2020/97 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/97)

 

 1. Patates Ve Soğan İhracatında Ön İzin Şartının Kaldırılması Hakkında Bilgi;
 2. Biofach 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi; 
 3. Sanayi Sicil Belgesi Hakkında Bilgi; 
 4. Filipinler Elektronik Sağlık Sertifikası Hakkında Bilgi; 
 5. Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 6. Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler Hakkında Bilgi; 
 7. Türkiye- İspanya Sanal İş Formu Hakkında Bilgi; 
 8. Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi; 
 9. CE İşareti Uygunluk Yönetmeliği Taslağı Hakkında Bilgi; 
 10. Litvanya-Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 11. Herat Bölgesi Hakkında Bilgi; 
 12. İşbirliği Teklifi Hakkında Bilgi; 
 13. SGK Gayrimenkul Satışı Hakkında Bilgi; 
 14. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

PATATES VE SOĞAN İHRACATINDA ÖN İZİN ŞARTININ KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

19/07/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 7 Ocak'tan bu yana kuru soğan ve patates ihracatında uygulanan ön izin şartı kaldırılmış olup bahse konu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200719-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

2

BIOFACH 2021 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan yazıda, Almanya-Nürnberg'de 17-20 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek Biofach 2021 Fuarı'na EİB tarafınfan Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir. Söz konusu fuar duyurusu ile başvuru linki aşağıda sunulmaktadır.

Fuar duyurusu Linki: http://eib.li/8E0B8

Başvuru Linki: http://eib.li/05977

 

3

SANAYİ SİCİL BELGESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncellemeyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerinden elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e- devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri; ayrıca sistemden Sanayi Sicil Belgelerini pdf formatında indirebilecekleri ve çıktı alarak kullanabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca; daha önce ibraz edilen mevcut matbu form halindeki Sanayi Sicil Belgesinin bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilecektir.

Sanayi Sicil Belgesine ilişkin bilgi notu

 

4

FİLİPİNLER ELEKTRONİK SAĞLIK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Manila Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, "Elektronik Sağlık Sertifikası ve İlgili Diğer Hususlar”a ilişkin düzenlemelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir. Bahse konu belge örnekleri Birliğimizden temin edilebilir.

 

5

FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 25-26 Eylül 2020 tarihlerinde sanal bir "Digital Health v.3.0 COVIDFREE III" Konferansının düzenleneceği, söz konusu etkinlikte dijital diplomasi, ilaç üretimi, tıbbi cihazlar ve sağlık turizmi konularının ele alınacağı, anılan etkinliğe devlet kurumları, iş dünyası, sağlık turizmi, eczacılık ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılmasının beklendiği ifade edilmektedir.

İlgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

 

6

YOLCU BERABERİ NUMUNE, SERGİ VE FUAR EŞYASI BEYAN FORMU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ticari hayatta firmaların rekabet gücünün korunması açısından Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyası ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasına ilişkin beyanın "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu” ile yapılabilmesine imkan sağlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğine istinaden yayımlanan 2020/18 sayılı Genelge ile Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılan ve geri getirilen numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı ile yurt dışından ülkemize yolcu beraberinde getirilen numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Bakanlığın web sayfasında "e işlemler” bölümünde bulunan "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Programı” üzerinden ilgili formun elektronik ortamda doldurulması suretiyle gümrük idaresine beyan yapılabilmesine imkân sağlandığı, bu amaçla kullanıcıların sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle sisteme kayıt olmaları ve kendilerine gelen e-posta üzerinden hesaplarını aktifleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

7

TÜRKİYE- İSPANYA SANAL İŞ FORMU HAKKINDA BİLGİ; 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan bir yazıda, Türkiye- İspanya 1. Dönem JETCO toplantısı vesilesiyle 23 Temmuz 2020 Perşembe günü Zoom Videokonferans Sistemi Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve İspanyol Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Sayın Maria Reyes Maroto Illera'nın katılımlarıyla Türkiye- İspanya Sanal İş Forumu gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Türkiye- İspanya İş Forumu'nun taslak programı ekte yer almaktadır.  Forumda, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatları ile altyapı ve ulaşım sektöründeki iş birliği olanakları ele alınacağı ifade etmektedir.

Söz konusu, toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin, aşağıdaki link üzerinden online kayıt olması gerekmektedir.

Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_-JI_4EzsQQie-yqReA

Ek: Türkiye- İspanya Sanal İş Forumu Taslak Programı

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:

Sn. Nil Sarıtepe (nsaritepe@deik.org.tr)

 

 

8

GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, 05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmekte olup, 7223 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesinin genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacağını 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ise genel ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceğini hükme bağladığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Kanunun 24'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2001/95 sayılı Avrupa Birliği (AB) Genel Ürün Güvenliği Direktifini uyumlaştırma amacı taşıyan "Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı'nın https://ugdgm.ticaret.gov.tr/duyurular/genel-urun-guvenligi-yonetmeligi-taslagi-goruse-acildi adresli internet adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede üyelerimizin bahse konu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerinin http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/gorus_formu.docx adresinde yer alan görüş bildirme formuna işlenerek TİM'e iletilmek üzere 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( dkib@dkib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.

