkiyatlarının, ilgili AB mevzuatlarına göre düzenlenen uygun sertifikaların eşlik etmesi ve ilgili AB mevzuatlarına uygun şekilde sertifika imzalamaya yetkili kişi tarafından sertifikanın 21 Ağustos 2021 tarihi öncesinde imzalanması halinde 20 Ekim 2021 tarihine kadar AB'ye girişlerinin kabul edileceği,

hususlarının yer aldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 19 Nisan 2021 tarihli ve L 132 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde sınır kontrol noktalarında resmi kontrollerden muaf bazı ürün kategorilerine ilişkin 2017/625/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü tamamlayan ve 2007/275/AT sayılı Komisyon Kararını değiştiren 2021/630/AB sayılı Komisyon Tüzüğünün yayımlandığı ve söz konusu Tüzüğün 9 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girerek, 21 Nisan 2021 tarihi itibari itibarıyla uygulanacağı aktarılmaktadır. Söz konusu Tüzükte özetle;

  • İşlenmiş et içermeyen uzun raf ömrüne sahip (shelf-stable) ve Tüzük Ekinde yer alan kompozit ürünlerin Tüzüğün 3 (1) Maddesinde yer alan gereklilikleri karşılamaları halinde sınır kontrol noktalarındaki resmi kontrollerden muaf olacağı,
  • Piyasada yer alacağı sırada söz konusu ürünlere özel atestasyon (private attestatio) belgesinin eşlik edeceği,
  • Söz konusu ürünlerin düzenli ve risk esaslı olarak uygun sıklıkta yetkili otoriteler tarafından resmi kontrollere tabi olacağı ve söz konusu kontrollerin ürünün varış yeri veya AB'de serbest dolaşıma sunulduğu nokta veya sevkiyattan sorumlu operatörün tesis veya deposunda gerçekleşeceği

hususlarının yer aldığının altı çizilmektedir.

Aynı tarih ve sayılı AB Resmi Gazetesi'nde, sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi hayvanlar, hayvansal ürünler, jerminal ürünler, hayvansal yan ve türev ürünler, kompozit ürünler, kuru ot ve saman listelerine ilişkin olarak 2017/625/AB sayılı Tüzüğün uygulanması için kuralları belirleyen ve 2019/2007/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 2007/275/AT sayılı Komisyon Kararını yürürlükten kaldıran 2021/632/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün de yayımlandığı belirtilen yazıda, anılan Tüzüğün 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ve 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacağı, söz konusu Tüzükte özetle, anılan Tüzüğün ekinde yer alan hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, jerminal ürünler, hayvansal yan ve türev ürünler, kompozit ürünler, kuru ot ve saman sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi olacağı hususlarının yer aldığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte Sofya Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir başka yazıda;

Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin Türkiye'den Bulgaristan'a ihracatında veya bu ülkeden transit geçişlerinde mevzuata uygunluk denetimi, bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolünün Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığına bağlı Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından gerçekleştirildiği,

Avrupa Komisyonunun 16/12/2020 tarihli ve 2020/2235 sayılı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde hayvansal ürünlerin AB'ye girişinde kullanılacak olan sağlık sertifikalarının anılan Yönetmelikte yer aldığı şekilde Yönetmeliğin yürürlük maddesi uyarınca 21/04/2021 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlandığı,

Bu çerçevede, Kapitan Andeevo Sınır Kapısından Bulgaristan ve diğer AB üye ülkelerine yapılacak hayvansal ürün ihracatında ilgili idare tarafından 21/04/2021 tarihinden itibaren 16/12/2020 tarihli ve 2020/2235 sayılı Yönetmelikte yer alan sağlık sertifikalarının kabul edileceği,

(EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapan Komisyonun (EU)14/04/2021 tarih ve 2021/608 sayılı Uygulama Regülasyonunun 15/04/2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı ve düzenlemelerin bir kısmının 21/04/2021 tarihinde, diğer kısmının ise 05/05/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği hususları ifade edilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

 

Ek-1 : Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının Yazısı

Ek-2 : Müşavirliğimizin 14.04.2021 Tarihli Yazısı

Ek-3 : Müşavirliğimizin 16.04.2021 Tarihli Yazısı

Ek-4 : Müşavirliğimizin 22.04.2021 Tarihli Yazısı

Ek-5 : Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının Yazısı 2

Ek-6 : 2021/617/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ekinde yer alan Hayvan Sağlığı Sertifika örneği