 

9

CE İŞARETİ UYGUNLUK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlamasına ilişkin çalışmaların Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.
Anılan yazıda devamla, 7223 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi CE işareti, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerle, uygunluk değerlendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esasların ise Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle belirleneceğinin hükme bağlandığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, 7223 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4703 sayılı Kanun'un uygulama yönetmelikleri olan 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "CE İşareti Yönetmeliği" ile 16 12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği'nin 7223 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlendiği, CE İşareti Yönetmeliğinde yer alan uygunluk değerlendirme usullerine ilişkin hükümlerin ise yeni hazırlanan "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na derç edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede hazırlanan "CE İşareti ve Diğer Uygunluk İşaretleri Yönetmeliği Taslağı", "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği Taslağı" ve "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na https://ugdgm.ticaret.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmekte olup; üyelerimizin bahse konu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerinin http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/gorus_formu.docx adresinde yer alan görüş bildirme formuna işlenerek TİM'e iletilmek üzere 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( dkib@dkib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.

 

10

LİTVANYA-FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Vilnius Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda ;

- Vilnius/Litvanya'da 22 Mart 2021 tarihinde eğitim simülatörü, İHA'lar, zırhlı araçlar, makinalı tüfekler, topçu sistemleri, anti tank silahları, kara mayınları, el bombası, hafif piyade silahları, yakın hava destek sistemleri, mühimmat, vb. konularda “Live Firing Show” adlı fuarın düzenleneceği, söz konusu fuarla ilgili tüm detaylara https://livefiringshow.com/ adresinden ulaşılabileceği,

- Vilnius/Litvanya'da tarihleri halihazırda kesinleşmemekle birlikte Ekim/Kasım 2021'de enerji verimliliği sağlayabilecek her türlü askeri araçlar konusunda "IESMA 2021- Innovative Energy Solutions for Military Applications Conference and Exhibition" adlı fuarın düzenleneceği, söz konusu fuarla ilgili tüm detaylara http://www.iesma.info adresinden ulaşılabileceği,

- Öte yandan Baltık Ülkelerindeki askeri ihalelerin ;

 • https://www.nspa.nato.int/business/procurement (Baltıklardaki bütün Nato ihaleleri)
 • https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ (Baltıklardaki bütün Nato ihaleleri)
 • https://www.mod.gov.lv/en/iepirkumi (Letonya Askeri Alım İhaleleri)
 • https://riigihanked.riik.ee/(Estonya Askeri Alım İhaleleri )

adreslerinden takip edilebileceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

 

11

HERAT BÖLGESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Herat Başkonsolosumuzun Herat Valisi Sayın Abdulvahid Katali ile yaptığı görüşmede; Türk iş dünyasının karşılıklı ziyaretler ve fuarlarla kısa sürede Afganistan pazarında büyük güç elde edebileceğini, Türkiye'nin ekonomide kat ettiği ilerleme ve istihdam alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade ettiği ve ayrıca yerel adı "Yorka" olan atlara ilişkin olarak Herat'ta bir fuar düzenlenmesinin ve böylece Türk iş insanlarının Herat'a getirilmesinin iki taraf için de çok kazançlı olacağını zikrettiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda , “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerektiği de belirtilmektedir. Fuarlara katılacak olan firmalarımızın anılan hususa dikkat etmeleri gerekli bulunmaktadır.

 

12

İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atıfla, İran Tarım Seferberliği Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirilmiş olduğu ifade edilerek söz konusu toplantıda; bitki sağlığı ve güvenliği, geleneksel tıp, organik ürünler ve bitkisel ilaç alanında iki ülke arasında teknik işbirliği anlaşması imzalanmak istendiği, İran'ın ihraç ürünleri olan "safran, mantar, hurma, kuru üzüm, lavanta, gül, kekik, nar, çamfıstığı kabuğu vb. diğer bazı bitki ve bitkisel ürünler için ülkemizdeki ilgili kurumlarla işbirliği ve gerekli durumlarda ortak markalaşma çabalarına girmek istendiği, nar çekirdeğinin yağını almak için ülkemizde teknolojisi bulunan bir şirketle İran'da ortak yatırım yapılmasının istendiği, meyve-sebze kurutma, kuruyemiş dezenfektanı, paketleme, ambalajlama ve otomatik hasat makinelerine ihtiyaç duyulduğu ve söz konusu makineleri Türkiye'de üreten veya satan firmalarla tanışmak istedikleri, ülkemizin olumlu yatırım ortamı ve pazar olanakları nedeniyle Türkiye'de ortak yatırım yapılabileceği vb. hususların dile getirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, toplantıda belirtilen hususlarla ilgilenen firmalarımızın M. Hasan Ebrahimi – Zist Atisazan Sabz (zas_green@hotmail; 0098 912 803 30 50) iletişim bilgileri kanalıyla irtibata geçmelerinin mümkün olduğu, firmalarımızın İran tarafı ile irtibata geçmeden önce Tahran Ticaret Müşavirliğimizin web sitesini (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar) ziyaret etmeleri ve gerekli durumlarda Tahran Ticaret Müşavirliğimizle temasa geçmelerinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

 

13

SGK GAYRİMENKUL SATIŞI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının bir yazısında, mülkiyeti SGK'ya ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23'üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 25-28/08/2020 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve söz konusu gayrimenkullerin satış ilan metni SGK'nın web sayfasında (www.sgk.gov.tr.) ilan edileceği bildirilmektedir.

İlan metni için tıklayınız…

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait https://www.ticaret.gov.tr/   adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr/   adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.